Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2001/0199(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0139/2002

Indgivne tekster :

A5-0139/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0294

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 67k
Tirsdag den 11. juni 2002 - Strasbourg
Angivelse af ingredienser i levnedsmidler ***I
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/13/EF for så vidt angår angivelse af ingredienser i levnedsmidler (KOM(2001) 433 - C5-0404/2001 - 2001/0199(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2001) 433(1)),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5&nbhy;0404/2001),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A5&nbhy;0139/2002),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 332 E af 27.11.2001, s. 257.


Europa-parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om ændring af direktiv 2000/13/EF for så vidt angår angivelse af ingredienser i levnedsmidler
P5_TC1-COD(2001)0199

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  For at opnå et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed og garantere dem adgang til information bør en hensigtsmæssig forbrugeroplysning på fødevareområdet bl.a. sikres ved, at alle ingredienser fremgår af mærkningen.

(2)  Ifølge artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler(4) er visse stoffer undtaget fra den obligatoriske anførelse i ingredienslisten.

(3)  Visse ingredienser, der indgår i levnedsmidlers sammensætning, forårsager allergier og intoleranser hos forbrugerne i Fællesskabet, og visse af disse allergier og intoleranser udgør en helbredsrisiko for de berørte personer.

(4)  Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler har erklæret, at incidensen af fødevareallergi er så høj, at det påvirker mange mennesker liv ved at forårsage sygdomme, der kan være såvel godartede som potentielt dødelige.

(5)  Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler erkender, at de almindeligste fødevareallergener bl.a. er komælk, frugt, bælgfrugter (især jordnødder og soja), æg, krebsdyr, nødder, fisk, grøntsager (selleri og andre fødevarer fra skærmplantefamilien) samt hvede og andre kornarter. Tilsætningsstoffer til levnedsmidler kan ligeledes forårsage uønskede reaktioner, og det er ofte vanskeligt at undgå tilsætningsstofferne, da de ikke altid fremgår af mærkningen.

(6)  De almindeligste fødevareallergener indgår i en lang række forarbejdede levnedsmidler.

(7)  Selv om mærkningen, der henvender sig til alle forbrugere, ikke bør fremstå som den eneste informationskilde og overtage sundhedssektorens rolle, bør man alligevel i videst muligt omfang hjælpe de forbrugere, der lider af allergi og intolerans, ved at give dem mere fyldestgørende oplysninger om produkternes sammensætning.

(8)  Listen over allergifremkaldende stoffer omfatter levnedsmidler og ingredienser, der er anerkendt som årsag til overfølsomhed, og som kan være omfattet af en undtagelsesbestemmelse i direktiv 2000/13/EF. For at udviklingen i den videnskabelige viden kan følges op, er det vigtigt, at listen hurtigt kan ændres, hvis det bliver nødvendigt. For at gøre proceduren enklere og hurtigere skal ændringerne foretages i form af tekniske gennemførelsesforanstaltninger, som Kommissionen kan vedtage.

(9)  For bedre at oplyse alle forbrugere og beskytte bestemte forbrugeres sundhed bør det gøres obligatorisk, at ingredienslisten omfatter alle ingredienser i det pågældende levnedsmiddel, og at alle ingredienser, der er anerkendt som allergener, herunder i alkoholholdige drikkevarer, angives ved deres specifikke navn og ikke ved angivelse af navnet på den kategori, de tilhører, og tilsætningsstoffer kan heller ikke fritages for at blive nævnt i ingredienslisten.

(10)  For at modvirke risikoen for en for kompleks mærkning, der er vanskelig at læse, bør der fastsættes bestemmelser, så det kan undgås, at ingredienslisten bliver overdrevent lang, forudsat at dette ikke påvirker gennemførelsen af ovennævnte mål. Af hensyn til de tekniske krav i forbindelse med fremstillling af levnedsmidler er det ligeledes nødvendigt at tillade større fleksibilitet med hensyn til, hvordan ingredienser, der anvendes i små mængder, angives.

(11)  Direktiv 2000/13/EF bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2000/13/EF foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 6 ændres således:

a)  Følgende indsættes som stk. 3a:

"

3a. Hvis en eller flere af de ingredienser, der er omhandlet i bilag IIIa, forekommer i en drikkevare som omhandlet i stk. 3, skal den/de anføres, medmindre den eller de pågældende ingrediensers specifikke navn indgår i drikkevarens salgsbetegnelse, jf. dog regler, der fastsættes i medfør af stk. 3. Angivelsen omfatter ordet "indeholder" fulgt af navnet på den eller de pågældende ingredienser.

Gennemførelsesbestemmelser til første afsnit kan, alt efter hvad der er relevant:

   a) for så vidt angår produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999* vedtages efter proceduren i artikel 75 i samme forordning
   b) for så vidt angår produkter som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91** vedtages efter proceduren i artikel 13 i samme forordning
   c) for så vidt angår produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89*** vedtages efter proceduren i artikel 14 i samme forordning
   d) for så vidt angår øvrige produkter vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2, i dette direktiv.
  

____________________

  

* EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001 (EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10)

  

** EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2061/96 (EFT L 277 af 30.10.1996, s. 1).

  

*** EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 3378/94 (EFT L 366 af 31.12.1994, s. 1)

"

b)  Stk. 5, andet afsnit, ændres således:

i)  Fjerde led affattes således:

"
   - kan frugter, grøntsager eller svampe, hvoraf ingen vægtmæssigt udgør en hovedbestanddel, og som er blandet i mængdeforhold, der kan variere, når de anvendes blandet som ingredienser i et levnedsmiddel, i ingredienslisten grupperes under betegnelsen "frugt", "grøntsager" eller "svampe" efterfulgt af en angivelse som "i variabelt mængdeforhold", umiddelbart efterfulgt af en opregning af de pågældende frugter, grøntsager eller svampe; i dette tilfælde angives blandingen i ingredienslisten i overensstemmelse med første afsnit på grundlag af de anvendte frugters, grøntsagers eller svampes samlede vægt
" "
   ii) Følgende indsættes som sjette led:
   - kan ingredienser, der svarer til hinanden eller kan erstatte hinanden, og som kan anvendes til fremstilling eller tilberedning af et levnedsmiddel uden at ændre sammensætningen, forudsat at de udgør mindre end 5% af færdigvaren, angives i ingredienslisten med angivelsen "indeholder …. og/eller …", hvis mindst én af to eller flere ingredienser forekommer i færdigvaren, eller med angivelsen "indeholder mindst én af følgende ingredienser: …, …", hvis mindst én af tre eller flere ingredienser forekommer i færdigvaren.
"

c)  Stk. 8, andet afsnit, affattes således:

"

"Opregningen i henhold til første afsnit er ikke obligatorisk:

  a) a) for følgende sammensatte ingredienser, undtagen tilsætningsstoffer, jf. dog stk. 4, litra c):

krydderi- og/eller krydderurtblandinger, som udgør mindre end 2% af færdigvaren;
   b) b) når den sammensatte ingrediens er et levnedsmiddel, for hvilket der i fællesskabsreglerne ikke kræves en ingrediensliste."

" "

10.  Bestemmelserne i stk. 4, litra c), nr. ii), første led, og nr. iii), stk. 6, andet afsnit, første led, og stk. 8, andet afsnit, finder ikke anvendelse på de ingredienser, der er anført i bilag IIIa.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet udarbejder senest den ...* videnskabelige kriterier for optagelse af ingredienser i bilag IIIa og tager regelmæssigt hvert andet år dette bilag op til revision.

Ændringer af bilag IIIa vedtages efter proceduren i artikel 20, stk. 2.

__________________

* To år efter dette direktivs iikrafttræden.

"
   d) Følgende indsættes som stk. 10:

2)  I bilag I udgår betegnelserne "kandiserede frugter" og "grøntsager" samt de dertil hørende definitioner.

3)  Bilaget til nærværende direktiv indsættes som bilag IIIa.

Senest seks måneder efter vedtagelsen af dette direktiv udsteder Kommissionen detaljerede retningslinjer for, hvordan bilag IIIa skal fortolkes.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager senest den 31. december 2003 de nødvendige love eller administrative bestemmelser for at:

   - tillade handel med produkter, der er i overensstemmelse med dette direktiv, fra den 1. januar 2004
   - forbyde handel med produkter, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv fra den 1. januar 2005. Produkter, der er bragt i omsætning eller mærket inden den dato, og som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, kan dog sælges, indtil lagrene er tømt.

De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EFT C 332 E af 27.11.2001, s. 257.
(2) EFT C 80 af 3.4.2002, s. 35.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 11. juni 2002.
(4) EFT L 109 af 6.5.2000, s. 29.


BILAG

"BILAG IIIa

Ingredienser omhandlet i artikel 6, stk. 3a og stk. 10

Glutenholdigt korn og glutenholdige kornprodukter

Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr

Æg og produkter på basis af æg

Fisk og produkter på basis af fisk

Jordnødder og produkter på basis af jordnødder

Soja og produkter på basis af soja

Mælk og mejeriprodukter (herunder lactose)

Nødder og produkter på basis heraf

Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø

Sulfit i koncentrationer på 10 mg/kg og derover

Selleri og selleriprodukter

Sennep og sennepsprodukter

Lupin"

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik