Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2001/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0139/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0139/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0294

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 400kWORD 60k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
Αναγραφή των συστατικών των τροφίμων ***I
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων (COM(2001) 433 – C5-0404/2001 – 2001/0199(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 433)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0404/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0139/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 257.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/·/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων
P5_TC1-COD(2001)0199

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, πρέπει να εξασφαλισθεί, στον τομέα των ειδών διατροφής, η κατάλληλη ενημέρωση για τους καταναλωτές με την αναφορά συγκεκριμένα όλων των συστατικών στην επισήμανση.

(2)  Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων(4), ορισμένες ουσίες μπορούν να μην αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών.

(3)  Ορισμένα συστατικά που υπεισέρχονται στη σύνθεση των τροφίμων προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους καταναλωτές της Κοινότητας και ορισμένες από αυτές τις αλλεργίες ή δυσανεξίες αντιπροσωπεύουν κινδύνους για την υγεία των ατόμων που πάσχουν από αυτές.

(4)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων δήλωσε ότι η συχνότητα εμφάνισης των τροφικών αλλεργιών είναι τέτοια που αυτές επηρεάζουν τη ζωή πολλών ανθρώπων, προκαλώντας ασθένειες από τις οποίες ορισμένες είναι καλοήθεις, ενώ άλλες μπορούν να επιφέρουν το θάνατο.

(5)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων αναγνωρίζει ότι μεταξύ των πιο συνηθισμένων αλλεργιογόνων τροφών περιλαμβάνονται το αγελαδινό γάλα, τα φρούτα, τα οσπριοειδή (ιδίως οι αραχίδες και η σόγια), τα αυγά, τα καρκινοειδή, τα καρύδια, τα ψάρια, τα λαχανικά (το σέλινο και άλλα τρόφιμα της οικογένειας των σκιαδοφόρων), το σιτάρι και άλλα δημητριακά· ότι τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις και ότι είναι συχνά δύσκολο να αποφεύγονται τα πρόσθετα τροφίμων εκ του γεγονότος ότι δεν αναγράφονται πάντα στην επισήμανση.

(6)  Οι πιο συνηθισμένες αλλεργιογόνοι τροφές υπεισέρχονται στη σύνθεση πολλών παρασκευασμένων τροφίμων.

(7)  Παρ' όλο που η επισήμανση, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών δεν πρέπει να θεωρείται ως το μόνο εργαλείο ενημέρωσης που αντικαθιστά το ρόλο του ιατρικού κόσμου, είναι ωστόσο ενδεδειγμένο να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους καταναλωτές που πάσχουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες, με το να τίθεται στη διάθεσή τους πληρέστερη ενημέρωση για τη σύνθεση των προϊόντων.

(8)  Ο κατάλογος με τις αλλεργιογόνους ουσίες περιλαμβάνει τρόφιμα και συστατικά που έχει αναγνωρισθεί ότι προκαλούν υπερευαισθησία και μπορούν να τύχουν της παρέκκλισης που προβλέπεται από την οδηγία 2000/13/ΕΚ. Προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των επιστημονικών προϊόντων έχει σημασία να μπορεί να αναθεωρείται ταχύτατα ο κατάλογος αυτός, μόλις αυτό καταστεί αναγκαίο. Οι αναθεωρήσεις αυτές πρέπει να παίρνουν τη μορφή μέτρων εφαρμογής τεχνικής φύσης, των οποίων η έγκριση πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

(9)  Για την καλύτερη πληροφόρηση του συνόλου των καταναλωτών και την προστασία της υγείας ορισμένων από αυτούς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμπερίληψη, στον κατάλογο των συστατικών, όλων των συστατικών που είναι παρόντα στο τρόφιμο και, για τα συστατικά που έχουν αναγνωρισθεί ως αλλεργιογόνα, να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή τους με το ειδικό τους όνομα σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, χωρίς τη δυνατότητα χρήσης του ονόματος της κατηγορίας στην οποία αυτά ανήκουν ή, εφόσον πρόκειται για πρόσθετα, της εξαίρεσης αναγραφής από τον κατάλογο των συστατικών.

(10)  Για την πρόληψη του κινδύνου μιας υπερβολικά πολύπλοκης και δυσανάγνωστης επισήμανσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διατάξεις που να επιτρέπουν να αποφεύγεται η υπερβολική επιμήκυνση του καταλόγου συστατικών εφόσον δεν επηρεάζεται η υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων. Επίσης είναι αναγκαίο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί καταναγκασμοί που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων, να επιτραπεί μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την επισήμανση των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε μικρή ποσότητα.

(11)  Η οδηγία 2000/13/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

(α  ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

"

"3α. Υπό την επιφύλαξη των κανόνων που θα προσδιορισθούν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3, η παρουσία σε ποτό από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ενός ή περισσοτέρων συστατικών, που παρατίθενται στο παράρτημα IIIα πρέπει να αναφέρεται εκτός εάν το εν λόγω συστατικό ή συστατικά αναγράφονται με το ειδικό τους όνομα στην ονομασία πωλήσεως του ποτού. Η αναφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο "περιέχει" και να έπεται το όνομα του οικείου συστατικού ή των συστατικών.

Eφόσον χρειάζεται, μπορούν να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

   α ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου*, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 του εν λόγω κανονισμού·
   β ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου**, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
   γ ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου*** σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού·
   δ ) όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας.
  

_________________________

  

* EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 10).

  

** EE L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

  

*** EE L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12. 1994, σ. 1)."

"

(β  ) Η παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται ως εξής

i)  Η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   - "εφόσον φρούτα, λαχανικά ή μανιτάρια, από τα οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά σε βάρος, και τα οποία αναμειγνύονται σε αναλογίες που μπορούν να ποικίλλουν, χρησιμοποιούνται σε μείγμα ως συστατικά σε τρόφιμο, μπορούν να κατατάσσονται σε ομάδες στον κατάλογο των συστατικών με την ένδειξη "φρούτα", "λαχανικά" ή "μανιτάρια", ακολουθούμενη από ένδειξη όπως "σε διάφορες αναλογίες", ακολουθούμενη αμέσως από την απαρίθμηση των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που έχουν χρησιμοποιηθεί, σε τέτοια περίπτωση, το μείγμα αναφέρεται στον κατάλογο των συστατικών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ανάλογα με το βάρος του συνόλου των φρούτων, των λαχανικών ή μανιταριών που έχουν χρησιμοποιηθεί·"
" "
   ii) Προστίθεται η ακόλουθη έκτη περίπτωση:
   - "εφόσον συστατικά όμοια και υποκατάστατα μεταξύ τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεσή του, και εφόσον χρησιμοποιούνται σε ποσοστό μικρότερο από 5% στο τελικό προϊόν, η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών μπορεί να γίνεται με χρήση της ένδειξης "περιέχει...και/ή ..." στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον, μεταξύ το πολύ δύο συστατικών, περιέχεται στο τελικό προϊόν, ή με την ένδειξη "περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συστατικά:..." στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον, μεταξύ τριών συστατικών το πολύ, περιέχεται στο τελικό προϊόν."
"

(γ  ) Η παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται ως εξής:

"

"Η απαρίθμηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτική:

  α ) για τα σύνθετα συστατικά που απαριθμούνται κατωτέρω με εξαίρεση τα πρόσθετα υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στοιχείο γ):

μίγματα μπαχαρικών και/ή αρωματικών φυτών που περιέχονται σε ποσοστό μικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν·
   β ) εφόσον το σύνθετο συστατικό είναι είδος για το οποίο ο κατάλογος των συστατικών δεν απαιτείται από την κοινοτική ρύθμιση."

" "

10.  "10. Οι διατάξεις της παραγράφου 4, στοιχείο γ), περιπτώσεις ii), πρώτη παύλα και iii), της παραγράφου 6, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, και της παραγράφου 8, δεύτερο εδάφιο, δεν εφαρμόζονται στα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα III α.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επεξεργάζεται εντός ...* τα επιστημονικά κριτήρια για την συμπερίληψη των συστατικών στο παράρτημα ΙΙΙα και το επανεξετάζει τακτικά κάθε δύο χρόνια.

Το παράρτημα III α μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2.

______________

* 2 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας."

"
   ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10:

(2)  Στο παράρτημα I, καταργούνται οι ενδείξεις "ζαχαρωμένα φρούτα" και "λαχανικά", καθώς και οι αντίστοιχοι ορισμοί.

(3)  Παρεμβάλλεται το παράρτημα III α του οποίου το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εκδίδει εντός έξι μηνών από την έγκριση της παρούσας οδηγίας λεπτομερείς κατευθύνσεις για την ερμηνεία του παραρτήματος ΙΙΙ α.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου:

   - να επιτραπεί το εμπόριο προϊόντων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2004,
   - να απαγορευθούν τα προϊόντα που δεν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουρίου 2005, ενώ τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν ωστόσο να κυκλοφορούν στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) EE C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 257.
(2) EE C 80 της 3.4.2002, σ. 35.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(4) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III α

Συστατικά που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3α και 10

Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη και προϊόντα με βάση δημητριακά που περιέχουν γλουτένη

Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)

Καρποί με κέλυφος και παράγωγα προϊόντα

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού

Θειώδη σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον 10mg/kg

Σέλινο και προϊόντα από σέλινο

Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα

Λούπινα"

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου