Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2001/0199(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0139/2002

Ingediende teksten :

A5-0139/2002

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2002)0294

Aangenomen teksten
PDF 304kWORD 80k
Dinsdag 11 juni 2002 - Straatsburg
Vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen ***I
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002
Resolutie
 Geconsolideerde tekst
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen (COM(2001) 433 - C5-0404/2001 - 2001/0199(COD)

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2001) 433(1)),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG&nbhy;Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5&nbhy;0404/2001),

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5&nbhy;0139/2002),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, zoals geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 257.


Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 11 juni 2002, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2002/…../EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/13/EG met betrekking tot de vermelding van de ingrediënten van levensmiddelen
P5_TC1-COD(2001)0199

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economische en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Om een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consumenten te bereiken en hun recht op voorlichting te waarborgen, moet ervoor worden gezorgd dat de consumenten de nodige inlichtingen krijgen over levensmiddelen, met name door het vermelden van alle ingrediënten op de etikettering.

(2)  Op grond van artikel 6 van Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame(4) behoeven bepaalde ingrediënten niet in de lijst van ingrediënten te worden vermeld.

(3)  Sommige ingrediënten die in levensmiddelen worden verwerkt, veroorzaken allergieën of overgevoeligheden bij de consumenten in de Gemeenschap, en sommige van deze allergieën of overgevoeligheden vormen een gevaar voor de gezondheid van de mensen die eraan lijden.

(4)  Het Wetenschappelijke Comité voor de menselijke voeding heeft verklaard, dat voedselallergieën een weerslag hebben op het leven van vele mensen en dat zij ziekten veroorzaken waarvan sommige goedaardig, en andere potentieel dodelijk zijn.

(5)  Het Wetenschappelijke Comité voor de menselijke voeding erkent dat koemelk, vruchten, peulvruchten (met name aardnoten en soja), eieren, schaaldieren, noten, vis, groenten (selderie en andere schermbloemigen), tarwe en andere granen tot de meest voorkomende allergenen behoren, dat ook voedseladditieven ongewenste reacties kunnen veroorzaken, en dat het vaak moeilijk is voedseladditieven te vermijden omdat deze niet altijd alle op de productetiketten worden vermeld.

(6)  De meest voorkomende voedselallergenen worden in een groot aantal bereide voedingsmiddelen verwerkt.

(7)  Hoewel de etikettering, die voor alle consumenten bedoeld is, niet als het enige voorlichtingsmiddel mag worden beschouwd en de rol van de medische wereld niet kan overnemen, moeten consumenten die aan allergieën of overgevoeligheid lijden zoveel mogelijk worden geholpen door hun vollediger voorlichting over de samenstelling van producten te verschaffen.

(8)  De lijst van allergene stoffen bevat voedingsmiddelen en ingrediënten waarvan bekend is dat zij overgevoeligheid veroorzaken en waarvoor uit hoofde van Richtlijn 2000/13/EG een afwijking mogelijk is. Om de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis te volgen, moet deze lijst zo nodig snel kunnen worden aangepast. Deze wijzigingen moeten de vorm aannemen van technische uitvoeringsmaatregelen, waarvan de goedkeuring aan de Commissie moet worden toevertrouwd om de procedure eenvoudiger en sneller te laten verlopen.

(9)  Om alle consumenten beter in te lichten en de gezondheid van sommige onder hen te beschermen, moeten alle ingrediënten die in een levensmiddel aanwezig zijn, verplicht in de lijst van ingrediënten worden vermeld en moeten alle als allergeen erkende ingrediënten steeds onder hun eigen naam worden vermeld, ook bij alcoholhoudende dranken. Daarbij mag niet de naam van de categorie waartoe zij behoren worden gebruikt en mogen additieven niet worden vrijgesteld van de verplichting tot vermelding in de lijst van ingrediënten.

(10)  Om te voorkomen dat de etiketten te ingewikkeld en moeilijk leesbaar zouden worden, moeten regels worden vastgesteld om te voorkomen dat de lijst van de ingrediënten overdreven lang wordt, voorzover dit geen gevolgen voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen heeft. Teneinde rekening te houden met de technische beperkingen van de voedingsmiddelenproductie, dient eveneens een grotere soepelheid mogelijk te worden gemaakt voor de vermelding van ingrediënten die in kleine hoeveelheden zijn gebruikt.

(11)  Richtlijn 2000/13/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2000/13/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)  Het volgende lid 3 bis wordt ingevoegd:

"

"3 bis. Onverminderd de overeenkomstig lid 3 vast te stellen regels, moet de aanwezigheid van een of meer van de in bijlage III bis bedoelde ingrediënten in een in lid 3 bedoelde drank worden vermeld, tenzij het (de) betrokken ingrediënt(en) onder zijn (hun) eigen naam wordt (worden) vermeld in de benaming waaronder de drank wordt verkocht. Deze vermelding bestaat uit de term "bevat" gevolgd door de naam van het (de) betrokken ingrediënt(en).

Zo nodig kunnen volgens de volgende procedures bepalingen ter uitvoering van de eerste alinea worden vastgesteld:

   a) betreffende de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad* bedoelde producten, volgens de in artikel 75 van deze verordening bedoelde procedure;
   b) betreffende de in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad** bedoelde producten, volgens de in artikel 13 van deze verordening bedoelde procedure;
   c) betreffende de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad*** bedoelde producten, volgens de in artikel 14 van deze verordening bedoelde procedure;
   d) betreffende andere producten, volgens de in artikel 20, lid 2, van de onderhavige richtlijn bedoelde procedure.
  

________________

  

* PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2585/2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10).

  

** PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2061/96 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 277 van 30.10.1996, blz. 1).

  

*** PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3378/94 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1)."

"

b)  Lid 5, tweede alinea, wordt als volgt gewijzigd:

i)   het vierde streepje komt als volgt te luiden:

"
   "&nbhy; - wanneer vruchten, groenten of paddestoelen, waarvan geen enkele aanmerkelijk in gewicht overheerst en die worden bijgemengd in hoeveelheden die kunnen schommelen, in een mengsel als ingrediënten in een levensmiddel worden gebruikt, kunnen deze in de lijst van de ingrediënten worden opgenomen onder de benaming "vruchten", "groenten" of paddestoelen, gevolgd door een vermelding in de trant van "in wisselende verhouding", onmiddellijk gevolgd door de opsomming van de aanwezige vruchten, groenten of paddestoelen; in dergelijke gevallen wordt het mengsel overeenkomstig de eerste alinea volgens het gewicht van het geheel van de aanwezige vruchten, groenten of paddestoelen in de ingrediëntenlijst vermeld;"
" "
   ii) Onderstaand zesde streepje wordt toegevoegd:
   "&nbhy; wanneer soortgelijke en onderling verwisselbare ingrediënten voor de vervaardiging of de bereiding van een levensmiddel kunnen worden gebruikt zonder de samenstelling ervan te wijzigen, en mits deze minder dan 5% van het eindproduct uitmaken, mogen deze in de lijst van de ingrediënten worden opgenomen met de vermelding "bevat … en/of …" in het geval waarin ten minste één van ten hoogste twee ingrediënten in het eindproduct aanwezig is, of met de vermelding "bevat ten minste één van de volgende ingrediënten: …, …" in het geval waarin ten minste één van ten hoogste drie ingrediënten in het eindproduct aanwezig is."
"

c)  Lid 8, tweede alinea wordt als volgt gewijzigd:

"

"De in de eerste alinea bedoelde opsomming is niet verplicht:

  a) voor de hieronder vermelde samengestelde ingrediënten, met uitzondering van de additieven, onder voorbehoud van lid 4, onder c):

mengsels van kruiden en/of aromatische planten die minder dan 2% van het eindproduct uitmaken;
   b) wanneer het samengestelde ingrediënt een levensmiddel is waarvan de lijst van de ingrediënten overeenkomstig de communautaire reglementering niet behoeft te worden vermeld."

" "

10.  "10. De bepalingen van lid 4, onder c), punten ii), eerste streepje en iii), lid 6, tweede alinea, eerste streepje, en lid 8, tweede alinea, zijn niet van toepassing op de in bijlage III bis vermelde ingrediënten.

De Europese autoriteit voor de voedselveiligheid stelt uiterlijk op ...* wetenschappelijke criteria vast voor de in bijlage III bis op te nemen ingrediënten en onderwerpt deze bijlage met regelmatige tussenpozen van twee jaar aan een nieuw onderzoek.

Bijlage III bis kan volgens de in artikel 20, lid 2, bedoelde procedure worden gewijzigd."

_______________________________

* twee jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn.

"
   d) Het volgende lid 10 wordt toegevoegd:

2)  In bijlage I worden de vermeldingen "gekonfijte vruchten" en "groenten", alsmede de dienovereenkomstige definities, geschrapt.

3)  Bijlage III bis waarvan de tekst in de bijlage bij deze richtlijn is opgenomen, wordt ingevoegd.

De Commissie komt binnen zes maanden na goedkeuring van dit voorstel met gedetailleerde richtsnoeren voor de interpretatie van Bijlage III bis.

Artikel 2

De lidstaten doen uiterlijk op 31 december 2003 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om:

   de verkoop van producten die aan deze richtlijn voldoen uiterlijk op 1 januari 2004 toe te laten,
   producten die niet aan deze richtlijn voldoen vanaf 1 januari 2005 te verbieden. Producten die vóór deze datum op de markt zijn gebracht of zijn geëtiketteerd en niet aan deze richtlijn voldoen, mogen echter worden verkocht totdat de voorraden zijn opgebruikt.

Zij stellen de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1) PB C 332 E van 27.11.2001, blz. 257.
(2) PB C 80 van 3.4.2002, blz. 35.
(3) Standpunt van het Europees Parlement van 11 juni 2002.
(4) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.


BIJLAGE

"BIJLAGE III bis

In artikel 6, leden 3 bis en 10, bedoelde ingrediënten

Granen die gluten bevatten en producten op basis van granen die gluten bevatten

Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren

Eieren en producten op basis van eieren

Vis en producten op basis van vis

Aardnoten en producten op basis van aardnoten

Soja en producten op basis van soja

Melk en producten op basis van melk (met inbegrip van lactose)

Schaalvruchten en afgeleide producten

Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad

Sulfiet in concentraties van ten minste 10 mg/kg

Selderij en producten op basis van selderij

Mosterd en producten op basis van mosterd

Lupine"

Juridische mededeling - Privacybeleid