Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/2051(COS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0158/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0158/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0295

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 315kWORD 73k
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
Κοινωνική ενσωμάτωση
P5_TA(2002)0295A5-0158/2002

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική ενσωμάτωση (COM(2001) 565 - C5-0109/2002 - 2002/2051(COS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 565 – C5-0109/2002),

-   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση (15223/2001),

-   έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα Δράσης που ενεκρίθη στην 4η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Πεκίνο, 1995) και, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της πρωτοβουλίας Πεκίνο +5 που ενεκρίθησαν από την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη, Ιούνιος 2000)·

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού καθώς και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5&nbhy;0158/2002),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισσαβώνας, της Νίκαιας και της Στοκχόλμης, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να προαγάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο της Νίκαιας καθορίστηκαν κοινοί στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τους οποίους θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη, από το 2001, στο πλαίσιο των διετούς διάρκειας εθνικών σχεδίων δράσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα αναγνωρίζει το διττό ρόλο της κοινωνικής πολιτικής – ως παραγωγικού παράγοντα και ως βασικού μηχανισμού για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής συνοχής,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Σεπτέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, που προβλέπει την ετήσια διεξαγωγή στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι θετικό στοιχείο αποτελούν η εκπόνηση της πρώτης κοινής έκθεσης σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και ο προσδιορισμός συνόλου κοινών δεικτών, η έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί ο στατιστικός μηχανισμός και η πρόσκληση που απευθύνει το Συμβούλιο προς την Επιτροπή για σταδιακή συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία αυτή,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των διαφόρων φορέων, ιδίως εκπροσώπων των ΜΚΟ, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ΣΕΣ και των εθνικών κοινοβουλίων, που μπορούν να συμβάλουν θετικά ώστε τα συμπεράσματα να επηρεάσουν την προπαρασκευή της δεύτερης σειράς εθνικών σχεδίων ενσωμάτωσης,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα εθνικά σχέδια δράσης, η φτώχεια στις πρωτογενείς και άμεσες εκφάνσεις της που μπορούν να ταυτιστούν με την έννοια της οικονομικής ένδειας αποτελεί συχνά συνέπεια άλλων μορφών στέρησης ή αβεβαιότητας σε τομείς όπως η απασχόληση, η παιδεία και η κατάρτιση, ο πολιτισμός και η πρόσβαση στις υπηρεσίες, ή προκύπτει από δυσμενείς διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία, τη σωματική κατάσταση, την ιθαγένεια ή τη γλώσσα, με αποτέλεσμα να πρέπει τόσο η φτώχεια όσο και ο κοινωνικός αποκλεισμός να αντιμετωπίζονται με πολυδιάστατο τρόπο,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια της σχετικής οικονομικής φτώχειας ποικίλλουν έντονα εντός της Ένωσης,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μέσο ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,5%, η κατάσταση όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν λάβουμε το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος ως το όριο κάτω από το οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, το 18% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε, το 1997, με εισόδημα κατώτερο από το όριο αυτό,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που διαθέτουν τα πλέον ανεπτυγμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλές κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης είναι συχνά εκείνα που σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία εις ο, τι αφορά την ικανοποίηση των θεμελιωδών αναγκών και τη διατήρηση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από ένδεια κάτω από το μέσον όρο της ΕΕ,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές και μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή των καθεστώτων κοινωνικής προστασίας, στο πλαίσιο της οποίας, όμως, δεν πρέπει θιγούν οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες αυτάq βασίζονται, κυρίως δε η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, ιδιαίτερα των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στη διασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδότησης των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης, και ότι η επέκταση των δυνατοτήτων φύλαξης παιδιών και παροχής φροντίδας και ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης εργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες που αναμένονται, συγκεκριμένα ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας, η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι δημογραφικές αλλαγές και η αυξανόμενη εθνοτική πολυμορφία που οφείλεται στη μετανάστευση και στην μεγαλύτερη κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να καταστήσουν ευπαθή τα πλέον αδύναμα στρώματα του πληθυσμού και να προξενήσουν νέους κινδύνους διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού και αναζωπύρωσης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· , ότι ταυτόχρονα οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν δημιουργούν μόνο κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης – εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα- να προσφέρουν νέες δυνατότητες για κοινωνική ένταξη,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκθεση αναγνωρίζει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και σε άλλους τομείς πολιτικής και όχι απλώς στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής πρόνοιας,

ΙΕ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση δεν κατέχει σημαντική θέση στην πλειοψηφία των εθνικών σχεδίων δράσης,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, ειδικά αυτές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι που δεν είναι αυτόνομοι, και ότι τα εθνικά σχέδια εντοπίζουν ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην υπογράμμιση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του προβλήματος, μολονότι η ένταση των κινδύνων παρουσιάζει ουσιαστικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι οι συνέπειες - και όχι μόνον τα αίτια - κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, και ότι επομένως έχει σημασία έχει να σπάσει ο κύκλος της μόνιμης φτώχειας ή της φτώχειας που διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά, και ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού,

ΙΖ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και νομισματικές πολιτικές και οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να αποτελούν τις τρεις πλευρές του ίδιου τριγώνου της,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες διατρέχει μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι ταυτόχρονα στα εθνικά σχέδια δράσης υπάρχει έλλειψη στοιχείων ακριβείας και κοινών δεικτών όσον αφορά την κατάσταση των ατόμων αυτών,

ΙΘ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερεκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των φτωχοτέρων οφείλεται κατ' αρχήν στην έλλειψη οικονομικής αυτονομίας των γυναικών, λόγω του άνισου καταμερισμού της αμειβόμενης απασχόλησης και της μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας και των καθηκόντων παροχής φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακόλουθοι κίνδυνοι αποτελούν επίκεντρο της προσοχής μας: παρατεταμένη εξάρτηση από χαμηλό/ανεπαρκές εισόδημα, μακροχρόνια ανεργία, απασχόληση χαμηλής ποιότητας και έλλειψη επαγγελματικής πείρας, ανεπαρκής εκπαίδευση και αναλφαβητισμός, ανατροφή σε ευάλωτη οικογένεια, αναπηρία, κακή υγεία, επισφαλής κατοικία και στέρηση στέγης, διαβίωση σε περιοχή με πολλαπλά μειονεκτήματα, μετανάστευση, ρατσισμός και διακρίσεις,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οκτώ βασικές προκλήσεις που επισημαίνονται στην κοινή έκθεση είναι:

   - ανάπτυξη μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και προώθηση της απασχόλησης ως δικαιώματος και ευκαιρίας για όλους όσοι θέλουν να εργασθούν·
   - εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·
   - αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων·
   - διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·
   - εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας σε όλους·
   - εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (υγεία, μεταφορές, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστική, ψυχαγωγική, νομική μέριμνα)·
   - βελτίωση της παροχής υπηρεσιών·
   - αποκατάσταση περιοχών που πάσχουν από πολλαπλές ελλείψεις,

ΚΒ  . εκτιμώντας ότι ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για μια δυνατότητα πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς,

1.   επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μείωση και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

2.   τονίζει ότι η κοινή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι κοινοτικές πολιτικές και οι διάφορες κυβερνήσεις είναι να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκώς οικουμενικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε να δοθεί απάντηση στις ανάγκες των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ανέργων, των μεταναστών, των παιδιών κλπ., που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και γενικά των ασθενέστερων και πλέον ευάλωτων ομάδων, και να καταστεί δυνατή η άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

3.   επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν όλες οι μορφές απασχόλησης και συμμερίζεται πλήρως την άποψη της Επιτροπής ότι είναι σημαντικό "να τεθούν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της προσωρινής εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία απασχολήσεων και να καταστεί ελκυστικότερο το έργο των εταιρειών υπεκμίσθωσης", δεδομένου ότι ο τομέας αυτός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για πολλούς από αυτούς που είναι απρόθυμοι να αναζητήσουν, ή αδυνατούν να εξεύρουν, μόνιμη πλήρη απασχόληση·

4.   θεωρεί απαραίτητο να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού στον εκπαιδευτικό και τον πολιτισμικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της διά βίου εκπαιδευτικής κατάρτισης, της εκμάθησης γλωσσών, της χρήσης νέων τεχνολογιών, των προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλους και κυρίως για άτομα από μειονεκτικές κατηγορίες στους τομείς της εικόνας ή της τέχνης·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά την ελεύθερη πρόσβαση σε δωρεάν υποχρεωτική 12ετή τουλάχιστον εκπαίδευση· φρονεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους όχι μόνο βασικές γνώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των αριθμητικών γνώσεων, αλλά και βαθιά κατανόηση της κοινωνίας, ώστε να τους επιτρέπει να γίνονται συνειδητοί μέτοχοι της κοινωνικής προόδου·

6.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να επεκτείνουν σε ευρεία κλίμακα τα επιτυχημένα πιλοτικά σχέδια για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, για την τέλεια γνώση της μητρικής γλώσσας και για την εκμάθηση άλλων γλωσσών·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των ανέργων νέων ανάμεσα στους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο, να ενισχύσουν το θεσμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας·

8.   προτρέπει τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μετανάστες είναι λειτουργικά αναλφάβητοι στη βασική γλώσσα της χώρας υποδοχής, να δημιουργήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μετανάστες·

9.   τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τους παραδοσιακούς και τους νέους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη σημασία χάραξης και εφαρμογής μέτρων, μεταξύ άλλων υπό μορφήν κοινωνικών επιδομάτων, για μονογονεϊκές οικογένειες ώστε να τονώνονται οι δυνατότητές τους να κερδίζουν χρήματα και να εισέρχονται εκ νέου στην αγορά εργασίας·

10.   τονίζει τη σημασία των οκτώ βασικών προκλήσεων που επισημαίνονται στην κοινή έκθεση όσον αφορά τα εθνικά σχέδια δράσης και ζητεί μια ουσιαστικότερη διαδικασία ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής στην κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων αυτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όχι μόνο των εθνικών αλλά και των περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και των ΜΚΟ, των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και εταίρων και των ενώσεων εκπροσώπησης των αποκλεισμένων ατόμων ή αυτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των κρατών μελών στην κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση·

11.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 3ης Δεκεμβρίου 2001 ενέκρινε δέσμη 18 δεικτών που αφορούν το εισόδημα, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την υγεία και την ανατροφή· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να μπορέσουν να καθορισθούν δείκτες και σε άλλους τομείς, όπως αυτός της στέγασης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τις προτάσεις αυτές·

12.   θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού πρέπει να ανοίξει ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, και τη διασφάλιση ευρείας δημόσιας συζήτησης σε εθνικό επίπεδο με στόχο την πραγματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

13.   ζητεί από την Επιτροπή, στην έκθεση σύνθεσης για τη Διάσκεψη Κορυφής της Άνοιξης του 2003, καθώς και κατά την εκπόνηση των διαρθρωτικών δεικτών, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ως προετοιμασία για την Διάσκεψη Κορυφής της Άνοιξης του 2003, να εκπονήσουν έκθεση σχετικά με την φτώχεια στην Ένωση και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη·

14.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να διαπραγματευθούν για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, με σκοπό την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου εις ο, τι αφορά τον ανοικτό συντονισμό·

15.   τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης στρατηγικής προσέγγισης που θα έχει ως βάση τους στόχους που ορίστηκαν στη Νίκαια, προκειμένου να εξασφαλισθεί προστιθέμενη αξία στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με σαφείς προτεραιότητες, σκοπούς και ειδικούς στόχους, κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ποσά και πόρους του προϋπολογισμού·

16.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδίως η ετήσια διεξαγωγή στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό, και υπογραμμίζει ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη ανταλλαγών ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και την ενίσχυση του στατιστικού μηχανισμού και της δικτύωσης των εθνικών παρατηρητηρίων·

17.   ζητεί από τα κράτη μέλη, όποια κι αν είναι η εσωτερική πολιτική και διοικητική διάρθρωσή τους, να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές είναι όσο το δυνατόν εγγύτερες στο άτομο και ότι υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά την ευθύνη των διαφόρων επιπέδων αρμοδιότητας·

18.   τονίζει ότι τα πολιτικά μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης, πρέπει να προγραμματίζονται και να εφαρμόζονται όσο το δυνατό πλησιέστερα των ενδιαφερομένων ανθρώπων·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν οι γενικές πολιτικές στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

20.   ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες που αναμένονται στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της προσχώρησης των υποψήφιων χωρών, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες μορφές φτώχειας λόγω των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων και των μετατροπών των κοινωνικών συστημάτων σε συστήματα ανταγωνιστικής οικονομίας· θεωρεί οι ανωτέρω αλλαγές πρέπει να αντιμετωπισθούν κατεπειγόντως με έμφαση στους ανέργους μακράς διάρκειας, τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μεταβατική σύνταξη και τους μη απασχολούμενους που δεν έχουν ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας·

21.   τονίζει ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να υιοθετούν προορατική προσέγγιση ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μέσω της σύνδεσης και του συντονισμού διαφόρων τομέων της πολιτικής·

22.   πιστεύει ότι η έγκριση από τα κράτη μέλη στρατηγικών ενσωμάτωσης έχει ζωτική σημασία για την πλήρη διερεύνηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ ως βασικού στοιχείου πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και σε νέες υπηρεσίες που προσανατολίζονται σε ειδικές ομάδες προκειμένου αυτές να επωφεληθούν από τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες των ΤΠΕ·

23.   τονίζει ότι η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών και να στοχεύει κυρίως στην προαγωγή υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης για τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και κινδυνεύουν περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματά τους· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνοδεύεται η διάδοση των παραδειγμάτων ορθών πρακτικών από στοιχεία σχετικά με το γενικό πλαίσιο των εμπειριών και από αξιολογήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των φορέων των διαφόρων χωρών καθώς και η απτή βελτίωση των πρακτικών·

24.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εις βάθος μελέτη για την έκταση της οικονομικής ανεξαρτησίας ή αυτονομίας των γυναικών, κυρίως εκείνων που φέρουν οικογενειακά βάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη νοικοκυριού στα οποία μετέχουν οι γυναίκες και τις αλλεπάλληλες φάσεις του κύκλου της ζωής τους·

25.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει την βάσει του φύλου κατανομή της εργασίας ως ανεξάρτητο παράγοντα κλειδί στην ανάλυση πλαίσιο για το πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης και να περιλάβει την οικονομική αυτάρκεια των γυναικών με οικογενειακές ευθύνες στους βασικούς της σκοπούς·

26.   ζητεί από τα κράτη μέλη όχι μόνον να εντάξουν μια βασισμένη στο φύλο προοπτική στις πολιτικές και τα προγράμματά τους και να προβαίνουν σε συλλογή των στοιχείων ανά φύλο, αλλά και να προωθήσουν την οικονομική αυτάρκεια των γυναικών ως προτεραιότητα της πολιτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης, και να εκπονούν έκθεση για την πρόοδο που επιτυγχάνεται προς αυτήν την κατεύθυνση·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το συνδυασμό της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να διαθέτουν σταθερό εισόδημα που θα εξασφαλίζει την οικονομική τους αυτονομία και την αυτόνομη κοινωνική τους ασφάλιση·

28.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν επίσης τη λήψη μέτρων για κοινωνικές υποδομές, λόγου χάριν όσον αφορά τη φύλαξη των παιδιών, την εθελοντική εργασία, τις δημόσιες μεταφορές στην ύπαιθρο, ούτως ώστε να διευκολύνουν για τις γυναίκες το συνδυασμό μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών μέσω των στρατηγικών τους στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης·

30.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ίση μεταχείριση υπέρ των εργαζομένων με επισφαλείς και ιδιότυπες σχέσεις εργασίας·

31.   τονίζει τη σημασία της όσο το δυνατό συντομότερης συμμετοχής των υποψηφίων κρατών μελών στη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και της εκπόνησης εκ μέρους τους ιδίων εθνικών σχεδίων δράσης με στόχο την αύξηση της κοινωνικής ένταξης·

32.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σύνολο των παραγόντων κινδύνου που επισημαίνουν τα εθνικά σχέδια και να τονισθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που δεν περιορίζεται στο θέμα της πρόσβασης στη αγορά εργασίας, αλλά αφορά επίσης την εκπαίδευση, την υγεία και τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων·

33.   καλεί τα κράτη μέλη στα Εθνικά Σχέδια Δράσης τους να υιοθετούν σφαιρικές προσεγγίσεις, να θέτουν σαφείς προτεραιότητες, να διαχωρίζουν σαφώς την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και να θέτουν μακροπρόθεσμους ποσοτικούς στόχους·

34.   ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την πιθανή επίδραση των οικονομικών πολιτικών μεταξύ άλλων με στόχο την προσαρμογή τους στους κοινωνικούς στόχους που ορίστηκαν στα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια και επαναλαμβάνει ότι, παρά τη σημασία που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία για την πολιτική συνοχής, θα πρέπει να μη λησμονείται η ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές·

35.   καλεί την επιτροπή κοινωνικής προστασίας να υποβάλει εντός του 2002 στο Συμβούλιο κοινούς δείκτες που θα παρουσιάζουν τις διάφορες μορφές και διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η ποιότητα και η πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και την στέγαση, καθώς και τη διάσταση του φύλου·

36.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει στη σύνταξη της κοινής ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική ενσωμάτωση την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πολιτικών που υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της φτώχειας·

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου