Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2001/2214(COS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0196/2002

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0196/2002

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2002)0346

Hyväksytyt tekstit
PDF 73kWORD 33k
Tiistai 2. heinäkuuta 2002 - Strasbourg
Euratomin turvavalvontatoimisto (1999–2000)
P5_TA(2002)0346A5-0196/2002

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission kertomuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle: "Euratomin turvavalvontatoimiston toiminta vuosina 1999–2000" (KOM(2001) 436 – C5&nbhy;0535/2001 – 2001/2214(COS))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission kertomuksen (KOM(2001) 436 – C5&nbhy;0535/2001),

–   ottaa huomioon Euratom-sopimuksen 30 ja 33 artiklan sekä VII luvun ja 107 artiklan,

–   ottaa huomioon komission lausunnon "Ydinturvallisuus 15 vuotta Tšernobylin onnettomuuden jälkeen ja onnettomuuden vaikutukset terveyteen", joka annettiin Euroopan parlamentin täysistunnossa 2. toukokuuta 2001,

–   ottaa huomioon Kölnissä vuonna 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, joissa se korosti tiukkojen ydinturvallisuusnormien merkitystä unionin laajentumisen yhteydessä ja vaati lisäksi komissiota tutkimaan edistymistä tällä alalla,

–   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentin täysistunnossa 5. helmikuuta 2002 antamat vastaukset(1),

–   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentin täysistunnossa 12. maaliskuuta 2002 antamat vastaukset(2),

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksen eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) kuudennesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta 2002 - 2006(3),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 47 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5&nbhy;0196/2002),

A.   ottaa huomioon, että Euratom-sopimuksessa korostetaan, että työntekijät ja koko väestö on suojattava ionisoivan säteilyn vaaroilta ja että siinä annetaan komissiolle mahdollisuus antaa asianmukaisia suosituksia jäsenvaltioissa ydinturvallisuuden alalla sovellettujen määräysten yhdenmukaistamisesta,

B.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin valitti vuoden 2000 vuosikertomuksessaan eurooppalaisten turvastandardien puutetta ja että neuvosto ei ole vielä ryhtynyt asiassa mihinkään toimiin,

C.   ottaa huomioon, että Euratom-sopimuksen 107 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä pyytää komissiota tekemään sille aiheellisia ehdotuksia asioista, joissa se katsoo, että on valmisteltava yhteisön säädös tämän sopimuksen panemiseksi täytäntöön,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisö tukee ydinreaktoreiden ja ydinmateriaalin turvallisuuden tutkimista energian puiteohjelmalla ja tutkimuksen puiteohjelmalla,

E.   ottaa huomioon, että suuri yleisö on huolestunut sellaisten onnettomuuksien riskeistä, jotka päästävät ilmakehään radioaktiivista säteilyä jossakin jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden erittäin monista ydinlaitoksista,

F.   ottaa huomioon, että joko rikollisjärjestöjen tai terroristiryhmien hyökkäys ydinlaitosta vastaan on tullut paljon todennäköisemmäksi syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumien johdosta,

G.   ottaa huomioon, että EU:n ydinlaitosten suunnittelua, rakennetta ja toimintaa koskevia turvallisuusvalvonta- ja turvallisuusstandardeja koskevaa Euratom-direktiiviä ei ole olemassa ja että tässä asiassa toimivalta on edelleen jäsenvaltioilla,

H.   pitää tärkeänä, että yhteisön tasolla määrätään selkeästi standardeista, yhdenmukaista koulutusta koskevista vaatimuksista, vastuun jakautumisesta ja valvonnasta siten, että ne ydinturvallisuusvalvonnan lisäksi koskevat myös ydinlaitosten ydinturvallisuutta ja ydinmateriaalivalvontaa,

I.   ottaa huomioon, että tarkastajien sekä radioaktiivista materiaalia käsittelevien ja ydinmateriaalivalvontaa suorittavien ammattiryhmien jatkuva kouluttaminen on erityisen tärkeää EU:n laajentumisen vuoksi; katsoo, että kouluttamisen tulee olla kattavaa ja että sen yhteydessä on tiedotettava materiaalien käsittelyyn liittyvistä riskeistä sekä toiminnasta poikkeuksellisissa tilanteissa tai onnettomuuksissa,

J.   ottaa huomioon, että Euroopan turvavalvontatoimistoa (ESO) vaaditaan ulottamaan ydinmateriaalivalvonnan korkeat standardit ehdokasvaltioihin, minkä vuoksi ESOn määrärahoja on lisättävä sen varmistamiseksi, että tarkastajat voivat tehdä tarkastuksia entistä useammissa ydinlaitoksissa samoin korkealaatuisin tuloksin kuin tähänkin saakka,

K.   katsoo, että perusnormeja, joilla määritetään kynnysarvot työntekijöiden ja väestön altistumiselle ja jotka Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) ja Euroopan unioni ovat hyväksyneet, on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen niin, että ne perustuvat uusimpaan tieteelliseen tietoon,

1.   pitää erittäin myönteisinä ESOn toiminnan laatua ja tuloksia vuosina 1999–2000;

2.   pitää hyvin myönteisenä, että ESO ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että ydinmateriaalia olisi joutunut vääriin käsiin rauhanomaisen käytön yhteydessä Euroopan unionissa vuosina 1999–2000;

3.   pitää hyvin myönteisenä, että ESO ei ole havainnut yhtään vakavaa tapausta, jossa ydinmateriaalilla olisi käyty laitonta kauppaa Euroopan unionissa vuosina 1999–2000;

4.   katsoo olevan välttämätöntä, että ydinmateriaalivalvonta säilyy suoraan ESOn vastuulla myös sen jälkeen, kun Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasvaltiot ovat liittyneet yhteisöön;

5.   pitää välttämättömänä, että ESOlle myönnetään riittävät budjettimäärärahat, jotta sen tarkastajat saisivat riittävän koulutuksen, kun otetaan huomioon viraston työmäärän kasvu Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä;

6.   vaatii lisäämään ESOn yleistä talousarviota etenkin Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä, jotta voidaan ottaa asianmukaisella tavalla huomioon ESOn valvonnassa olevan ydinmateriaalin määrän kasvu sekä sen laatu;

7.   vaatii ESOn, Yhteisen tutkimuskeskuksen ja IAEA:n yhteistyön parantamista tietosuojan, henkilöstökoulutuksen sekä uusien välineiden ja uuden teknologian kehittämisessä;

8.   kehottaa komissiota määrittämään tietosuojaa ja suojattua tiedonsiirtoa koskevan sääntelykehyksen;

9.   vaatii ESOn keskustoimiston tiedostojen suojaamisen vahvistamista verkkorikollisuutta vastaan; suosittelee tätä tarkoitusta varten, että ESO ohjelmistopalomuurin käyttämisen lisäksi harkitsee mahdollisuutta pitää tietoverkkonsa fyysisesti eristettynä ulkomaailmasta;

10.   korostaa, että komission on määritettävä laitosalueiden ja ydinmateriaalien sekä materiaalikuljetusten fyysistä suojelua koskevat tärkeimmät vaatimukset;

11.   vaatii, että komission on annettava ydinmateriaalin kuljetuksen turvallisuutta koskeva direktiiviehdotus, jonka on perustuttava ydinmateriaalien fyysistä suojelua koskevaan IAEA:n yleissopimukseen ja taattava korkea turvallisuuden taso ydinmateriaalien kuljetuksen, lastauksen sekä lastin purkamisen aikana;

12.   kehottaa komissiota laatimaan yksityiskohtaisen kertomuksen voimassa olevasta ydinmateriaalien turvallisuutta ja niiden turvallisuuden valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

13.   kehottaa ESOa selventämään tapauksia, joissa tarkastusten tai materiaalitasearviointien yhteydessä on havaittu ristiriitoja; kehottaa ESOa lisäksi antamaan entistä parempia selityksiä ja perusteluja "kadonneen materiaalin" lukuja koskevalle virhemarginaalille ja kehottaa pienentämään marginaaleja vähitellen huomattavasti, mikä parantaisi fissiomateriaalin seurannan tarkkuutta;

14.   kehottaa komissiota antamaan direktiiviehdotuksen oikeudelliseksi kehykseksi, joka koskee kaikkea auditointi- ja sertifiointitoimintaa ydinturvallisuusvalvonnan, ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan aloilla;

15.   ehdottaa sen harkitsemista, että komissioon perustetaan riippumaton ydinturvallisuusvalvonta- ja ydinturvallisuustoimisto, joka yhteistyössä IAEA:n kanssa valvoisi jäsenvaltioiden operaattoreita suoraan samalla tavoin kuin ESO vastaa ydinmateriaalivalvonnasta;

16.   kehottaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää valmistelukuntaa muuttamaan Euratom-sopimusta siten, että ydinturvallisuusvalvonta ja ydinturvallisuus siirretään yhteisön viranomaisen vastuulle samalla tavoin kuin ydinmateriaalivalvonta on ESOn vastuulla;

17.   katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä valmistelukunta voisi pohtia Euratomin perustamissopimuksen roolia yhteisön toimielinten tulevan uudistuksen yhteydessä;

18.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) Vastaus kysymykseen H-0030/02, nro 39, 5.2.2002.
(2) Vastaus kysymykseen H-0093/02, nro 41, 12.3.2002.
(3) Neuvoston päätös 5609/02, 1.2.2002.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö