Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/2035(COS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0222/2002

Indgivne tekster :

A5-0222/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0347

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 43k
Tirsdag den 2. juli 2002 - Strasbourg
Biograffilm og andre audiovisuelle værker
P5_TA(2002)0347A5-0222/2002

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker ((KOM(2001) 534 - C5-0078/2002 - 2002/2035(COS))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2001) 534 – C5-0078/2002(1)),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 151 og 157,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005)(2),

-   der henviser til Rådets afgørelse nr. 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus - Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005)(3),

-   der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks innovation 2000 initiativ (i2i),

-   der henviser til sin beslutning af 6. september 2000 om principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digitale tidsalder(4),

-   der henviser til Rådets resolution af 12. februar 2001 om statsstøtte til filmsektoren og den audiovisuelle sektor(5),

-   der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2001 om Kommissionens tredje beretning til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af direktiv 89/552/EØF om fjernsyn uden grænser(6),

-   der henviser til sin beslutning af 13. november 2001 om en bedre udbredelse af europæiske film på det indre marked og i kandidatlandene(7),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0222/2002),

A.   der henviser til, at Kommissionens meddelelse supplerer ovennævnte beslutning af 13. november 2001,

B.   der henviser til, at Kommissionens holdning til statsstøtte til den audiovisuelle sektor er af meget stor betydning,

C.   der henviser til, at denne sektor har såvel en økonomisk som en kulturel dimension,

D.   der henviser til, at det er vigtigt, at vores cinematografiske kulturarv bevares,

E.   der henviser til den udfordring digital film udgør for denne sektors fremtid,

F.   der henviser til, at Kommissionen melder om undersøgelser om følgende emner: klassificeringen af audiovisuelle værker, finansielle foranstaltninger, finansstrømmene, beskyttelse af kulturarven og registreringsordninger,

G.   der henviser til, at afgiftslempelser og tilpassede finansielle instrumenter er af afgørende betydning for den europæiske audiovisuelle sektor, der mangler kapital,

H.   der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at tage definitionen af "europæisk værk" og "uafhængig producent" op,

I.   der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at nedsætte to ekspertgrupper, den ene bestående af fagfolk og den anden af personer fra institutionskredse,

1.   glæder sig over Kommissionens meddelelse og understreger, at det er nødvendigt nøje at overholde den fastlagte tidsplan;

2.   opfordrer Kommissionen til at gøre alt for at sikre audiovisuelle værkers frie bevægelighed på det indre marked inden 2005; ønsker, at der også tages initiativer på grundlag af ovennævnte beslutning af 13. november 2001, som supplerer meddelelsen;

Statsstøtte til den audiovisuelle sektor.

3.   støtter Kommissionen i dens forsøg på at gøre de kriterier, den anvender i sin undersøgelse af statsstøtte til den audiovisuelle sektor i medlemsstaterne, mere gennemsigtige; beklager imidlertid, at visse punkter i dens meddelelse herom fra september 2001 stadig er vage eller ufuldstændige;

4.   opfordrer Kommissionen til i sin vurdering af de juridiske aspekter i forbindelse med støtten til finansiering af biograffilm, andre audiovisuelle værker og offentlig-retlige radio- og tv-sendere at tage hensyn til de relevante domme afsagt af Domstolen. f.eks. Preussen-Elektra-dommen fra marts 2001;

5.   opfordrer Kommissionen til i det fornødne omfang at ændre lovgivningsbestemmelserne om statsstøtte for at tage hensyn til, at den audiovisuelle sektor er både kulturel og industriel;

6.   henviser til, at både EIB (Den Europæiske Investeringsbank) og EIF (Den Europæiske Investeringsfond) kan spille en vigtig rolle i forbindelse med beskyttelsen af den audiovisuelle arv og støtte til den europæiske audiovisuelle sektor generelt, uden at dette falder ind under statsstøtte;

7.   minder om, at der ikke er nogen reel konkurrence og kun sker en beskeden distribution mellem de nationale audiovisuelle industrier i EU, og at det europæiske marked i vid udstrækning er domineret af den nordamerikanske industri, og fastslår, at der er behov for en proaktiv politik fra Unionens side med henblik på at fremme produktion og distribution af biograffilm;

8.   understreger, at den retssikkerhed i forbindelse med statsstøtte, som Kommissionen har ønsket at skabe for den audiovisuelle sektor, må sikres og forlænges over de kommende år, og mener, at hvis en eventuel revision af dette spørgsmål vurderes nødvendig i juni 2004, bør den snarere gå i retning af en lempelse end en skærpelse af konkurrencereglerne og en reel hensyntagen til filmindustriens og den audiovisuelle industris kulturelle og industrielle behov;

Beskyttelse af kulturarv og udnyttelse af audiovisuelle værker

9.   understreger, at det er nødvendigt at indføre en obligatorisk pligtdeponering i medlemsstaterne på de betingelser, der er fastlagt i den europæiske konvention om beskyttelse af den audiovisuelle arv og tillægsprotokollen, for så vidt angår tv-produktioner; opfordrer i mellemtiden de offentlige fonde, som støtter den audiovisuelle sektor, til at forpligte deres støttemodtagere til at deponere en kopi af alle værker, der har modtaget offentlig støtte fra disse fonde;

10.   anmoder Kommissionen og Rådet om at skabe et instrument til samfinansiering af arbejdet med at digitalisere arkiverne, for eksempel gennem en særlig aktion i den næste udgave af Media-programmet på grundlag af et pilotprojekt under Media Plus;

11.   deler Kommissionens mål om at gennemføre en undersøgelse af registreringsordningerne og databaserne, inden den udtaler sig om, hvorvidt det er nødvendigt at træffe lovgivningsmæssige foranstaltninger og glæder sig principielt over oprettelsen af et nationalt, offentligt filmregister (uden ophavsretlig konsekvenser);

12.   deler Kommissionens opfattelse af, at spørgsmålet om databaser over indehavere af ophavsrettigheder henvises til arbejdet om intellektuel ejendomsret;

13.   støtter uforbeholdent samarbejdet mellem de berørte parter (ophavsrettighedshavere og formidlere) med henblik på at løse de specifikke problemer, der kan opstå i forbindelse med udnyttelsen af ældre værker under hensyntagen til de rettigheder, der er sikret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet(8);

E-biograf

14.   bekræfter, at det forekommer ønskeligt at overlade det til markedet at definere standarderne for digitale biografer; de audiovisuelle industrier i EU og USA bør imidlertid samarbejde på dette område for at undgå en udvikling i uheldig retning;

15.   understreger, at det er nødvendigt, at den specifikke forskning i digitalbiografer indarbejdes i det sjette rammeprogram for forskning og udvikling; beklager, at der ikke er specifikke bestemmelser, som sigter på at støtte etableringen af digitale platforme (video on demand);

16.   anmoder Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og Rådet om at overveje muligheden for at bidrage til finansieringen af fremvisningsudstyret, som er meget dyrt for de europæiske biografer;

Beskatningsspørgsmål

17.   mener, at det er vigtigt at indføre lavere moms for audiovisuelle kulturelle produkter og tjenesteydelser ved revisionen af bilag H i det sjette momsdirektiv i lighed med de nedsatte satser, der gælder for andre kultursektorer;

18.   opfordrer medlemsstaterne til at udnytte de muligheder, de allerede har til rådighed, f.eks. muligheden for at anvende en nedsat sats på billetpriserne i biograferne;

19.   beklager, at Kommissionen i sin meddelelse ikke tilskynder medlemsstaterne til at indføre nationale skattemæssige incitamenter for at tiltrække investeringer til biograferne;

Klassificering

20.   støtter Kommissionens initiativ til en ekstern undersøgelse af, hvordan klassificeringen er organiseret i EØS samt af årsagerne til forskellene og virkningerne heraf på markedsføringen af film;

21.   anser det imidlertid for ønskeligt, at der tages hensyn til forskellige kulturelle traditioner og særegenheder, men finder det i forbindelse med foranstaltninger til beskyttelse af menneskerettighederne nødvendigt med et ensartet værdigrundlag;

Andre foranstaltninger til udbredelse af film

22.   anmoder Kommissionen om at opfordre medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af finansieringsinstitutter med speciale i den audiovisuelle sektor og gøre det lettere at oprette risikokapitalfonde med henblik på bedre at imødekomme EIB og Kommissionens audiovisuelle i2I-initiativ; understreger imidlertid, at dette ikke må resultere i, at de små og mellemstore virksomheder i filmbranchen bliver stillet ringere;

23.   finder det ønskeligt, at EIB kan præstere en effektiv behandling af de sager, den får forelagt; finder det derfor af afgørende betydning, at EIB opretter et særligt kontor for audiovisuelle spørgsmål, hvor ansøgningerne samles, og personalet har kompetence til at vurdere projekterne;

24.   glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at undersøge, hvilke finansielle foranstaltninger der er egnede til at fremme produktion og udbredelse af europæiske audiovisuelle værker og analysere finansstrømmene i sektoren;

25.   henviser i den forbindelse til, at en grundig analyse af det europæiske filmpublikum og den måde, hvorpå det forholder sig til amerikanske og europæiske film, kan give indsigt i, hvordan disse film påvirker markedet i den audiovisuelle sektor;

26.   glæder sig over, at "evnen til at se billeder" indarbejdes i e-Learning programmet;

27.   mener, at ideen om at oprette en fjernsynskanal, der skal vise europæiske film, indebærer en risiko for, at andre kanaler sætter færre europæiske værker på programmet;

28.   mener, at et tværeuropæisk net af kanaler til børn vil være et godt redskab for støtte til produktion og distribution af bedre europæiske børnefilm;

Spørgsmål, der skal behandles under revisionen af TV uden grænser-direktivet

29.   anmoder om, at spørgsmålet om definitionen af "europæisk værk" og "uafhængig producent" analyseres i forbindelse med en revision af direktivet om TV uden grænser, eller at der i det mindste foretages en tilbundsgående undersøgelse heraf senest inden udgangen af 2002 med henblik på at fastslå, om nye og harmoniserede definitioner er nødvendige og skaber større gennemsigtighed og forenkler procedurerne for fagfolk;

30.   henviser endvidere til, at der i flere medlemsstater hyppigt arbejdes med såkaldt "buy-out" af rettigheder, dvs. kontrakter, som på afgørende vis griber ind i kontraktfriheden på producentplan;

31.   bekræfter sin holdning, som den kom til udtryk i punkt 8 i ovennævnte beslutning af 13. november 2001 om en bedre udbredelse af europæiske film på det indre marked og i kandidatlandene, særlig litra c), for så vidt angår investeringer i produktion;

32.   er enig med Kommissionen i spørgsmålet om mediekronologi og online-rettigheder;

33.   finder det ønskeligt, at der i forbindelse med revisionen af ovennævnte direktiv fastlægges generelle bestemmelser om de nye audiovisuelle tjenester og om ejendomsforholdene på medieområdet, som i højere grad sikrer den kulturelle pluralisme;

Næste skridt

34.   ønsker, at Kommissionen og Rådet tager størst muligt hensyn til ekspertgruppernes henstillinger, der kan styrke den europæiske audiovisuelle sektor;

35.   glæder sig over de overvejelser, der kan gøres inden for rammerne af Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid, og kræver, at man går over til kvalificeret flertal, hvad angår EF-traktatens artikel 151;

Andre spørgsmål

36.   påpeger, at medlemsstaternes virksomheder i den audiovisuelle sektor støder på vanskeligheder på det indre marked og beklager sig over de ekstra omkostninger, der er forbundet med at tilbyde disse tjenester i overensstemmelse med de forskellige nationale regler, og at der derfor bør gøres alt for at lette den frie bevægelighed for audiovisuelle værker på det indre marked inden 2005;

37.   understreger, at der ikke findes reel konkurrence inden for den audiovisuelle sektor, og mener, at der bør ske en ændring af lovgivningen om statsstøtte for at tage hensyn til sektorens dobbelte natur som både kulturgode og industriprodukt;

38.   tilslutter sig Kommissionens mål om at sikre sektorens aktører klare og forudsigelige strategiske vilkår inden for sikre retlige rammer;

39.   tilslutter sig Kommissionens initiativ om at planlægge en revision ved udgangen af 2002 af direktivet om TV uden grænser for at ændre de gældende bestemmelser og præcisere begreberne "europæisk værk" og "uafhængig producent", uden at dette berører muligheden for at indlede traktatbrudsprocedurer mod de medlemsstater, som ikke har gennemført direktivet om TV uden grænser korrekt;

40.   insisterer på, at virksomhederne skal spille en central og afgørende rolle i udviklingen af det audiovisuelle system, og at deres vækstpotentiale derfor bør maksimeres;

41.   fastholder, at der med henblik på et genopsving af produktionen bør udformes en ordning, som indeholder flere incitamenter og offentlig finansiering af den private sektor og flere skattefritagelser for tv- og filmproducenter; mener, at en sådan ordning vil stimulere de helt små virksomheders vækst og skabe reel konkurrence;

42.   mener, at der bør gøres overvejelser om forskellige retsgrundlag med henblik på fremme af den europæiske filmproduktion, så forventningerne til e-biograf kan opfyldes;

o
o   o

43.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter.

(1) EFT C 43 af 16.2.2002, s. 6.
(2) EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.
(3) EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82.
(4) EFT C 135 af 7.5.2001, s. 181.
(5) EFT C 73 af 6.3.2001, s. 3.
(6) EFT C 87 E af 11.4.2002, s. 221.
(7) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 143.
(8) EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik