Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2002/2035(COS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0222/2002

Ingivna texter :

A5-0222/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0347

Antagna texter
PDF 133kWORD 55k
Tisdagen den 2 juli 2002 - Strasbourg
Biofilm och annan audiovisuell produktion
P5_TA(2002)0347A5-0222/2002

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om vissa rättsliga aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (KOM(2001) 534 - C5-0078/2002 - 2002/2035(COS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande (KOM(2001) 534 – C5&nbhy;0078/2002(1)),

–   med beaktande av artiklarna 151 och 157 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 163/2001/EG av den 19 januari 2001(2) om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media-yrkesutbildning) (2001-2005),

–   med beaktande av rådets beslut 2000/821/EG av den 20 december 2000 om genomförande av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus - Utveckling, distribution och marknadsföring) (2001-2005)(3),

–   med beaktande av Europeiska investeringsbankens i2i-initiativ,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 september 2000 om "Den audiovisuella sektorn: medier och digital teknik"(4),

–   med beaktande av rådets resolution av den 12 februari 2001 om "nationellt stöd till film och audiovisuella medier"(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2001 om "Television utan gränser: tillämpning av direktiv 89/552/EEG"(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 november 2001 om ökad spridning av europeiska filmer på den inre marknaden och i kandidatländerna(7)

–   med beaktande av artikel 47.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5&nbhy;0222/2002), och av följande skäl:

A.  Kommissionens meddelande kompletterar Europaparlamentets ovannämnda resolution av den 13 november 2001.

B.  Kommissionens ståndpunkt har oerhört stor betydelse för det statliga stödet till den audiovisuella sektorn.

C.  Sektorn har en dubbel karaktär med en industriell och en kulturell del.

D.  Det är viktigt att vårt filmarv bevaras.

E.  E-bio utgör en framtida utmaning för sektorn.

F.  Kommissionen har tillkännagivit att den kommer att genomföra studier om följande ämnen: klassificering av audiovisuella produktioner, finansiella åtgärder, finansiella flöden, skydd av arv samt registreringssystem.

G.  Skattelättnader och anpassade finansiella instrument har en grundläggande betydelse för den europeiska audiovisuella sektorn, som inte har tillräckligt med kapital.

H.  Kommissionen planerar att granska definitionen av begreppen "europeisk produktion" och "oberoende producent".

I.  Kommissionen kommer att inrätta två expertgrupper, varav den ena skall bestå av yrkesverksamma inom filmbranschen och den andra av personer från institutionsvärlden.

1.  Europaparlamentet gläder sig över kommissionens meddelande, och insisterar på att den fastlagda tidsplanen för åtgärder skall följas strikt.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt för att garantera den fria rörligheten för audiovisuella produktioner på den inre marknaden fram till 2005, och vill också att initiativ skall tas på grundval av Europaparlamentets ovannämnda resolution av den 13 november 2001, som kompletterar meddelandet i fråga.

Statligt stöd till den audiovisuella sektorn.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen i dess arbete för att skapa mer genomblickbara kriterier att tillämpa i sin granskning av stödet till den audiovisuella sektorn i medlemsstaterna, men beklagar dock att vissa punkter i kommissionens meddelande från september 2001 förblir oklara eller är ofullständiga.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid bedömningen ur rättslig synvinkel av huruvida kostnaderna för biofilm, annan audiovisuell produktion och allmännyttig sändningsverksamhet skall kunna komma i fråga för stöd, ta hänsyn till Europeiska gemenskapens domstols domar på området, till exempel domen i målet Preussen-Elektra från mars 2001.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid behov anpassa lagstiftningen om statligt stöd så att den tar hänsyn till den audiovisuella sektorns dubbla karaktär, med en kulturell och en industriell del.

6.  Europaparlamentet understryker att också Europeiska investeringsbanken (EIB) och och Europeiska investeringsfonden (EIF) kan spela en viktig roll vid skyddet av det audiovisuella kulturarvet och stödet till den europeiska audiovisuella sektorn överlag, utan att det kommer att handla om statligt stöd.

7.  Europaparlamentet påpekar att det inte finns någon verklig konkurrens och endast begränsad distribution mellan de nationella audiovisuella industrierna inom Europeiska unionen, och att den europeiska marknaden till stor del domineras av Förenta staternas industri. Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen måste anamma ett aktivt tillvägagångssätt som syftar till att främja produktion och distribution av biofilm.

8.  Europaparlamentet kräver att den rättsliga säkerhet som kommissionen vill inrätta inom området för statligt stöd till den audiovisuella sektorn skall tryggas och förlängas under de kommande åren, och anser att detta, om en omprövning av denna fråga är nödvändig i juni 2004, bör leda till en flexiblare snarare än till en strängare tillämpning av den europeiska konkurrensrättens stödregler, och till att man beaktar de verkliga kulturella och industriella behoven hos filmindustrin och den audiovisuella industrin.

Skydd av arv och utnyttjande av audiovisuella produktioner

9.  Europaparlamentet understryker behovet av en obligatorisk deponering av medlemsstaternas audiovisuella produktioner i linje med europeiska konventionen om skydd av det audiovisuella arvet och tilläggsprotokollet om TV-program. Europaparlamentet uppmanar de allmänna stödfonderna för den audiovisuella sektorn att, som en övergångsåtgärd, göra det obligatoriskt för sina stödmottagare att deponera kopior av de arbeten för vilka de har mottagit statligt stöd genom dessa fonder.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att skapa ett instrument för samfinansiering av arbetet med digitalisering av arkiven, vilket exempelvis kan ske genom en särskild åtgärd i nästa upplaga av Media-programmet, på grundval av ett pilotprojekt inom Media Plus.

11.  Europaparlamentet delar kommissionens målsättning att genomföra en kompletterande studie över registreringssystemen och databaserna, innan man uttalar sig om behovet av lagstiftningsåtgärder, och välkomnar i princip inrättandet av nationella offentliga filmregister (utan upphovsrättslig relevans).

12.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att frågan om databaser över rättsinnehavarna bör skjutas upp och behandlas i samband med frågor som rör immaterialrätt.

13.  Europaparlamentet uppmuntrar aktivt samarbetet mellan de berörda parterna (rättsinnehavare och programföretag) för att lösa de särskilda problem som kan uppstå vid nytt utnyttjande av äldre produktioner, samtidigt som man respekterar de rättigheter som garanteras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället(8).

E-bio

14.  Europaparlamentet bekräftar att det tycks önskvärt att överlåta åt marknaden att definiera standarder för e&nbhy;bio. Europaparlamentet anser att de audiovisuella industrierna i EU och Förenta staterna bör samarbeta på detta område för att undvika en utveckling i fel riktning.

15.  Europaparlamentet insisterar på att den särskilda forskningen om e-bio skall införas i det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling. Europaparlamentet beklagar att det inte finns några särskilda föreskrifter som syftar till att stödja införandet av digitala plattformar (video på begäran).

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska investeringsbanken och rådet att överväga om det är möjligt att bidra till finansieringen av den mycket kostsamma digitala projektionsutrustningen till de europeiska biografsalongerna.

Skattefrågor

17.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att sänka momsen på audiovisuella kulturprodukter och kulturtjänster vid översynen av bilaga H i det sjätte momsdirektivet, i överensstämmelse med den lägre momssats som tillämpas inom andra kultursektorer.

18.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att använda de möjligheter som de redan förfogar över, framför allt möjligheten till sänkt skatt på biobiljetter.

19.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt meddelande inte uppmuntrar medlemsstaterna att införa skatteincitament inom sina respektive territorium för att locka till sig investeringar i filmbranschen.

Klassificering

20.  Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att genomföra en extern studie om hur klassificeringen genomförs inom EES-området, vad skillnaderna beror på och hur de påverkar marknadsföringen av filmer.

21.  Europaparlamentet anser att man bör ta hänsyn till olika kulturtraditioner och särdrag, men att enhetliga bedömningsgrunder behövs i samband med åtgärder som rör skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Andra åtgärder för att öka spridningen av filmer

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera medlemsstaterna till att underlätta inrättandet av finansinstitut som är specialiserade inom den audiovisuella sektorn och underlätta inrättandet av riskkapitalfonder, i syfte att bättre kunna bemöta Europeiska investeringsbankens och kommissionens i2i-initiativ. Europaparlamentet påpekar emellertid att detta inte får leda till att små och medelstora företag i filmbranschen missgynnas.

23.  Europaparlamentet önskar att EIB effektivt skall kunna handlägga de fall som kommer in till banken, varför det är av största vika att banken inrättar en enhet som är specialiserad på audiovisuella frågor, så att frågorna kan behandlas centralt och det finns kompetent personal för att utvärdera sådana projekt.

24.  Europaparlamentet gläder sig över kommissionens planer på att undersöka lämpliga finansiella åtgärder för att främja produktion och spridning av europeiska audiovisuella produktioner, och analysera de finansiella flödena inom sektorn.

25.  Europaparlamentet understryker i samband med detta att en ingående analys av filmpubliken i Europa och deras uppfattning av amerikanska och europeiska filmer kan ge inblickar i hur filmerna påverkar marknaden inom den audiovisuella sektorn.

26.  Europaparlamentet gläder sig över att aspekten "bildundervisning" införs inom eLearning&nbhy;programmet.

27.  Europaparlamentet befarar att tanken på att skapa en TV-kanal för europeisk film medför en risk för att övriga kanaler kommer att minska sina utsändningar av europeiska produktioner.

28.  Europaparlamentet konstaterar att ett Europatäckande nät av programföretag som erbjuder barnkanaler skulle vara ett bra instrument för att stödja produktion och distribution av bättre europeiska barnfilmer.

Frågor inför 2002 års översyn av direktivet Television utan gränser.

29.  Europaparlamentet kräver att frågan om definitionen av begreppen "europeisk produktion" och "oberoende producent" utreds inom ramen för en översyn av direktivet "Television utan gränser", eller att denna fråga åtminstone tas upp i en fördjupad studie senast vid utgången av 2002, i syfte att avgöra om nya eller harmoniserade definitioner är nödvändiga, och om de leder till större öppenhet och förenklade förfaranden för de yrkesverksamma inom filmbranschen.

30.  Europaparlamentet påminner också om att den i somliga medlemsstater gängse praxis med så kallade buy out-avtal om rättigheter innebär en avsevärd inskränkning av avtalsfriheten på producentnivå.

31.  Europaparlamentet erinrar om punkt 8 i sin resolution av den 13 november 2001 om en bättre spridning av europeisk film på den inre marknaden och i kandidatländerna, framför allt led c) om investeringar i produktionen.

32.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt i frågan om visningstider och online&nbhy;rättigheter.

33.  Europaparlamentet önskar att det vid översynen av ovannämnda direktiv skall kunna fastställas allmänna regler för de nya audiovisuella tjänsterna och förhållningsregler om ägandet av massmedier som ger bättre garantier för den kulturella mångfalden.

Kommande åtgärder

34.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen och rådet i största möjliga mån skall ta hänsyn till expertgruppernas rekommendationer, som kan bidra till att stärka den europeiska audiovisuella sektorn.

35.  Europaparlamentet gläder sig över den diskussion som kommer att kunna föras inom ramen för konventet om Europas framtid, och föreslår att man övergår till att behandla frågor som rör artikel 151 med kvalificerad majoritet.

Övriga frågor

36.  Europaparlamentet betonar att företagen inom den audiovisuella sektorn i de olika medlemsstaterna stöter på svårigheter i samband med de extrakostnader som krävs för att anpassa sig till de nationella kraven, och att man därför bör göra allt för att underlätta den fria rörligheten för audiovisuella produktioner inom den inre marknaden före 2005.

37.  Europaparlamentet understryker frånvaron av en verklig konkurrens på det audiovisuella området och påminner om att man måste anpassa lagarna om statligt stöd, så att de tar hänsyn till den audiovisuella sektorns dubbla, såväl kulturella som industriella, karaktär.

38.  Europaparlamentet delar kommissionens målsättning att garantera operatörerna inom den audiovisuella sektorn tydliga och förutsebara strategiska villkor i form av ett stabilt regelverk.

39.  Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ att genomföra en revidering av direktivet om en television utan gränser mot slutet av 2002 för att ändra gällande normer och precisera begreppen "europeiskt verk" och "oberoende producent", men att detta inte får förhindra att man inleder ett överträdelseförfarande mot de medlemsstater som inte på ett korrekt sätt har genomfört direktivet om en television utan gränser i sin nationella lagstiftning.

40.  Europaparlamentet anser att företagen bör spela en central och avgörande roll i utvecklingen av det audiovisuella systemet och att deras möjligheter att växa därför måste maximeras.

41.  Europaparlamentet anser att det krävs ett system med mer stimulans och offentlig finansiering till den privata sektorn samt ytterligare skattelättnader för televisions- och filmproducenter i syfte att stimulera produktionen. Europaparlamentet anser att ett sådant system skulle främja de mindre företagens tillväxt och leda till en verklig konkurrens.

42.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att beakta vilka rättsliga grunder som kan användas för att främja europeisk filmproduktion på ett sätt som kan uppfylla de förhoppningar som ställs till e&nbhy;bio.

o
o   o

43.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) EGT C 43, 16.2.2002, s. 6.
(2) EGT L 26, 27.1.2001, s.  1.
(3) EGT L 336, 30.12.2000, s. 82.
(4) EGT C 135, 7.5.2001, s. 181.
(5) EGT C 73, 6.3.2001, s. 3.
(6) EGT C 87 E, 11.4.2002, s. 221.
(7) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 143.
(8) EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy