Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/2027(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0247/2002

Indgivne tekster :

A5-0247/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0348

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 48k
Tirsdag den 2. juli 2002 - Strasbourg
Budget 2003 (samrådsprocedure)
P5_TA(2002)0348A5-0247/2002

Europa-Parlamentets beslutning om 2003-budgettet med henblik på samrådsproceduren inden Rådets førstebehandling (2002/2027(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272, Euratom-traktatens artikel 177 og EKSF-traktatens artikel 78,

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(1), særlig bilag III,

-   der henviser til Kommissionens foreløbige forslag til budget for 2003,

-   der henviser til sin beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren - sektion III - Kommissionen(2),

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A5-0247/2002),

A.   der henviser til, at Kommissionen har forelagt et foreløbigt budgetforslag for 2003 med en forventet stigning i forpligtelsesbevillinger på 1,4% i forhold til 2002-budgettet,

B.   der henviser til, at de samlede betalingsbevillinger ligger 2,7% over 2002-budgettet, sammenlignet med den gennemsnitlige vækstrate i medlemsstaternes budgetter (3,4%), hvilket udgør 1,03% af Fællesskabets BNI, det laveste niveau i de seneste år, medens 2002-budgettet udgjorde 1,05% af Fællesskabets BNI, og som henviser til, at loftet over de finansielle overslag for 2003 udgør 1,08% af Fællesskabets BNI,

C.   der henviser til, at forpligtelses- og betalingsbevillingsniveauet efterlader en margen på hhv. EUR 2,308 mia. og EUR 4,720 mia. under loftet i henhold til de finansielle overslag for 2000-2006,

D.   der henviser til, at maksimalsatsen for forhøjelser af de ikke-obligatoriske udgifter fastsat i henhold til EF-traktatens artikel 272, stk. 9, er på 3,8%, hvilket giver et samlet beløb på EUR 59,517 mia. i forpligtelsesbevillinger og på EUR 56,352 mia. i betalingsbevillinger svarende til en overskridelse på EUR 1,244 mia. i forpligtelser og EUR 65 mio. i betalinger i forhold til de finansielle overslag;

E.   der henviser til, at formålet med førstebehandlingssamrådet mellem Parlamentet og Rådet er at vurdere de behov, Kommissionen har anslået i FBF og sikre enighed om et passende bevillingsniveau, særlig inden for landbrug, internationale fiskeriaftaler og den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, men at det samtidig er en anledning til at forberede enighed om andre bevillinger,

F.   der henviser til, at dets prioriteringer i retningslinjerne for 2003-budgettet sigtede mod at optimere udvidelsesforberedelserne, fokusere på den indre sikkerhed, understrege reformbehovet både inden for administrationen og den fælles landbrugspolitik og styrke EU's eksterne ansvar,

Finansieringsrammen

1.   minder om, at den gældende finansieringsramme for 2000-2006 vedtaget af Parlamentet og Rådet som led i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 indeholder et bilag II, hvor der er afsat vejledende bevillinger til et udgiftsområde 8 fra og med 2002; mener derfor, at en justering er nødvendig for at tilpasse lofterne til den nye situation baseret på et EU, der udvides med 10 kandidatlande; anmoder endnu en gang om, at førtiltrædelsesstøtten til Cypern og Malta overføres til udgiftsområde 7, efter at der er foretaget en teknisk justering af de finansielle overslag;

2.   bemærker, at FBF kræver anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet i henhold til punkt 24 i den interinstitutionelle aftale i en størrelsesorden af EUR 93 mio. fordelt på udgiftsområde 2 (27 mio. til omstrukturering af EU-fiskerflåden, der tidligere fiskede under aftalen mellem EU og Marokko) og udgiftsområde 5 (66 mio. til dækning af udvidelsesforberedelserne); bemærker, at udgifterne til en reform af den fælles fiskeripolitik i perioden 2003-2006 kunne beløbe sig til i alt 272 mio., idet Kommissionen vil foreslå, at 240 mio. skal omprogrammeres inden for udgiftsområde 2 fra 2004, hvis medlemsstaterne samtykker; bemærker, at Kommissionen foreslår, at en del af disse foranstaltninger (mere end 30 millioner) bør dækkes ved fremtidig anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet;

3.   er foruroliget over den begrænsede margen under udgiftsområde 4 på baggrund af behovene for finansiering af eksterne aktioner i de seneste år i betragtning af, at der allerede er føjet EUR 400 mio. til det oprindelige loft ved hjælp af fleksibilitetsinstrumentet; mener, at hovedparten af margenen under udgiftsområde 3 alene kunne gå til finansiering af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger i henhold til punkt 37 i den interinstitutionelle aftale, således at der ikke er nogen margen til forhøjelse af andre programmer;

4.   minder om, at den finansielle programmering i tilknytning til FBF kun er vejledende, og at iværksættelsen af nye programmer i FBF i henhold til fælleserklæringen af 20. juli 2000 ikke må indebære nedskæringer af igangværende politikker;

Betalinger

5.   understreger, at der er EUR 4,7 mia. tilbage under det generelle loft for de finansielle overslag; frygter, at margenerne til betalinger ikke er tilstrækkelige til at sikre en forbedring af gennemførelsen af de fælles politikker eller nedskære efterslæbet (RAL); beklager, at Kommissionen synes at kæde efterslæbsproblematikken sammen med det laveste betalingsniveau efter i marts 2002 at have erklæret, at FBF for 2003 kunne overskride betalingslofterne;

6.   minder om, at den saldo, der tilbageføres til medlemsstaterne, på grund af den dårlige gennemførelse udgjorde 14 mia. i 2001, hvilket dækker betydelige, uudnyttede betalingsbevillinger, hvilket er ved at blive et væsentligt politisk problem, navnlig i regioner, der rammes af utilstrækkelig betalinger fra strukturfondene;

7.   insisterer på, at det er nødvendigt at foretage en realistisk evaluering af omfanget af betalingsbevillinger til regnskabsåret 2003 under hensyntagen til betalingsefterslæbet, således at der kan fastlægges en passende forfaldsplan for betalinger, der sikrer en væsentlig reduktion af efterslæbet og betalingerne i indeværende regnskabsår; stiller sig også tvivlende over for den reducerede dispositionsmargen, så betalingsbevillingerne i 2003 ikke overstiger det loft, der er fastsat i de finansielle overslag; vil evaluere betalingsbehovet på grundlag af den rapport, Kommissionen i TÆB nr. 2/2002 er blevet anmodet om at forelægge inden den 30. september 2002;

8.   kræver uforbeholdent, at der skal udvikles nye aktionsforanstaltninger (præstationsreserve, aktivitetsbaseret budgettering, evaluering af projekters økonomiske og social virkning), og at ansøgnings-, godkendelses- og udbetalingsprocedurerne skal tages op med henblik på at fjerne manglende fleksibilitet og hindringer, helst af en ekstern gruppe af administrationseksperter og brugere, for den aktuelle situation er ikke resultatet af en forbigående dysfunktion, men et strukturproblem; ønsker at understrege dette spørgsmåls politiske dimension i betragtning af strukturforanstaltningernes betydning på det økonomiske og sociale plan; minder om, at disse tegner sig for 34% af EU-budgettet;

Landbrug

9.   bemærker den gunstige situation for landbrugsmarkederne og den stabile USD-EUR valutakurs, hvilke minimerer risikoen for stigninger og dermed begrænser udnyttelsen af den disponible margen til uforudsete begivenheder alene; anmoder derfor Kommissionen om at begrunde det forventede udgiftsniveau for underudgiftsområde 1a på baggrund af en stabil tendens; anmoder Kommissionen om at forbedre prognosemetoderne, så bevillingsbehovet kan fastlægges i maj på grundlag af realistiske faktorer, i stedet for at udsætte vigtige beslutninger til ændringsskrivelsen i efteråret;

10.   minder om, at den monetære reserve ophører med at eksistere den 31. december 2002, således at der skal være en tilstrækkelig stor margen under udgiftsområde 1 til imødegåelse af uventede ændringer i €/$-kursen, og at tidligere erfaringer har vist, at udbrud af dyresygdomme kan få katastrofale følger, der kræver omfattende, økonomiske og tekniske indgreb fra EU's side;

11.   går fortsat ind for en omfattende videreudvikling af den fælles landbrugspolitik og kræver en rimelig, retfærdig og bæredygtig landbrugspolitik, både for medlemsstaterne og for kandidatlandene; gentager i den sammenhæng sin støtte til Kommissionens bestræbelser på at ændre den fælles landbrugspolitik, således at balancen i landbrugsstøtten ændres ved en gradvis styrkelse af udviklingen af landdistrikter; henstiller til Kommissionen at fremsætte et forslag om en væsentlig forhøjelse af støtten til udvikling af landdistrikter og en nedskæring af de direkte betalinger; er klar over, at disse behov indebærer en tilpasning inden for udgiftsområde 1;

12.   mener, at der også er behov for en modig indsats for i budgettet at sikre en bæredygtig udvikling af landdistrikter, og anmoder om, at det bliver lettere for medlemsstaterne at anvende bevillinger, der er blevet frigivet ved sammenkædning af støtte og miljøkrav og af modulation;

13.   forventer, at midtvejsevalueringen vil lægge øget vægt på multifunktionel praksis og fremme fødevaresikkerhed, skovrejsning, dyrevelfærd, ikke-intensive familiebrug og produktion af ikke-intensive kvalitetsprodukter og lokale produkter samt alle de foranstaltninger, som kan bidrage til at skabe øget beskæftigelse, samtidig med at der tages behørigt hensyn til forholdene i landdistrikterne; mener, at direkte betalinger for fremtiden skal knyttes tæt sammen med miljøkriterier;

14.   opfordrer Kommissionen til på baggrund af udvidelsesforhandlingerne og i betragtning af de internationale konkurrenceforhold i videst muligt omfang at tage hensyn til de foreløbige resultater af midtvejsrevisionen af Agenda 2000 på landbrugsområdet, når den i oktober forelægger sin ændringsskrivelse;

15.   gentager, at der skal tildeles tilstrækkelige bevillinger til artikel B1-332 (Nødfond for dyresygdomme og andre sygdomme hos dyr, som frembyder en fare for folkesundheden) til bekæmpelse af nye udbrud af dyresygdomme; mener, at Kommissionens forslag om at nedskære støtten til veterinære foranstaltninger med 90% er i modstrid med Parlamentets retningslinjer; bemærker, at Kommissionen foreslår en forhøjelse på EUR 274 mio. til oksekødssektoren til trods for, at markedssituationen er blevet mærkbart forbedret siden ultimo 2001; opfordrer Kommissionen til at gå videre med udviklingen af markørvaccine og testmetoder for mund- og klovsyge og klassisk svinepest; anmoder desuden på grundlag af den undersøgelse, budgetmyndigheden anmodede om i 2002, Kommissionen om at forelægge forslag til forsikringsordninger til dækning af udgifterne til udryddelse af dyresygdomme;

16.   bemærker forhøjelsen på EUR 1,242 mio. inden for fåre- og gedekødssektoren, som er et resultat af den aftale, som er indgået i Rådet (landbrugsministrene) om at gå fra en prisstøtteordning til en indkomstordning, som Kommissionen anfører; minder om, at den nye forordning (EF) nr. 2529/2001 kun indebærer en mindre stigning i støtten; mener, at markedssituationen inden for fåre- og gedekødssektoren er ved at blive bedre efter den sidste mund- og klovesygekrise; anmoder derfor Kommissionen om at forelægge yderligere oplysninger om grundene til en sådan forskel i støtten og om nødvendigt tilpasse markedsordningen tilsvarende; er bekymret over de beløb, som Kommissionen foreslår for post B1-401 (Etablering af unge landbrugere), B1-404 (Ugunstigt stillede områder), B1-4050 (Miljøvenligt landbrug - ny ordning) og B1-4072 (Skovrejsning); anmoder om, at beløbene fra 2002-budgettet opføres under post B1-330 (Programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og overvågning af den fysiske tilstand hos dyr, som frembyder en risiko for folkesundheden, der er fremkaldt af en ekstern faktor) og B1-382 (Oplysning om den fælles landbrugspolitik);

Fiskeri

17.   bemærker Kommissionens nye forslag om en global omstrukturering af EU-fiskerflåden med henblik på at løse overkapacitetsproblematikken til en samlet bevilling på 272 mio.; bemærker, at bevillingerne i FBF til internationale fiskeriaftaler ligger på samme niveau som i 2002-budgettet og omfatter en reserve på 38 mio.; mener, at der er behov for flere oplysninger, inden der kan træffes afgørelse om, hvorvidt dette beløb realistisk set kan dække eventuelle nye aftaler;

18.   mener, det er nødvendigt med hurtige og væsentlige oplysninger om udgifterne til en fiskerireform med henblik under budgetsamrådet i juli at kunne evaluere de mulige konsekvenser for 2003-budgettet, herunder også for de internationale fiskeriaftaler;

19.   mener, at de internationale forbindelser bør fremmes ved finansiering af fiskeriaftaler, i lyset af betydningen af nogle af de aftaler, der blev undertegnet det forløbne år, herunder især aftalen med Mauretanien og Grønland; dette kræver tilstrækkelige bevillinger under budgetpost B7-8000;

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

20.   bemærker, at det i det foreløbige forslag til budget foreslås, at bevillingerne i undersektion B8 forhøjes med 33%; bifalder post-konfliktløsningen med en EU-politistyrke i Bosnien som et klart signal om stabilitet og sikkerhed og er grundlæggende indstillet på at stille EU-bevillinger til rådighed for denne form for indsats; skal dog af hensyn til andre forpligtelser som led i eksterne aktioner og på baggrund af de nye krav efter den 11. september 2001 insistere på, at der afsættes en tilstrækkelig finansieringsramme til sådanne foranstaltninger inden for den fælles udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, og at Parlamentet inddrages på passende vis;

21.   tager Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet med henblik på finansiering af civil krisestyring over EU-budgettet til efterretning; mener ikke, at dette forslag kun skal gælde for presserende behov men også skal åbne mulighed for en mere omfattende anvendelse af nødhjælpsreserven til strukturelle interventioner under udgiftsområde 4 i tilfælde af eksterne krisesituationer; understreger, at det er presserende nødvendigt at nå til enighed om at udligne forhøjelsen vedrørende nye politikker, uden at det går ud over EU's traditionelle prioriteringer; anser det for påkrævet at opretholde en politisk og geografisk balance og at sikre global sikkerhed og fattigdomsbekæmpelse ved hjælp af større effektivitet, før der stilles passende bevillinger og akutte foranstaltninger til rådighed til fordel for Mellemøsten og Afghanistan;

22.   agter at undersøge mulighederne for at oprette nye B7-budgetposter til erstatning af dele af eller hele B8-budgetposter for at øge effektiviteten og mindske de ulemper, som søjlestrukturen medfører;

Administrative udgifter

23.   bemærker, at de administrative bevillinger forhøjes med 5,2% i forhold til 2002-budgettet, herunder til dækning af udgifterne til udvidelse og pensioner, således at loftet over udgiftsområde 5 overskrides med 66 mio. i 2003; mener, at forslaget om at anvende fleksibilitetsinstrumentet til dækning af underskuddet strider mod dettes ånd og bogstav, og at en mere detaljeret evaluering af samtlige institutioners behov bør gennemføres, herunder samtlige muligheder for en forsyning på forhånd af 2003-udgifterne og en fælles fremgangsmåde til en styret udvikling af agenturerne for at mildne presset på 2003-budgettet, som kunne være en alternativ løsning under udgiftsområde 5; opfordrer Rådet til under henvisning til EP's holdning at begrænse sig til en femtedel af kapitel 5 med henblik på at tage stigningstaksten i de administrative udgifter op til revision; opfordrer til indgåelse på budgetsamrådet i juli om en aftale om den procedure, der skal følges med henblik på indgåelse senest inden Rådets andenbehandling;

24.   minder om, at det i retningslinjerne udtrykte ønske om at optimere udvidelsesforberedelserne, herunder på administrativt plan, men minder også om, at Europa-Parlamentet og Rådet under det seneste trepartsmøde om administrative udgifter vedtog at anmode alle institutioner om at definere deres hovedaktiviteter og foreslå strukturelle besparelser og negative prioriteringer uden at sætte institutionernes funktion og uafhængighed på spil; forventer, at de stiller nyttige forslag, navnlig med henblik på interinstitutionelt samarbejde;

25.   henviser udtrykkeligt til sine retningslinjer vedrørende administrationsudgifterne (udgiftsområde 5); forventer, at de budgetmæssige og institutionelle problemer i form af inddragelse af nye aktiviteter under udgiftsområde 5 eller flytning af nye aktiviteter fra udgiftsområde 5 til andre udgiftsområder samt de endnu ikke afsluttede drøftelser om et eventuelt interinstitutionelt samarbejde og finansiering af udvidelsesrelaterede udgifter under udgiftsområde 5 generelt tages op under budgetsamrådet;

26.   anmoder Kommissionen om at begrunde forhøjelsen af del A, hvor forhøjelsessatsen er 4,8% i forhold til 2002-budgettet; minder om, at budgetmyndigheden fordelt over de sidste to regnskabsår har tildelt 77 nye stillinger til Kommissionen i forbindelse med den administrative reform; opfordrer Kommissionen til rettidigt inden Parlamentets førstebehandling at forelægge udførlig information om det supplerende personalebehov;

Nye programmer

27.   opfordrer Rådet og Kommissionen, der har ensartede globale prioriteringer for 2003, til under budgetsamrådet at bestræbe sig for at nå til enighed om større spørgsmål som den økonomiske udvikling, SMV, især håndværksvirksomheder, e-læring, retlige og indre anliggender, en fælles indvandrings- og asylpolitik og styrkelse af kontrollen ved EU's ydre grænser;

28.   understreger, at de nye programmer til fordel for grænseregioner skal fokusere på SMV-samarbejde og på smidige grænseovergangsformaliteter for at skabe grundlag for en bæredygtig økonomisk udvikling i områderne på begge sider af grænserne i samarbejde med lande, der er støtteberettigede under Tacis-, Cards- og Meda-programmerne; foreslår i denne forbindelse, at der ved samordningen af Interreg- og Phare-ordningerne anvendes mere lydhøre og fleksible forvaltningsmetoder; mener, at de nye foranstaltninger bør indføres til fordel for grænseregionerne i et udvidet EU;

29.   mener, at informations- og kommunikationsforanstaltningerne over for offentligheden og virksomhederne skal styrkes væsentligt som led i forberedelsen af udvidelsen og den generelle debat om EU's fremtid, i lighed med samtlige udvekslingsaktiviteter mellem borgerne;

30.   bemærker, at tre vigtige, flerårige programmer vil blive iværksat i 2003 (Forskning, energi og transport), men minder Kommissionen om, at nye programmer i henhold til fælleserklæringen af 20 juli 2000 ikke bør hindre finansieringen af eksisterende foranstaltninger eller begrænse budgetmyndighedens beføjelser under den årlige budgetprocedure, navnlig for så vidt angår de prioriteringer, det har fastlagt ved at godkende pilotprojekter og forberedende foranstaltninger;

o
o   o

31.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og alle de øvrige institutioner.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
(2) P5_TA(2002)0096.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik