Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/2147(COS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0313/2002

Indgivne tekster :

A5-0313/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0466

Vedtagne tekster
PDF 155kWORD 57k
Torsdag den 10. oktober 2002 - Bruxelles
Kvalifikationer og mobilitet
P5_TA(2002)0466A5-0313/2002

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet (KOM(2002) 72 - C5-0287/2002 - 2002/2147(COS))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2002) 72 - C5&nbhy;0287/2002),

-   der henviser til EØF-traktatens artikel 39, 40, 149 og 150,

-   der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971(1) og Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 29. marts 1972(2) om sociale sikringsordninger for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet,

-   der henviser til Rådets direktiv 98/49/EF af 29. juni 1998 om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet(3),

-   der henviser til slutrapporten af 14. december 2001 fra taskforcen på højt niveau vedrørende kvalifikationer og mobilitet,

-   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om den sociale situation i EU 2002 (SEK(2002) 593),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet "Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle" (KOM(2001) 116),

-   der henviser til sin beslutning af 13. december 2001 om Kommissionens meddelelse "Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle"(4),

-   der henviser til sin beslutning af 4. juli 2002 om Kommissionens meddelelse "Styrkelse af den lokale dimension i den europæiske beskæftigelsesstrategi" (KOM(2001) 629)(5),

-   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Stockholm den 23.-24. marts 2001, i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og i Sevilla den 21.-22. juni 2002,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder (A5&nbhy;0313/2002),

A.   der henviser til, at det i artikel 15 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(6) hedder, at enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv, samt at enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i alle medlemsstaterne,

B.   der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde i Stockholm understregede betydningen af at iværksætte politikker, der har til formål at fjerne hindringer for arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstater for at skabe arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle, og opmuntre EU's arbejdstagere til at forbedre deres kvalifikationer,

C.   der henviser til, at erhvervsstrukturen og arbejdskraftens forskelligartede kvalifikationer er variable størrelser, der er af afgørende betydning for forskellene mellem regionerne i Europa, for så vidt angår jobskabelse,

D.   der henviser til, at de innovative virksomheder, dvs. på service- og miljøområdet, kan yde et væsentlig bidrag til mobilisering af vidensamfundets potentiale med henblik på at skabe beskæftigelse af høj kvalitet,

E.   der henviser til, at arbejdsmarkedets parter har hovedansvaret for iværksættelse af livslang uddannelse i virksomhederne, og at overenskomstforhandlinger er den ideelle måde til at fastlægge, hvilke betingelser der skal opfyldes for at fremme adgang til uddannelse og give alle lønmodtagere mulighed for at udvikle deres kvalifikationer og kompetence,

F.   der henviser til, at højteknologisektoren er domineret af mænd, som udgør over to tredjedele af arbejdskraften,

G.   der henviser til, at mobiliteten på tværs af grænserne hæmmes af ikke ubetydelige hindringer, for så vidt angår supplerende pensionsrettigheder, og at koordineringen af de sociale sikringsordninger i EU bør styrkes ved ajourføring, forenkling og udvidelse af forordning nr. 1408/71/EØF (som imidlertid ikke dækker ikke-lovpligtige erhvervstilknyttede pensionsordninger), samt at direktiv 98/49/EF om beskyttelse af supplerende pensionsrettigheder for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der flytter inden for Fællesskabet, kun regulerer visse problemer; hvortil kommer de hindringer, der skyldes de uensartede beskatningsordninger, der gælder specifikt for grænsearbejdere,

H.   der henviser til, at hvis Europa i overensstemmelse med konklusionerne fra topmødet i Lissabon som bekræftet på topmødet i Barcelona skal blive "den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed", skal flere europæere tilegne sig kvalifikationer inden for den nye informations- og kommunikationsteknologi,

I.   der henviser til, at det vil være hensigtsmæssigt at tage nøje hensyn til nødvendigheden af at fremme mobiliteten ved behandlingen af alle lovbestemmelser, navnlig på beskæftigelsesområdet og på det sociale område,

J.   der henviser til, at migrationsstrømmene inden for Fællesskabet ganske vist ikke er så omfattende endnu, men at de er øget i de senere år i en række medlemsstater, og at det bliver mere og mere nødvendigt med indvandring for i det mindste delvis at kompensere for nedgangen i den arbejdsaktive befolkning,

K.   der henviser til, at det er mangelen på arbejdspladser, der er problemet for mere end 18 millioner arbejdsløse i EU, og ikke utilstrækkelig erhvervsmæssig mobilitet, lav geografisk mobilitet eller ringe adgang til oplysninger om mobilitet,

L.   der henviser til, at en stor del af arbejdsløsheden i de central- og østeuropæiske lande skyldes strukturelle problemer, som giver virksomhederne vanskeligheder, når de søger højt kvalificeret arbejdskraft, og som bidrager til "hjerneflugten" fra disse lande til EU's medlemsstater,

M.   der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse "Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer"(7) har erkendt, at der bør gøres yderligere fremskridt inden for gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser,

N.   der henviser til, at midlertidige ansættelser kan bidrage til at øge mobiliteten som anført i Kommissionens meddelelse "Vikaransattes arbejdsforhold"(8),

1.   bifalder Kommissionens nye aktionsplan, som stemmer overens med Europa-Parlamentets henstilling vedrørende de overordnede økonomiske retningslinjer 2002, hvori der atter blev opfordret til at fjerne hindringerne for den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet, men påpeger, at aktionsplanen fra 1997 indeholdt de samme målsætninger og kun blev delvist gennemført; håber, at den nye aktionsplan vil få større indvirkning på borgernes, herunder indvandrernes tilværelse, og at medlemsstaterne faktisk vil tage hensyn til denne aktionsplan og iværksætte alle de nødvendige strukturændringer til at gøre aktionsplanen til en succes; anmoder Kommissionen om at udarbejde et bilag til meddelelsen, hvori den angiver, hvorledes den har integreret kønsaspektet i alle de politikker, planer og aktioner, der behandles i meddelelsen;

2.   beklager manglen på præcise tidsplaner for gennemførelsen af de strategiske mål og aktioner og opfordrer Kommissionen til at underrette Europa-Parlamentet om fastlæggelsen af dem;

3.   støtter alle foranstaltninger til fremme af geografisk mobilitet, for så vidt som de gennemføres i overensstemmelse med arbejdstagernes egne ønsker, idet der bør lægges særlig vægt på at formindske de regionale skævheder og på at garantere arbejdstagernes ret til meningsfuld beskæftigelse og udøvelse af deres rettigheder;

4.   understreger nødvendigheden af at udvide, ajourføre og forenkle koordineringen af de sociale sikringsordninger ved at fremskynde ændringen af forordning (EØF) nr. 1408/71; understreger på ny behovet for, at Kommissionen indleder en dialog med arbejdsmarkedets parter, herunder dem fra kandidatlandene, for at undersøge muligheden for at indføre en "europæisk arbejdstagerstatus", et europæisk system for arbejdsret og sociale sikring for arbejdstagere med en permanent grad af mobilitet;

5.   opfordrer Kommissionen til strengere at håndhæve de gældende fællesskabsbestemmelser om gensidig anerkendelse af kvalifikationer ved hurtigere at indbringe de offentlige myndigheder i medlemsstaterne, der fortsat overtræder denne lovgivning, for Retten i Første Instans og Domstolen og kræve, at alle medlemsstaterne gennemfører direktivet om gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer i deres nationale lovgivning;

6.   henleder Kommissionens opmærksomhed på behovet for at fremme regionale initiativer og aftaler om uddannelse og mobilitet;

7.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til navnlig at være opmærksomme på personer, der forlader skolen uden eksamen, og som udgør fra 8% til over 40% alt efter medlemsstat;

8.   anser det for nødvendigt, at de lokale myndigheder i betragtning af deres strategiske rolle integreres i oprettelsen af et netværk af sektorspecifikke rådgivende organer med henblik på at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessystemerne;

9.   glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, og som indebærer yderligere finansielle midler til fremme af udvekslingen af unge i grænseområder, men anser det for nødvendigt, at der træffes andre og mere effektive foranstaltninger for at formindske de regionale skævheder;

10.   opfordrer Kommissionen til under udarbejdelsen af de kommende beskæftigelsesretningslinjer og programmer at foreslå, at medlemsstaterne tager konkrete initiativer til fremme af innovative virksomheder og gennemførelse af jobskabelsesprojekter, navnlig på service- og miljøområdet;

11.   opfordrer medlemsstaterne til på behørig måde at gennemføre iværksætterkultur som princip, hvilket indgår i retningslinjerne for beskæftigelse; medlemsstaterne bør støtte den med passende midler og styrke koordinationen på uddannelsesområdet ved at fremme uddannelse af selvstændige, virksomhedsledere og de hjælpetjenester, der specifikt tager sigte på disse;

12.   glæder sig over Kommissionens forslag om senest i 2004 at oprette et netværk af rådgivende organer for erhvervslivet og uddannelsessystemerne med henblik på at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessystemerne som helhed og opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan dette netværk kan bidrage til at løse problemet med den høje andel af befolkningen i EU, der forlader skolen uden formelle kvalifikationer;

13.   opfordrer de europæiske samarbejdsudvalg(9) til at puste nyt liv i samrådsidéen og indlede en ny dialog mellem de folkevalgte organer, de faglige organisationer og EU-organerne med henblik på at fastlægge et sæt evalueringsretningslinjer, der kan muliggøre en effektiv overførsel af kvalifikationer og forskellige arbejdserfaringer; de kan på denne måde yde et væsentligt bidrag til at fremme arbejdstagernes mobilitet og den erhvervsfaglige uddannelse;

14.   glæder sig over arbejdsmarkedsparternes initiativ til som led i deres rammeaktion for livslang forbedring af kompetence og kvalifikationer at udsende en årsrapport om de nationale aktioner inden for de prioriterede områder: fastlæggelse af behovene, anerkendelse og vurdering, støtte og vejledning samt ressourcer; opfordrer ikke desto mindre medlemsstaterne til at udarbejde deres nationale pagter for livslang uddannelse i nært samarbejde med arbejdsmarkedets parter og de lokale og regionale myndigheder;

15.   understreger den vigtige rolle, som sociale virksomheder og arbejdsmarkedets parter spiller på europæisk, nationalt og regionalt plan i hele perioden for gennemførelsen af strategien, og kræver inddragelse af dem i processen med overvågning og opfølgning af aktionsplanen og af de særlige initiativer; opfordrer arbejdsmarkedets parter til i virksomhederne at indgå kontrakter om udveksling, især i virksomheder, der har afdelinger i flere medlemsstater;

16.   opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til, at artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond(10) kan udgøre et vigtigt hjælpemiddel til at finde nyskabende løsninger til fremme af mobiliteten under omlægningen af de tematiske prioriteter;

17.   mener, at fastlæggelsen af regionale uddannelsesinitiativer og -aftaler som led i partnerskabet skal have som mål at støtte uddannelse inden for den erhvervssektor, hvor kvinderne er svagest repræsenteret, samt at introducere informations- og kommunikationsteknologier og nye indlæringssystemer, idet kvinder skal gives prioriteret adgang, samtidig med at ældre arbejdstagere, handicappede og dårligt stillede grupper tilbydes muligheder for uddannelse og videreuddannelse;

18.   mener, at distancearbejde er et af de vigtigste midler til at udnytte nyskabelserne inden for de nye informations- og kommunikationsteknologier til at undgå en geografisk mobilitet, som arbejdstageren ikke ønsker, for så vidt som de pågældende arbejdstagere nyder godt af en tilstrækkelig social beskyttelse;

19.   udtrykker sin tilfredshed med, at der er blevet lagt så stor vægt på den tværkulturelle uddannelse som et middel til forberedelse af de unge på mobiliteten i Den Europæiske Union; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for at underrette og uddanne ledere af skoler og uddannelsesorganer med hensyn til de muligheder, der ligger i de disponible programmer;

20.   mener, at der er absolut påkrævet, at fagforeningerne råder over relevante oplysninger om e-kommunikationssamfundet og dets omvæltende indvirkning på den traditionelle arbejdstilrettelæggelse, beskæftigelsen og fagforeningernes aktiviteter og praksis, og hvis de kender til de igangværende processer vil de bedre kunne yde et positivt bidrag ved at reagere på disse ændringer;

21.   glæder sig over bestræbelserne på at muliggøre grænseoverskridende deltagelse i pensionsfonde og over Kommissionens nylige beslutning om at indlede forhandlinger med arbejdsmarkedets parter vedrørende overførsel af tillægspensionsrettigheder i Unionen, men kræver, at Europa-Parlamentet også inddrages fuldt ud heri;

22.   understreger, at der bør findes en løsning i forbindelse med den ekstremt lange karantæneperiode for erhvervelse af tillægspensionsrettigheder, der resulterer i reducerede pensionsrettigheder for mobile arbejdstagere og betyder en diskriminering af kvinderne;

23.   er i lighed med Kommissionen af den opfattelse, at der må skabes gunstige resultater, når det gælder vandrende arbejdstageres mulighed for overførsel af tillægspensionsrettigheder; understreger endnu en gang betydningen af at ophæve dobbeltbeskatning og at tilstræbe et ensartet system for beskatning af indtægter fra pensionskasser og fritagelse eller nedsættelse af bidragene;

24.   opfordrer indtrængende Kommissionen til snarest at foretage den fornyede undersøgelse, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser(11), hvilket skulle være sket i december 2001;

25.   glæder sig over, at Kommissionen i sin aktionsplan har medtaget en vigtig aktion, som Den Europæiske Unions borgere ikke kan undgå at bemærke, nemlig indførelsen af et europæiske sygesikringskort; håber, at det kan præsenteres i begyndelsen af 2003 og gennemføres i 2004;

26.   påpeger, at nogle medlemsstater aktivt er begyndt at rekruttere statsborgere fra tredjelande uden for EU; mener i denne forbindelse, at vandrende arbejdstagere kan udgøre et betydeligt bidrag til den europæiske beskæftigelsesstrategi, og opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at overholde ånden i det mandat, som blev givet af Det Europæiske Råd i Tampere, og sikre deres økonomiske, sociale og politiske integration;

27.   mener, at det er vigtigt på europæisk plan at oprette databaser, som rent faktisk kan vise alle former for mobilitet inden for generel og faglig uddannelse (mobilitetsprogrammer, ophold i udlandet på eget initiativ osv., uden for/inden for EU);

28.   opfordrer Kommissionen til med stor opmærksomhed at følge de mobilitetsprogrammer, der tilbydes unge i deres uddannelse (universitet eller teknisk uddannelse), og opfordre medlemsstaterne til at skabe hertil svarende faciliteter (boliger, diverse tjenesteydelser); henleder Kommissionens opmærksomhed på, at udgifterne til disse udvekslinger er en objektiv bremse for mobiliteten og betyder, at de unge, hvad angår finansielle midler, må træffe et reelt valg;

29.   ønsker, at Kommissionen fremsætter effektive forslag om at modernisere EURES-systemet og integrere det i medlemsstaternes arbejdsformidlinger under hensyntagen til de lokale og regionale myndigheders og arbejdsmarkedsparternes inddragelse, således at hovedvægten i EURES-systemet ikke placeres centralt, men fortsat ligger i de berørte grænseregioner;

30.   understreger, at det i den forbindelse er vigtigt at bevare de interregionale fagforeningsråd, som i udstrakt grad er med til at få EURES-systemet til at fungere, men at det ikke bør være op til de forskellige berørte nationale regeringer at træffe afgørelse herom;

31.   opfordrer Kommissionen til i beskæftigelsesretningslinjerne at indarbejde kriterier for styring af indvandrerstrømmene samt mål og aktioner, der kan fremme integrationen via beskæftigelse til indvandrerne og bistå dem og deres familier med at blive integreret i lokalsamfundet ved at tilbyde offentlige tjenester af høj kvalitet;

32.   støtter Kommissionens bestræbelser på i 2003 at forelægge en beretning om vekselvirkningen mellem indvandringspolitik, beskæftigelsespolitik samt social- og arbejdsmarkedsmæssig politik;

33.   tilslutter sig Kommissionens opfordring til Rådet om at fremskynde vedtagelsen af de forskellige direktiver nævnt i aktionsplanen og påpeger ligeledes, at der også i forordninger som f.eks. forordning (EØF) 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet(12) og forordning (EØF) 1408/71 må tages hensyn til tredjelande;

34.   finder det vigtigt, at Kommissionen som led i førtiltrædelsesstrategien hjælper de central- og østeuropæiske lande med at finde frem til prioriterede aktioner til gennemførelse af en politik, der klart sigter på, at arbejdstagerne og jobsøgere bliver højt kvalificeret;

35.   anser det også for vigtigt, at de central- og østeuropæiske lande via Kommissionens programmer skaber deres egne innovations- og forskningsstrukturer, så de undgår at miste højt kvalificerede arbejdstagere, og at medlemsstaterne på deres side, til dels støttet af Kommissionens programmer, på en mere synlig måde fremmer erfaringsudveksling med disse lande og fortsat stiller sig positivt over for et tæt samarbejde om at støtte foranstaltninger til at fremme økonomisk vækst og øget beskæftigelse samt jobskabelse på lokalt plan;

36.   opfordrer EU-institutionerne til at fremstå som et godt eksempel ved at reformere beskæftigelses- og lønforholdene for tjenestemænd og øvrige ansatte i EU-institutionerne og f.eks. gøre det lettere at overføre pensionsrettigheder, der er optjent i tidligere ansættelsesforhold, til Fællesskabets pensionsordning;

37.   beklager, at det ikke fik mulighed for at udtale sig om meddelelsen, inden den blev forelagt på Det Europæiske Råd i Barcelona;

38.   gør opmærksom på, at det i tilfælde af, at kommissionsforslag på ny forelægges på denne måde, vil drage de nødvendige konklusioner og tage de nødvendige skridt i forbindelse med budgetproceduren;

39.   mener, at uddannelsessystemer generelt har bredere og mere humane mål end erhvervsuddannelsessystemer, og at forbigående mangler på kvalifikationer ikke bør præge uddannelsessystemernes indhold; mener endvidere, at uddannelsessystemerne ud over de erhvervsmæssige kvalifikationer også bør forsøge at fremme bevidstheden om forskellige kulturer, sprogfærdigheder og samfundsforhold, som på deres side bidrager til at fremme mobiliteten;

40.   understreger i denne forbindelse betydningen af fællesskabsinitiativerne eEuropa og e-uddannelse;

Specifikke aktioner

41.   understreger for så vidt angår aktion 1 vigtigheden af, at det sikres, at der findes tilstrækkelig mange velmotiverede lærere med de rigtige kvalifikationer (navnlig inden for IKT), og at udvekslingen af lærere mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem dem og ansøgerlandene fremmes;

42.   opfordrer for så vidt angår aktion 2 Kommissionen til at udpege programmer på nationalt og regionalt plan, som har givet et positivt resultat med hensyn til at stimulere unge menneskers interesse for matematik, videnskab og teknologi, navnlig interessen blandt unge kvinder; opfordrer endvidere Kommissionen til at udbrede eksempler på god praksis;

43.   gør for så vidt angår aktion 3 opmærksom på den rolle, som e-uddannelse kan komme til at spille med hensyn til at forbedre uddannelsesniveauet for elever, der bor i isolerede landdistrikter;

44.   understreger for så vidt angår aktion 4, at målet med det net af industrielle/uddannelsesmæssige rådgivende organer, som Kommissionen vil etablere, bør være udbredelse af god praksis;

45.   gør for så vidt angår aktion 6 opmærksom på nødvendigheden af en informationskampagne for at henlede arbejdsgivernes opmærksomhed på eksistensen af diplomer for livslang læring og at bidrage til deres anseelse ved offentligt at omtale de præstationer, som ligger til grund for dem;

46.   gør for så vidt angår aktion 18 opmærksom på, at det er nødvendigt at bygge videre på resultaterne fra det europæiske sprogår 2001; understreger nødvendigheden af, at undervisning i fremmedsprog blandt lærlinge i erhvervslivet fremmes, idet international mobilitet blandt dem lader til at være lavere end blandt dem, der har gennemgået en højere uddannelse; minder om, at det er afgørende betydning, at Kommissionen og medlemsstaterne gør alt for at sikre, at alle elever undervises i et fremmedsprog så tidligt som muligt;

47.   mener for så vidt angår aktion 19, at Socrates- og Leonardo da Vinci-programmerne er udmærkede eksempler på international mobilitet; mener dog, at indsatsen for at fremme mobilitet i højere grad bør koncentreres om de mindre velkvalificerede personer;

o
o   o

48.   opfordrer Kommissionen til i fuldt omfang at tage hensyn til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon og navnlig det mål, der tager sigte på at øge antallet af kvinder i beskæftigelse til 60% senest i 2010;

49.   påpeger, at Rådets nyligt reviderede og vedtagne direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår(13) vil give medlemsstaterne mulighed for at træffe positive særforanstaltninger med hensyn til erhvervsuddannelse samt adgang til beskæftigelse i de tilfælde, hvor et af kønnene er underrepræsenteret, og henstiller til Kommissionen at medtage dette i sine forslag;

50.   mener, at mobilitet for arbejdstagere med børn, især kvinder, i vid udstrækning er afhængig af, i hvilket omfang der forefindes f.eks. børnepasningsfaciliteter og undervisningsmuligheder af god kvalitet, og hvad det koster at benytte sig heraf, og påpeger, at disse faciliteter varierer fra medlemsstat til medlemsstat og inden for en og samme medlemsstat; opfordrer til, at der iværksættes sekundære foranstaltninger på disse områder med henblik på opfyldelse af aktionsplanens mål;

51.   anmoder Kommissionen om som led i sine beføjelser at sikre, at mænd og kvinder er ligeligt repræsenteret i de faglige/uddannelsesmæssige rådgivningsorganer samt alle andre rådgivningsorganer, der oprettes som led i denne aktionsplan;

52.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

(1) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
(2) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
(3) EFT L 209 af 25.7.1998, s. 46.
(4) EFT C 177 E af 25.7.2002, s. 330.
(5) P5_TA(2002)0373.
(6) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
(7) EFT C 181 E af 30.7.2002, s. 183.
(8) EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 1.
(9) Indførelse af europæiske samarbejdsudvalg: Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994; Kommissionens rapport vedrørende gennemførelsen af direktivet: KOM(2000) 188.
(10) EFT L 213 af 13.8.1999, S. 5.
(11) EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
(12) EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2.
(13) EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik