Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/2147(COS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0313/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0313/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0466

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 86k
Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2002 - Βρυξέλλες
Δεξιότητες και κινητικότητα
P5_TA(2002)0466A5-0313/2002

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τις δεξιότητες και την κινητικότητα (COM(2002) 72 – C5-0287/2002 – 2002/2147(COS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2002) 72 – C5-0287/2002),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 39, 40, 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971(1), και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1972(2), περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας,

-   έχοντας υπόψη την οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που μετακινούνται εντός της Κοινότητας(3),

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της "Ομάδας υψηλού επιπέδου για τις δεξιότητες και την κινητικότητα" της 14ης Δεκεμβρίου 2001,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2002) (SEC(2002) 593),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο "Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και με πρόσβαση από όλους" (COM(2001) 116),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Νέες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, ανοιχτές σε όλους και με πρόσβαση από όλους"(4),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ενδυνάμωση της τοπικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση" (COM(2001) 629)(5),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης στις 21 και 22 Ιουνίου 2002,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5-0313/2002),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6) ορίζει στο άρθρο 15 ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα και ότι κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητεί απασχόληση, να εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης επεσήμανε τη σημασία της εφαρμογής πολιτικών για την κατάργηση των εμποδίων στην κινητικότητα της εργασίας μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευρωπαϊκές αγορές εργασίας που θα είναι ανοικτές σε όλους, και να ενθαρρυνθούν οι εργαζόμενοι στην Ένωση για την απόκτηση δεξιοτήτων,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελματική διάρθρωση και το φάσμα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι σημαντικές μεταβλητές για την ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας,

Δ  . εκτιμώντας ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις, ήτοι στον τομέα των υπηρεσιών και του περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κινητοποίηση του δυναμικού της κοινωνίας της γνώσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας,

Ε  . εκτιμώντας ότι οι κοινωνικοί εταίροι φέρουν κατ" εξοχήν την ευθύνη για την εφαρμογή της δια βίου κατάρτισης και επιμόρφωσης στον τόπο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για τον προσδιορισμό των συνθηκών που πρέπει να ικανοποιούνται προκειμένου να ενθαρρύνεται η πρόσβαση στην κατάρτιση και να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν τα προσόντα τους και τις δεξιότητές τους,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς υψηλής τεχνολογίας κυριαρχούνται από τους άνδρες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού των εν λόγω τομέων,

Ζ  . εκτιμώντας ότι η διασυνοριακή κινητικότητα παρεμποδίζεται από διόλου αμελητέα κωλύματα στον τομέα των επικουρικών συντάξεων και ότι κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί ο συντονισμός στα θέματα των κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΕΕ, μέσω του εκσυγχρονισμού, της απλοποίησης και της επέκτασης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (ο οποίος δεν καλύπτει εν τούτοις τα καθεστώτα μη υποχρεωτικών επαγγελματικών συντάξεων), η δε οδηγία 98/49/ΕΚ ρυθμίζει ορισμένα μόνον από τα προβλήματα· ότι σε αυτά τα εμπόδια προστίθενται εκείνα που συνδέονται με την ποικιλομορφία των αντιτάξιμων φορολογικών καθεστώτων ιδίως για τους διαμεθοριακούς εργαζόμενους,

Η  . έχοντας υπόψη το συμπέρασμα της Συνόδου Κορυφής της Λισσαβώνας, που επικύρωσε η Σύνοδος Κορυφής της Βαρκελώνης, ότι, για να καταστεί η Ευρώπη "η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή", πρέπει ένας μεγαλύτερος αριθμός Ευρωπαίων να αποκτήσει δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται τόσο η προώθηση της κινητικότητας όσο και η μελέτη οιουδήποτε νομοθετικού μέτρου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι παραμένουν μικρές, οι ενδοκοινοτικές μεταναστευτικές ροές έχουν σημειώσει αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αρκετά κράτη μέλη και ότι η μεταναστευτική εισροή θα καταστεί όλο και πιο απαραίτητη για την αντιστάθμιση, τουλάχιστον εν μέρει, της μείωσης του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα για περισσότερους από 18 εκατομμύρια άνεργους στην ΕΕ είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας και όχι η ανεπαρκής επαγγελματική κινητικότητα, τα χαμηλά επίπεδα γεωγραφικής κινητικότητας και η δυσχερής πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα·

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να βρουν εξειδικευμένους εργαζόμενους, δεδομένου ότι, λόγω της ανεργίας, ενθαρρύνεται η φυγή τέτοιων ατόμων από τις εν λόγω χώρες στα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΙΓ  . εκτιμώντας ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, έχει αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(7),

ΙΔ  . εκτιμώντας ότι η προσωρινή εργασία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της κινητικότητας, όπως πρότεινε η Επιτροπή στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των όρων εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης(8),

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του προς την Επιτροπή για το νέο αυτό σχέδιο δράσης που είναι συνεπές προς τη δική του σύσταση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και της Κοινότητας για το 2002, όπου επαναλαμβάνεται εκ νέου η έκκληση για εξάλειψη των εμποδίων στη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα· επισημαίνει όμως ότι το προαναφερθέν σχέδιο δράσης του 1997 είχε τους ίδιους στόχους και εφαρμόσθηκε εν μέρει μόνον· εκφράζει την ελπίδα ότι το νέο σχέδιο δράσης θα επηρεάσει με ουσιαστικότερο τρόπο τις ζωές των πολιτών, μεταξύ των οποίων και των μεταναστών, καθώς και ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν πραγματικά υπόψη το σχέδιο δράσης, εφαρμόζοντας όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται για την πλήρη επιτυχία του· ζητεί από την Επιτροπή να επισυνάψει στην ανακοίνωσή της παράρτημα στο οποίο θα προσδιορίζει με ποιον τρόπο έχει ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα σχέδια και τις δράσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση·

2.   εκφράζει τη λύπη του για τη έλλειψη σαφών χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση των στόχων και δράσεων της στρατηγικής· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον καθορισμό τους·

3.   υποστηρίζει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας, εφόσον αυτή βασίζεται σε εθελούσια απόφαση του εργαζομένου, δεδομένου ότι προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στη δέσμευση για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και για την εγγύηση του δικαιώματος των εργαζομένων σε μία απασχόληση ποιότητας, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους·

4.   επιμένει ότι υπάρχει ανάγκη επέκτασης, εκσυγχρονισμού και απλούστευσης του συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της επίσπευσης της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71· τονίζει εκ νέου ότι η Επιτροπή πρέπει να δρομολογήσει διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των υποψηφίων χωρών, με στόχο να εξετασθεί η δυνατότητα καθιέρωσης ενός "καθεστώτος Eυρωπαίου εργαζόμενου" που θα περιλαμβάνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους με σταθερό βαθμό κινητικότητας·

5.   καλεί την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη αυστηρότητα κατά την επιβολή της εφαρμογής της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων, μέσω της ταχύτερης παραπομπής στο Πρωτοδικείο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο περιπτώσεων διαρκών παραβιάσεων αυτής της νομοθεσίας εκ μέρους των αρχών των κρατών μελών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων·

6.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών και συμφωνιών σε τοπικό επίπεδο για την κατάρτιση και την κινητικότητα·

7.   καλεί επιμόνως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους στο ζήτημα της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης, τα ποσοστά της οποίας κυμαίνονται στα διάφορα κράτη μέλη μεταξύ 8% και 40% και άνω·

8.   κρίνει απαραίτητη την πλήρη συμμετοχή των τοπικών αρχών, δεδομένου του στρατηγικού τους ρόλου, στη δημιουργία ενός δικτύου συμβουλευτικών φορέων βιομηχανίας/εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων·

9.   χαιρετίζει τα μέτρα της Επιτροπής, τα οποία προβλέπουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την προώθηση ανταλλαγών μεταξύ των νέων στις συνοριακές περιοχές· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταβληθούν αποτελεσματικότερες προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες·

10.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της χάραξης μελλοντικών γενικών κατευθύνσεων για την απασχόληση, καθώς και προγραμμάτων της Επιτροπής, να εισηγηθεί τη λήψη πρακτικών μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων και η υλοποίηση σχεδίων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως στους τομείς των υπηρεσιών και του περιβάλλοντος·

11.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, ως οφείλουν, τον πυλώνα "επιχειρηματικό πνεύμα" των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση· τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν τον πυλώνα με επαρκή κεφάλαια και να ενισχύσουν το συντονισμό σε θέματα κατάρτισης, προωθώντας την κατάρτιση των ελεύθερων επαγγελματιών, των επιχειρηματιών, καθώς και τις υπηρεσίες στήριξης που απευθύνονται ειδικά σε αυτούς·

12.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθεί έως το 2004 ένα δίκτυο φορέων παροχής συμβουλών στους τομείς της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του κόσμου της εργασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων στο σύνολό τους και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιο τρόπο το δίκτυο αυτό μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του υψηλού ποσοστού του πληθυσμού της ΕΕ που εγκαταλείπει το σχολείο χωρίς επίσημα αναγνωρισμένα προσόντα·

13.   καλεί τις ευρωπαϊκές επιτροπές επιχείρησης(9) να δώσουν νέα ώθηση στις διαβουλεύσεις και να οργανώσει νέο διάλογο μεταξύ των εκλεγμένων, των συνδικαλιστικών και των ευρωπαϊκών οργάνων, με στόχο τον προσδιορισμό κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης που να επιτρέπουν την αποτελεσματική μεταφορά προσόντων και διαφορετικών εμπειριών εργασίας που θα μπορέσουν, έτσι, να συμβάλουν δυναμικά στην προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων και της επαγγελματικής κατάρτισης·

14.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο δράσης τους για τη δια βίου ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των προσόντων, να παρουσιάσουν ετήσια έκθεση των εθνικών δράσεων στους τομείς προτεραιότητας: προσδιορισμός των αναγκών, αναγνώριση και επικύρωση, υποστήριξη και προσανατολισμός, καθώς και πόροι· καλεί, ωστόσο, τα κράτη μέλη να καταρτίσουν τα δικά τους εθνικά προγράμματα κατάρτισης σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

15.   τονίζει τη σημασία του ρόλου των κοινωνικών επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθ" όλη την περίοδο υλοποίησης της στρατηγικής και ζητεί τη συμμετοχή τους στη διαδικασία παρακολούθησης και συνέχισης του σχεδίου δράσης καθώς και στις επιμέρους πρωτοβουλίες· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν, στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, συμφωνίες με σκοπό την ανάπτυξη πρακτικών ανταλλαγών, ιδίως εντός των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε περισσότερα κράτη μέλη·

16.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(10) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων για την προώθηση της κινητικότητας κατά τον επαναπροσδιορισμό των θεματικών του προτεραιοτήτων·

17.   εκτιμά ότι η λήψη πρωτοβουλιών και η σύναψη συμφωνιών κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης πρέπει να έχει στόχο τη στήριξη της κατάρτισης στον επαγγελματικό τομέα όπου υποεκπροσωπούνται περισσότερο οι γυναίκες, καθώς και την εισαγωγή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και των νέων συστημάτων μάθησης, εξασφαλίζοντας προτεραιότητα πρόσβασης στις γυναίκες και παρέχοντας ταυτόχρονα στους ηλικιωμένους εργαζόμενους, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε άλλες ομάδες μειονεκτούντων ατόμων ευκαιρίες κατάρτισης και αναβάθμισης των προσόντων τους·

18.   θεωρεί την τηλεργασία ως ένα από τα κυριότερα μέσα για την εκμετάλλευση της καινοτομίας στον τομέα των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών για την αποτροπή γεωγραφικής κινητικότητας την οποία δεν επιθυμεί ο εργαζόμενος, υπό την προϋπόθεση ότι οι τηλεργαζόμενοι απολαύουν επαρκούς κοινωνικής προστασίας·

19.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που έχει δοθεί στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο προετοιμασίας των νέων για κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενημέρωση και κατάρτιση των διευθυντών σχολείων και των εκπαιδευτικών φορέων σχετικά με τις δυνατότητες των διαθέσιμων προγραμμάτων·

20.   θεωρεί βασικό για τους ενδιαφερόμενους συνδικαλιστές να έχουν την απαραίτητη πληροφόρηση για την κοινωνία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και για τις αναστατώσεις που αυτή προκαλεί στα παραδοσιακά εργατικά μοντέλα, στην απασχόληση, καθώς και στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρακτικές· πιστεύει ότι εάν τα συνδικάτα κατανοήσουν τις υπό εξέλιξη διαδικασίες θα μπορέσουν να συμβάλουν αποτελεσματικότερα στις εξελίξεις, αντιδρώντας σε αυτές τις αλλαγές·

21.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή σε συνταξιοδοτικά ταμεία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολύ πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής να αρχίσει διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τη μεταφορά δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο εσωτερικό της Ένωσης, και ζητεί να συμμετάσχει πλήρως στις διαβουλεύσεις αυτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

22.   υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση σχετικά με την υπερβολικώς μακρά χρονική περίοδο που απαιτείται για την εξασφάλιση δικαιωμάτων επικουρικής σύνταξης, με αποτέλεσμα να περιορίζονται τα δικαιώματα συνταξιοδότησης για διακινούμενους εργαζόμενους και να παρατηρούνται διακρίσεις εις βάρος των γυναικών·

23.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι θα πρέπει να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης διακινούμενων εργαζομένων· υπογραμμίζει ακόμη μια φορά τη σημασία της κατάργησης της διπλής φορολόγησης και την επιδίωξη ενός ενιαίου συστήματος φορολογίας εισοδημάτων από συντάξεις και την απαλλαγή από την καταβολή συνεισφορών ή τη μείωσή τους·

24.   ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να προβεί όσο το δυνατόν συντομότερα στην συμφωνηθείσα αξιολόγηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών(11), η οποία έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο 2001·

25.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο δράσης της μια σημαντική πρωτοβουλία που δεν θα περάσει απαρατήρητη από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κάρτας υγείας· αναμένει την υποβολή του σχεδίου αυτού έως τις αρχές του 2003 και την εφαρμογή του το 2004·

26.   τονίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει εντατικές προσπάθειες για την προσέλκυση πολιτών τρίτων χωρών· πιστεύει εν προκειμένω ότι η είσοδος μεταναστών με σκοπό την εργασία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και καλεί για το σκοπό αυτό την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν το πνεύμα της εντολής που έλαβαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε και να διασφαλίσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη των μεταναστών·

27.   θεωρεί σημαντική τη δημιουργία βάσεων δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα μπορούν να δείχνουν πραγματικά όλες τις μορφές κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης (προγράμματα κινητικότητας, διαμονές στο εξωτερικό με προσωπική πρωτοβουλία, κλπ. εντός/εκτός ΕΕ)·

28.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα προγράμματα κινητικότητας που προτείνονται στους νέους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους (πανεπιστημιακή ή τεχνολογική κατάρτιση) και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανάλογες συνθήκες υποδοχής (στέγη, διάφορες υπηρεσίες)· εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι το κόστος των ανταλλαγών αυτών αποτελεί αντικειμενικό εμπόδιο στην κινητικότητα και συνιστά πραγματική επιλογή σε σχέση με τα οικονομικά μέσα των νέων·

29.   εύχεται να καταθέσει η Επιτροπή αποτελεσματικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος EURES και την ενσωμάτωσή του στις υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων, έτσι ώστε το σύστημα EURES να εξακολουθήσει να έχει ουσιαστική σημασία για τις εμπλεκόμενες συνοριακές περιοχές·

30.   υπογραμμίζει ότι είναι, εν προκειμένω, σημαντικό να διατηρηθούν τα διαπεριφερειακά συνδικαλιστικά συμβούλια τα οποία ενσωματώνουν με ουσιαστικό τρόπο τη λειτουργία του συστήματος EURES και ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να αφεθεί η επιβίωσή τους στη διακριτική ευχέρεια των διαφόρων ενδιαφερομένων εθνικών κυβερνήσεων·

31.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση κριτήρια για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στόχους και δράσεις για την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μέσω της απασχόλησης και να βοηθήσει αυτούς και τις οικογένειές τους να ενταχθούν στις τοπικές κοινότητες μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών·

32.   υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να εκπονήσει έκθεση το 2003 σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της μεταναστευτικής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση·

33.   προσυπογράφει την έκκληση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να επισπεύσει την έγκριση των διαφόρων οδηγιών που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης και επισημαίνει συγχρόνως ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη σε κανονισμούς όπως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητος(12) και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71·

34.   θεωρεί σημαντικό να βοηθήσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, τις ΧΚΑΕ να προσδιορίσουν δράσεις προτεραιότητας για την υλοποίηση μιας πολιτικής προσανατολισμένης προς το στόχο της παροχής υψηλής ειδίκευσης των εργαζομένων και όσων αναζητούν εργασία·

35.   θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντικό οι ΧΚΑΕ, με τη στήριξη των προγραμμάτων της Επιτροπής, να δημιουργήσουν τις δικές τους δομές καινοτομίας και έρευνας, ώστε να αποτραπεί η απώλεια εργαζομένων με υψηλή ειδίκευση και καλεί τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, με τη στήριξη εν μέρει των προγραμμάτων της Επιτροπής, να προωθήσουν με ευκρινέστερο τρόπο τις ανταλλαγές εμπειριών με τις χώρες αυτές και να είναι πάντα πρόθυμα για στενή συνεργασία με στόχο την προώθηση των μέτρων τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

36.   καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δώσουν το καλό παράδειγμα, μέσω της μεταρρύθμισης των όρων απασχόλησης και των αμοιβών των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού τους, ώστε να διευκολυνθεί, για παράδειγμα, η μεταφορά στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης απασχόλησης·

37.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν του δόθηκε η δυνατότητα να προβεί σε παρατηρήσεις επί της ανακοίνωσης προτού αυτή υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης·

38.   επισημαίνει την πρόθεσή του, σε περίπτωση που επαναληφθεί αυτός ο τρόπος υποβολής προτάσεως εκ μέρους της Επιτροπής, να εξαγάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα και να ενεργήσει βάσει αυτών στο πλαίσιο της διαδικασίας προϋπολογισμού·

39.   πιστεύει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν ευρύτερους και πιο ανθρώπινους στόχους από τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και ότι η προσωρινή έλλειψη δεξιοτήτων δεν πρέπει να καθορίσει το περιεχόμενό τους· επίσης, πιστεύει ότι, πέρα από τις επαγγελματικές δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά συστήματα θα πρέπει να προάγουν επίσης τη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών, των γλωσσικών δεξιοτήτων και της ιθαγένειας που με τη σειρά τους εξυπηρετούν το στόχο της προβολής της κινητικότητας·

40.   τονίζει στο πλαίσιο αυτό τη σημασία των κοινοτικών πρωτοβουλιών e-Learning και e-Europe·

Μεμονωμένες δράσεις

41.   'Δράση 1": τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς προσφοράς εκπαιδευτικών με κίνητρα και τις δέουσες δεξιότητες (ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών), καθώς και την ανάγκη προώθησης των ανταλλαγών εκπαιδευτικών μεταξύ των κρατών μελών και με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες·

42.   'Δράση 2": καλεί την Επιτροπή να καθορίσει προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που πέτυχαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των νέων, και ιδίως των νέων γυναικών, στα μαθηματικά, τις επιστήμες και την τεχνολογία· καλεί εξάλλου την Επιτροπή να διαδώσει παραδείγματα καλής πρακτικής·

43.   'Δράση 3": εφιστά την προσοχή στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning) στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των μαθητών που ζουν σε απόμακρες περιοχές της υπαίθρου·

44.   'Δράση 4": υπογραμμίζει ότι στόχος του δικτύου βιομηχανία/συμβουλευτικοί εκπαιδευτικοί φορείς που θα καθιερώσει η Επιτροπή, πρέπει να είναι η διάδοση της καλής πρακτικής·

45.   'Δράση 6": εφιστά την προσοχή στην ανάγκη ενημερωτικής εκστρατείας που να ευαισθητοποιεί τους εργοδότες για την ύπαρξη βραβείων γύρω από τη δια βίου εκπαίδευση και συμβάλλει στο κύρος τους δημοσιοποιώντας τα επιτεύγματα για τα οποία έχουν επινοηθεί·

46.   'Δράση 18": εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να αξιοποιηθούν οι θετικές εμπειρίες που αποκομίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Έτος των Γλωσσών 2001· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η εκμάθηση ξένων γλωσσών μεταξύ των ασκουμένων στους οποίους τα ποσοστά διεθνούς κινητικότητας τείνουν να είναι χαμηλότερα από ό,τι μεταξύ εκείνων που έχουν περάσει από την ανώτερη εκπαίδευση, και υπενθυμίζει ότι είναι κεφαλαιώδους σημασίας η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσουν στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε όσο γίνεται νεαρότερη ηλικία·

47.   'Δράση 19": θεωρεί ότι τα προγράμματα Socrates και Leonardo da Vinci αποτελούν κάλλιστα παραδείγματα διεθνούς κινητικότητας· θεωρεί περαιτέρω όμως ότι οι προσπάθειες για την προώθηση της κινητικότητας χρειάζεται να δίδουν μεγαλύτερη προσοχή σε εκείνους που έχουν λιγότερα προσόντα.

o
o   o

48.   καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας, και ιδίως το γεγονός ότι, έως το 2010, θα πρέπει το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας να ανέλθει στο 60%·

49.   τονίζει ότι η προσφάτως αναθεωρηθείσα και εγκριθείσα οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας(13), θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να λάβουν θετικά μέτρα τόσο για την επαγγελματική κατάρτιση όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση στους τομείς υποεκπροσώπησης ενός από τα δύο φύλα, και καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει την παράμετρο αυτή στις προτάσεις της·

50.   πιστεύει ότι η κινητικότητα των εργαζομένων με παιδιά, και ιδίως των γυναικών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και το κόστος των υπηρεσιών, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλής ποιότητας, που και τα δύο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών και στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους· ζητεί να ληφθούν δευτερεύοντα μέτρα στους τομείς αυτούς για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης·

51.   ζητεί να εξασφαλίζει η Επιτροπή, στο πλαίσιο των εξουσιών της, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα εκπροσωπούνται εξίσου στο δίκτυο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του βιομηχανικού και εκπαιδευτικού τομέα, καθώς και όλων των λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών η σύσταση των οποίων προβλέπεται στο παρόν σχέδιο δράσης·

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(2) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.
(3) ΕΕ L 209 της 25.7.1998, σ. 46.
(4) ΕΕ C 177 Ε της 25.7.2002, σ. 330.
(5) P5_TA(2002)0373.
(6) EE C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(7) ΕΕ C 181 Ε της 30.7.2002, σ. 183.
(8) ΕΕ C 203 Ε της 27.8.2002, σ. 1.
(9) Θέσπιση ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης: οδηγία 94/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1994, σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της οδηγίας για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους και έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της οδηγίας. COM(2000) 188.
(10) ΕΕ L 213 της 13.8.1999, σ. 5.
(11) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.
(12) ΕΕ L 257 της 19.10.1968, σ. 2.
(13) ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου