Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0336/2002

Indgivne tekster :

A5-0336/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Vedtagne tekster
PDF 112kWORD 38k
Tirsdag den 22. oktober 2002 - Strasbourg
Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
P5_TA(2002)0479A5-0336/2002

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2309/93 for så vidt angår visse budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering samt om aktindsigt i agenturets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5&nbhy;0430/2002 – 2002/0170(CNS))

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 21
BETRAGTNING 5 A (ny)
(5a) I grundretsakten for Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering, der er nævnt i denne forordning, medtages den mulighed, at medlemsstaten, hvor centret har hjemsted, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.
Ændring 22
ARTIKEL 1, NR. 2, AFSNIT 1 A (nyt)
Artikel 56, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
I artikel 56, tilføjes følgende stk. 4a:
"4a. Agenturet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder."
Ændring 23
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
1a. Indtægterne omfatter eventuelle finansielle bidrag fra den medlemsstat, hvor agenturet har hjemsted.
Ændring 24
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 5 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
5a. Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter styrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.
Ændring 25
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 6 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
6a. Det endelige budget vedtages af styrelsen efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.
Ændring 26
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 7 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
7a. Eksekutivdirektøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i agenturet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i finansforordningen vedtaget af styrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.
Ændring 27
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 9 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
9a. Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af agenturet.
Ændring 28
ARTIKEL 1, NR. 3
Artikel 57, stk. 15 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
15a. Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger eksekutivdirektøren for agenturet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i finansforordningen det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.
Ændring 29
ARTIKEL 1, NR. 3, AFSNIT 1 A (nyt)
Artikel 57 a (ny) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
Som artikel 57a indsættes:
"Artikel 57a
I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i finansforordningen, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten."
Ændring 30
ARTIKEL 1, NR. 3 A (nyt)
Artikel 59, stk. 1 a (nyt) (forordning (EØF) nr. 2309/93)
3a) I artikel 59, tilføjes følgende stk. 1a:
"I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger."

(1) Afstemning om forslag til lovgivningsmæssig beslutning blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 69 (A5-0336/2002).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik