Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0167(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0336/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0336/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 284kWORD 37k
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2002 - Στρασβούργο
Δημοσιονομικοί και χρηματοοικονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας *
P5_TA(2002)0481A5-0336/2002

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 όσον αφορά τους δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καθώς και την πρόσβαση στα έγγραφα του εν λόγω Ιδρύματος, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1417/76 (COM(2002) 406 – C5-0432/2002 – 2002/0172(CNS))

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 41
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)
(5α) Θα πρέπει να περιληφθεί στην συστατική πράξη του Ιδρύματος η δυνατότητα του κράτους μέλους που φιλοξενεί το εν λόγω Ίδρυμα να παρέχει άμεση ή έμμεση χρηματοδοτική συνεισφορά.
Τροπολογία 43
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 13α (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
Άρθρο 13α
Το Ίδρυμα διαβιβάζει ετησίως στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα αποτελέσματα των διαδικασιών αξιολόγησης. Παρέχει επίσης πληροφορίες που αφορούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου απατών και παρατυπιών.
Τροπολογία 44
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παράγραφος 1α (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
1α. Στα έσοδα περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες χρηματοδοτικές συνεισφορές του κράτους μέλους που φιλοξενεί το Ίδρυμα.
Τροπολογία 42
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παράγραφος 1β (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
1β. Η κατάσταση δαπανών μπορεί να συνταχθεί σύμφωνα με ονοματολογία κατά είδος και/ή κατά στόχο, υπό τον όρο να γίνεται διάκριση μεταξύ διοικητικών πιστώσεων και επιχειρησιακών πιστώσεων. Η ονοματολογία αυτή προσδιορίζεται από το Ίδρυμα.
Τροπολογία 45
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
Προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση που έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, ενδεχομένως δε και αντίκτυπο επί του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης του τρέχοντος έτους ή των επομένων ετών, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Εάν εντός προθεσμίας έξι εβδομάδων δεν διατυπωθεί καμία ένσταση από ένα εκ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την τελική απόφαση.
Τροπολογία 46
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 15, παράγραφος 3α (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
3α. Ο τελικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που καθορίζει το ποσόν της επιχορήγησης, καθώς και τον πίνακα του προσωπικού.
Τροπολογία 48
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
2α. Ο διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει τις εξουσίες του ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε υπαλλήλους του Ιδρύματος που υπάγονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπό τους όρους που καθορίζονται από τη δημοσιονομική ρύθμιση, κατά την έννοια του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Οι εντολοδόχοι μπορούν να ενεργούν μόνο εντός των ορίων των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί ρητά.
Τροπολογία 49
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16, παράγραφος 10α (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
10α. Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από αίτημά του, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο 146, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, κάθε αναγκαία πληροφορία για την αίσια περάτωση της διαδικασίας απαλλαγής για το οικείο οικονομικό έτος.
Τροπολογία 47
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 16α (νέο) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
Άρθρο 16α
Σε περίπτωση αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου των οργανισμών του άρθρου 185 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τροπολογία 50
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2α (νέο)
Άρθρο 17, εδάφιο 1α (νέα) (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75)
2α. Στο άρθρο 17 προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:
" Στο βαθμό που αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθήκοντα που είναι δυνατόν να ανατίθενται μέσω συμβάσεων σε εξωτερικούς φορείς ή οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου είναι τα διοικητικά, προπαρασκευαστικά ή δευτερεύοντα καθήκοντα που δεν εμπεριέχουν ούτε άσκηση δημόσιας εξουσίας ούτε άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκτίμησης. Οι πιστώσεις που προορίζονται για τα καθήκοντα αυτά αναγνωρίζονται ως διοικητικές πιστώσεις."

(1) Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος αναβάλλεται επί τη βάσει του άρθρου 69 του Κανονισμού (Α5-0336/2002).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου