Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0336/2002

Ingediende teksten :

A5-0336/2002

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Aangenomen teksten
PDF 19kWORD 31k
Dinsdag 22 oktober 2002 - Straatsburg
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting tot verbetering van de levens - en arbeidsomstandigheden ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
P5_TA(2002)0481A5-0336/2002

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden en de toegang tot de documenten van deze Stichting, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1417/76 (COM(2002) 406 - C5-0432/2002 - 2002/0172(CNS))

Dit voorstel wordt als volgt gewijzigd(1):

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 41
OVERWEGING 5 BIS (nieuw)
(5 bis) In het oprichtingsbesluit van de Stichting dient een bepaling te worden geïntroduceerd die de lidstaat waar de Stichting gevestigd is de mogelijkheid biedt een directe of indirecte financiële bijdrage te leveren.
Amendement 43
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 13 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
Artikel 13 bis
De Stichting doet de kwijtingverlenende autoriteit jaarlijks alle relevante informatie over de resultaten van de evaluatieprocedures toekomen. Tevens vermeldt zij informatie over lopende of geplande maatregelen ter voorkoming van risico's op fraude en onregelmatigheden.
Amendement 44
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 15, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
1 bis. De ontvangsten omvatten de eventuele financiële bijdragen van de lidstaat waar de Stichting gevestigd is.
Amendement 42
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 15, lid 1 ter (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
1 ter. De staat van uitgaven kan worden ingericht volgens een nomenclatuur met een indeling naar aard en/of bestemming, op voorwaarde dat een onderscheid wordt aangebracht tussen huishoudelijke kredieten en beleidskredieten. Deze nomenclatuur wordt bepaald door de Stichting.
Amendement 45
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 15, lid 2, alinea 1 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
Alvorens enig besluit met financiële gevolgen te nemen dat van invloed kan zijn op de hoogte van de communautaire subsidie van het lopende jaar of de daarop volgende jaren, stelt de raad van bestuur de Commissie en de begrotingsautoriteit ervan in kennis. Indien binnen een termijn van zes weken door geen van de twee takken van de begrotingsautoriteit bezwaar is gemaakt, keurt de raad van bestuur het besluit definitief goed.
Amendement 46
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 15, lid 3 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
3 bis. De definitieve begroting wordt vastgesteld door de raad van bestuur na de definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Unie, waarin de hoogte van de subsidie en de personeelsformatie worden vastgelegd.
Amendement 48
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 16, lid 2 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
2 bis. De directeur kan zijn bevoegdheden tot uitvoering van de begroting delegeren aan personeelsleden van de Stichting die onder het Statuut vallen, onder voorwaarden die zijn bepaald in de door de raad van bestuur goedgekeurde financiële regeling, in de zin van artikel 185 van het Financieel Reglement. De delegatieverkrijgers kunnen slechts handelen binnen de grenzen van de hun uitdrukkelijk verleende bevoegdheden.
Amendement 49
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 16, lid 10 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
10 bis. De directeur verstrekt het Europees Parlement op verzoek, overeenkomstig het bepaalde in artikel 146, lid 3 van het Financieel Reglement, alle inlichtingen die nodig zijn voor het goede verloop van de kwijtingsprocedure van het betrokken begrotingsjaar.
Amendement 47
ARTIKEL 1, PUNT 2
Artikel 16 bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75)
Artikel 16 bis
In geval van herziening van de financiële kaderregeling van de in artikel 185 van het Financieel Reglement bedoelde organen raadpleegt de Commissie het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer.
Amendement 50
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)
Artikel 17, alinea bis (nieuw) (Verordening (EEG) nr. 1365/75
2 bis. Aan artikel 17 wordt een alinea bis toegevoegd:
"Voor zover dit onvermijdelijk blijkt, kunnen administratieve, voorbereidende of bijkomende opdrachten die geen overheidstaak of de uitoefening van een discretionaire beoordelingsbevoegdheid inhouden, langs contractuele weg worden toevertrouwd aan externe privaatrechtelijke eenheden of organen. De voor deze opdracht bedoelde kredieten worden aangemerkt als huishoudelijke kredieten."

(1) Na aanneming van de amendementen werd de zaak overeenkomstig artikel 69 van het Reglement geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen (A5-0336/2002).

Juridische mededeling - Privacybeleid