Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0336/2002

Indgivne tekster :

A5-0336/2002

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Vedtagne tekster
PDF 110kWORD 38k
Tirsdag den 22. oktober 2002 - Strasbourg
Ændring af forordningen om oprettelse af Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad efter vedtagelsen af den nye finansforordning *
P5_TA(2002)0485A5-0336/2002

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1035/97 for så vidt angår de budgetmæssige og finansielle regler for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad samt om aktindsigt i observatoriets dokumenter (KOM(2002) 406 – C5&nbhy;0436/2002 – 2002/0176(CNS))

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 77
BETRAGTNING 6 A (ny)
(6a) I grundretsakten for Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad, der er nævnt i denne forordning, medtages den mulighed, at medlemsstaten, hvor centret har hjemsted, kan yde et direkte eller indirekte finansielt bidrag.
Ændring 78
ARTIKEL 1, NR. 3, AFSNIT 1 A (nyt)
Artikel 8, stk. 3, litra b a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
I artikel 8, stk. 3, tilføjes følgende litra ba):
"ba) Observatoriet forelægger hvert år dechargemyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne. Det redegør ligeledes for eksisterende eller påtænkte foranstaltninger med henblik på at forebygge risikoen for svig og uregelmæssigheder."
Ændring 79
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 5 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
5a. Oversigten over udgifter kan opstilles med anvendelse af en budgetplan baseret på udgiftens art og/eller formål, såfremt der sondres mellem driftsbevillinger og aktionsbevillinger. Budgetplanen fastlægges af observatoriet.
Ændring 80
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 6 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
6a. Inden der træffes en afgørelse, der har betydelige finansielle følgevirkninger, og som kan indvirke på omfanget af fællesskabstilskuddet for det løbende år eller de følgende regnskabsår, underretter bestyrelsen Kommissionen og budgetmyndigheden herom. Har en af budgetmyndighedens to parter ikke gjort indsigelse inden for en frist på seks uger, vedtager bestyrelsen den endelige afgørelse.
Ændring 81
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 7 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
7a. Det endelige budget vedtages af observatoriets bestyrelse efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget, hvori beløbet for tilskuddet og stillingsfortegnelsen er fastsat.
Ændring 82
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 8 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
8a. Direktøren kan uddelegere sine beføjelser vedrørende gennemførelsen af budgettet til ansatte i observatoriet, der er omfattet af vedtægten, på de betingelser, der er fastlagt ved finansielle bestemmelser som omhandlet i artikel 185 i finansforordningen vedtaget af bestyrelsen. De befuldmægtigede kan kun handle inden for de beføjelser, som udtrykkeligt er overdraget dem.
Ændring 83
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 12 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
12a. I det omfang, det er nødvendigt, kan opgaver af administrativ, forberedende eller underordnet art, der ikke indebærer udøvelse af offentlig myndighed eller udøvelse af skønsbeføjelser, på kontraktbasis overlades til eksterne, privatretlige enheder eller organer. Bevillinger, der er bestemt til disse opgaver, defineres som driftsbevillinger.
Ændring 84
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 16 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
16a. Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger direktøren for observatoriet i overensstemmelse med artikel 146, stk. 3, i finansforordningen det alle oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende.
Ændring 85
ARTIKEL 1, NR. 5
Artikel 12, stk. 18 a (nyt) (forordning (EF) nr. 1035/97)
18a. I tilfælde af revision af rammefinansforordningen for organer, jf. artikel 185 i finansforordningen, hører Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

(1) Afstemning om forslag til lovgivningsmæssig beslutning blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 69 (A5-0336/2002).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik