Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Ιουνίου 2002 - Στρασβούργο
Έρευνα για το εργατικό δυναμικό ***IΙ
 Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (αζωχρωστικές) ***II (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς έκθεση)
 Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Δέσμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Δημόσιες συμβάσεις στην κοινή αγορά (ποινική προστασία από απατηλή συμπεριφορά) * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Σύμβαση "Ρύπανση από τα καύσιμα πλοίων" * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Σύμβαση ΕΤΟ * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Bιοασφάλεια * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία
 Ασυλία ιταλών βουλευτών
 Καλλυντικά προϊόντα ***II
 Κοινοί κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
 Αναγραφή των συστατικών των τροφίμων ***I
 Κοινωνική ενσωμάτωση
 Ευρωπαϊκή Ένωση - Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ

Έρευνα για το εργατικό δυναμικό ***IΙ
PDF 168kWORD 28k
Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (6241/1/2002 - C5-0181/2002 - 2001/0127(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Η κοινή θέση εγκρίνεται. Η πράξη θεωρείται κατά συνέπεια εγκριθείσα σύμφωνα με την κοινή θέση.


Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (αζωχρωστικές) ***II (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 269kWORD 29k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές) (15079/1/2001 - C5-0071/2002 - 1999/0269(COD))
P5_TA(2002)0280A5-0194/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15079/1/2001 – C5-0071/2002),

-   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(1999) 620)(2),

-   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2000) 785)(3)

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 78 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0194/2002),

1.   εγκρίνει την κοινή θέση·

2.   διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρό του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4.   αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, ως προς ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, και να μεριμνήσει, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 135 της 7.5.2001, σ. 256.
(2) ΕΕ C 89 Ε της 28.3.2000, σ. 67.
(3) EE C 96 Ε της 27.3.2001, σ. 269.


Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 415kWORD 67k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) (COM(2001) 507 - C5-0425/2001 - 2001/0210(COD))
P5_TA(2002)0281A5-0174/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 507(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0425/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0174/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. ·/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA)

P5_TC1-COD(2001)0210


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως την πρώτη παράγραφο του άρθρου 156,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(5),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Βασικός στόχος της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 1999(6) είναι η λήψη, από την Κοινότητα σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των αναγκαίων μέτρων για την εγκατάσταση λειτουργικών, διαλειτουργικών, διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων μεταξύ διοικήσεων των κρατών μελών και των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, τα οποία θα καθιστούν δυνατή την αποδοτική, αποτελεσματική και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη στήριξη της εγκαθίδρυσης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών καθώς και της κοινοτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

(2)  Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία ενισχύουν την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων διοικήσεων, των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών και των περιφερειών, και τα οποία, διά μέσου της εγκατάστασης ή της ενίσχυσης τομεακών δικτύων, συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού "σχεδίου δράσης, ιδίως όσον αφορά την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση", που αποβλέπει στο όφελος των εθνικών κοινοβουλίων, των πολιτών και των επιχειρήσεων και σε άλλες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων όπως απαιτεί το άρθρο 255 της Συνθήκης και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(7).

(3)  Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι συστάσεις που περιέχονται στη δήλωση που εκδόθηκε στη διάσκεψη υπουργών σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τίτλο "Από την πολιτική στην πράξη", η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29-30 Νοεμβρίου 2001, καθώς και τα συμπεράσματα της διάσκεψης με τίτλο "Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης – τί απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο", η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή (IDA) στη Στοκχόλμη/Sandhamn στις 13-14 Ιουνίου 2001.

(4)  Κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση νέων δικτύων, είναι κεφαλαιώδες να εξασφαλίζεται στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και, όπου αρμόζει, των άλλων κοινοτικών θεσμικών οργάνων.

(5)  Κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση νέων δικτύων, είναι κεφαλαιώδες να αναλύεται και αξιολογείται η οργανωτική ανάπτυξη και η αναδιάρθρωση των διαδικασιών εργασίας που συνδέονται με το δίκτυο ή τα δίκτυα που πρόκειται να δημιουργηθούν βάσει του σχεδίου.

(6)  Για λόγους ασφάλειας του δικαίου είναι σκόπιμο να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα αναθεώρησης του τμήματος του προγράμματος εργασιών IDA που αφορά την εκτέλεση της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ κατά το έτος αναφοράς. Για την εκτέλεση των κοινοτικών δράσεων που εκτίθενται στα άρθρα 3 έως 6 της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι προτάσεις για τυχόν αύξηση των ανά σχέδιο γραμμών του προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός έτους υπόκεινται στη διαδικασία επιτροπής που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

(7)  Έπειτα από το ενδιαφέρον που εξέφρασαν η Μάλτα και η Τουρκία, το πρόγραμμα IDA ενδέχεται να ανοιχτεί στη συμμετοχή των χωρών αυτών σε σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στην πλήρη συμμετοχή όλων των υποψήφιων χωρών, πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα για τις εν λόγω χώρες να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, προκειμένου να εφαρμοστεί μια κοινοτική πολιτική. Η δυνατότητα αυτή πρέπει επίσης να παρασχεθεί σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους ίδιους όρους.

(8)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων του ετήσιου προϋπολογισμού, πρέπει να καθοριστεί ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ για την περίοδο 2002-2004. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

(9)  Η εφαρμογή δικτύων τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών αρχών, πρέπει εν γένει να θεωρείται σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.

(10)  Τα τηλεματικά δίκτυα στον τομέα της εκπαίδευσης, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα περιεχομένου σε ανοικτά δίκτυα και την προώθηση της ανάπτυξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.

(11)  Τα δίκτυα τηλεματικής στον τομέα της προστασίας της δημόσιας υγείας για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών πρέπει να θεωρούνται έργα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ΙDA.

(12)  Τα τηλεματικά δίκτυα που συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.

(13)  Τα τηλεματικά δίκτυα για την πολιτική μετανάστευσης, ιδίως μέσω της εφαρμογής βελτιωμένης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με τις εθνικές διοικήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών πληροφόρησης και διαβούλευσης, πρέπει να θεωρούνται σχέδια κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος IDA.

(14)  Οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθεί υπόψη η απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8).

(15)  Η απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.  Στο άρθρο 1, παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο γ):

"
   c) "γ) όπου αρμόζει, τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4."
"

2.  Το ακόλουθο στοιχείο η) προστίθεται στο άρθρο 4:

"
   h) "η) συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων."

3.  Στο άρθρο 5, παράγραφος 4, τρίτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο σημείο (κζ):

"κζ) περιγραφή της προγραμματιζόμενης οργανωτικής ανάπτυξης και της αναδιάρθρωσης των διαδικασιών εργασίας που συνδέονται με τα δίκτυα που πρόκειται να δημιουργηθούν βάσει του σχεδίου."

"

4.  Το άρθρο 7, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντικαθίσταται από τα εξής:

"

(2).  "2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, εφαρμόζεται όσον αφορά την έγκριση, με βάση τη συμμόρφωσή του προς τις προτεραιότητες που εκτίθενται στο άρθρο 4 και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, του τμήματος του προγράμματος εργασιών IDA του σχετικού με την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, το οποίο καταρτίζεται ετησίως από την Επιτροπή και το οποίο δύναται να αναθεωρηθεί κατά το έτος αναφοράς. Το πρόγραμμα εργασιών IDA πρέπει να περιλαμβάνει:

   - κατανομή των παρελθουσών δαπανών ανά σχέδιο για το(τα) προηγούμενο(-α) έτος(-η)·
   - εκτίμηση των μελλοντικών δαπανών που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη·
   - σύντομη αναφορά των αποτελεσμάτων και των υπηρεσιών που έχουν προκύψει από τις παρελθούσες δαπάνες.

3.  Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, εφαρμόζεται όσον αφορά την έγκριση, με βάση τη συμμόρφωσή τους προς τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 5, της προκαταρκτικής έκθεσης και του συνολικού σχεδίου εκτέλεσης κάθε σχεδίου IDA στο τέλος του σταδίου της μελέτης εφικτότητας και στο τέλος του σταδίου της ανάπτυξης και επικύρωσης, καθώς και την έγκριση οποιωνδήποτε μεταγενέστερων σημαντικών τροποποιήσεων του προαναφερθέντος σχεδίου εκτέλεσης.

4.  Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, εφαρμόζεται για την έγκριση, με βάση τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 και τις βασικές αρχές που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, της κατανομής ανά σχέδιο των ετήσιων δημοσιονομικών δαπανών δυνάμει της παρούσας απόφασης. Στη διαδικασία αυτή υπόκεινται και όλες οι προτάσεις αύξησης των επιμέρους (ανά σχέδιο) γραμμών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ."

"

5.  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

"Άρθρο 8

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή καλούμενη επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.  Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 7 και με το άρθρο 8 αυτής.

3.  Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στην επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης."

"

6.  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

"Άρθρο 10

Επέκταση στον ΕΟΧ και στις συνδεδεμένες χώρες

1.  Το πρόγραμμα IDA μπορεί να επεκταθεί, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στη Τουρκία, για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος τα οποία είναι συναφή προς τις εν λόγω συμφωνίες.

2.  Κατά την εκτέλεση των σχεδίων, ενθαρρύνεται η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, ανάλογα με την περίπτωση.

3.  Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στην πλήρη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, οι χώρες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, προκειμένου να εφαρμοσθεί μια κοινοτική πολιτική.

4.  Άλλες τρίτες χώρες δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA προκειμένου να εφαρμοσθεί μια κοινοτική πολιτική."

"

7.  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από τα εξής:

"

"Άρθρο 12

Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς

1.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της παρούσας απόφασης για την περίοδο 2002-2004 καθορίζεται σε 39,8 εκατ. ευρώ.

2.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών."

"

8.  Το ακόλουθο σημείο 6 προστίθεται στο παράρτημα, τμήμα A:

"

6.  "6. Εφαρμογή δικτύων τα οποία διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών."

"

9.  Το παράρτημα, τμήμα B, σημείο 10, αντικαθίσταται από τα εξής:

"

10.  "10. Τηλεματικά δίκτυα στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της ενημέρωσης, της επικοινωνίας και των οπτικοακουστικών μέσων, ιδίως για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα περιεχομένου σε ανοικτά δίκτυα, την προώθηση της ανάπτυξης και της ελεύθερης κυκλοφορίας νέων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης."

"

10.  Το παράρτημα, τμήμα Β, σημείο 12, αντικαθίσταται από τα εξής:

"

12.  "12. Τηλεματικά δίκτυα στους τομείς του τουρισμού, του περιβάλλοντος, της προστασίας των καταναλωτών και της προστασίας της δημόσιας υγείας, για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών."

"

11.  Τα ακόλουθα σημεία 13 και 14 προστίθενται στο παράρτημα, τμήμα B:

"

13.  "13. Τηλεματικά δίκτυα που συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση, που αποβλέπει στο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

14.  Τηλεματικά δίκτυα για την πολιτική μετανάστευσης, ιδίως μέσω της εφαρμογής βελτιωμένης ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων με τις εθνικές διοικήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών πληροφόρησης και διαβούλευσης."

"

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 287.
(2) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 287.
(3) ΕΕ C 80 της 3.4.2002, σ. 21.
(4) ΕΕ C
(5) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(6) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 1.
(7) ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
(8) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) ***I (διαδικασία χωρίς έκθεση)
PDF 411kWORD 57k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Nομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά (COM(2001) 507 – C5-0426/2001 – 2001/0211(COD))
P5_TA(2002)0282A5-0174/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 507(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0426/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0174/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. ·/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ για τη θέσπιση μιας σειράς δράσεων και μέτρων με σκοπό την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA) και της πρόσβασης σ' αυτά

P5_TC1-COD(2001)0211


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 156,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(5),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Στόχος της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 1999(6) είναι η επίτευξη, από την Κοινότητα, υψηλού βαθμού διαλειτουργικότητας μεταξύ των διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων που διασυνδέουν τα κράτη μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, προκειμένου να υποβοηθηθεί η εγκαθίδρυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, καθώς και η επίτευξη ουσιαστικού οφέλους για τις διοικήσεις των κρατών μελών και της Κοινότητας χάρη στον εξορθολογισμό της λειτουργίας και στην επιτάχυνση της υλοποίησης νέων δικτύων και βελτιώσεων.

(2)  Τα οφέλη των διευρωπαϊκών τηλεματικών δικτύων για διοικήσεις θα πρέπει να επεκταθούν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Κοινότητας, κυρίως στους τομείς όπου τούτο συμβάλλει στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση.

(3)  Θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι συστάσεις που περιέχονται στη δήλωση που εκδόθηκε στη διάσκεψη υπουργών σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τίτλο "Από την πολιτική στην πράξη", η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29-30 Νοεμβρίου 2001, καθώς και τα συμπεράσματα της διάσκεψης με τίτλο "Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης – τί απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο", η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή (IDA) στη Στοκχόλμη/Sandhamn στις 13-14 Ιουνίου 2001.

(4)  Όσον αφορά τη διάδοση της βέλτιστης πρακτικής, θα πρέπει να διοργανωθούν διασκέψεις, εργαστήρια και άλλα είδη εκδηλώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η γενική προβολή των επιτευγμάτων και οφελών των σχεδίων και δράσεων IDA και η ενθάρρυνση ευρείας συζήτησης για τη μελλοντική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του προγράμματος IDA.

(5)  Για την εκτέλεση των κοινοτικών δράσεων που εκτίθενται στα άρθρα 3 έως 10 της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι προτάσεις για τυχόν αύξηση των ανά σχέδιο γραμμών του προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ κατά τη διάρκεια ενός έτους υπόκεινται στη διαδικασία που αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

(6)  Έπειτα από το ενδιαφέρον που εξέφρασαν η Μάλτα και η Τουρκία, το πρόγραμμα IDA ενδέχεται να ανοιχτεί στην πλήρη συμμετοχή των χωρών αυτών στις δράσεις και στα μέτρα οριζόντιου τύπου στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ. Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στη συμμετοχή όλων των υποψήφιων χωρών, θα πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα για τις εν λόγω χώρες να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, προκειμένου να εφαρμοστεί μια κοινοτική πολιτική. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει επίσης να παρασχεθεί σε άλλες τρίτες χώρες, υπό τους ίδιους όρους.

(7)  Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τη διάθεση των κονδυλίων του ετήσιου προϋπολογισμού, θα πρέπει να καθοριστεί ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ για την περίοδο 2002-2004. Οι ετήσιες πιστώσεις θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

(8)  Οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 1720/1999/ΕΚ σχετικά με τη διαδικασία επιτροπής θα πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθεί υπόψη η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).

(9)  Η απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 1720/1999/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.  Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

  a) α) Η παράγραφος 1, στοιχείο δ), αντικαθίσταται από τα εξής:

"δ) την επέκταση των ωφελημάτων από τα εν λόγω δίκτυα, κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο στοιχείο, στην κοινοτική βιομηχανία και στους πολίτες, κυρίως στους τομείς όπου τούτο συμβάλλει στους στόχους της πρωτοβουλίας eEurope και του σχετικού σχεδίου δράσης, ιδίως το κεφάλαιο για την κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση·"
"στ) όπου αρμόζει, τον προσδιορισμό και την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με ένα σύνολο προσανατολισμών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων*.
________________
* ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. .../2002/ΕΚ [για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1719/1999/ΕΚ] (ΕΕ ...)."
   β ) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το στοιχείο στ).

2.  Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

"1α. Όπου αρμόζει, προκειμένου να μπορέσει να προσδιορίσει οριζόντιες δράσεις και μέτρα που πρέπει να αναληφθούν, η Κοινότητα καταρτίζει περιγραφή μιας υποδομής, η οποία χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων τομεακών δικτύων, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση αριθ. 1719/1999/ΕΚ.

Η περιγραφόμενη υποδομή απαρτίζεται από ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για δίκτυα, υπηρεσίες, ασφάλεια, εφαρμογές, περιεχόμενο και άλλα σχετικά στοιχεία. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πτυχές όπως η απαιτούμενη διαχείριση, η οργάνωση, οι ευθύνες και ο επιμερισμός των δαπανών. Η περιγραφή θα περιλαμβάνει επίσης τη στρατηγική που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και υλοποίηση της υποδομής. Η περιγραφή θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση."

3.  Η ακόλουθη παράγραφος 3 προστίθεται στο άρθρο 10:

"3. Η Κοινότητα θα διοργανώνει διασκέψεις, εργαστήρια και άλλα είδη εκδηλώσεων για να διασφαλιστεί η γενική προβολή των επιτευγμάτων και οφελών των σχεδίων και δράσεων IDA και η ενθάρρυνση ευρείας συζήτησης για τη μελλοντική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του προγράμματος IDA."

4.  Το άρθρο 11, παράγραφοι 2, 3 και 4, αντικαθίσταται από τα εξής:

"2. Το τμήμα του προγράμματος εργασιών IDA το σχετικό με την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, το οποίο η Επιτροπή καταρτίζει για τη συνολική της διάρκεια και το οποίο αναθεωρείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, εγκρίνεται, με κριτήριο τη συμμόρφωσή του με τις οικείες διατάξεις των άρθρων 3 έως 10, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

3.  Οι κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εξασφάλιση της τεχνικής και διοικητικής διαλειτουργικότητας θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12.

4.  Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 εφαρμόζεται για την έγκριση της κατανομής ανά σχέδιο των ετησίων δημοσιονομικών δαπανών δυνάμει της παρούσας απόφασης. Στη διαδικασία αυτή υπόκεινται και όλες οι προτάσεις αύξησης των επιμέρους (ανά σχέδιο) γραμμών του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους κατά περισσότερο από 250 000 ευρώ."

5.  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από τα εξής:

"Άρθρο 12

Eπιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή καλούμενη επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (TAC), η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.  Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία διαχείρισης που ορίζεται στο άρθρο 4 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής.

3.  Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ανέρχεται σε τρεις μήνες.

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση στην επιτροπή τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης."

6.  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από τα εξής:

"Άρθρο 14

Επέκταση στον ΕΟΧ και στις συνδεδεμένες χώρες

1.  Το πρόγραμμα IDA μπορεί να επεκταθεί, στο πλαίσιο των αντίστοιχων συμφωνιών τους με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και στις συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Τουρκία, για οριζόντιες δράσεις και μέτρα δυνάμει της παρούσας απόφασης.

2.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ενθαρρύνεται η συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς ή φορείς, ανάλογα με την περίπτωση.

3.  Πριν από το άνοιγμα του προγράμματος IDA στην πλήρη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας, οι χώρες αυτές δύνανται να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA, προκειμένου να εφαρμοστεί μια κοινοτική πολιτική.

4.  Άλλες τρίτες χώρες δύνανται επίσης να χρησιμοποιούν με δικά τους έξοδα τις υπηρεσίες γενικής χρήσης του IDA προκειμένου να εφαρμοστεί μια κοινοτική πολιτική."

7.  Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από τα εξής:

"Άρθρο 15

Ποσό δημοσιονομικής αναφοράς

1.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση της κοινοτικής δράσης δυνάμει της παρούσας απόφασης για την περίοδο 2002-2004 καθορίζεται σε 34,2 εκατ. ευρώ.

2.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών."

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 290.
(2) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 290.
(3) ΕΕ C ...
(4) ΕΕ C ...
(5) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(6) ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 9.
(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης υπέρ των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 392kWORD 60k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση, υπέρ των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 (COM (2001) 344 – C5-0279/2001 – 2001/0137(COD))
P5_TA(2002)0283A5-0199/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 344(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0279/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς) (A5-0199/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ·/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση, υπέρ των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

P5_TC1-COD(2001)0137


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 308,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού σχετικά με τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε από το προεδρείο του, κάθε βουλευτής δικαιούται αποζημίωση για την κάλυψη των δαπανών που προέρχονται κυρίως από την πρόσληψη ενός ή περισσότερων βοηθών, ενώ περισσότεροι βουλευτές μπορούν επίσης να προσλάβουν από κοινού τον ίδιο βοηθό, εντός των ορίων αποζημίωσης γραμματείας που καθορίστηκε από το προεδρείο και περιέχεται στο "Τμήμα 1 – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)  Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από την εθνική νομοθεσία των αρμόδιων κρατών μελών κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας(4) και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 του Συμβουλίου της 21 Μαρτίου 1972 περί του τρόπου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71(5).

(3)  Δεδομένης της ποικιλομορφίας των καταστάσεων και του ειδικού χαρακτήρα των καθηκόντων των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απασχολούνται από έναν ή περισσότερους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο καθορισμός της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 δημιουργούσε ασάφειες και πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά τη διαχείριση της κοινωνικής τους ασφάλισης. Η κατάσταση αυτή είναι επιζήμια τόσο για τους μισθωτούς αυτούς όσο και για τους εργοδότες τους και για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών.

(4)  Λόγω του γεγονότος ότι οι μισθοί και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των βοηθών των βουλευτών προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, οι βοηθοί αποτελούν ειδική κατηγορία μισθωτών εργαζομένων. Για να περιληφθεί αυτή η ειδική κατηγορία εργαζομένων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 απαιτείται τροποποίηση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες αυτής της ομάδας εργαζομένων.

(5)  Προκειμένου να προσδιοριστεί ευκολότερα και σαφέστερα η νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους στην οποία υπάγονται οι βοηθοί των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κοινωνική κάλυψη για αυτούς, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί υπέρ αυτών το δικαίωμα επιλογής της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης στην οποία θα υπάγονται. Έχοντας υπόψη το χαρακτήρα παρέκκλισης αυτού του συστήματος, που αιτιολογείται από τα ειδικά καθήκοντα των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το δικαίωμα επιλογής πρέπει να διατηρηθεί μόνο για τους μισθωτούς βοηθούς, τόσο για τους βοηθούς που απασχολούνται από έναν μόνο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και για τους βοηθούς που απασχολούνται από πολλούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο διαχείρισης της σύμβασης εργασίας.

(6)  Αυτό το δικαίωμα επιλογής για αυτή την ειδική κατηγορία μισθωτών πρέπει πλέον να ενσωματωθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και στον κανονισμό εφαρμογής του, ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη και η λογική επέκταση του δικαιώματος αυτού στην περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως μισθωτών ή / και μη μισθωτών των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού για τους βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκούσαν τη δραστηριότητα αυτή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(7)  Αυτή η τροποποίηση των διατάξεων συντονισμού των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού εφαρμογής του έχει σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος για ελεύθερη κυκλοφορία από τους βοηθούς που απασχολούνται από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να τους επικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως εκλεγμένων μελών αυτού του κοινοτικού οργάνου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο σημείο κγ):

"
   w) "κγ) ως "βοηθός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" νοείται ο μισθωτός που απασχολείται από ένα ή περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να επικουρεί αυτόν ή αυτούς τους βουλευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή του τμήματος αυτής το οποίο καλύπτει η σύμβαση εργασίας."
"

2)  Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

"

"Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό που υπηρετεί στις διπλωματικές αποστολές και τις προξενικές υπηρεσίες, το επικουρικό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και για τους βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

" "

4.  "4. Οι βοηθοί των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέξουν μεταξύ:

   α ) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:
   β ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
   - της εφαρμογής της νομοθεσίας που προβλέπεται είτε στο άρθρο 13 παράγραφος 2 σημείο α) είτε, ενδεχομένως, στο άρθρο 14 παράγραφος 2 σημείο β),
   - της εφαρμογής της νομοθεσίας του κράτους μέλους στην οποία υπάγονταν τελευταία,
   - της εφαρμογής της νομοθεσίας του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι.

Αυτό το δικαίωμα επιλογής που μπορεί να ασκηθεί μόνο μια φορά αποκτά ενέργεια από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ως βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι βοηθοί των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκούν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες ως μισθωτοί ή /και ως μη μισθωτοί στο έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος της νομοθεσίας την οποία επέλεξαν υπάγονται για τις δραστηριότητες αυτές επίσης στην νομοθεσία αυτού του τελευταίου κράτους μέλους.

Για την εφαρμογή της νομοθεσίας την οποία επέλεξαν υφίστανται μεταχείριση σαν να ασκούσαν το σύνολο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων στο έδαφος αυτού του κράτους μέλους."

"

Άρθρο 2

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72

Το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

"Άρθρο 14

Άσκηση του δικαιώματος επιλογής από το επικουρικό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.  Το δικαίωμα επιλογής, που προβλέπεται από το άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού, πρέπει να ασκείται κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης πρόσληψης. Η εξουσιοδοτημένη για τη σύναψη της σύμβασης αυτής αρχή στην περίπτωση του επικουρικού προσωπικού και του ή των σχετικών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περίπτωση των βοηθών των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληροφορεί το φορέα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, τη νομοθεσία του οποίου επέλεξε το μέλος του επικουρικού προσωπικού ή ο βοηθός του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο φορέας αυτός πληροφορεί σχετικά, εφόσον είναι αναγκαίο, όλους τους υπόλοιπους φορείς του ίδιου κράτους μέλους.

2.  Ο φορέας που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, τη νομοθεσία του οποίου επέλεξε το μέλος του επικουρικού προσωπικού ή ο βοηθός του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του χορηγεί πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι υπάγεται στη νομοθεσία του κράτους μέλους αυτού κατά το διάστημα που απασχολείται στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ιδιότητα του μέλους του επικουρικού προσωπικού ή απασχολείται ως βοηθός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όταν ένας βοηθός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκεί ταυτόχρονα τις δραστηριότητές του ως βοηθός στο έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή ασκεί ταυτόχρονα άλλες δραστηριότητες ως μισθωτός ή /και ως μη μισθωτός στο έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος, τη νομοθεσία του οποίου επέλεξε, ο φορέας που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται, διαβιβάζει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού που χορηγείται σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση στο φορέα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ο βοηθός ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα. Αυτός ο τελευταίος φορέας ή, ενδεχομένως, αυτοί οι τελευταίοι φορείς κοινοποιούν, εάν είναι αναγκαίο, στο φορέα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η νομοθεσία του οποίου εφαρμόζεται, τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καθορισμό των εισφορών τις οποίες ο ή οι εργοδότες ή /και ο βοηθός πρέπει να καταβάλλουν δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

3.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθορίζουν, εφόσον είναι ανάγκη, τους αρμόδιους φορείς για το επικουρικό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και για τους βοηθούς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4.  Αν το μέλος του επικουρικού προσωπικού ή ο βοηθός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που απασχολείται στο έδαφος ενός κράτους μέλους εκτός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, επέλεξε την εφαρμογή της γερμανικής νομοθεσίας, οι διατάξεις της νομοθεσίας αυτής εφαρμόζονται σαν να απασχολείτο το μέλος του επικουρικού προσωπικού ή ο βοηθός του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τόπο όπου εδρεύει η γερμανική κυβέρνηση ή σαν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να απασχολείτο στον τόπο όπου διατηρούσε για τελευταία φορά μόνιμη διαμονή στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τον αρμόδιο φορέα για την ασφάλιση ασθένειας."

"

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις

Οι βοηθοί των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απασχολούνται ήδη από ένα ή περισσότερα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 εντός προθεσμίας τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η επιλογή αυτή αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα μετά την αποστολή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η·· [πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Έγινε στις,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)1 ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 141.
(2) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 141.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(4) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2. Κανονισμός όπως ενημερώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/97 (ΕΕ L 28 της 30.1.1997, σ. 1) και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1399/1999 (ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 1).
(5) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1. Κανονισμός όπως ενημερώθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/97 και τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 89/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 14 της 18.1.2001, σ. 16).


Ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ***I (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 472kWORD 92k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί για εικοστή πέμπτη φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/μ/τ) (COM(2002) 70 – C5-0063/2002 - 2002/0040(COD))
P5_TA(2002)0284A5-0181/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002) 70),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0063/2002),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0181/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να κοινοποιήσει ενοποιημένο κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, καθώς και του παραρτήματος Ι των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ, και να ενημερώνει τον εν λόγω κατάλογο ύστερα από κάθε τροποποίηση αυτών των οδηγιών·

4.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/·/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση για εικοστή πέμπτη φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - κ/μ/τ)

P5_TC1-COD(2002)0040


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(1),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η οδηγία του Συμβουλίου 76/769/EΟΚ(4) θεσπίζει περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

(2)  Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της απόφασης αριθ. 646/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1996, για τη θέσπιση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του καρκίνου εντός του πλαισίου δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1996-2000)(5), του οποίου η ισχύς παρατάθηκε ως τα τέλη του 2002 με την απόφαση αριθ. 521/2001/EΚ.

(3)  Για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή, ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, καθώς και παρασκευάσματα και εμπορικά είδη που τις περιέχουν, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό. Το αργότερο έως το τέλος του 2002 η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη σταδιακή απαγόρευση της χρήσης τέτοιων ουσιών σε εμπορικά είδη που προορίζονται για το ευρύ κοινό.

(4)  Η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, αφού κλήθηκε από την Επιτροπή να γνωμοδοτήσει, δήλωσε ότι οι ουσίες που, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικινδύνων ουσιών(6), ταξινομούνται ως καρκινογόνες (εκτός από τις ουσίες που είναι καρκινογόνες μόνον σε περίπτωση εισπνοής τους), ως μεταλλαξιογόνες ή ως τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2, καθώς και οι ουσίες που ενδέχεται να εγκυμονούν παρόμοιους κινδύνους, δεν πρέπει να προστίθενται εσκεμμένως στα καλλυντικά προϊόντα.

(5)  Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των καταναλωτών έναντι της χρήσης παρασκευασμάτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, θα πρέπει να αρθεί η παρέκκλιση με την οποία εξαιρούνται τα καλλυντικά προϊόντα από την απαγόρευση της πώλησης των εν λόγω παρασκευασμάτων στο κοινό.

(6)  Η οδηγία 94/60/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, που τροποποιεί για δέκατη τέταρτη φορά την οδηγία 76/769/EΟΚ(7), θεσπίζει, υπό μορφήν προσαρτήματος για τα σημεία 29, 30 και 31 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ, κατάλογο ουσιών που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2. Οι ουσίες αυτές και τα παρασκευάσματα δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά για χρήση από το ευρύ κοινό.

(7)  Η οδηγία 94/60/EΚ προβλέπει την επέκταση του εν λόγω καταλόγου σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/EΟΚ το οποίο περιλαμβάνει ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 ή 2.

(8)  Η οδηγία 2001/59/EΚ της Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε στις 6 Αυγούστου 2001, σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/EΟΚ, ιδίως δε του παραρτήματος Ι της οδηγίας, περιλαμβάνει δύο πρόσφατα ταξινομημένες ουσίες ως καρκινογόνες κατηγορίας 1, δεκαεννέα πρόσφατα ταξινομημένες ουσίες ως καρκινογόνες κατηγορίας 2, πέντε πρόσφατα ταξινομημένες ουσίες ως μεταλλαξιογόνες κατηγορίας 2, μία πρόσφατα ταξινομημένη ουσία ως τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1 και δεκαέξι πρόσφατα ταξινομημένες ουσίες ως τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2.

(9)  Οι ουσίες αυτές θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο του προσαρτήματος του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/EΟΚ.

(10)  Οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα των ουσιών που πρόσφατα ταξινομήθηκαν, με την οδηγία 2001/59/ΕΚ, ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2 έχουν ληφθεί υπόψη.

(11)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας που καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων, όπως προβλέπει η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12η Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία(8), καθώς και επιμέρους οδηγιών που βασίζονται σε αυτήν, ιδίως της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)(9),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.  Στη στήλη που τιτλοφορείται "Όροι περιορισμού":

   ) από τα σημεία 29, 30 και 31 διαγράφεται η εξής πρόταση: "(β) σε καλλυντικά προϊόντα, όπως ορίζονται στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ."
   ) στο τέλος των σημείων 29, 30 και 31 προστίθενται τα ακόλουθα: "Το αργότερο έως το τέλος του 2002 η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη σταδιακή απαγόρευση της χρήσης τέτοιων ουσιών σε εμπορικά είδη που προορίζονται για το ευρύ κοινό."

2.  Οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας προστίθενται στις ουσίες που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα των σημείων 29, 30 και 31 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. Οι ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας στο σημείο 1, στοιχείο (γ), διαγράφονται από τον κατάλογο 2 του σημείου 29 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις ... [εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας]. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις προαναφερόμενες διατάξεις από ... [δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το προσάρτημα του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

  (1) Οι κατάλογοι κάτω από τον τίτλο "Σημείο 29 - Καρκινογόνες ουσίες" τροποποιούνται ως εξής:
   ) Στον κατάλογο για την κατηγορία 1 προστίθενται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

Βουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Ισοβουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D
   ) Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

Οξείδιο του βηρυλλίου

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Χρωμικό νάτριο

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Τριχλωροαιθυλένιο·
Τριχλωροαιθένιο

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

α-χλωροτολουόλιο·
βενζυλοχλωρίδιο

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-διβρωμοπροπαν-1-όλη·
2,3-διβρωμο-1-προπανόλη

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Οξείδιο του προπυλενίου·
1,2-εποξυπροπάνιο·
μεθυλοξιράνιο

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Φαινυλογλυκιδυλαιθέρας·
2,3-εποξυπροπυλοφαινυλαιθέρας·
1,2-εποξυ-3-φαινοξυπροπάνιο

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Φουράνιο

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-εποξυ-1-προπανόλη

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-χλωρο-2,3-εποξυ-προπάνιο

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

2,3-δινιτροτολουόλιο

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-δινιτροτολουόλιο

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-δινιτροτολουόλιο

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-δινιτροτολουόλιο

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-υδροξυ-1-(3-ισοπροποξυπροπυλο)-4-μεθυλο-2-οξο-5-[4-(φαινυλαζω]-1,2-διυδρο-3-πυριδινοκαρβονιτρίλιο

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

μυρμηκικό (6-(4-υδροξυ-3-(2-μεθοξυφαινυλαζω)-2-σουλφονικο-7-ναφθυλαμινο)-1,3,5-τριαζιν-2,4-διυλ)δις[(αμινο-1-μεθυλαιθυλο)-αμμώνιο]

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

Τρινάτριο-[4'-(8-ακετυλαμινο-3,6-δισουλφονικο-2-ναφθυλαζω)-4''-(6-βενζοϋλαμινο-3-σουλφονικο-2-ναφθυλαζω)διφαινυλο-1,3',3'',1'''-τετραολικός-O, O', O'', O''']χαλκός(II)

611-063-00-4

413-590-3

-

Φαινυλυδραζίνη [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Χλωρίδιο της φαινυλυδραζίνης [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Υδροχλωρική φαινυλυδραζίνη [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Θειική φαινυλυδραζίνη (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

Μείγμα των: N-[3-υδροξυ-2-(2-μεθυλοακρυλοϋλαμινο-μεθοξυ)προποξυμεθυλο]-2-μεθυλακρυλαμίδιο·
N-[2,3-δις-(2-μεθυλο-ακρυλοϋλαμινο-μεθοξυ)προποξυμεθυλο]-2-μεθυλακρυλαμίδιο·
μεθυλακρυλαμίδιο·
2-μεθυλο-N-(2-μεθυλο-ακρυλοϋλαμινο-μεθοξυ-μεθυλο)-ακρυλαμίδιο·
N-(2,3-διυδροξυ-προποξυμεθυλο)-2-μεθυλακρυλαμίδιο

616-057-00-5

412-790-8

-
   ) Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 διαγράφονται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

Βουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Ισοβουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D
   (2) Κάτω από τον τίτλο "Σημείο 30 - Μεταλλαξιογόνες ουσίες" στον κατάλογο για την κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

Χρωμικό νάτριο

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Βουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Ισοβουτάνιο [περιέχον ≥ 0,1 % βουταδιένιο (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Βουταδιένιο·
Βουτα-1,3-διένιο

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Οξείδιο του προπυλενίου·
1,2-εποξυπροπάνιο·
μεθυλοξιράνιο

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

1,3,5-τρις-[(2S και 2R)-2,3-εποξυπροπυλο]-1,3,5-τριαζινο-2,4,6-(1H,3H,5H)-τριόνη

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E
  (3) Οι κατάλογοι κάτω από τον τίτλο "Σημείο 31 - Ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή" τροποποιούνται ως εξής:
   ) Στον κατάλογο για την κατηγορία 1 προστίθενται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

2-βρωμοπροπάνιο

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E
   ) Στον κατάλογο για την κατηγορία 2 προστίθενται τα εξής:

Ουσίες

Αριθμός ευρετηρίου

αριθμός EC

αριθμός CAS

Παρατηρήσεις

Flusilazole (ISO)·
δις(4-φθοροφαινυλο)-(μεθυλο)-(1H-1,2,4-τριαζωλο-1-υλμεθυλο)-σιλάνιο

014-017-00-6

-

85509-19-9

E

Μείγμα από: 4-[[δις-(4-φθοροφαινυλο)-μεθυλοσιλυλο]μεθυλο]-4H-1,2,4-τριαζόλιο·
1-[[δις-(4-φθοροφαινυλο)μεθυλοσιλυλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο

014-019-00-7

403-250-2

-

E

Δις(2-μεθοξυαιθυλ) αιθέρας

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

R-2,3-εποξυ-1-προπανόλη

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

Fluazifop-butyl (ISO)·
προπιονικός βουτυλο (RS)-2-[4-(5-τριφθορομεθυλο-2-πυριδυλοξυ)φαινοξυ]εστέρας

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

Vinclozolin (ISO)·
N-3,5-διχλωροφαινυλο-5-μεθυλο-5-βινυλο-1,3-οξαζολιδινο-2,4-διόνη

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

Μεθοξυοξικό οξύ

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

E

Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ) εστέρας
Φθαλικός δι-(2-αιθυλεξυλ) εστέρας
DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

Φθαλικός διβουτυλεστέρας·
DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

(R)-2-[4-(6-χλωροκινοξαλιν-2-υλοξυ)φαινυλοξυ]προπανοϊκός (+/-) τετραϋδροφουρφουρυλεστέρας

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

E

Flumioxazin (ISO)·
N-(7-φθορο-3,4-διϋδρο-3-οξο-4-προπ-2-υνυλ-2H-1,4-βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1-ενε-1,2-δικαρβοξαμίδιο

613-166-00-X

-

103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-χλωροφαινυλο)-2-(4-φθοροφαινυλο)-[(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο)-μεθυλ]οξιράνιο

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

N, N-διμεθυλακεταμίδιο

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

E

Φορμαμίδιο

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

N-μεθυλακεταμίδιο

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

N-μεθυλφορμαμίδιο

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

E

(1) ΕΕ C 126 Ε της 28.5.2002, σ. 398.
(2) ΕΕ C
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(4) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 286 της 29.10.2001, σ. 27).
(5) ΕΕ L 95 της 16.4.1996, σ. 9. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 521/2001/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 17.3.2001, σ. 1).
(6) EE 196 της 16.8.1967, ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 13, τόμος 1, σ. 34. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1).
(7) EE L 365 της 31.12.1994, σ. 1.
(8) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(9) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/38/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 66).


Δέσμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 386kWORD 56k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (6980/2002 - C5-0152/2002 - 2001/0803(CNS))
P5_TA(2002)0285A5-0172/2002

(Διαδικασία διαβούλευσης – νέα διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου (6980/2002),

-   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου (5126/2001)(1),

-   έχοντας υπόψη τη θέση του της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 επί της πρώτης διαβούλευσης(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

-   έχοντας κληθεί εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ (C5-0152/2002),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 106 και 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0172/2002),

1.   εγκρίνει το σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου·

4.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και του Βασιλείου του Βελγίου.

Σχέδιο του Συμβουλίου   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Τίτλος
Σχέδιο απόφασης-πλαισίου .../...ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σχέδιο απόφασης-πλαισίου .../...ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων με στόχο την απόκτηση και την εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων του αδικήματος ή την μεταγενέστερη δήμευσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 ενέκρινε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια της Ένωσης.
(1)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, και συγκεκριμένα στο συμπέρασμα 33, ενέκρινε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Σύμφωνα με το συμπέρασμα 36 που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, οι ισχύουσες σήμερα σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να αντικατασταθούν από ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης ποινικών δικαστικών αποφάσεων, τόσο των προδικαστικών όσο και των τελεσίδικων, εντός του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να ισχύει και για τις προδικαστικές αποφάσεις, ιδίως εκείνες με τις οποίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξασφαλίζουν ταχέως αποδεικτικά στοιχεία και να προβαίνουν στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μεταφέρονται ευχερώς.
(2)  Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να ισχύει και για τις προδικαστικές αποφάσεις, ιδίως εκείνες με τις οποίες οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν να προβαίνουν ταχέως στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μεταφέρονται ευχερώς, με στόχο τη μεταγενέστερη δήμευσή τους και την απόκτηση ή εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων του αδικήματος.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Στις 29 Νοεμβρίου 2000, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Τάμπερε, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στον ποινικό τομέα, δίνοντας προτεραιότητα πρώτου βαθμού (μέτρα 6 και 7) στη θέσπιση πράξης για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στη δέσμευση των αποδεικτικών και των περιουσιακών στοιχείων.
(3)  Στις 29 Νοεμβρίου 2000, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Τάμπερε, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα μέτρων για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στον ποινικό τομέα, δίνοντας προτεραιότητα πρώτου βαθμού (μέτρα 6 και 7) στη θέσπιση πράξης για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη μεταγενέστερη δήμευσή τους και την απόκτηση ή εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων του αδικήματος.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Οι αποφάσεις περί δέσμευσης πρέπει να υπόκεινται σε επαρκείς ελέγχους και να λαμβάνονται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Τροπολογία 7
Άρθρο 1
Στόχος της απόφασης-πλαισίου είναι να θεσπιστούν οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης που εκδίδονται από δικαστική αρχή άλλου κράτους μέλους. H απόφαση δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως αυτές καθιερώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος της απόφασης-πλαισίου είναι να θεσπιστούν οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και εκτελούν στο έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη μεταγενέστερη δήμευσή τους ή την απόκτηση ή εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων του αδικήματος, που εκδίδονται από δικαστική αρχή άλλου κράτους μέλους στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. H απόφαση δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως αυτές καθιερώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 8
Άρθρο 2, στοιχείο α)
α) ως "κράτος έκδοσης" νοείται το κράτος μέλος στο οποίο μια δικαστική αρχή, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, έχει εκδώσει, επικυρώσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβεβαιώσει απόφαση δέσμευσης στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας·
α) ως "κράτος έκδοσης" νοείται το κράτος μέλος στο οποίο μια δικαστική αρχή, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, έχει εκδώσει, επικυρώσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβεβαιώσει απόφαση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη μεταγενέστερη δήμευσή τους ή την απόκτηση ή εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων του αδικήματος στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας·
Τροπολογία 9
Άρθρο 2, στοιχείο γ)
γ) ως "απόφαση δέσμευσης" νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνει αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, προκειμένου να εμποδίσει προσωρινά κάθε πράξη καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να δημευθούν ή να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο,
γ) ως "απόφαση δέσμευσης" νοείται κάθε μέτρο που λαμβάνει αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, προκειμένου να εμποδίσει προσωρινά κάθε πράξη καταστροφής, μετατροπής, μετατόπισης, μεταφοράς ή διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να δημευθούν ή να αποτελέσουν αποδεικτικό στοιχείο,
Τροπολογία 10
Άρθρο 2, στοιχείο δ), εισαγωγικό τμήμα
δ) στα "περιουσιακά στοιχεία" περιλαμβάνεται κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, ασχέτως αν είναι υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και νόμιμοι τίτλοι ή έγγραφα που αποδεικνύουν τίτλο ή συμφέρον επ' αυτού, το οποίο, σύμφωνα με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης:
δ) στα "περιουσιακά στοιχεία" περιλαμβάνεται κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, ασχέτως αν είναι υλικό ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε οιοδήποτε σύστημα ή υπόθεμα, καθώς και νόμιμοι τίτλοι ή έγγραφα που αποδεικνύουν τίτλο ή συμφέρον επ' αυτού, το οποίο, σύμφωνα με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης:
Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση
2.  Τα ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος μέλος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστο τριών ετών, δεν υπάγονται σε έλεγχο του διττού αξιοποίνου :
2.  Τα ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους μέλους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος μέλος έκδοσης με ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστο δύο ετών, δεν υπάγονται σε έλεγχο του διττού αξιοποίνου :
Τροπολογία 12
Άρθρο 3, παράγραφος 3
3.  Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή, ομοφώνως και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τους όρους του άρθρου 39 παράγραφος 1 ΣΕΕ, να προσθέσει νέες κατηγορίες αδικημάτων στον κατάλογο της παραγράφου 2. Το Συμβούλιο, με βάση την έκθεση που του υποβάλλει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 14, εξετάζει εάν πρέπει να διευρυνθεί ή να τροποποιηθεί ο κατάλογος αυτός.
3.  Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή, ομοφώνως και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό τους όρους του άρθρου 39 παράγραφος 1 ΣΕΕ, να προσθέσει νέες κατηγορίες αδικημάτων στον κατάλογο της παραγράφου 2. Το Συμβούλιο, με βάση την έκθεση που του υποβάλλει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 14, εξετάζει εάν πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος αυτός.
Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 2
2.  Kάθε επιπρόσθετο κατασταλτικό μέτρο, το οποίο καθιστά αναγκαίο η απόφαση δέσμευσης, λαμβάνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δικονομικούς κανόνες του κράτους εκτέλεσης.
2.  Kάθε επιπρόσθετο κατασταλτικό μέτρο, το οποίο καθιστά αναγκαίο η απόφαση δέσμευσης, θα είναι αναλογικό και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δικονομικούς κανόνες του κράτους εκτέλεσης.
Τροπολογία 14
Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Στο κράτος εκτέλεσης, η προσφυγή μπορεί να αναφέρεται μόνο στην εκτίμηση των λόγων μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 7, των λόγων αναστολής της εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 8, και στους όρους εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.
Τροπολογία 15
Άρθρο 14, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως τις [·].
1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002.
Τροπολογία 16
Άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Εντός της ίδιας προθεσμίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Με έκθεση που καταρτίζεται βάσει των πληροφοριών αυτών και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο αξιολογεί, έως τις [·], κατά πόσον τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
2.  Εντός της ίδιας προθεσμίας, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Με έκθεση που καταρτίζεται βάσει των πληροφοριών αυτών και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο αξιολογεί, έως τις 30 Ιουνίου 2003, κατά πόσον τα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, τμήμα 2, σημεία 2.4.1 έως 2.4.3
2.4.1. γερμανική
2.4.2. αγγλική
2.4.3. κ.λπ.
Διαγράφεται
Τροπολογία 18
Παράρτημα Ι, τμήμα 3, σημεία 3.1 έως 3.3
3.1. παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
3.2. απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
3.3. νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος
Διαγράφεται

(1) ΕΕ C 75 της 7.3.2001, σ. 3.
(2) ΕΕ C 77 Ε της 28.3.2002, σ. 91.


Δημόσιες συμβάσεις στην κοινή αγορά (ποινική προστασία από απατηλή συμπεριφορά) * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 280kWORD 30k
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την έκδοση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την ποινική προστασία από απατηλή ή άλλη αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά σε σχέση με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στην κοινή αγορά (9230/2000 – C5-0416/2000 – 2000/0812(CNS))
P5_TA(2002)0286A5-0184/2002

Η εν λόγω πρωτοβουλία απορρίπτεται.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την έκδοση απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την ποινική προστασία από απατηλή ή άλλη αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά σε σχέση με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στην κοινή αγορά (9230/2000 – C5-0416/2000 – 2000/0812(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (9230/2000(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2 β, της Συνθήκης ΕΕ,

-   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ (C5&nbhy;0416/2000),

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 106 και 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0184/2002),

1.   απορρίπτει την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας·

2.   καλεί την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας να αποσύρει την πρωτοβουλία της·

3.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη και το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης συμπληρωματικών νομοθετικών μέτρων μετά την έγκριση των υφισταμένων προτάσεων της Επιτροπής(2) για τις δημόσιες συμβάσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πρωτοβουλίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας·

4.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(1) ΕΕ C 253 της 4.9.2000, σ. 3.
(2)2 ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 11 και σ. 112.


Σύμβαση "Ρύπανση από τα καύσιμα πλοίων" * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 275kWORD 30k
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη διεθνή σύμβαση αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη ρύπανση των καυσίμων δεξαμενής πλοίων (COM(2001) 675 - C5-0029/2002 - 2001/0271(CNS))
P5_TA(2002)0287A5-0201/2002

Η πρόταση εγκρίνεται.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη διεθνή σύμβαση αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη ρύπανση των καυσίμων δεξαμενής πλοίων (COM(2001) 675 – C5-0029/2002 – 2001/0271(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001) 675(1)),

-   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 67, παράγραφος 1, και 300 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0029/2002),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0201/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης που προβλέπεται στην κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975 σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)1 ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 371.


Σύμβαση ΕΤΟ * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 270kWORD 30k
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη διεθνή σύμβαση περί ευθύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκαλούνται σε συνδυασμό με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του 1996 (Σύμβαση ΕΤΟ) (COM(2001) 674 - C5-0646/2001 - 2001/0272(CNS))
P5_TA(2002)0288A5-0204/2002

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τη διεθνή σύμβαση περί ευθύνης και αποζημιώσεων για τις ζημίες που προκαλούνται σε συνδυασμό με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και τοξικών ουσιών του 1996 (Σύμβαση ΕΤΟ) (COM(2001) 674 – C5-0646/2001 – 2001/0272(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001) 674(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 61, εδάφιο γ) της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 67, παράγραφος 1, και 300 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0646/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0204/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης που προβλέπεται στην κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975 σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 370.


Bιοασφάλεια * (διαδικασία χωρίς συζήτηση)
PDF 275kWORD 28k
Κείμενο
Ψήφισμα
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (COM(2002) 127 – C5-0187/2002 – 2002/0062(CNS))
P5_TA(2002)0289A5-0185/2002

Η εν λόγω πρόταση εγκρίνεται.

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια (COM(2002) 127 – C5-0187/2002 – 2002/0062(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002) 127),

-   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τα άρθρα 175, παράγραφος 1, και 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0187/2002),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0185/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης που προβλέπεται στην κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975 σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.


Τροποποίηση του Κανονισμού όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία
PDF 395kWORD 60k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού του όσον αφορά τη βουλευτική ασυλία (Άρθρο 6) (2001/2237(REG))
P5_TA(2002)0290A5-0195/2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τις προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 25ης Οκτωβρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (Α5&nbhy;0195/2002),

1.   αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.   αποφασίζει οι εν λόγω τροποποιήσεις να τεθούν σε ισχύ την επομένη της έγκρισής τους·

3.   προτίθεται να τροποποιήσει περαιτέρω τις εν λόγω διατάξεις μετά την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών·

4.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή προς ενημέρωση.

Ισχύον κείμενο   Προτεινόμενο νέο κείμενο
Τροπολογία 1
Άρθρο 6
Άρση της ασυλίας
Βουλευτική ασυλία
-1.  Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, επιδιώκει πρωτίστως να διατηρεί την ακεραιότητά του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
1.  Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
1.  Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή ανακοινώνεται σε συνεδρίαση Ολομέλειας και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
1α. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από έναν βουλευτή ή έναν πρώην βουλευτή με σκοπό την υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.
1β. Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν ένας βουλευτής συνελήφθη ή η ελευθερία κινήσεων του περιορίσθηκε κατά τρόπο που φαίνεται να παραβιάζει τα προνόμια και τις ασυλίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ύστερα από διαβούλευση με τον πρόεδρο και τον εισηγητή της αρμόδιας επιτροπής, μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία με σκοπό την επιβεβαίωση των προνομίων και ασυλιών του εν λόγω βουλευτή. Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί την πρωτοβουλία του στην επιτροπή και ενημερώνει το Κοινοβούλιο.
2.  Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υποβολής τους.
3.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρχή που υπέβαλε την αίτηση όσες πληροφορίες ή διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες για να σχηματίσει γνώμη σχετικά με την άρση της ασυλίας. Ακούει τον βουλευτή του οποίου ζητείται η άρση της ασυλίας, εφόσον το ζητήσει, ο οποίος και μπορεί να υποβάλει όσα έγγραφα και άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί προσήκοντα για τον σχηματισμό της γνώμης αυτής. Μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο βουλευτή.
4.  Η έκθεση της επιτροπής περιλαμβάνει πρόταση απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας. Ωστόσο, όταν η αίτηση άρσης της ασυλίας στηρίζεται σε περισσότερες κατηγορίες, κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής πρότασης απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η έκθεση της επιτροπής μπορεί να εισηγείται η άρση της ασυλίας να αναφέρεται αποκλειστικά στην ποινική δίωξη χωρίς να μπορεί να ληφθεί κατά του βουλευτή, ενόσω δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, οποιοδήποτε μέτρο κράτησης, προφυλάκισης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο που θα τον παρεμποδίζει στην εκτέλεση των καθηκόντων που συνεπάγεται η ιδιότητά του.
5.  Η επιτροπή δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη ενοχή του βουλευτή ούτε για το σκόπιμο ή μη σκόπιμο της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που του καταλογίζονται, ακόμη και σε περίπτωση που η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.
6.  Η έκθεση της επιτροπής εγγράφεται αυτοδικαίως στην αρχή της ημερήσιας διάταξης της πρώτης συνεδρίασης μετά την κατάθεσή της. Δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε τροπολογία στην πρόταση ή τις προτάσεις απόφασης.
Η συζήτηση περιορίζεται μόνο στους υπέρ και κατά λόγους για κάθε μία από τις προτάσεις άρσης ή διατήρησης της ασυλίας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 122, ο βουλευτής για τον οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας, δεν μπορεί να λάβει μέρος στη συζήτηση.
Η πρόταση ή οι προτάσεις απόφασης που περιέχονται στην έκθεση τίθενται σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας των ψηφοφοριών μετά τη συζήτηση.
7.  Ο Πρόεδρος ανακοινώνει αμέσως την απόφαση του Κοινοβουλίου στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, ζητώντας να ενημερωθεί σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε περίπτωση άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Μόλις ο Πρόεδρος λάβει την πληροφορία αυτή, την κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο με τον τρόπο που θεωρεί προσφορότερο.
8.  Σε περίπτωση σύλληψης ή δίωξης βουλευτή για αυτόφωρο αδίκημα, κάθε άλλος βουλευτής μπορεί να ζητήσει την αναστολή της ασκηθείσας ποινικής δίωξης ή κράτησης.
(Διαγράφονται οι ερμηνείες)
Τροπολογία 2
Άρθρο 6α (νέο)
Άρθρο 6α
Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία
1.  Η αρμόδια επιτρoπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση και με τη σειρά υπoβoλής τoυς τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή για υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων.
2.  Η επιτρoπή εκπονεί πρόταση απόφασης πoυ περιoρίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων.
3.  Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιανδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να υποστηριχθεί. Πρέπει να δίδεται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή η ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του· μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα. Μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.
4.  Όταν η αίτηση ζητεί την άρση της ασυλίας για διαφόρους λόγους, ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής απόφασης. Η έκθεση της επιτροπής μπορεί, κατα εξαίρεση, να προτείνει την άρση της ασυλίας μόνο για τις ποινικές διώξεις ενώ, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, ο βουλευτής έχει ασυλία από κάθε μορφή κράτησης ή προφυλάκισης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο τον παρεμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του.
5.  Όταν ζητείται από βουλευτή να εμφανισθεί ως μάρτυρας ή εμπειρογνώμων δεν υφίσταται ανάγκη αίτησης για άρση της ασυλίας υπό την προϋπόθεση ότι
- ο βουλευτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να εμφανισθεί σε ημερομηνία ή χρόνο που τον εμποδίζει ή καθιστά δυσχερή την άσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων ή ότι θα είναι σε θέση να παράσχει δήλωση γραπτώς ή σε οιαδήποτε άλλη μορφή που δεν θα καθιστά δυσχερή την εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων·
- ο βουλευτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ως μάρτυρας σχετικά με πληροφορίες που έχει αποκτήσει εμπιστευτικά κατά την άσκηση της εντολής του και τις οποίες δεν θεωρεί σκόπιμο να αποκαλύψει.
6.  Σε περιπτώσεις σχετικά με την υπεράσπιση προνομίου ή ασυλίας, η επιτροπή αποφασίζει εάν οι περιστάσεις συνιστούν διοικητικό ή άλλο περιορισμό επιβαλλόμενο στην ελεύθερη διακίνηση των βουλευτών που ταξιδεύουν προς και από τον τόπο συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή στην έκφραση γνώμης ή ψήφου κατά την άσκηση της εντολής τους ή αν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του Άρθρου 10 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών που δεν αποτελούν θέμα εθνικής νομοθεσίας, και υποβάλλει πρόταση με την οποία καλεί την ενδιαφερόμενη αρχή να καταλήξει στα αναγκαία συμπεράσματα.
7.  Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν απoφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενoχή ή μη τoυ βoυλευτή oύτε για τo σκόπιμo ή μη της πoινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις πoυ τoυ καταλoγίζoνται, ακόμη και σε περίπτωση πoυ η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτρoπή εμπεριστατωμένες πληρoφoρίες για την υπόθεση.
8.  Η έκθεση της επιτρoπής εγγράφεται αυτοδικαίως στηv αρχή της ημερήσιας διάταξης της πρώτης συvεδρίασης μετά τηv κατάθεσή της. Δεv επιτρέπεται να κατατεθεί oπoιαδήπoτε τρoπoλoγία στηv πρόταση ή τις πρoτάσεις απόφασης.
Η συζήτηση περιoρίζεται μόvo στoυς υπέρ και κατά λόγoυς για κάθε μία από τις πρoτάσεις άρσης ή διατήρησης της ασυλίας ή υπεράσπισης προνομίου ή ασυλίας.
Με τηv επιφύλαξη τωv διατάξεωv τoυ Άρθρoυ 122, o βoυλευτής του οποίου τα προνόμια ή τις ασυλίες αφορά η υπόθεση δεv μπoρεί vα λάβει μέρoς στη συζήτηση.
Η πρόταση ή oι πρoτάσεις απόφασης πoυ περιέχovται στηv έκθεση τίθεvται σε ψηφoφoρία κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας τωv ψηφoφoριώv μετά τη συζήτηση.
Μετά από εξέταση του ζητήματος από το Κοινοβούλιο, διεξάγεται ξεχωριστή ψηφοφορία επί καθεμιάς από τις προτάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Σε περίπτωση απόρριψης μιας πρότασης, θεωρείται εγκριθείσα η αντίθετη απόφαση.
9.  Ο Πρόεδρoς ανακoινώνει αμέσως την απόφαση τoυ Κoινoβoυλίoυ στον ενδιαφερόμενο βουλευτή και την αρμόδια αρχή τoυ ενδιαφερόμενoυ κράτoυς μέλoυς, ζητώντας να ενημερώνεται ο ίδιος σχετικά με οιεσδήποτε εξελίξεις της σχετικής διαδικασίας και οιεσδήποτε σχετικές δικαστικές απoφάσεις. Μόλις o Πρόεδρoς λάβει τις πληρoφoρίες αυτές, τις κoινoπoιεί στo Κoινoβoύλιo με τoν τρόπo πoυ θεωρεί πρoσφoρότερo, εν ανάγκη ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή.
10.  Όταν ο Πρόεδρος κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από το Άρθρο 6, παράγραφος 1β, η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει γνώση της πρωτοβουλίας του Προέδρου κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Σε περίπτωση που η επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να εκπονήσει έκθεση και να την υποβάλει στο Κοινοβούλιο.
11.  Η επιτροπή εξετάζει αυτά τα ζητήματα και χειρίζεται τα όποια έγγραφα λάβει με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα.
12.  Η επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να καταρτίσει ενδεικτικό κατάλογο των αρχών των κρατών μελών οι οποίες είναι αρμόδιες να υποβάλουν αίτηση για την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή.
13.  Οποιοδήποτε αίτημα εκ μέρους μιας αρμόδιας αρχής για παροχή πληροφοριών ως προς το πεδίο εφαρμογής των προνομίων ή ασυλιών των βουλευτών διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες.

Ασυλία ιταλών βουλευτών
PDF 289kWORD 36k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ασυλία ιταλών βουλευτών και τις πρακτικές που ακολουθούν εν προκειμένω οι ιταλικές αρχές (2001/2099(RΕG))
P5_TA(2002)0291A5-0213/2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 και το άρθρο 4, παράγραφος 2, της Πράξης για την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

-   έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 68 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας,

-   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1150/88 του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την αρμοδιότητα του Σώματος στο οποίο ανήκει ένας γερουσιαστής ή ένας βουλευτής να αποφαίνεται ως προς την ύπαρξη πλήρους (ή απόλυτης) ασυλίας σύμφωνα με το άρθρο 68, πρώτη παράγραφος, του ιταλικού συντάγματος,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 7, παράγραφος 4, και το άρθρο 6 του Κανονισμού, σύμφωνα με τα οποία η προηγούμενη διάταξη εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν,

-   έχοντας υπόψη τα σημεία 9 και 12 του κεφαλαίου VΙ του Παραρτήματος VΙ του Κανονισμού,

-   έχοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό επιστολών που έχουν ληφθεί από συνηγόρους ιταλών βουλευτών του Κοινοβουλίου αυτού, εναντίον των οποίων έχουν κινηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περατωθεί νομικές διαδικασίες, στις οποίες ζητείται να προσδιορισθεί κατά πόσον η συμπεριφορά που καταλογίζεται στους πελάτες τους καλύπτεται από τις ασυλίες των οποίων απολαύουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

-   έχοντας υπόψη τους φακέλους που αφορούν ορισμένους ιταλούς βουλευτές και που έχουν διαβιβασθεί στην προηγούμενη Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών και/ή την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς και των οποίων έχει επιληφθεί επισήμως η τελευταία αυτή επιτροπή,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (Α5-0213/2002),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών συνιστούν πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η βουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών αλλά έχει θεσπισθεί για να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του σε σχέση με άλλες αρχές και να διασφαλίζει την αξιοπρεπή και εύρυθμη λειτουργία του Κοινοβουλίου ως θεσμού,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιταλοί βουλευτές απολαύουν πλήρους ασυλίας για γνώμη που εκφράζουν ή ψήφο που δίνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 68, πρώτη παράγραφος, του ιταλικού συντάγματος) ακριβώς όπως και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαΐκών Κοινοτήτων (Πρωτόκολλο)· απολαύουν επίσης ειδικής ασυλίας, υπό την έννοια ότι δεν υποβάλλονται σε δικαστική διαδικασία χωρίς ειδική άδεια, που ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις έρευνας, σύλληψης, υποκλοπής συνδιαλέξεων και κατάσχεσης αλληλογραφίας (άρθρο 68, παράγραφοι 2 και 3 του Ιταλικού Συντάγματος),

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη στην Ιταλία μιας πρακτικής που βασίζεται στην απόφαση αριθ. 1150/88 του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση πλήρους ασυλίας, εναπόκειται στον εθνικό δικαστή και μόνο, αφού χαρακτηρίσει τα πραγματικά περιστατικά ως καλυπτόμενα από πλήρη ασυλία ή όχι, να αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο ή να την εξετάσει επί της ουσίας· στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο γερουσιαστής ή ο βουλευτής μπορεί να φέρει την υπόθεση ενώπιον του αντίστοιχου Σώματος· κατόπιν αυτού, το σχετικό Σώμα προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη δίωξη ή τη μη δίωξη και το Δικαστήριο οφείλει να συμμορφωθεί με αυτήν την δήλωση, εκτός εάν αποφασίσει να την αντικρούσει στο Συνταγματικό Δικαστήριο,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του Σώματος αυτού θα πρέπει να δύνανται να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαλούμενα το δικαίωμα πλήρους ασυλίας για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου, το οποίο θα πρέπει να ισχύει ομοίως για όλους τους βουλευτές,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, ως αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να αποφασίζει εάν η συγκεκριμένη υπόθεση συνιστά ή όχι περίπτωση πλήρους ασυλίας του βουλευτή κατά την έννοια του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου,

1.   αποφασίζει ότι οι περιπτώσεις των Francesco Enrico Speroni και Alfonso Marra εμπίπτουν εκ πρώτης όψεως στην περίπτωση πλήρους ασυλίας και ότι τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να κληθούν να διαβιβάσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την απαραίτητη τεκμηρίωση ώστε να προσδιορισθεί κατά πόσον οι εν λόγω υποθέσεις εμπίπτουν στην πλήρη ασυλία βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου για γνώμη ή ψήφο δοθείσα από τους εν λόγω βουλευτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και ότι τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να κληθούν να αναστείλουν τις διαδικασίες τους μέχρι τελικής αποφάσεως του Κοινοβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και την έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής του στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ιταλίας προκειμένου να τη διαβιβάσει ο τελευταίος προς την αρμόδια αρχή της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Βλ. Απόφαση του Δικαστηρίου 101/63, Wagner κατά Fohrmann κ.λπ., Συλλογή τόμος 1954-1964, σ. 1087 και απόφαση 149/85, Wybot κατά Faure, Συλλογή 1986, σ. 2391..


Καλλυντικά προϊόντα ***II
PDF 500kWORD 129k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (15073/1/2001 – C5-0072/2002 – 2000/0077(COD))
P5_TA(2002)0292A5-0180/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (15073/1/2001 – C5-0072/2002(1)),

-   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2000) 189(3)),

-   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2001) 697(4))

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 80 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0180/2002),

1.   τροποποιεί ως ακολούθως την κοινή θέση·

2.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/·/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα

P5_TC2-COD(2000)0077


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(5),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(6),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(7),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η οδηγία 76/768/EΟΚ του Συμβουλίου(8), εναρμόνισε συνολικά τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν τα καλλυντικά προϊόντα και έχει, ως κύριο στόχο της, την προστασία της δημόσιας υγείας. Για το σκοπό αυτό, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να διεξάγονται ορισμένες τοξικολογικές δοκιμές ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή.

(2)  Στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προσαρτήθηκε, με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, βάσει του οποίου η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη, όταν εφαρμόζουν τις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

(3)  Σύμφωνα με την οδηγία 86/609/EOK του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς(9), και την οδηγία 93/35/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993(10), σχετικά με την τροποποίηση, για έκτη φορά, της οδηγίας 76/768 ΕΟΚ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξακολουθήσει η επιδίωξη του στόχου της κατάργησης των πειραμάτων επί ζώων και να καταστεί εφαρμοστέα στην επικράτεια των κρατών μελών η απαγόρευση τέτοιων πειραμάτων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η απαγόρευση αυτή θα εφαρμοστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειασθεί να υποβάλει η Επιτροπή περαιτέρω προτάσεις για την τροποποίηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ.

(4)  Η οδηγία 86/609/ΕΟΚ καθιέρωσε κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των ζώων για πειραματικούς σκοπούς στην Κοινότητα και καθόρισε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται αυτά τα πειράματα στο έδαφος των κρατών μελών. Ιδίως, το άρθρο 7 της οδηγίας αυτής, απαιτεί τα πειράματα στα ζώα να υποκαθίστανται από εναλλακτικές μεθόδους, εφόσον υφίστανται τέτοιες μέθοδοι και είναι επιστημονικά αποδεκτές. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών μεθόδων που δεν θα χρησιμοποιούν ζωντανά ζώα στον τομέα των καλλυντικών, έχουν προβλεφθεί ειδικές διατάξεις στην οδηγία 93/35/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές, ωστόσο, λαμβάνουν υπόψη μόνο τις εναλλακτικές μεθόδους που δεν χρησιμοποιούν ζώα και δεν λαμβάνουν υπόψη εναλλακτικές μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των ζώων τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τα πειράματα ή προκειμένου τα ζώα να υποφέρουν λιγότερο. Προκειμένου να παρασχεθεί η βέλτιστη προστασία στα ζώα που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή καλλυντικών, και μέχρι την εφαρμογή της απαγόρευσης των δοκιμών επί ζώων για την παραγωγή καλλυντικών και της εμπορίας, στην Κοινότητα, καλλυντικών προϊόντων που έχουν δοκιμασθεί σε ζώα θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθούν οι διατάξεις αυτές ώστε να προβλέπεται η συστηματική χρησιμοποίηση εναλλακτικών μεθόδων που μειώνουν τον αριθμό των χρησιμοποιουμένων ζώων ή που τα κάνουν να υποφέρουν λιγότερο, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές μέθοδοι που να υποκαθιστούν πλήρως τις δοκιμές σε ζώα, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ, όταν οι μέθοδοι αυτές παρέχουν στους καταναλωτές επίπεδο προστασίας ισοδύναμο προς εκείνο των συμβατικών μεθόδων τις οποίες προορίζονται να υποκαταστήσουν.

(5)  Σήμερα, μόνο οι εναλλακτικές μέθοδοι που είναι επιστημονικά επικυρωμένες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) ή τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και είναι εφαρμόσιμες στο σύνολο του τομέα των χημικών προϊόντων, εγκρίνονται συστηματικά σε κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, η ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων και των συστατικών τους μπορεί να εξασφαλίζεται με εναλλακτικές μεθόδους, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα εφαρμόσιμες σε όλες τις χρήσεις των χημικών συστατικών. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθηθεί η χρησιμοποίηση αυτών των μεθόδων στη βιομηχανία καλλυντικών, εν τω συνόλω της, και να εξασφαλιστεί η υιοθέτησή τους σε κοινοτικό επίπεδο, όταν οι μέθοδοι αυτές παρέχουν ένα ισοδύναμο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές.

(6)  Η ασφάλεια των τελικών καλλυντικών προϊόντων μπορεί ήδη να εξασφαλισθεί με βάση τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια των συστατικών που περιέχουν. Είναι δυνατόν, επομένως, να περιληφθούν στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ διατάξεις που να απαγορεύουν τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα. Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας των τελικών καλλυντικών προϊόντων για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η χρήση ζώων.

(7)  Σταδιακά, θα είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα, μέσω της χρήσεως εναλλακτικών μεθόδων που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων, επικυρωμένων σε κοινοτικό επίπεδο, ή αποδεκτών ως επιστημονικά επικυρωμένων από το ECVAM. Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον καταναλωτή όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα των επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει αμέσως τις επικυρωμένες ή εγκεκριμένες μεθόδους που αναγνωρίζονται ως εφαρμόσιμες για τα εν λόγω συστατικά. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός προστασίας των ζώων, πρέπει να προβλεφθεί η προθεσμία για την θέσπιση οριστικής απαγόρευσης.

(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνήσει σε χρονοδιάγραμμα προθεσμιών για κάθε δοκιμή που πραγματοποιείται σήμερα με τη χρήση ζώων με ανώτατο όριο την πενταετία για όλες τις δοκιμές. Εξαίρεση εν τούτοις μπορεί να γίνει για τις δοκιμές που αφορούν την τοξικότητα επανειλημμένης δόσης, την τοξικότητα για την αναπαραγωγή και την τοξικοκινητική, για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές δυνατότητες υπό εξέταση και για τις οποίες θα πρέπει να προβλεφθούν το πολύ δέκα χρόνια από την έγκριση της παρούσας οδηγίας. Παρόμοιες εξαιρέσεις θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Επιτροπής.

(9)  Ένας καλύτερος συντονισμός των πόρων, σε κοινοτικό επίπεδο, θα συμβάλει στην εμβάθυνση των επιστημονικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό, είναι βασικό η Κοινότητα να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μεθόδων που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων, ιδίως μέσω του 6ου προγράμματος-πλαισίου όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. .../2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11),

(10)  Εάν χρειάζεται, προκειμένου να μην αποτραπεί η καθιέρωση νέων προϊόντων τα οποία προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της προστασίας της υγείας με την πρόληψη ασθενειών, παθήσεων ή σοβαρών διαταραχών της υγείας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης. Μία τέτοια πρόταση δεν θα πρέπει να θίγει τους στόχους της παρούσας οδηγίας.

(11)  Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η αναγνώριση, από τις τρίτες χώρες, των εναλλακτικών μεθόδων που αναπτύσσονται στην Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διευκολύνουν την αποδοχή των μεθόδων αυτών από τον ΟΟΣΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να επιτύχει, στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των εκτελούμενων στην Κοινότητα, μέσω εναλλακτικών μεθόδων, δοκιμών ασφάλειας των προϊόντων, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξαγωγή των καλλυντικών προϊόντων για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιες μέθοδοι και να αποτρέπεται ή να αποφεύγεται οι τρίτες χώρες να απαιτούν την επανάληψη αυτών των δοκιμών με χρησιμοποίηση ζώων.

(12)  Αποτελεί απαίτηση της κοινής γνώμης να απαγορευθούν οι δοκιμές σε ζώα για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων. Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων και να αποτραπεί η μετατόπιση σε τρίτες χώρες της διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα, η εσωτερική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα πρέπει να συνδυασθεί με μέτρα που θα εξασφαλίζουν την απαγόρευση κυκλοφορίας στην Κοινότητα, μετά από μια ορισμένη ημερομηνία, καλλυντικών προϊόντων και συστατικών που έχουν δοκιμασθεί σε ζώα. Εάν, μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρης εφαρμογή ικανοποιητικών εναλλακτικών μεθόδων που δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων, θα υπάρχει η δυνατότητα τα μέτρα αυτά να εφαρμοσθούν κατά τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών, επιτρέποντας παράλληλα σημαντικά περιθώρια καινοτομίας όσον αφορά τα προϊόντα.

(13)  Προκειμένου περί καλλυντικού προϊόντος, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα προβολής του ισχυρισμού ότι δεν έχουν διεξαχθεί, για την ανάπτυξη του προϊόντος, δοκιμές σε ζώα. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη, καλείται να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της εφαρμογής κοινών κριτηρίων στην χρήση των ισχυρισμών, στην ενιαία κατανόηση των ισχυρισμών και ιδιαίτερα στην αποφυγή της παραπλάνησης του καταναλωτή από τους εν λόγω ισχυρισμούς. Κατά την ανάπτυξη των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών, η Επιτροπή πρέπει να λάβει επίσης υπόψη τις απόψεις των πολλών ΜΜΕ που αποτελούν την πλειοψηφία των παραγωγών προϊόντων που "δεν χρησιμοποιούν πειράματα σε ζώα", των ΜΚΟ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα, καθώς και την ανάγκη των καταναλωτών να έχουν, σε πρακτικό επίπεδο, τη δυνατότητα διάκρισης μεταξύ προϊόντων με κριτήριο το κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν ή όχι, για την παραγωγή τους, δοκιμές σε ζώα.

(14)  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αρώματα εφόσον δεν εξυπηρετούν ουσιώδη σκοπό, ειδικότερα σε προϊόντα που προορίζονται για παιδιά ή προϊόντα προσωπικής υγιεινής εξωτερικής χρήσεως.

(15)  Η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον Καταναλωτή δήλωσε στη γνωμοδότησή της της 25ης Σεπτεμβρίου 2001 ότι οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών(12) ως καρκινογόνες (πλην των ουσιών που είναι καρκινογόνες μόνον δια εισπνοής), μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, και οι ουσίες με παρεμφερές δυναμικό δεν πρέπει να προστίθενται εκ προθέσεως στα καλλυντικά προϊόντα, και ότι οι ουσίες που έχουν ταξινομηθεί δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 3, και οι ουσίες με παρεμφερές δυναμικό δεν πρέπει να προστίθενται εκ προθέσεως στα καλλυντικά προϊόντα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα επίπεδά τους δεν εκπροσωπούν απειλή για την υγεία του καταναλωτή.

(16)  Λόγω των ειδικών κινδύνων που μπορεί να ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 και 2, δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ θα πρέπει να απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους στα καλλυντικά προϊόντα. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει επίσης να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στα καλλυντικά προϊόντα ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 3, δυνάμει της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, εκτός αν η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον Καταναλωτή θεωρεί τη χρήση τους ασφαλή. Η αξιολόγηση της χρήσης αυτών των ουσιών στα καλλυντικά δεν θα πρέπει να γίνεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, με τη χρησιμοποίηση ζώων.

(17)  Προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή, τα καλλυντικά προϊόντα θα πρέπει να φέρουν ακριβέστερες ενδείξεις σχετικά με τη διατηρησιμότητα χρήσης τους.

(18)  Ορισμένες ουσίες έχουν επισημανθεί ως σημαντικό αίτιο αλλεργικών αντιδράσεων στους καταναλωτές που είναι ευαίσθητοι στα αρώματα. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ενημέρωση αυτών των καταναλωτών, είναι λοιπόν αναγκαίο να τροποποιηθούν οι διατάξεις της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ ώστε να απαιτείται η αναφορά της παρουσίας αυτών των ουσιών στον κατάλογο των συστατικών. Η ενημέρωση αυτή θα βελτιώσει τη διάγνωση των αλλεργιών επαφής μεταξύ των εν λόγω καταναλωτών και θα τους επιτρέψει να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση καλλυντικών προϊόντων που δεν ανέχονται.

(19)  Η Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα Μη Εδώδιμα Προϊόντα έχει εντοπίσει ορισμένες ουσίες ως ενδεχόμενες να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, και συνεπώς απαιτείται να τεθούν περιορισμοί ή/και ορισμένοι όροι ως προς τη χρήση των ουσιών αυτών.

(20)  Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων οι οποίες ανατίθενται στην Επιτροπή(13).

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (θ), αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   i) "(θ) συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών που δοκιμάζονται σε ζώα, προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον υπάρχουν ικανοποιητικές μέθοδοι που να μπορούν να υποκαταστήσουν τα πειράματα σε ζώα ή, αν τέτοιες μέθοδοι δεν υπάρχουν ακόμη, μέθοδοι που μειώνουν τον αριθμό των χρησιμοποιημένων ζώων ή που τα κάνουν να υποφέρουν λιγότερο, και ιδίως μέθοδοι για τις οποίες υπάρχει επιστημονική επικύρωση ότι παρέχουν ισοδύναμη προστασία για τον καταναλωτή και οπωσδήποτε, όχι αργότερα από ...(14).

Η Επιτροπή πρέπει να συμφωνήσει σε χρονοδιάγραμμα προθεσμιών για κάθε δοκιμή που πραγματοποιείται σήμερα με τη χρήση ζώων με ανώτατο όριο την πενταετία για όλες τις δοκιμές. Εξαίρεση εν τούτοις μπορεί να γίνει για τις δοκιμές που αφορούν την τοξικότητα επανειλημμένης δόσης, την τοξικότητα για την αναπαραγωγή και την τοξικοκινητική, για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη εναλλακτικές δυνατότητες υπό εξέταση και για τις οποίες θα πρέπει να προβλεφθούν το πολύ δέκα χρόνια από την ...(15)*. Παρόμοιες εξαιρέσεις πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Επιτροπής.

Δοκιμές σε ζώα που διεξάγονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν αποκλείουν διάθεση στην αγορά των καλλυντικών προϊόντων ή των συστατικών που χρησιμοποιούνται ήδη εντός της Κοινότητας, εφόσον οι εν λόγω δοκιμές δεν πραγματοποιήθηκαν από ή εξ ονόματος του κατασκευαστή, των αντιπροσώπων του ή των προμηθευτών του.

Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί τρίτων χωρών θα ειδοποιηθούν εγκαίρως και θα έχουν ισότιμη μεταχείριση με τους παραγωγούς της Κοινότητας, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε διάκριση ή αδικία εις βάρος τους.

Οι δοκιμές που έχουν εγκριθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4α, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, εξαιρούνται από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης·"

"

2)  Στο άρθρο 4, παράγραφος 1, προστίθενται τα εξής στοιχεία (ι) και (ια):

"

j)  "(ι) Ουσίες που περιλαμβάνονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2.

(ια  ) Ουσίες που περιλαμβάνονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ή τοξικές για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 3, εκτός εάν έχουν αξιολογηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον καταναλωτή και έχουν κριθεί κατάλληλες για χρήση σε καλλυντικά."

"

3)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"

"Άρθρο 4α

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή, στην επικράτειά τους, δοκιμών σε ζώα:

   ) για δοκιμές διενεργούμενες σε τελικά καλλυντικά προϊόντα,
   ) για δοκιμές διενεργούμενες σε συστατικά ή συνδυασμούς συστατικών, μόλις δημοσιευθεί από την Επιτροπή εναλλακτική μέθοδος, μετά από αποδοχή της επιστημονικής εγκυρότητάς της από το ECVAM και την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή του ECVAM, μετά από διαβουλεύσεις με την Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα Μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον καταναλωτή, και οπωσδήποτε από 31ης Δεκεμβρίου 2004.

2.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια ενός υπάρχοντος συστατικού χρησιμοποιούμενου σε καλλυντικά, χωρίς όμως να απαιτείται η προληπτική, άμεση απαγόρευση της χρήσης του, ο κατασκευαστής ή η αρμόδια αρχή μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, στοιχείο (β). Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται στην Επιτροπή, η οποία ζητεί τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα Μη Εδώδιμα Προϊόντα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση επί του αιτήματος λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 2. Το αίτημα για εξαίρεση γίνεται δεκτό μόνον εφόσον:

   ) το συστατικό για το οποίο γίνεται λόγος είναι ευρείας χρήσεως, και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο συστατικό με παρόμοια ενέργεια·
   ) εξηγείται η φύση του συγκεκριμένου προβλήματος για την ανθρώπινη υγεία, και αιτιολογείται η ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα, με στοιχεία που τεκμηριώνονται με αναλυτικό ερευνητικό πρωτόκολλο το οποίο προτείνεται ως βάση για την αξιολόγηση·
   ) τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιούνται και υποβάλλονται σε αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Τα συστατικά που δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και κρίνονται ασφαλή παρατίθενται σε ξεχωριστό παράρτημα της παρούσας οδηγίας, το οποίο περιλαμβάνει αναφορά σχετικά με το πού μπορούν να αναζητηθούν τα σχετικά με τις δοκιμές δεδομένα.

Τα συστατικά τα οποία κρίθηκαν μη ασφαλή ή ασφαλή μόνον κάτω από ειδικές συνθήκες, παρατίθενται σε ξεχωριστό παράρτημα της παρούσας οδηγίας, το οποίο περιλαμβάνει και αναφορά σχετικά με το πού μπορούν να αναζητηθούν τα σχετικά με τις δοκιμές δεδομένα καθώς και για ενδεχόμενες ειδικές συνθήκες χρήσης που πρέπει να τηρούνται.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "τελικό καλλυντικό προϊόν" νοείται το καλλυντικό προϊόν στην τελική του σύνθεση, όπως κυκλοφορεί στην αγορά και διατίθεται στον τελικό καταναλωτή ή το πρωτότυπό του·"

"

4)  Στο άρθρο 5α, παράγραφος 2, μετά την πρώτη περίπτωση προστίθεται η ακόλουθη νέα περίπτωση:

"
   "- τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7α, παράγραφος 1, στοιχεία (α), (β), (δ), (στ), (ζ) και (η). Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία πρέπει, βάσει του άρθρου 7α, παράγραφος 1, στοιχείο (α), να περιλαμβάνονται στο ευρετήριο περιορίζονται στις επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ"
"

5)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   c) "(γ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας καλλυντικού προϊόντος είναι η ημερομηνία έως την οποία το προϊόν αυτό, διατηρούμενο σε κατάλληλες συνθήκες, συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην αρχική του λειτουργία και, ιδίως, εξακολουθεί να είναι σύμφωνο προς το άρθρο 2.

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας επισημαίνεται με τη φράση "συνιστάται να χρησιμοποιηθεί πριν από το τέλος ·", ακολουθούμενη:

   - είτε από την ίδια την ημερομηνία,
   - είτε από λεπτομερείς οδηγίες για το πού αναγράφεται η ημερομηνία αυτή στη συσκευασία.

Η ημερομηνία αναγράφεται ευκρινώς και αναφέρει, κατά σειρά, είτε το μήνα και το έτος, είτε την ημέρα, το μήνα και το έτος.

Εν ανάγκη, οι πληροφορίες αυτές συμπληρώνονται με την ένδειξη των προϋποθέσεων η τήρηση των οποίων επιτρέπει την εξασφάλιση της δηλούμενης διατηρησιμότητας.

Η αναφορά της ημερομηνίας διατηρησιμότητας δεν είναι υποχρεωτική για τα καλλυντικά προϊόντα των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα υπερβαίνει τους 30 μήνες. Για αυτά τα καλλυντικά προϊόντα παρέχεται ένδειξη ως προς το χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας κατά το οποίο το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Η ένδειξη αυτή αποτελείται από το σύμβολο που προβλέπει το παράρτημα VIIIα, ακολουθούμενο από τη χρονική περίοδο (μήνας, έτος)."

"

6)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   g) "(ζ) τον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά ως προς το βάρος τη στιγμή κατά την οποία προστίθενται. Ο κατάλογος αυτός φέρει την επιγραφή "συστατικά". Σε περίπτωση που αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, εσώκλειστο σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα συστατικά στα οποία θα παραπέμπεται ο καταναλωτής είτε με συντετμημένη ένδειξη είτε με το σύμβολο που περιέχεται στο Παράρτημα VIII, που πρέπει να εμφαίνεται επί της συσκευασίας.

Δεν θεωρούνται, ωστόσο, συστατικά:

   - οι προσμίξεις οι οποίες περιλαμβάνονται στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν,
   - οι τεχνικές υποβοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή, αλλά δεν ανευρίσκονται πλέον στο τελικό προϊόν,
   - οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στις απολύτως απαραίτητες ποσότητες ως διαλύτες ή ως φορείς αρωματικών συνθέσεων.

Τα συστατικά η συγκέντρωση των οποίων είναι κάτω του 1% μπορούν να αναγράφονται, χωρίς να τηρείται συγκεκριμένη σειρά, ύστερα από τα συστατικά η συγκέντρωση των οποίων είναι άνω του 1%.

Οι χρωστικές ουσίες μπορούν να αναγράφονται, με οποιαδήποτε σειρά, μετά τα άλλα συστατικά, σύμφωνα με τον αριθμό Colour Index ή την ονομασία με την οποία αναφέρονται στο Παράρτημα IV. Όσον αφορά τα κοσμητικά καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο σε περισσότερες από μια αποχρώσεις, μπορούν να αναφέρονται όλες οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το φάσμα προϊόντων, εφόσον προστίθεται η φράση "μπορεί να περιέχει" ή το σύμβολο "+/-".

Τα συστατικά πρέπει να αναγράφονται με την κοινή ονομασία τους που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 ή, ελλείψει αυτής, με μία από τις ονομασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5α, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2, μπορεί να τροποποιήσει τα κριτήρια και τους όρους που καθορίζονται από την οδηγία 95/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μη αναγραφή ενός ή περισσότερων συστατικών στον κατάλογο που προβλέπεται για την επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων *, βάσει των οποίων ένας κατασκευαστής μπορεί, για λόγους εμπορικού απορρήτου, να ζητεί τη μη αναγραφή ενός ή περισσότερων συστατικών στον προαναφερόμενο κατάλογο.

____________________

* ΕΕ L 140 της 23.6.1995, σ. 26."

"

7)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο νέο εδάφιο:

"

"Σε περίπτωση που κατασκευαστής έχει διενεργήσει, ή έχει αναθέσει σε τρίτους να διενεργήσουν, δοκιμές σε ζώα μετά την ημερομηνία απαγόρευσης δοκιμών σε ζώα που ορίζεται στο άρθρο 4α, παράγραφος 1, επί του τελικού προϊόντος, του πρωτοτύπου του, ή επί οιουδήποτε εκ των συστατικών του, ή έχει αγοράσει το τελικό προϊόν ή συστατικά του από τρίτον ο οποίος έχει διενεργήσει τέτοιες δοκιμές, το προϊόν δύναται να κυκλοφορήσει στην αγορά μόνον εφόσον η συσκευασία και το δοχείο φέρουν τη φράση "Δοκιμασθέν σε ζώα" με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα γράμματα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται στο στοιχείο (ζ) δύνανται να αναφέρονται μόνο στη συσκευασία ή με άλλο τρόπο που ορίζει το στοιχείο (ζ). Οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται στην πλέον εμφανή και προβεβλημένη επιφάνεια του δοχείου και της συσκευασίας και να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 20% της συνολικής επιφάνειας."

"

8)  Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο εδάφιο:

"

"Επιπλέον, ο παραγωγός ή ο κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος στην Κοινότητα μπορεί να εκμεταλλευθεί το γεγονός, στη συσκευασία του προϊόντος ή σε οιοδήποτε έγγραφο, οδηγίες χρήσεως, επισήμανση, δακτύλιο ή ταινία που συνοδεύει το προϊόν ή αναφέρεται σε αυτό, ότι δεν έχουν διενεργηθεί δοκιμές σε ζώα, μόνο εφόσον ούτε ο κατασκευαστής ούτε οι προμηθευτές του έχουν διενεργήσει, ή έχουν αναθέσει σε άλλους να διενεργήσουν, δοκιμές σε ζώα του τελικού προϊόντος, ή του πρωτοτύπου του, ή οιουδήποτε από τα συστατικά που περιέχονται σε αυτό, ούτε έχουν χρησιμοποιήσει, εν γνώσει τους, συστατικά που έχουν δοκιμασθεί σε ζώα με σκοπό την ανάπτυξη νέων καλλυντικών προϊόντων από άλλους. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δημοσιεύει προς τον σκοπό αυτό κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής."

"

9)  Στο άρθρο 7α, παράγραφος 1, το στοιχείο (δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   d) "(δ) την αξιολόγηση της ασφάλειας που παρουσιάζει το τελικό προϊόν για την ανθρώπινη υγεία. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής λαμβάνει υπόψη τις γενικές τοξικολογικές ιδιότητες των συστατικών, τη χημική τους δομή και το επίπεδο της έκθεσης του καταναλωτή στα συστατικά αυτά. Λαμβάνει ειδικότερα υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έκθεσης των περιοχών του σώματος στα οποία εφαρμόζεται το προϊόν ή του πληθυσμού για τον οποίο προορίζεται. Γίνεται, μεταξύ άλλων, ειδική αξιολόγηση για τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των τριών ετών και για τα καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στην ιδιαίτερη εξωτερική προσωπική υγιεινή.

Στην περίπτωση που το ίδιο προϊόν παρασκευάζεται σε περισσότερα σημεία της Κοινότητας, ο παρασκευαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα μόνο τόπο παρασκευής όπου οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες. Έτσι, όταν υπάρχει σχετικό αίτημα για σκοπούς ελέγχου, οφείλει να δηλώνει τον τόπο που επέλεξε στην ή στις αρμόδιες αρχές ελέγχου· στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσιτές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

"

10)  Στο άρθρο 7α, παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο νέο στοιχείο (η):

"
   h) "(η) στοιχεία σχετικά με οιεσδήποτε δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους ή τους προμηθευτές του με σκοπό την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος ή των συστατικών του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε δοκιμών σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν σε συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις τρίτων χωρών."
"

11)  Στο άρθρο 7α προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 1α:

"

"1α. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1, στοιχεία (α), (β), (δ), (στ), (ζ) και (η), κοινοποιούνται τόσο στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όσο και στην Επιτροπή, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο που καταρτίζει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 5α. Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται βάσει της παραγράφου 1, στοιχείο (α), περιορίζονται στις επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ."

"

12)  Στο άρθρο 8, παράγραφος 2 και στο άρθρο 8α, παράγραφος 3, η "Επιστημονική Επιτροπή Καλλυντικών" αντικαθίσταται από την "Επιστημονική Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα και τα Μη Εδώδιμα Προϊόντα που προορίζονται για τον Καταναλωτή".

13)  Τα άρθρα 9 και 10 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"

"Άρθρο 9

Κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

   ) Σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη, την επικύρωση και τη νομική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων. Η έκθεση περιλαμβάνει ακριβή δεδομένα για τον αριθμό και τον τύπο των πειραμάτων σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα που πραγματοποιήθηκαν επί ζώων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες αυτές, επί πλέον της συγκέντρωσης στατιστικών που προβλέπει η οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς*. Ειδικότερα, η Επιτροπή διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικύρωση και νομική αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται ζωντανά ζώα·
   ) σχετικά με την πρόοδο που πραγματοποίησε η Επιτροπή στις προσπάθειές της να επιτύχει την εκ μέρους του ΟΟΣΑ αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων επικυρωμένων σε κοινοτικό επίπεδο και την αναγνώριση, από τρίτες χώρες, των αποτελεσμάτων των δοκιμών ασφαλείας που διενεργούνται στην Κοινότητα με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και αυτών των χωρών·
   ) σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 10

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται από το άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ καθορίζεται σε τρεις μήνες.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

__________________

* ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1."

"

14)  Το Παράρτημα IIΙ – Μέρος I συμπληρώνεται ως εξής:

Αύξων αριθμός

Ουσίες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Όροι χρήσης και προειδοποιή-σεις που πρέπει να τυπώνονται στην ετικέτα

Πεδίο εφαρμογής και/ή χρήσεως

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο έτοιμο καλλυντικό προϊόν

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις

α

β

γ

δ

ε

στ

2-βενζυλιδενεπτανάλη

(Αριθ. CAS 122-40-7)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Βενζυλική αλκοόλη

(Αριθ. CAS 100-51-6)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κινναμυλική αλκοόλη

(Αριθ. CAS 104-54-1)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κιτράλη

(Αριθ. CAS 5392-40-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Ευγενόλη

(Αριθ. CAS 97-53-0)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

υδροξυκιτρονελλάλη

Αριθ. CAS 107-75-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Ισοευγενόλη

(Αριθ. CAS 97-54-1)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

2-πεντυλο-3φαινυλοπροπ-2-εν-1-όλη

(Αριθ. CAS 101-85-9)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Σαλικυλικό βένζυλο

(Αριθ. CAS 118-58-1)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κινναμαλδεΰδη

(Αριθ. CAS 104-55-2)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κουμαρίνη

(Αριθ. CAS 91-64-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Γερανιόλη

(Αριθ. CAS 106-24-1)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

4-(4-υδροξυ-4-μεθυλοπεντυλο)κυκλοεξ-4-ενοκαρβαλδεΰδη

(Αριθ. CAS 31906-04-4)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

4-μεθοξυβενζυλική αλκοόλη

(Αριθ. CAS 105-13-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κινναμωμικό βένζυλο

(Αριθ. CAS 103-41-3)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Φαρνεσόλη

(Αριθ. CAS 4602-84-0)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

2-(4-τερτ-βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(Αριθ. CAS 80-54-6)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Λιναλόλη

(Αριθ. CAS 78-70-6)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Βενζοϊκό βένζυλο

(Αριθ. CAS 120-51-4)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Κιτρονελλόλη

(Αριθ. CAS 106-22-9)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

α-εξυλοκινναμαλδεΰδη

(Αριθ. CAS 101-86-0)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

(R)-π-μενθα-1,8-διένιο

(Αριθ. CAS 5989-27-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Οκτ-2-υνοϊκό μέθυλο

(Αριθ. CAS 111-12-6)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

3-μεθυλο-4(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-1-όνη

(Αριθ. CAS 127-51-5)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Εκχύλισμα Evernia prunastri

(Αριθ. CAS 90028-68-55)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

Εκχύλισμα Evernia furfuracea

(Αριθ. CAS 90028-67-4)

Η παρουσία της ουσίας αυτής πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), εφόσον η συγκέντρωσή της υπερβαίνει :

- το 0,001 % για προϊόντα που παραμένουν επί του δέρματος

- το 0,01 % για προϊόντα που εκπλύνονται μετά τη χρήση

15)  Προστίθεται νέο Παράρτημα VIIΙα που περιέχει σύμβολο που παριστά ένα ανοικτό δοχείο κρέμας.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν ...(16). Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, το άρθρο 1, σημείο 1), εφαρμόζεται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 113 Ε της 14.5.2002, σ. 109.
(2) ΕΕ C 21 Ε της 24.1.2002, σ. 88.
(3) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 134.
(4) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 385.
(5) ΕΕ C 311 Ε της 31.10.2000, σ. 134 και ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 385.
(6) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 1.
(7) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Απριλίου 2001 (ΕΕ C 21 Ε της 24.1.2002, σ. 88), κοινή θέση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ C 113 Ε της 14.5.2002, σ. 109) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(8) ΕΕ L 262 της 27.7.1976, σ. 169. Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 4 σ. 145. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/41/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 20. 6.2000, σ. 25).
(9) ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σ. 1.
(10) ΕΕ L 151 της 23.6.1993, σ. 32.
(11) ΕΕ L ...
(12) ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1. Ελληνική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόμος 1 σ. 34. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1).
(13) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(14)* Πέντε έτη μετά από την έγκριση της παρούσας οδηγίας
(15)** Ημερομηνία έγκρισης της οδηγίας
(16)* 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της παρούσας οδηγίας.


Κοινοί κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
PDF 499kWORD 143k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (COM(2001) 335 – C5-0277/2001 – 2001/0140(COD))
P5_TA(2002)0293A5-0186/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 335(1)),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0277/2001),

-   βασιζόμενο στο άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0186/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες

P5_TC1-COD(2001)0140


TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, ο παρών κανονισμός αποτελεί ένα πρώτο βήμα της διαδικασίας διεξοδικής αναθεώρησης· προκειμένου να εξετασθούν και πάλι οι εξελίξεις που θα έχουν επέλθει, ιδίως σε ό,τι αφορά τους νεοεισερχόμενους και την εμπορία των slots, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επανεξετασθεί μετά από ορισμένη περίοδο λειτουργίας του.

(2)  Η πείρα έδειξε ότι ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1993 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες(5) θα πρέπει να ενισχυθεί για να εξασφαλισθεί πληρέστερη και πιο ευέλικτη χρήση της περιορισμένης χωρητικότητας στους αερολιμένες που παρουσιάζουν συμφόρηση, προς το μεγαλύτερο συμφέρον των καταναλωτών.

(3)  Είναι επομένως αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός ουσιαστικά σύμφωνα με το άρθρο 14 και να διευκρινισθούν ορισμένες διατάξεις του.

(4)  Η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού στοχεύει ιδιαίτερα στη διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής του κανονισμού από τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και στο να γίνεται η κατανομή των slots από ανεξάρτητο συντονιστή, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων· επιδιώκει επίσης, τη βέλτιστη χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας και τη βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης των νεοεισερχομένων αεροπορικών εταιριών στην αγορά· αποσκοπεί τέλος, στην προώθηση της ανάπτυξης περιφερειακών υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και στη σύνδεση μεταξύ περιφερειακών αερολιμένων.

(5)  Κρίνεται σκόπιμο να ακολουθηθεί η διεθνής ορολογία και να χρησιμοποιηθούν επομένως οι όροι "αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού των πτήσεων" και "συντονισμένος αερολιμένας" αντί των όρων "συντονισμένος" και "πλήρως συντονισμένος αερολιμένας" αντίστοιχα.

(6)  Οι αερολιμένες που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις χωρητικότητας θα πρέπει να χαρακτηρισθούν συντονισμένοι μετά από ανάλυση χωρητικότητας· ότι στους συντονισμένους αερολιμένες θα πρέπει να απαιτούνται λεπτομερείς κανόνες για να διασφαλισθεί ότι τηρούνται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας και της μη διακριτικής μεταχείρισης.

(7)  Στους αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού των πτήσεων, ο υπεύθυνος προγραμματισμού θα πρέπει να ενεργεί με ανεξάρτητο τρόπο· ότι στους συντονισμένους αερολιμένες ο συντονιστής διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία συντονισμού· ότι συνεπώς η θέση των συντονιστών πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητη και οι αρμοδιότητές τους να προδιαγραφούν διεξοδικά.

(8)  Είναι αναγκαίο να προδιαγραφεί διεξοδικά ο ρόλος της επιτροπής συντονισμού, έτσι ώστε να θεσπισθεί ότι η επιτροπή συντονισμού φέρει σε πέρας καθήκοντα ως σύμβουλος και διαμεσολαβητής όσον αφορά την κατανομή slots. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η επιτροπή συντονισμού να μην μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονιστή.

(9)  Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η κατανομή των slots θα πρέπει να θεωρείται δικαίωμα χρήσης, που υπόκειται στους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, το οποίο με την προσγείωση και την απογείωση επιτρέπει στους αερομεταφορείς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του αερολιμένα σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού για την οποία χορηγήθηκαν τα slots. Θα πρέπει ταυτόχρονα να καταστεί σαφές ότι τα slots των αερολιμένων μπορούν να εκχωρούνται μόνον για λόγους προγραμματισμού, δεδομένου ότι την ημέρα της πτήσης θα πρέπει να διατίθεται ένα slot αεροδιαδρόμου ώστε να κατανεμηθεί σύμφωνα με την επικρατούσα κατάσταση εναέριας κυκλοφορίας. Θα είναι απαραίτητο να καθοριστούν μελλοντικά κανόνες και διαδικασίες για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των slots αερολιμένων και αεροδιαδρόμων.

(10)  Ωστόσο, για τη σταθερότητα των δρομολογίων, το υπάρχον σύστημα προβλέπει ανακατανομή των slots με κατεστημένο ιστορικό προηγούμενο ("ιστορικά δικαιώματα") στους εγκατεστημένους αερομεταφορείς· ότι, για να ενθαρρυνθεί η τακτική εκτέλεση των δρομολογίων στους συντονισμένους αερολιμένες, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα ιστορικά δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με σειρές slots. Παράλληλα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα σε σειρές slots εάν αλλάξουν οι συνθήκες περιβαλλοντικής προστασίας στους αντίστοιχους αερολιμένες.

(11)  Τα slots με ιστορικό προηγούμενο θα πρέπει να είναι συμβατά με τον υπολογισμό χρήσης και με όλες τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις του κανονισμού για να επιτρέπουν στους αερομεταφορείς να ζητήσουν τα slots αυτά για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο προγραμματισμού· ότι η κατάσταση των ιστορικών δικαιωμάτων σε περίπτωση εκτέλεσης από κοινού δρομολογίων, πτήσεων με κοινό κωδικό ή συμφωνιών ενοποιημένης παρουσίας θα πρέπει να διαλευκανθεί.

(12)  Τα τακτικά δρομολόγια σε έναν αερολιμένα θα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα, η οποία θα δίδεται αυστηρά χωρίς διάκριση μεταξύ προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων δρομολογίων.

(13)  Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική χρήση της χωρητικότητας και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους αερολιμένες που παρουσιάζουν συμφόρηση και για να προωθηθεί περισσότερο η διατροπικότητα, είναι αναγκαίο να εξετάζεται κατά τη διαδικασία κατανομής των slots εάν υπάρχουν κατάλληλα δρομολόγια ικανοποιητικής ποιότητας με άλλους τρόπους μεταφοράς.

(14)  Ο ορισμός του νεοεισερχόμενου θα ενισχύσει την προσφορά κατάλληλων αεροπορικών δρομολογίων προς τις περιφέρειες και θα αυξήσει τις δυνατότητες ανταγωνισμού στα ενδοκοινοτικά δρομολόγια. Μακροπρόθεσμα, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί με κανόνα αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

(15)  Για να εξασφαλισθεί καλύτερα ότι οι τρίτες χώρες θα μεταχειρίζονται με ανάλογο τρόπο τους κοινοτικούς αερομεταφορείς, θα πρέπει να θεσπισθεί μια διαδικασία που θα επιτρέπει στην Κοινότητα να ενεργεί αποτελεσματικότερα κατά των τρίτων χωρών που δεν παρέχουν μεταχείριση ανάλογη με εκείνην που παρέχεται εντός Κοινότητας.

(16)  Καθόσον τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι γενικής φύσεως υπό την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6), θα πρέπει να εκδοθούν με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.

(17)  Η πρόσβαση ενός αερομεταφορέα σε ένα συντονισμένο αερολιμένα επιτρέπεται μόνον εφόσον του έχει χορηγηθεί slot· ότι θα πρέπει να εισαχθούν μέτρα τα οποία θα εγγυώνται την επιβολή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όταν οι αερομεταφορείς επανειλημμένα και εσκεμμένα δεν τηρούν τους κανόνες κατανομής των slots.

(18)  Θα πρέπει να υπάρχει δικαστική διαδικασία για την επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνει ο συντονιστής. Ο συντονιστής θα πρέπει να απαλλάσσεται, ωστόσο, από υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης.

(19)  Για την αποφυγή αμφιβολιών, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν θίγει τους κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης, και ιδίως τα άρθρα 81 και 82 αυτής, και του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1310/97(8).

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 95/93 τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 1, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το εξής:

"

"Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους κοινοτικούς αερολιμένες."

"

(2)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α  ) Τα στοιχεία (α) και (β) αντικαθίστανται από τα εξής:

"
   a) "(α) "διαθέσιμος χρόνος χρήσης (slot)": το θεσπιζόμενο αποκλειστικά βάσει του παρόντος κανονισμού δικαίωμα ενός αερομεταφορέα να χρησιμοποιεί όλη την απαιτούμενη για την εκτέλεση της υπηρεσίας αερομεταφοράς αερολιμενική υποδομή ενός συντονισμένου αερολιμένα μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σύμφωνα με τους απαιτούμενους όρους και τις συνθήκες χρήσης, για προσγείωση και απογείωση, το οποίο χορηγείται από το συντονιστή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
   ) "νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας":

   i) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί ένα slot από μια σειρά slots σε έναν αερολιμένα για κάποια ημέρα, εφόσον, εάν γίνει δεκτό το αίτημά του, θα διαθέτει συνολικά λιγότερα από πέντε slots σε αυτόν τον αερολιμένα για την συγκεκριμένη ημέρα, ή
   ii) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί μια σειρά slots για ένα προγραμματισμένο απευθείας επιβατικό δρομολόγιο μεταξύ δύο κοινοτικών αερολιμένων όταν δύο κατ'ανώτατο όριο άλλοι αερομεταφορείς εκτελούν το ίδιο προγραμματισμένο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ των αερολιμένων την ίδια ημέρα, και εφόσον θα διαθέτει, εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, λιγότερα από πέντε slots στον αερολιμένα αυτό τη δεδομένη ημέρα για το συγκεκριμένο απευθείας δρομολόγιο·
   iii) ο αερομεταφορέας ο οποίος ζητεί μια σειρά slots σε έναν αερολιμένα για ένα προγραμματισμένο απευθείας επιβατικό δρομολόγιο μεταξύ του αερολιμένα αυτού και ενός περιφερειακού αερολιμένα, όταν κανείς άλλος αερομεταφορέας δεν εκτελεί προγραμματισμένο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ των ίδιων αερολιμένων ή των συστημάτων αερολιμένων τη συγκεκριμένη ημέρα, και εφόσον θα διαθέτει, εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, λιγότερα από πέντε slots στον αερολιμένα αυτό τη δεδομένη ημέρα για το συγκεκριμένο απευθείας δρομολόγιο.
   - έχει, στο συγκεκριμένο αερολιμένα, από κοινού δραστηριότητα, πτήσεις με κοινό κωδικό ή ρύθμιση ενοποιημένης παρουσίας με άλλον αερομεταφορέα που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος, ή
   - κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιό του άλλος αερομεταφορέας που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος (θυγατρική εταιρεία), ή
   - κατέχει άμεσα ή έμμεσα πλειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλου αερομεταφορέα που δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος (μητρική εταιρεία), ή
   - ανήκει σε όμιλο αερομεταφορέων, κανείς από τους οποίους δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος, ή
   - πρόκειται για επιχείρηση που ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία.

Ο αερομεταφορέας που επιθυμεί να του εκχωρηθεί το καθεστώς του νεοεισερχομένου υποχρεούται να διαβιβάζει στον συντονιστή όλα τα αναγκαία έγγραφα από τα οποία εκείνος θα κρίνει αν δικαιούται όντως να χαρακτηριστεί νεοεισερχόμενος αερομεταφορέας.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης (ii), ένας αερομεταφορέας, ο οποίος μόνος ή μαζί με άλλους εταίρους ομίλου αερομεταφορέων διαθέτει άνω του 7% του συνόλου των διαθέσιμων προς εκχώρηση slots τη συγκεκριμένη ημέρα σε έναν αερολιμένα ή σύστημα αερολιμένων, δεν θεωρείται νεοεισερχόμενος στον αερολιμένα αυτόν για τη συγκεκριμένη ημέρα."

"

β  ) Το στοιχείο (στ) αντικαθίσταται από τα εξής:

"
   f) "(στ) (i) "αερομεταφορέας": μια αεροπορική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο τουλάχιστον στις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή στις 31 Aυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Για τους σκοπούς των άρθρων 4, 7, 8, 8α, 10, και 14 ο ορισμός του αερομεταφορέα περιλαμβάνει επίσης την ιδιωτική αεροπλοΐα, εφόσον παρέχει τακτικές υπηρεσίες αερομεταφορών στον εν λόγω αερολιμένα.
   ii) "όμιλος αερομεταφορέων": δύο ή περισσότεροι αερομεταφορείς που εκτελούν κοινές πτήσεις, έχουν ενοποιημένη παρουσία (franchise operations) ή εκτελούν πτήσεις με κοινό κωδικό ή συνεργάζονται με οιοδήποτε άλλο τρόπο για την εκτέλεση αυτών καθαυτών των δρομολογίων, και η συνεργασία τους δεν περιορίζεται σε δραστηριότητες συντήρησης, προμήθειας ή άλλων δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις ανωτέρω."
" " "
   γ ) Το στοιχείο (ζ) αντικαθίσταται από την εξής:
   g) "(ζ) "συντονισμένος αερολιμένας": οιοσδήποτε αερολιμένας στον οποίο ένας αερομεταφορέας ή κάθε άλλος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρειάζεται, για την απογείωση ή την προσγείωση, κατανομή slots από το συντονιστή·"

δ  ) Προστίθενται τα εξής στοιχεία (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε):

"
   i) "(θ) "αερολιμένας με ευκολίες προγραμματισμού": ο αερολιμένας με πιθανά προβλήματα συμφόρησης σε ορισμένες περιόδους της ημέρας, της εβδομάδας ή του έτους που μπορούν να λύνονται με εθελούσια συνεργασία μεταξύ αερομεταφορέων, στον οποίο έχει διορισθεί ένας υπεύθυνος προγραμματισμού για να διευκολύνονται τα δρομολόγια των αερομεταφορέων που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω αερολιμένα·
   ) "οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα": ο οργανισμός ο οποίος, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει το καθήκον βάσει εθνικών νόμων ή κανονισμών να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα και να συντονίζει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των διαφόρων αερομεταφορέων που είναι παρόντες στον αερολιμένα ή το σύστημα αερολιμένων·
   (ια ) "σειρά slots": τουλάχιστον πέντε slots που έχουν ζητηθεί για την ίδια ώρα της ίδιας ημέρα της εβδομάδας σε μια περίοδο προγραμματισμού και έχουν χορηγηθεί κατ'αυτόν τον τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, έχουν χορηγηθεί για περίπου την ίδια ώρα.
   (ιβ ) "περιφερειακός αερολιμένας": ένα περιφερειακό σημείο σύνδεσης ή ένα κοινοτικό σημείο σύνδεσης όπως ορίζει το Τμήμα 6 της απόφασης αριθ. 1692/96/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά τις κοινοτικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων*·
   (ιγ ) "ιδιωτική αεροπλοΐα": ο κλάδος της γενικής αεροπλοΐας που αφορά την εκμετάλλευση ή τη χρήση αεροσκαφών από εταιρείες με σκοπό τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων στο πλαίσιο διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς πρόσβαση για το κοινό εν γένει και με κυβερνήτες πρόσωπα που έχουν τουλάχιστον έγκυρη άδεια εμπορικού κυβερνήτη και διαθέτουν ειδικότητα πτήσης με όργανα.
   (ιδ ) "παράμετροι συντονισμού": η με επιχειρησιακούς όρους έκφραση της συνολικής διαθέσιμης χωρητικότητας ενός αερολιμένα για την κατανομή slots κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου προγραμματισμού, η οποία αντικατοπτρίζει όλους τους τεχνικούς, επιχειρησιακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της αερολιμενικής υποδομής και των διαφόρων υποσυστημάτων της.
   (ιε ) "χρόνος τροχοδρόμησης": ο χρόνος που χρειάζεται το αεροσκάφος για λάβει θέση απογείωσης στο διάδρομο, ή στην περίπτωση της προσγείωσης, ο χρόνος που απαιτείται για την έξοδο του αεροσκάφους από το διάδρομο και την ακινητοποίησή του.
  

___________

  

* ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1."

"

(3)  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

(α  ) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:

"

1. a)  "1. (α) Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει έναν αερολιμένα ως αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή ως συντονισμένο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(β  ) Ένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να χαρακτηρίσει έναν αερολιμένα ως συντονισμένο παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3."

(β  ) Ο όρος "συντονισμένος" στην παράγραφο 2 αντικαθίσταται από τον όρο "με ευκολίες προγραμματισμού".

(γ  ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την εξής:

"3. Tο αρμόδιο κράτος μέλος, όταν το κρίνει αναγκαίο ή εντός έξι μηνών, εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός διαχείρισης πραγματοποιεί διεξοδική ανάλυση χωρητικότητας στους μη χαρακτηρισμένους αερολιμένες ή στους αερολιμένες με ευκολίες προγραμματισμού:

   i) κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης των αερομεταφορέων που εκτελούν περισσότερα από τα μισά δρομολόγια σε έναν αερολιμένα ή του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα όταν κρίνουν ότι η χωρητικότητα δεν επαρκεί για τις εκτελούμενες ή τις προγραμματιζόμενες πτήσεις σε ορισμένες περιόδους· ή
   ii) κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, ιδίως όταν ένας αερολιμένας είναι προσβάσιμος ουσιαστικά μόνον από τους αερομεταφορείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί slots από το συντονιστή ή όταν αερομεταφορείς, και ιδίως νεοεισερχόμενοι, συναντούν σοβαρά προβλήματα στην εξασφάλιση δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στο συγκεκριμένο αερολιμένα.

Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε ενοποιημένες διαδικασίες, προσδιορίζει όλες τις ελλείψεις χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών περιορισμών σε ένα συγκεκριμένο αερολιμένα. Στην ανάλυση εξετάζονται οι δυνατότητες αντιμετώπισης των ελλείψεων αυτών με νέα ή τροποποιημένη υποδομή, επιχειρησιακές μεταβολές, ή με οιαδήποτε άλλη αλλαγή, και προτείνεται χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των προβλημάτων. Όσον αφορά ένα συντονισμένο αερολιμένα, η ανάλυση θα πρέπει να ενημερώνεται με νέα στοιχεία εφόσον ο αερολιμένας υποστεί μεταβολές που επηρεάζουν σημαντικά τη χωρητικότητα και τη χρήση του, ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, του κράτους μέλους, των αερομεταφορών ή του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα. Η ενημέρωση αυτή δεν πρέπει να απαιτείται για περιόδους μικρότερες της τριετίας. Τόσο η ανάλυση όσο και η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διατίθενται στα μέρη που έχουν ζητήσει την ανάλυση και, εφόσον ζητηθεί, στα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ανάλυση κοινοποιείται ταυτόχρονα στην Επιτροπή."

"

(δ  ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από τις εξής παραγράφους 4 και 5 και η υπάρχουσα παράγραφος 5 μετατρέπεται σε παράγραφο 6, ο δε όρος "πλήρως συντονισμένος αερολιμένας" αντικαθίσταται από τον όρο "συντονισμένος αερολιμένας":

"4. Με βάση την ανάλυση, το κράτος μέλος συμβουλεύεται για τη χωρητικότητα του αερολιμένα τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα, τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τους αντιπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας και τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

5.  Tο κράτος μέλος διασφαλίζει ότι ένας αερολιμένας χαρακτηρίζεται συντονισμένος για το διάστημα κατά το οποίο διαπιστώνονται προβλήματα χωρητικότητας με βάση ανάλυση χωρητικότητας, για μία τουλάχιστον περίοδο προγραμματισμού πτήσεων μόνον εάν

   α ) οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές ώστε να μην είναι δυνατόν να αποφευχθούν μεγάλες καθυστερήσεις στον αερολιμένα και
   β ) δεν υπάρχουν δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων αυτών βραχυπρόθεσμα.

Ένας αερολιμένας μπορεί να χαρακτηριστεί συντονισμένος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αναμένονται προβλήματα χωρητικότητας λόγω προβλέψιμων σημαντικών γεγονότων."

(4)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α  ) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον εξής: "Υπεύθυνος προγραμματισμού και συντονιστής"

β  ) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την εξής:

"

1.  "1. Tο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για έναν συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει ότι διορίζεται ενδεδειγμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως υπεύθυνος προγραμματισμού και ως συντονιστής του αερολιμένα αντίστοιχα αφού προηγουμένως συμβουλευθεί τους αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν τακτικά τον αερολιμένα, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους, τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα και της επιτροπής συντονισμού, εφόσον υπάρχει. Ο ίδιος υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο ίδιος συντονιστής μπορεί να διορισθεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες."

"

γ  ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται τις εξής:

"

2.  "2. Το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή για έναν συντονισμένο αερολιμένα εξασφαλίζει ότι:

   ) σε έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού, ο υπεύθυνος προγραμματισμού ενεργεί με βάση τον παρόντα κανονισμό με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις,
   ) σε ένα συντονισμένο αερολιμένα η εκ των πραγμάτων ανεξαρτησία του συντονιστή εξασφαλίζεται επιπροσθέτως με θεσμικό και οικονομικό διαχωρισμό του από οιοδήποτε μεμονωμένο ενδιαφερόμενο μέρος. Tο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο συντονιστής ενεργεί με βάση τον παρόντα κανονισμό με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο χωρίς να εισάγει διακρίσεις και ότι διατίθενται επαρκείς πόροι έτσι ώστε η χρηματοδότηση των συντονιστικών δραστηριοτήτων να μην μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία του συντονιστή.

3.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και ο συντονιστής συμμετέχουν στις διεθνείς διασκέψεις προγραμματισμού των αερομεταφορέων σύμφωνα με τους όρους της κοινοτικής νομοθεσίας.

4.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού συμβουλεύει τους αερομεταφορείς και συνιστά εναλλακτικούς χρόνους άφιξης ή/και αναχώρησης όταν είναι πιθανόν να δημιουργηθεί συμφόρηση.

5.  Ο συντονιστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την κατανομή των slots. Κατανέμει τα slots σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και προνοεί έτσι ώστε να μπορούν κατανεμηθούν slots και εκτός ωρών γραφείου σε επείγουσες περιπτώσεις.

6.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού και ο συντονιστής παρακολουθούν τη χρήση των προγραμμάτων και των εκχωρηθέντων slots που έχουν όντως χρησιμοποιηθεί, σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό διαχείρισης του αερολιμένα και με τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Ο συντονιστής υποβάλλει ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην Επιτροπή που αφορά, ιδίως, την εφαρμογή του άρθρου 8, στοιχείο (α), και του άρθρου 14, καθώς και τις τυχόν καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 8 και 10 που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή συντονισμού και τις πρωτοβουλίες επίλυσής τους.

7.  Όλοι οι υπεύθυνοι προγραμματισμού και οι συντονιστές διασταυρώνουν τις βάσεις δεδομένων τους έτσι ώστε να ανιχνεύονται τυχόν ανακολουθίες στον προγραμματισμό."

"

δ  ) Η παράγραφος 7 μετατρέπεται σε παράγραφο 8 και η εισαγωγή της παραγράφου αντικαθίσταται από την εξής:

"

"Ο συντονιστής κατόπιν αίτησης παρέχει προς εξέταση δωρεάν και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε όλους τους αερομεταφορείς, στους οργανισμούς διαχείρισης αερολιμένων, στις υπηρεσίες ασφαλείας των αερομεταφορών, στα κράτη μέλη, καθώς και στην Επιτροπή το υπόλοιπο κάθε πληροφορίας είτε γραπτώς είτε σε οιαδήποτε άλλη ευπρόσιτη μορφή."

"

ε  ) Στην παράγραφο 8, η οποία μετατρέπεται σε νέα παράγραφο 9, προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

"

"Ο συντονιστής παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες σε συνοπτικό μέγεθος, εφόσον του ζητηθεί. Για την παροχή συνοπτικών πληροφοριών επιτρέπεται η καταβολή τέλους ανάλογου προς το σχετικό κόστος."

"

στ  ) Προστίθενται τα κάτωθι ως νέα παράγραφος 10:

"

"Εφόσον αρμόζουν και διατίθενται εν γένει αποδεκτά πρότυπα πληροφοριών προγραμματισμού, ο υπεύθυνος προγραμματισμού, ο συντονιστής και οι αερομεταφορείς τα εφαρμόζουν με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία."

"

(5)  Τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Άρθρο 5

Επιτροπή συντονισμού

1.  Σε ένα συντονισμένο αερολιμένα, το αρμόδιο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι συγκροτείται επιτροπή συντονισμού. Η ίδια επιτροπή συντονισμού μπορεί να υποδειχθεί για περισσότερους του ενός αερολιμένες. Η συμμετοχή στην επιτροπή συντονισμού είναι ανοικτή τουλάχιστον στους αερομεταφορείς, τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους και τους εκπροσώπους της γενικής αεροπλοΐας που χρησιμοποιούν τακτικά τον(τους) αερολιμένα(ες), καθώς επίσης στον οργανισμό διαχείρισης του σχετικού αερολιμένα και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Καθήκοντα της επιτροπής συντονισμού είναι

   ) να υποβάλλει προτάσεις ή να συμβουλεύει το συντονιστή ή/και το κράτος μέλος σχετικά με:
   - τις δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας του συγκεκριμένου αερολιμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 ή τις δυνατότητες βελτίωσης της χρήσης του·
   - τον καθορισμό των παραμέτρων συντονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6·
   - τις τοπικές κατευθύνσεις για την κατανομή slots λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 2·
   - τις βελτιώσεις των συνθηκών κυκλοφορίας που επικρατούν στο συγκεκριμένο αερολιμένα·
   - τις καταγγελίες για την κατανομή των slots, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11·
   - τις μεθόδους παρακολούθησης της χρήσης των χορηγούμενων slots·
   - τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι, όπως προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 7·
   - όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χωρητικότητα του αερολιμένα.
   ) να διαμεσολαβεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών σε περίπτωση:
   - καταγγελίας σχετικά με την κατανομή των slots, όπως προβλέπει το άρθρο 11.

2.  Οι αντιπρόσωποι του κράτους μέλους και ο συντονιστής καλούνται στις συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού ως παρατηρητές.

3.  Κατόπιν αιτήματος του οργανισμού διαχείρισης αερολιμένα ή του συντονιστή, η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει γραπτώς τον εσωτερικό της κανονισμό ο οποίος καλύπτει μεταξύ άλλων τη συμμετοχή, τις εκλογές, τη συχνότητα των συνεδριάσεων και τη(τις) χρησιμοποιούμενη(ες) γλώσσα(ες). Οιοδήποτε μέλος της επιτροπής συντονισμού και ο συντονιστής, μπορεί να προτείνει τοπικές κατευθύνσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 8, παράγραφος 5. Κατ'αίτησιν του συντονιστή, η επιτροπή συντονισμού συζητεί τις προτεινόμενες τοπικές κατευθύνσεις για την κατανομή των slots. Στο αρμόδιο κράτος μέλος υποβάλλεται έκθεση σχετικά με τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού όπου αναφέρονται οι σχετικές θέσεις της επιτροπής συντονισμού.

4.  Η επιτροπή συντονισμού δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του συντονιστή.

Άρθρο 6

Παράμετροι συντονισμού

1.  Σε ένα συντονισμένο αερολιμένα, το αρμόδιο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι καθορίζονται δύο φορές ανά έτος οι παράμετροι κατανομής των slots και ότι ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί τεχνικοί, επιχειρησιακοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί, καθώς και οιαδήποτε μεταβολή τους.

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών βασίζεται σε αντικειμενική ανάλυση των δυνατοτήτων ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων κυκλοφορίας στον αερολιμένα, της συμφόρησης του τοπικού εναερίου χώρου που ενδεχομένως προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου συντονισμού και της κατάστασης της χωρητικότητας.

Οι παράμετροι παρέχονται στο συντονιστή έγκαιρα πριν την αρχική κατανομή των slots ενόψει των διασκέψεων προγραμματισμού.

2.  Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο συντονιστής καθορίζει σχετικά χρονικά διαστήματα συντονισμού αφού συμβουλευθεί την επιτροπή συντονισμού και βάσει της κατάστασης χωρητικότητας.

3.  Ο προσδιορισμός των παραμέτρων και η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, καθώς και οι τυχόν μεταβολές τους, συζητούνται λεπτομερώς με την επιτροπή συντονισμού προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός διαθέσιμων προς κατανομή slots, πριν ληφθεί τελική απόφαση για τις παραμέτρους κατανομής των slots. Όλα τα σχετικά έγγραφα διατίθενται σε όλους τους φορείς παροχής των αερολιμενικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση πτήσεων, στους αερομεταφορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και στην Επιτροπή εφόσον τα ζητήσουν.

Άρθρο 7

Πληροφορίες προς τον υπεύθυνο προγραμματισμού και το συντονιστή

1.  Οι αερομεταφορείς που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν έναν αερολιμένα με ευκολίες προγραμματισμού ή ένα συντονισμένο αερολιμένα υποβάλλουν στον υπεύθυνο προγραμματισμού ή το συντονιστή αντίστοιχα όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα τους ζητηθούν. Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται στο μέγεθος και εντός των χρονικών ορίων που προδιαγράφει ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής. Συγκεκριμένα, ο αερομεταφορέας πρέπει να πληροφορεί το συντονιστή, σε ειδικό τυποποιημένο μορφότυπο, όταν ζητεί slot, εάν υπάγεται στο καθεστώς νεοεισερχόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο (β), για τα αιτούμενα slots.

Σε όλους τους υπόλοιπους αερολιμένες, τις πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες πτήσεις των αερομεταφορέων παρέχει, κατόπιν αίτησης του συντονιστή, ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα στο συντονιστή άλλου συντονισμένου αερολιμένα.

2.  Σε περίπτωση που ένας αερομεταφορέας παραλείψει να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας παρείχε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ο συντονιστής δεν λαμβάνει υπόψη το αίτημα ή τα αιτήματα του συγκεκριμένου αερομεταφορέα για slot εκτός εάν υπάρχουν ελαφρυντικά. Ο συντονιστής δίδει στον αερομεταφορέα την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

3.  Ο υπεύθυνος προγραμματισμού ή ο συντονιστής, ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα και οι αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ανταλλάσσουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους, στις πληροφορίες δε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα του προγραμματισμού πτήσεων και τα στοιχεία σχετικά με τα όντως εκχωρηθέντα slots.

Άρθρο 8

Διαδικασία κατανομής των slots

1.  Οι σειρές slots κατανέμονται από το κοινό σύστημα εκμετάλλευσης στους αιτούντες αερομεταφορείς ως δικαιώματα χρήσης της αερολιμενικής υποδομής για προσγείωση και απογείωση για την περίοδο προγραμματισμού για την οποία ζητήθηκαν, μετά τη λήξη της οποίας οι σειρές slots επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 10.

2.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 7, 8α, 9, 10, παράγραφος 1, και 14, η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

   - εάν ένας αερομεταφορέας χρησιμοποίησε μια σειρά slots για την εκτέλεση τακτικών και προγραμματισμένων μη τακτικών δρομολογίων και
   - εάν ο αερομεταφορέας μπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη σειρά slots, σύμφωνα με την άδειά του, τουλάχιστον κατά το 80% του χρόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού για την οποία του χορηγήθηκε.
  

Στις περιπτώσεις αυτές, η συγκεκριμένη σειρά slots επιτρέπει στον αερομεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά slots την επόμενη αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 και των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν με μη μεροληπτικό τρόπο τα δικαιώματα αυτά σε σειρές slots για την αντιμετώπιση μεταβολών στις συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος στον εν λόγω αερολιμένα, λαμβάνοντας, στο πλαίσιο αυτό, υπόψη τοπικούς κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις slot των ενδιαφερόμενων αερομεταφορέων, δίδεται προτεραιότητα στα εμπορικά δρομολόγια και ιδίως στα τακτικά δρομολόγια και τα προγραμματισμένα έκτακτα δρομολόγια. Σε περίπτωση ανταγωνιζόμενων αιτήσεων εντός της ίδιας κατηγορίας δρομολογίων, δίδεται προτεραιότητα στα δρομολόγια που εκτελούνται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

4.  Ο χρονικός επαναπροσδιορισμός (re-timing) των σειρών slots πριν κατανεμηθούν τα εναπομένοντα στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης slots όπως αναφέρει το άρθρο 10 στους υπόλοιπους αερομεταφορείς γίνεται δεκτός μόνον για λειτουργικούς λόγους ή εάν με το χρονικό επαναπροσδιορισμό δημιουργείται σειρά slots που ανταποκρίνεται περισσότερο στην αρχική αίτηση που είχε υποβάλει ο αερομεταφορέας. Ο εν λόγω χρονικός επαναπροσδιορισμός εφαρμόζεται μόνον μετά από ρητή επικύρωσή του από το συντονιστή.

5.  Ο συντονιστής εφαρμόζει επίσης άλλους κανόνες που έχει θεσπίσει παγκοσμίως και σε επίπεδο ΕΕ ο κλάδος των αερομεταφορών, καθώς και τους τοπικούς κανόνες, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες δεν θίγουν την ανεξαρτησία του συντονιστή, και ότι οι κανόνες αυτοί συμβαδίζουν με την κοινοτική νομοθεσία και αποσκοπούν στην περαιτέρω αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της χωρητικότητας του αερολιμένα.

6.  Οι προτάσεις τοπικών κανόνων υποβάλλονται στην επιτροπή συντονισμού. Οποιοδήποτε μέλος της επιτροπής συντονισμού αλλά και ο συντονιστής μπορούν να προτείνουν τοπικούς κανόνες. Η επιτροπή συντονισμού εξετάζει τις εν λόγω προτάσεις χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

Οι τοπικοί κανόνες μπορούν να καθορίζουν, με αμερόληπτο τρόπο, συμπληρωματικές προτεραιότητες για την κατανομή slots·

Ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να εγκρίνει τους προτεινόμενους τοπικούς κανόνες εκτός εάν η πρόταση έχει παραπεμφθεί προς απόφαση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από άλλο μέλος της επιτροπής συντονισμού ή τον συντονιστή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί τους τοπικούς κανόνες που έχουν εγκριθεί στην Επιτροπή.

7.  Εάν δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί ένα slot, ο συντονιστής ενημερώνει τον αιτούντα αερομεταφορέα για ποιο λόγο και του υποδεικνύει το πλησιέστερο διαθέσμιο slot.

8.  Ο συντονιστής, εκτός από την προγραμματισμένη κατανομή slots για την περίοδο προγραμματισμού, προσπαθεί να διευθετήσει σύντομα τα μεμονωμένα αιτήματα για slots για κάθε τύπο αερομεταφορών, ακόμη και της γενικής αεροπλοΐας. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα slots που απομένουν στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 10 μετά την κατανομή τους στους αιτούντες αερομεταφορείς, καθώς και τα slots που ελευθερώνονται την τελευταία στιγμή.

Άρθρο 8α

Κινητικότητα των slots

1.  Τα slots μπορούν:

   ) να μεταβιβάζονται από έναν αερομεταφορέα από μια πτήση ή τύπο δρομολογίου σε άλλη πτήση ή άλλο τύπο δρομολογίου που εκτελείται από τον ίδιο αερομεταφορέα,
   ) να μεταβιβάζονται
   i) μεταξύ μητρικής, θυγατρικών και "αδελφών" εταιρειών,
   ii) με την απόκτησης του ελέγχου του κεφαλαίου ενός αερομεταφορέα, ή
   iii) σε περίπτωση ολικής ή μερικής εξαγοράς όταν τα slots συνδέονται απευθείας με την εξαγορά της επιχείρησης.
   ) να ανταλλάσσονται, ένα έναντι ενός, μεταξύ δύο αερομεταφορέων μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή.

2.  Tα slots δεν μεταβιβάζονται κατά κανένα τρόπο μεταξύ αερομεταφορέων ή μεταξύ αερομεταφορέων και άλλων οντοτήτων με ή χωρίς χρηματική αντιπαροχή εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8α, παράγραφος 1, στοιχείο (β).

3.  Οι μεταβιβάσεις ή οι ανταλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω κοινοποιούνται στο συντονιστή και τίθενται σε ισχύ μετά από ρητή επικύρωσή του. Ο συντονιστής δεν επικυρώνει μεταβιβάσεις ή ανταλλαγές μη σύμφωνες με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και εφόσον δεν εξασφαλίζεται ότι:

   ) δεν διακυβεύονται οι δραστηριότητες του αερολιμένα λαμβανομένων υπόψη όλων των τεχνικών, επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών περιορισμών·
   ) τηρούνται οι περιορισμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9·
   ) μια μεταβίβαση slots δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4·
   ) σε περίπτωση ανταλλαγής μεταξύ δύο αερομεταφορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αμφότεροι οι αερομεταφορείς πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα slots που προκύπτουν από την ανταλλαγή ή από διαδοχικές ανταλλαγές.

4.   (α) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο (β), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού.

(β  ) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (ii) και (iii), δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σε άλλη πτήση όπως προβλέπει η παράγραφος 1, στοιχείο (α), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού εκτός εάν δίνεται στον νεοεισερχόμενο η ίδια προτεραιότητα για την νέα πτήση όπως και για τις πτήσεις που κατενεμήθηκαν παλαιότερα.

(γ  ) Τα slots που κατανέμονται σε νεοεισερχόμενο βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), δεν μπορούν να ανταλλαγούν σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχείο (γ), για διάστημα δύο ισοδύναμων περιόδων προγραμματισμού, εκτός εάν πρόκειται να βελτιωθούν οι χρόνοι των slots για τα συγκεκριμένα δρομολόγια σε σύγκριση με τους χρόνους που είχαν ζητηθεί αρχικά.

Άρθρο 8β

Αποκλεισμός αξιώσεων αποζημίωσης

Το δικαίωμα σε σειρά slots που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, δεν εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν περιορισμό, ελάττωση ή κατάργησή του που επιβάλλεται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, και ιδίως κατ'εφαρμογήν των κανόνων της Συνθήκης για τις αερομεταφορές.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εξουσία των δημοσίων αρχών να απαιτούν μεταβίβαση των slots μεταξύ αερομεταφορέων βάσει των άρθρων 81 ή 82 της Συνθήκης ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Οι μεταβιβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον χωρίς χρηματική αποζημίωση.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας

1.  Εφόσον σε ένα δρομολόγιο έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, ένα κράτος μέλος διατηρεί, όποτε κρίνεται απαραίτητο, μετά από διαβούλευση με τον συντονιστή, να κρατήσει στο συντονισμένο αερολιμένα τα slots του κοινού συστήματος εκμετάλλευσης που απαιτούνται για τις επικείμενες πτήσεις στο δρομολόγιο αυτό. Εάν ο αερομεταφορέας δεν χρησιμοποιήσει τα slots που έχουν κρατηθεί για το δρομολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφοι 2 και 4, τα slots διατίθενται σε οιοδήποτε άλλο αερομεταφορέα επιθυμεί να εκτελεί το δρομολόγιο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. Εάν κανείς άλλος αερομεταφορέας δεν επιθυμεί να εκτελεί το δρομολόγιο και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν προβεί σε προκήρυξη υποβολής προσφορών βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, τα slots επιστρέφονται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης.

2.  Η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών που θεσπίζει το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχεία (δ) έως (ζ), και παράγραφος 1, περίπτωση (i), του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92 εφαρμόζεται για τη χρήση των slots που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προηγουμένως, εφόσον περισσότεροι του ενός αερομεταφορείς επιθυμούν να εκτελούν το δρομολόγιο και δεν μπόρεσαν να λάβουν slots εντός μιας ώρας πριν ή μετά τους χρόνους που ζήτησαν από το συντονιστή."

"

(6)  Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 10 αντικαθίστανται από τις εξής:

"

"Άρθρο 10

Κοινό σύστημα εκμετάλλευσης slots

1.  Ο συντονιστής δημιουργεί κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, το οποίο περιέχει όλα τα slots που δεν κατανεμήθηκαν βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 2 και 4. Όλη η νέα χωρητικότητα slot που καθορίζεται βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 3, τοποθετείται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης.

2.  Μια σειρά slots που έχει χορηγηθεί σε έναν αερομεταφορέα για την εκτέλεση τακτικών ή προγραμματισμένων έκτακτων δρομολογίων δεν παρέχει το δικαίωμα στον αερομεταφορέα να λάβει την ίδια σειρά slots για την επόμενη ισοδύναμη περίοδο προγραμματισμού, εφόσον αυτός δεν μπορεί να αποδείξει στο συντονιστή ότι τα χρησιμοποίησε, όπως όρισε ο συντονιστής, για τουλάχιστον το 80 % του χρόνου κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία του χορηγήθηκαν.

3.  Τα slots που χορηγήθηκαν σε έναν αερομεταφορέα πριν τις 31 Ιανουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο, ή πριν τις 31 Aυγούστου για την επόμενη χειμερινή περίοδο, αλλά επιστράφηκαν στο συντονιστή προς ανακατανομή τους πριν τις ημερομηνίες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό χρήσης.

4.  Εάν δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η σειρά slots χρησιμοποιήθηκε κατά 80%, όλα τα slots που συνθέτουν τη σειρά τοποθετούνται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης, εκτός εάν η μη χρησιμοποίησή τους μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει ενός των κάτωθι λόγων:

   ) απρόβλεπτες και αναπόφευκτες καταστάσεις οι οποίες δεν ήταν υπό τον έλεγχο του αερομεταφορέα και οδήγησαν σε:
   - κράτηση του τύπου αεροσκαφών που συνήθως χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο δρομολόγιο στο έδαφος
   - κλείσιμο αερολιμένα ή εναερίου χώρου·
   ) διακοπή των δρομολογίων οφειλόμενη σε ενέργεια με σκοπό να θιγούν τα δρομολόγια αυτά, η οποία κατέστησε πρακτικά ή/και τεχνικά αδύνατον στον αερομεταφορέα να εκτελέσει τα δρομολόγια όπως είχε προγραμματίσει·
   ) σοβαρές οικονομικές ζημίες στον ενδιαφερόμενο κοινοτικό αερομεταφορέα, με αποτέλεσμα να χορηγηθεί προσωρινή άδεια από τις αρχές έκδοσης αδείας εξαρτώμενη από την δημοσιονομική αναδιοργάνωση του αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2407/92.

Η Επιτροπή ελέγχει, μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία

   - την υποχρεωτική εφαρμογή, από τον συντονιστή, των παραγράφων α) έως γ)
   - την υποχρεωτική εφαρμογή, από τον συντονιστή, της παρούσας παραγράφου σε όλες τις άλλες απρόβλεπτες και αναπόφευκτες περιπτώσεις, στις οποίες δεν έχει επιρροή ο αερομεταφορέας και οι οποίες δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

Η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης, μετά από ακρόαση της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13, παράγραφος 4. Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στο Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από το Συμβούλιο να εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής μέσα σε διάστημα ενός μηνός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να λάβει διαφορετική απόφαση, μέσα σε διάστημα ενός μηνός, με ειδική πλειοψηφία.

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 8, παράγραφος 1, του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2408/92, τα slots που τοποθετούνται στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης κατανέμονται στους αερομεταφορείς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση. Το 50 % αυτών των slots κατανέμονται, εκ περιτροπής με τους λοιπούς αιτούντες, σε νεοεισερχόμενους, εκτός εάν οι αιτήσεις των νεοεισερχομένων είναι κάτω του 50%. Για την εν λόγω κατανομή, η ημέρα προγραμματισμού διαιρείται σε ίσες περιόδους συντονισμού διάρκειας τουλάχιστον μιας ώρας.

Μεταξύ νεοεισερχομένων δίδεται προτεραιότητα στους αερομεταφορείς που πληρούν τους όρους για να χαρακτηρισθούν νεοεισερχόμενοι βάσει του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (i) και (ii), ή του άρθρου 2, στοιχείο (β), περιπτώσεις (i) και (iii).

6.  Για τα δρομολόγια που εκτελούνται από όμιλο αερομεταφορέων, ένας μόνον συμμετέχων αερομεταφορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για slots. Ο αερομεταφορέας που εκτελεί το δρομολόγιο αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των κριτηρίων που απαιτούνται προκειμένου να διατηρηθεί το ιστορικό προηγούμενο που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Τα slots που έχουν χορηγηθεί σε έναν από τους αερομεταφορείς του ομίλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλον συμμετέχοντα αερομεταφορέα για την κοινή τους πτήση, με την προϋπόθεση ότι η κοινή πτήση εξακολουθεί να έχει το διακριτικό κωδικό του αερομεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν τα slots για λόγους συντονισμού και παρακολούθησης. Εάν διακοπεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο, τα αντίστοιχα slots παραμένουν στη διάθεση του αερομεταφορέα στον οποίο χορηγήθηκαν αρχικά. Οι αερομεταφορείς που συμμετέχουν σε κοινές πτήσεις ενημερώνουν αναλυτικά τους συντονιστές σχετικά με τις πτήσεις αυτές."

"

(7)  Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 μετατρέπεται σε νέα παράγραφο 7.

(8)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το εξής:

"

"Άρθρο 11

Καταγγελίες και δικαίωμα προσφυγής

1.  Οι καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 8, 8α και 10 υποβάλλονται στην επιτροπή συντονισμού. Η επιτροπή εξετάζει το θέμα εντός ενός μηνός από την κατάθεση της καταγγελίας και εφόσον είναι δυνατόν προτείνει λύσεις στο συντονιστή σε μια απόπειρα επίλυσης των προβλημάτων. Εάν δεν είναι δυνατόν να διακανονισθούν οι καταγγελίες, το αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί εντός των επόμενων τριών μηνών να μεριμνήσει για τη διαμεσολάβηση μιας οργάνωσης εκπροσώπησης του αερομεταφορέα ή των αερολιμενικών αρχών ή άλλου τρίτου μέρους.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε μέρος με έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα προσφυγής κατά των αποφάσεων του συντονιστή ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή άλλης ανεξάρτητης αρχής, σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας διαμεσολάβησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το όργανο εκδίκασης των προσφυγών έχει την αρμοδιότητα:

   ) να λαμβάνει, το συντομότερο δυνατόν και με προδικαστική διαδικασία, προσωρινά μέτρα με σκοπό την επανόρθωση της καταγγελλόμενης παραβίασης ή την αποφυγή περαιτέρω βλάβης των σχετικών συμφερόντων, καθώς και μέτρα για την αναστολή ή τη διασφάλιση αναστολής της διαδικασίας κατανομής slots ή της εφαρμογής οιασδήποτε απόφασης έλαβε ο συντονιστής·
   ) να ακυρώνει ή να διασφαλίζει την ακύρωση αποφάσεων που έχουν ληφθεί παράνομα·
   ) να επιδικάζει αποζημιώσεις. Ο συντονιστής απαλλάσσεται από υποχρεώσεις καταβολής αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αναθεώρησης είναι ανοικτές, βάσει διεξοδικών κανόνων τους οποίους μπορούν να θεσπίσουν τα κράτη μέλη, τουλάχιστον σε κάθε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον από τη διαδικασία κατανομής των slots και το οποίο ζημιώθηκε ή ενδέχεται να ζημιωθεί από τη καταγγελλόμενη παραβίαση.

Εάν βάσει της παρούσας παραγράφου κατατεθεί προσφυγή, παύει αμέσως η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."

"

(9)  Ο τίτλος και η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Σχέσεις με τρίτες χώρες

1.  Όποτε φαίνεται ότι μια τρίτη χώρα, στην κατανομή και τη χρήση των slots στους αερολιμένες της,

   ) δεν επιφυλάσσει στους κοινοτικούς αερομεταφορείς μεταχείριση ανάλογη με εκείνη που παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό στους αερομεταφορείς της, ή
   ) δεν επιφυλάσσει εκ των πραγμάτων στους κοινοτικούς αερομεταφορείς εθνική μεταχείριση, ή
   ) παρέχει σε αερομεταφορείς άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη μεταχείριση από εκείνη προς τους κοινοτικούς αερομεταφορείς,
  

η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, παράγραφος 2, να αποφασίσει ότι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα, μεταξύ των οποίων είναι και η αναστολή εφαρμογής μέρους ή όλου του παρόντος κανονισμού για έναν ή περισσότερους αερομεταφορείς της συγκεκριμένης τρίτης χώρας προκειμένου να επανορθωθεί η διακριτική μεταχείριση της τρίτης χώρας."

"

(10)  Τα άρθρα 13 και 14 αντικαθίστανται από τα εξής:

"

"Άρθρο 13

Διαδικασία λήψης αποφάσεων

1.  Κατά τη λήψη απόφασης βάσει του άρθρου 12, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.  Όταν γίνεται χρήση της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/EΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 3, και το άρθρο 8 αυτής.

3.  Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ είναι διάρκειας τριών μηνών.

4.  Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συμβουλεύεται την επιτροπή για οιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

5.  Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 14

Eπιβολή κυρώσεων

1.  Το σχέδιο πτήσης ενός αερομεταφορέα απορρίπτεται από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, εφόσον αυτός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα συντονισμένο αερολιμένα για προσγείωση ή απογείωση, κατά τη διάρκεια των περιόδων που ο αερολιμένας είναι συντονισμένος, χωρίς να του έχει χορηγηθεί slot από το συντονιστή. Εδώ λαμβάνεται υπόψη και ο αναγκαίος χρόνος τροχοδρόμησης σε κάθε αερολιμένα.

2.  Ο συντονιστής αποσύρει τη σειρά slots από έναν αερομεταφορέα και την τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης την 1η Φεβρουαρίου για την επόμενη θερινή περίοδο ή την 1η Σεπτεμβρίου για την επόμενη χειμερινή περίοδο, εφόσον την ημερομηνία εκείνη ο αερομεταφορέας δεν διαθέτει άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο έγγραφο.

3.  Ο συντονιστής αποσύρει και τοποθετεί στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης τη σειρά slots που έλαβε ένας αερομεταφορέας κατόπιν μεταβίβασης ή ανταλλαγής βάσει του άρθρου 8α, παράγραφος 3, εφόσον δεν την χρησιμοποίησε όπως όφειλε σύμφωνα με το άρθρο 8α, παράγραφος 3, στοιχείο (δ).

4.  Οι αερομεταφορείς που επανειλημμένα και εσκεμμένα εκτελούν πτήσεις σε χρόνο πολύ διαφορετικό από το slot που τους έχει χορηγηθεί ως μέρος της σειράς slots ή χρησιμοποιούν διαφορετικό αεροσκάφος από εκείνο που είχε αποφασιστεί τελευταία με το συντονιστή και τούτο επιδρά δυσμενώς στη χωρητικότητα, στερούνται της ιδιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2. Ο συντονιστής μπορεί, μετά από μια προειδοποίηση να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά slots από τον αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού και να την τοποθετήσει στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

5.  Τα κράτη μέλη εισάγουν, μετά από μια προειδοποίηση, μέτρα επιβολής προστίμων ή/και περιοδικών χρηματικών ποινών στους αερομεταφορείς για επανειλημμένη και εσκεμμένη εκτέλεση πτήσεων σε χρόνους πολύ διαφορετικούς από τα slots που τους έχουν χορηγηθεί. Το ίδιο ισχύει όταν οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικό αεροσκάφος από εκείνο που είχε αποφασιστεί τελευταία με τον συντονιστή και τούτο επιδρά δυσμενώς στη χωρητικότητα.

Για τον καθορισμό του προστίμου ή/και της περιοδικής χρηματικής ποινής, λαμβάνεται υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

6.   (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν ο αερομεταφορέας δεν μπορεί να επιτύχει το ποσοστό χρήσης 80% που ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ο συντονιστής μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει αυτήν τη σειρά slots από τον αερομεταφορέα για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού και να την τοποθετήσει στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

(β  ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 4, εάν μετά από παραχώρηση χρονικού περιθωρίου αντίστοιχου προς το 20% της περιόδου ισχύος της σειράς δεν χρησιμοποιηθεί κανένα slot από τη σειρά αυτή, ο συντονιστής υποχρεούται να τοποθετεί τη συγκεκριμένη σειρά slots για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού στο κοινό σύστημα εκμετάλλευσης μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα."

"

(11)  Προστίθεται το εξής άρθρο 14α :

"

"Άρθρο 14α

Σύνταξη έκθεσης και συνεργασία

1.  Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του. Η έκθεση θα πραγματεύεται ιδίως τη λειτουργία των άρθρων 8, 8α και 10.

2.  Τα κράτη μέλη και η επιτροπή συνεργάζονται στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1."

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 131.
(2) ΕΕ C 270 Ε της 25.9.2001, σ. 131.
(3) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 8.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(5) ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1.
(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(7) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1, διορθωμένη έκδοση, ΕΕ L 257 της 21.9.1990, σ. 13.
(8) ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1.


Αναγραφή των συστατικών των τροφίμων ***I
PDF 400kWORD 60k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων (COM(2001) 433 – C5-0404/2001 – 2001/0199(COD))
P5_TA(2002)0294A5-0139/2002

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2001) 433)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0404/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0139/2002),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Ιουνίου 2002 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2002/·/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων

P5_TC1-COD(2001)0199


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωμά τους στην ενημέρωση, πρέπει να εξασφαλισθεί, στον τομέα των ειδών διατροφής, η κατάλληλη ενημέρωση για τους καταναλωτές με την αναφορά συγκεκριμένα όλων των συστατικών στην επισήμανση.

(2)  Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων(5), ορισμένες ουσίες μπορούν να μην αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών.

(3)  Ορισμένα συστατικά που υπεισέρχονται στη σύνθεση των τροφίμων προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους καταναλωτές της Κοινότητας και ορισμένες από αυτές τις αλλεργίες ή δυσανεξίες αντιπροσωπεύουν κινδύνους για την υγεία των ατόμων που πάσχουν από αυτές.

(4)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων δήλωσε ότι η συχνότητα εμφάνισης των τροφικών αλλεργιών είναι τέτοια που αυτές επηρεάζουν τη ζωή πολλών ανθρώπων, προκαλώντας ασθένειες από τις οποίες ορισμένες είναι καλοήθεις, ενώ άλλες μπορούν να επιφέρουν το θάνατο.

(5)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων αναγνωρίζει ότι μεταξύ των πιο συνηθισμένων αλλεργιογόνων τροφών περιλαμβάνονται το αγελαδινό γάλα, τα φρούτα, τα οσπριοειδή (ιδίως οι αραχίδες και η σόγια), τα αυγά, τα καρκινοειδή, τα καρύδια, τα ψάρια, τα λαχανικά (το σέλινο και άλλα τρόφιμα της οικογένειας των σκιαδοφόρων), το σιτάρι και άλλα δημητριακά· ότι τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν επίσης να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις και ότι είναι συχνά δύσκολο να αποφεύγονται τα πρόσθετα τροφίμων εκ του γεγονότος ότι δεν αναγράφονται πάντα στην επισήμανση.

(6)  Οι πιο συνηθισμένες αλλεργιογόνοι τροφές υπεισέρχονται στη σύνθεση πολλών παρασκευασμένων τροφίμων.

(7)  Παρ' όλο που η επισήμανση, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών δεν πρέπει να θεωρείται ως το μόνο εργαλείο ενημέρωσης που αντικαθιστά το ρόλο του ιατρικού κόσμου, είναι ωστόσο ενδεδειγμένο να παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους καταναλωτές που πάσχουν από αλλεργίες ή δυσανεξίες, με το να τίθεται στη διάθεσή τους πληρέστερη ενημέρωση για τη σύνθεση των προϊόντων.

(8)  Ο κατάλογος με τις αλλεργιογόνους ουσίες περιλαμβάνει τρόφιμα και συστατικά που έχει αναγνωρισθεί ότι προκαλούν υπερευαισθησία και μπορούν να τύχουν της παρέκκλισης που προβλέπεται από την οδηγία 2000/13/ΕΚ. Προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη των επιστημονικών προϊόντων έχει σημασία να μπορεί να αναθεωρείται ταχύτατα ο κατάλογος αυτός, μόλις αυτό καταστεί αναγκαίο. Οι αναθεωρήσεις αυτές πρέπει να παίρνουν τη μορφή μέτρων εφαρμογής τεχνικής φύσης, των οποίων η έγκριση πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας.

(9)  Για την καλύτερη πληροφόρηση του συνόλου των καταναλωτών και την προστασία της υγείας ορισμένων από αυτούς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η συμπερίληψη, στον κατάλογο των συστατικών, όλων των συστατικών που είναι παρόντα στο τρόφιμο και, για τα συστατικά που έχουν αναγνωρισθεί ως αλλεργιογόνα, να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή τους με το ειδικό τους όνομα σε όλες τις περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλκοολούχων ποτών, χωρίς τη δυνατότητα χρήσης του ονόματος της κατηγορίας στην οποία αυτά ανήκουν ή, εφόσον πρόκειται για πρόσθετα, της εξαίρεσης αναγραφής από τον κατάλογο των συστατικών.

(10)  Για την πρόληψη του κινδύνου μιας υπερβολικά πολύπλοκης και δυσανάγνωστης επισήμανσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διατάξεις που να επιτρέπουν να αποφεύγεται η υπερβολική επιμήκυνση του καταλόγου συστατικών εφόσον δεν επηρεάζεται η υλοποίηση των προαναφερόμενων στόχων. Επίσης είναι αναγκαίο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί καταναγκασμοί που συνδέονται με την παραγωγή των τροφίμων, να επιτραπεί μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την επισήμανση των συστατικών που χρησιμοποιούνται σε μικρή ποσότητα.

(11)  Η οδηγία 2000/13/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

(α  ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

"

"3α. Υπό την επιφύλαξη των κανόνων που θα προσδιορισθούν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3, η παρουσία σε ποτό από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ενός ή περισσοτέρων συστατικών, που παρατίθενται στο παράρτημα IIIα πρέπει να αναφέρεται εκτός εάν το εν λόγω συστατικό ή συστατικά αναγράφονται με το ειδικό τους όνομα στην ονομασία πωλήσεως του ποτού. Η αναφορά αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο "περιέχει" και να έπεται το όνομα του οικείου συστατικού ή των συστατικών.

Eφόσον χρειάζεται, μπορούν να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

   α ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου*, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75 του εν λόγω κανονισμού·
   β ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου**, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
   γ ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου*** σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού·
   δ ) όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας.
  

_________________________

  

* EE L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 10).

  

** EE L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 277 της 30.10.1996, σ. 1).

  

*** EE L 160 της 12.6.1989, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 366 της 31.12. 1994, σ. 1)."

"

(β  ) Η παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται ως εξής

i)  Η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"
   - "εφόσον φρούτα, λαχανικά ή μανιτάρια, από τα οποία κανένα δεν υπερτερεί σημαντικά σε βάρος, και τα οποία αναμειγνύονται σε αναλογίες που μπορούν να ποικίλλουν, χρησιμοποιούνται σε μείγμα ως συστατικά σε τρόφιμο, μπορούν να κατατάσσονται σε ομάδες στον κατάλογο των συστατικών με την ένδειξη "φρούτα", "λαχανικά" ή "μανιτάρια", ακολουθούμενη από ένδειξη όπως "σε διάφορες αναλογίες", ακολουθούμενη αμέσως από την απαρίθμηση των φρούτων, λαχανικών ή μανιταριών που έχουν χρησιμοποιηθεί, σε τέτοια περίπτωση, το μείγμα αναφέρεται στον κατάλογο των συστατικών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ανάλογα με το βάρος του συνόλου των φρούτων, των λαχανικών ή μανιταριών που έχουν χρησιμοποιηθεί·"
" "
   ii) Προστίθεται η ακόλουθη έκτη περίπτωση:
   - "εφόσον συστατικά όμοια και υποκατάστατα μεταξύ τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή ή την προετοιμασία ενός τροφίμου χωρίς να μεταβάλλεται η σύνθεσή του, και εφόσον χρησιμοποιούνται σε ποσοστό μικρότερο από 5% στο τελικό προϊόν, η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών μπορεί να γίνεται με χρήση της ένδειξης "περιέχει...και/ή ..." στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον, μεταξύ το πολύ δύο συστατικών, περιέχεται στο τελικό προϊόν, ή με την ένδειξη "περιέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συστατικά:..." στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τουλάχιστον, μεταξύ τριών συστατικών το πολύ, περιέχεται στο τελικό προϊόν."
"

(γ  ) Η παράγραφος 8, δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται ως εξής:

"

"Η απαρίθμηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτική:

  α ) για τα σύνθετα συστατικά που απαριθμούνται κατωτέρω με εξαίρεση τα πρόσθετα υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στοιχείο γ):

μίγματα μπαχαρικών και/ή αρωματικών φυτών που περιέχονται σε ποσοστό μικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν·
   β ) εφόσον το σύνθετο συστατικό είναι είδος για το οποίο ο κατάλογος των συστατικών δεν απαιτείται από την κοινοτική ρύθμιση."

" "

10.  "10. Οι διατάξεις της παραγράφου 4, στοιχείο γ), περιπτώσεις ii), πρώτη παύλα και iii), της παραγράφου 6, δεύτερο εδάφιο, πρώτη περίπτωση, και της παραγράφου 8, δεύτερο εδάφιο, δεν εφαρμόζονται στα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα III α.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επεξεργάζεται εντός ...* τα επιστημονικά κριτήρια για την συμπερίληψη των συστατικών στο παράρτημα ΙΙΙα και το επανεξετάζει τακτικά κάθε δύο χρόνια.

Το παράρτημα III α μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2.

______________

* 2 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας."

"
   ) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 10:

(2)  Στο παράρτημα I, καταργούνται οι ενδείξεις "ζαχαρωμένα φρούτα" και "λαχανικά", καθώς και οι αντίστοιχοι ορισμοί.

(3)  Παρεμβάλλεται το παράρτημα III α του οποίου το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή εκδίδει εντός έξι μηνών από την έγκριση της παρούσας οδηγίας λεπτομερείς κατευθύνσεις για την ερμηνεία του παραρτήματος ΙΙΙ α.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου:

   - να επιτραπεί το εμπόριο προϊόντων που συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2004,
   - να απαγορευθούν τα προϊόντα που δεν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία από την 1η Ιανουρίου 2005, ενώ τα προϊόντα που έχουν εισαχθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία μπορούν ωστόσο να κυκλοφορούν στο εμπόριο μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III α

Συστατικά που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3α και 10

Δημητριακά που περιέχουν γλουτένη και προϊόντα με βάση δημητριακά που περιέχουν γλουτένη

Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια

Αραχίδες και προϊόντα με βάση τις αραχίδες

Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια

Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης)

Καρποί με κέλυφος και παράγωγα προϊόντα

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού

Θειώδη σε συγκεντρώσεις τουλάχιστον 10mg/kg

Σέλινο και προϊόντα από σέλινο

Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα

Λούπινα"

(1) ΕΕ C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 257.
(2) EE C 332 Ε της 27.11.2001, σ. 257.
(3) EE C 80 της 3.4.2002, σ. 35.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002.
(5) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.


Κοινωνική ενσωμάτωση
PDF 315kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Σχέδιο κοινής έκθεσης για την κοινωνική ενσωμάτωση (COM(2001) 565 - C5-0109/2002 - 2002/2051(COS))
P5_TA(2002)0295A5-0158/2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 565 – C5-0109/2002),

-   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση (15223/2001),

-   έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα Δράσης που ενεκρίθη στην 4η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Πεκίνο, 1995) και, μεταξύ άλλων, τις συστάσεις της πρωτοβουλίας Πεκίνο +5 που ενεκρίθησαν από την Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Νέα Υόρκη, Ιούνιος 2000)·

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού καθώς και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5&nbhy;0158/2002),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Λισσαβώνας, της Νίκαιας και της Στοκχόλμης, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να προαγάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Συμβούλιο της Νίκαιας καθορίστηκαν κοινοί στόχοι για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τους οποίους θα πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη, από το 2001, στο πλαίσιο των διετούς διάρκειας εθνικών σχεδίων δράσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα αναγνωρίζει το διττό ρόλο της κοινωνικής πολιτικής – ως παραγωγικού παράγοντα και ως βασικού μηχανισμού για τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής συνοχής,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλες τις δράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, το Σεπτέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, που προβλέπει την ετήσια διεξαγωγή στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι θετικό στοιχείο αποτελούν η εκπόνηση της πρώτης κοινής έκθεσης σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς και ο προσδιορισμός συνόλου κοινών δεικτών, η έμφαση στην ανάγκη να ενισχυθεί ο στατιστικός μηχανισμός και η πρόσκληση που απευθύνει το Συμβούλιο προς την Επιτροπή για σταδιακή συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στη διαδικασία αυτή,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των διαφόρων φορέων, ιδίως εκπροσώπων των ΜΚΟ, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ΣΕΣ και των εθνικών κοινοβουλίων, που μπορούν να συμβάλουν θετικά ώστε τα συμπεράσματα να επηρεάσουν την προπαρασκευή της δεύτερης σειράς εθνικών σχεδίων ενσωμάτωσης,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα εθνικά σχέδια δράσης, η φτώχεια στις πρωτογενείς και άμεσες εκφάνσεις της που μπορούν να ταυτιστούν με την έννοια της οικονομικής ένδειας αποτελεί συχνά συνέπεια άλλων μορφών στέρησης ή αβεβαιότητας σε τομείς όπως η απασχόληση, η παιδεία και η κατάρτιση, ο πολιτισμός και η πρόσβαση στις υπηρεσίες, ή προκύπτει από δυσμενείς διακρίσεις με βάση το φύλο, την ηλικία, τη σωματική κατάσταση, την ιθαγένεια ή τη γλώσσα, με αποτέλεσμα να πρέπει τόσο η φτώχεια όσο και ο κοινωνικός αποκλεισμός να αντιμετωπίζονται με πολυδιάστατο τρόπο,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια της σχετικής οικονομικής φτώχειας ποικίλλουν έντονα εντός της Ένωσης,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμα και τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μέσο ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ 2,5%, η κατάσταση όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν λάβουμε το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος ως το όριο κάτω από το οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, το 18% του πληθυσμού της ΕΕ ζούσε, το 1997, με εισόδημα κατώτερο από το όριο αυτό,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη που διαθέτουν τα πλέον ανεπτυγμένα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και υψηλές κατά κεφαλήν δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης είναι συχνά εκείνα που σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία εις ο, τι αφορά την ικανοποίηση των θεμελιωδών αναγκών και τη διατήρηση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από ένδεια κάτω από το μέσον όρο της ΕΕ,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημερινές και μελλοντικές δημογραφικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρμογή των καθεστώτων κοινωνικής προστασίας, στο πλαίσιο της οποίας, όμως, δεν πρέπει θιγούν οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες αυτάq βασίζονται, κυρίως δε η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής, ιδιαίτερα των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα στη διασφάλιση της μελλοντικής χρηματοδότησης των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης, και ότι η επέκταση των δυνατοτήτων φύλαξης παιδιών και παροχής φροντίδας και ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης εργασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες που αναμένονται, συγκεκριμένα ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας, η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι δημογραφικές αλλαγές και η αυξανόμενη εθνοτική πολυμορφία που οφείλεται στη μετανάστευση και στην μεγαλύτερη κινητικότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να καταστήσουν ευπαθή τα πλέον αδύναμα στρώματα του πληθυσμού και να προξενήσουν νέους κινδύνους διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού και αναζωπύρωσης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· , ότι ταυτόχρονα οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν δημιουργούν μόνο κινδύνους, αλλά μπορούν επίσης – εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα- να προσφέρουν νέες δυνατότητες για κοινωνική ένταξη,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκθεση αναγνωρίζει ότι απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της διάστασης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και σε άλλους τομείς πολιτικής και όχι απλώς στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής πρόνοιας,

ΙΕ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίση μεταχείριση δεν κατέχει σημαντική θέση στην πλειοψηφία των εθνικών σχεδίων δράσης,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, ειδικά αυτές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι που δεν είναι αυτόνομοι, και ότι τα εθνικά σχέδια εντοπίζουν ένα σύνολο παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην υπογράμμιση του πολυδιάστατου χαρακτήρα του προβλήματος, μολονότι η ένταση των κινδύνων παρουσιάζει ουσιαστικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι οι συνέπειες - και όχι μόνον τα αίτια - κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, και ότι επομένως έχει σημασία έχει να σπάσει ο κύκλος της μόνιμης φτώχειας ή της φτώχειας που διαιωνίζεται από γενιά σε γενιά, και ο κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού,

ΙΖ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και νομισματικές πολιτικές και οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να αποτελούν τις τρεις πλευρές του ίδιου τριγώνου της,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες διατρέχει μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι ταυτόχρονα στα εθνικά σχέδια δράσης υπάρχει έλλειψη στοιχείων ακριβείας και κοινών δεικτών όσον αφορά την κατάσταση των ατόμων αυτών,

ΙΘ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερεκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των φτωχοτέρων οφείλεται κατ' αρχήν στην έλλειψη οικονομικής αυτονομίας των γυναικών, λόγω του άνισου καταμερισμού της αμειβόμενης απασχόλησης και της μη αμειβόμενης οικιακής εργασίας και των καθηκόντων παροχής φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακόλουθοι κίνδυνοι αποτελούν επίκεντρο της προσοχής μας: παρατεταμένη εξάρτηση από χαμηλό/ανεπαρκές εισόδημα, μακροχρόνια ανεργία, απασχόληση χαμηλής ποιότητας και έλλειψη επαγγελματικής πείρας, ανεπαρκής εκπαίδευση και αναλφαβητισμός, ανατροφή σε ευάλωτη οικογένεια, αναπηρία, κακή υγεία, επισφαλής κατοικία και στέρηση στέγης, διαβίωση σε περιοχή με πολλαπλά μειονεκτήματα, μετανάστευση, ρατσισμός και διακρίσεις,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οκτώ βασικές προκλήσεις που επισημαίνονται στην κοινή έκθεση είναι:

   - ανάπτυξη μιας αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και προώθηση της απασχόλησης ως δικαιώματος και ευκαιρίας για όλους όσοι θέλουν να εργασθούν·
   - εξασφάλιση κατάλληλων επιπέδων εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης·
   - αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων·
   - διαφύλαξη της οικογενειακής αλληλεγγύης και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·
   - εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας σε όλους·
   - εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (υγεία, μεταφορές, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστική, ψυχαγωγική, νομική μέριμνα)·
   - βελτίωση της παροχής υπηρεσιών·
   - αποκατάσταση περιοχών που πάσχουν από πολλαπλές ελλείψεις,

ΚΒ  . εκτιμώντας ότι ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση για μια δυνατότητα πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς,

1.   επαναλαμβάνει ότι η προαγωγή ενός υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και η οικονομική και κοινωνική συνοχή πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μείωση και την πρόληψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

2.   τονίζει ότι η κοινή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι κοινοτικές πολιτικές και οι διάφορες κυβερνήσεις είναι να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν επαρκώς οικουμενικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών, ώστε να δοθεί απάντηση στις ανάγκες των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ανέργων, των μεταναστών, των παιδιών κλπ., που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και γενικά των ασθενέστερων και πλέον ευάλωτων ομάδων, και να καταστεί δυνατή η άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

3.   επισημαίνει, κατά συνέπεια, ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν όλες οι μορφές απασχόλησης και συμμερίζεται πλήρως την άποψη της Επιτροπής ότι είναι σημαντικό "να τεθούν οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της προσωρινής εργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία απασχολήσεων και να καταστεί ελκυστικότερο το έργο των εταιρειών υπεκμίσθωσης", δεδομένου ότι ο τομέας αυτός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για πολλούς από αυτούς που είναι απρόθυμοι να αναζητήσουν, ή αδυνατούν να εξεύρουν, μόνιμη πλήρη απασχόληση·

4.   θεωρεί απαραίτητο να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού στον εκπαιδευτικό και τον πολιτισμικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων της διά βίου εκπαιδευτικής κατάρτισης, της εκμάθησης γλωσσών, της χρήσης νέων τεχνολογιών, των προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλους και κυρίως για άτομα από μειονεκτικές κατηγορίες στους τομείς της εικόνας ή της τέχνης·

5.   καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλα τα παιδιά την ελεύθερη πρόσβαση σε δωρεάν υποχρεωτική 12ετή τουλάχιστον εκπαίδευση· φρονεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους όχι μόνο βασικές γνώσεις, συμπεριλαμβανόμενων των αριθμητικών γνώσεων, αλλά και βαθιά κατανόηση της κοινωνίας, ώστε να τους επιτρέπει να γίνονται συνειδητοί μέτοχοι της κοινωνικής προόδου·

6.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να επεκτείνουν σε ευρεία κλίμακα τα επιτυχημένα πιλοτικά σχέδια για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, για την τέλεια γνώση της μητρικής γλώσσας και για την εκμάθηση άλλων γλωσσών·

7.   ζητεί από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των ανέργων νέων ανάμεσα στους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο, να ενισχύσουν το θεσμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας·

8.   προτρέπει τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μετανάστες είναι λειτουργικά αναλφάβητοι στη βασική γλώσσα της χώρας υποδοχής, να δημιουργήσουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μετανάστες·

9.   τονίζει τη σημασία του εκσυγχρονισμού των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να μπορούν να διαχειρίζονται τους παραδοσιακούς και τους νέους κινδύνους της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και τη σημασία χάραξης και εφαρμογής μέτρων, μεταξύ άλλων υπό μορφήν κοινωνικών επιδομάτων, για μονογονεϊκές οικογένειες ώστε να τονώνονται οι δυνατότητές τους να κερδίζουν χρήματα και να εισέρχονται εκ νέου στην αγορά εργασίας·

10.   τονίζει τη σημασία των οκτώ βασικών προκλήσεων που επισημαίνονται στην κοινή έκθεση όσον αφορά τα εθνικά σχέδια δράσης και ζητεί μια ουσιαστικότερη διαδικασία ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής στην κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων αυτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όχι μόνο των εθνικών αλλά και των περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και των ΜΚΟ, των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και εταίρων και των ενώσεων εκπροσώπησης των αποκλεισμένων ατόμων ή αυτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο αποκλεισμού· εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στην ανάγκη συμμετοχής και των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων των κρατών μελών στην κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση·

11.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της 3ης Δεκεμβρίου 2001 ενέκρινε δέσμη 18 δεικτών που αφορούν το εισόδημα, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την υγεία και την ανατροφή· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες, προκειμένου να μπορέσουν να καθορισθούν δείκτες και σε άλλους τομείς, όπως αυτός της στέγασης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τις προτάσεις αυτές·

12.   θεωρεί ότι η ανοικτή μέθοδος συντονισμού πρέπει να ανοίξει ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, και τη διασφάλιση ευρείας δημόσιας συζήτησης σε εθνικό επίπεδο με στόχο την πραγματική ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

13.   ζητεί από την Επιτροπή, στην έκθεση σύνθεσης για τη Διάσκεψη Κορυφής της Άνοιξης του 2003, καθώς και κατά την εκπόνηση των διαρθρωτικών δεικτών, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ως προετοιμασία για την Διάσκεψη Κορυφής της Άνοιξης του 2003, να εκπονήσουν έκθεση σχετικά με την φτώχεια στην Ένωση και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη·

14.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να διαπραγματευθούν για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού, με σκοπό την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου εις ο, τι αφορά τον ανοικτό συντονισμό·

15.   τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης στρατηγικής προσέγγισης που θα έχει ως βάση τους στόχους που ορίστηκαν στη Νίκαια, προκειμένου να εξασφαλισθεί προστιθέμενη αξία στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με σαφείς προτεραιότητες, σκοπούς και ειδικούς στόχους, κατάλληλες πολιτικές και μέτρα, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ποσά και πόρους του προϋπολογισμού·

16.   τονίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδίως η ετήσια διεξαγωγή στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον κοινωνικό αποκλεισμό, και υπογραμμίζει ότι υποστηρίζει την ανάπτυξη ανταλλαγών ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων, καθώς και την ενίσχυση του στατιστικού μηχανισμού και της δικτύωσης των εθνικών παρατηρητηρίων·

17.   ζητεί από τα κράτη μέλη, όποια κι αν είναι η εσωτερική πολιτική και διοικητική διάρθρωσή τους, να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές είναι όσο το δυνατόν εγγύτερες στο άτομο και ότι υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά την ευθύνη των διαφόρων επιπέδων αρμοδιότητας·

18.   τονίζει ότι τα πολιτικά μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης, πρέπει να προγραμματίζονται και να εφαρμόζονται όσο το δυνατό πλησιέστερα των ενδιαφερομένων ανθρώπων·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν οι γενικές πολιτικές στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό·

20.   ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και σε άλλες που αναμένονται στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της προσχώρησης των υποψήφιων χωρών, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες μορφές φτώχειας λόγω των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων και των μετατροπών των κοινωνικών συστημάτων σε συστήματα ανταγωνιστικής οικονομίας· θεωρεί οι ανωτέρω αλλαγές πρέπει να αντιμετωπισθούν κατεπειγόντως με έμφαση στους ανέργους μακράς διάρκειας, τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μεταβατική σύνταξη και τους μη απασχολούμενους που δεν έχουν ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας·

21.   τονίζει ότι τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να υιοθετούν προορατική προσέγγιση ώστε να επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη αντιμετώπιση μέσω της σύνδεσης και του συντονισμού διαφόρων τομέων της πολιτικής·

22.   πιστεύει ότι η έγκριση από τα κράτη μέλη στρατηγικών ενσωμάτωσης έχει ζωτική σημασία για την πλήρη διερεύνηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ ως βασικού στοιχείου πρόσβασης σε πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και σε νέες υπηρεσίες που προσανατολίζονται σε ειδικές ομάδες προκειμένου αυτές να επωφεληθούν από τις οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες των ΤΠΕ·

23.   τονίζει ότι η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των παιδιών και να στοχεύει κυρίως στην προαγωγή υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης για τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες που πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια και κινδυνεύουν περισσότερο από κοινωνικό αποκλεισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα βιώματά τους· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνοδεύεται η διάδοση των παραδειγμάτων ορθών πρακτικών από στοιχεία σχετικά με το γενικό πλαίσιο των εμπειριών και από αξιολογήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί ο διάλογος μεταξύ των φορέων των διαφόρων χωρών καθώς και η απτή βελτίωση των πρακτικών·

24.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει εις βάθος μελέτη για την έκταση της οικονομικής ανεξαρτησίας ή αυτονομίας των γυναικών, κυρίως εκείνων που φέρουν οικογενειακά βάρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη νοικοκυριού στα οποία μετέχουν οι γυναίκες και τις αλλεπάλληλες φάσεις του κύκλου της ζωής τους·

25.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει την βάσει του φύλου κατανομή της εργασίας ως ανεξάρτητο παράγοντα κλειδί στην ανάλυση πλαίσιο για το πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης και να περιλάβει την οικονομική αυτάρκεια των γυναικών με οικογενειακές ευθύνες στους βασικούς της σκοπούς·

26.   ζητεί από τα κράτη μέλη όχι μόνον να εντάξουν μια βασισμένη στο φύλο προοπτική στις πολιτικές και τα προγράμματά τους και να προβαίνουν σε συλλογή των στοιχείων ανά φύλο, αλλά και να προωθήσουν την οικονομική αυτάρκεια των γυναικών ως προτεραιότητα της πολιτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης, και να εκπονούν έκθεση για την πρόοδο που επιτυγχάνεται προς αυτήν την κατεύθυνση·

27.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν το συνδυασμό της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να διαθέτουν σταθερό εισόδημα που θα εξασφαλίζει την οικονομική τους αυτονομία και την αυτόνομη κοινωνική τους ασφάλιση·

28.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν επίσης τη λήψη μέτρων για κοινωνικές υποδομές, λόγου χάριν όσον αφορά τη φύλαξη των παιδιών, την εθελοντική εργασία, τις δημόσιες μεταφορές στην ύπαιθρο, ούτως ώστε να διευκολύνουν για τις γυναίκες το συνδυασμό μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των παιδιών μέσω των στρατηγικών τους στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνικής ενσωμάτωσης·

30.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ίση μεταχείριση υπέρ των εργαζομένων με επισφαλείς και ιδιότυπες σχέσεις εργασίας·

31.   τονίζει τη σημασία της όσο το δυνατό συντομότερης συμμετοχής των υποψηφίων κρατών μελών στη στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και της εκπόνησης εκ μέρους τους ιδίων εθνικών σχεδίων δράσης με στόχο την αύξηση της κοινωνικής ένταξης·

32.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σύνολο των παραγόντων κινδύνου που επισημαίνουν τα εθνικά σχέδια και να τονισθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που δεν περιορίζεται στο θέμα της πρόσβασης στη αγορά εργασίας, αλλά αφορά επίσης την εκπαίδευση, την υγεία και τη συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων·

33.   καλεί τα κράτη μέλη στα Εθνικά Σχέδια Δράσης τους να υιοθετούν σφαιρικές προσεγγίσεις, να θέτουν σαφείς προτεραιότητες, να διαχωρίζουν σαφώς την ανάθεση αρμοδιοτήτων στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και να θέτουν μακροπρόθεσμους ποσοτικούς στόχους·

34.   ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την πιθανή επίδραση των οικονομικών πολιτικών μεταξύ άλλων με στόχο την προσαρμογή τους στους κοινωνικούς στόχους που ορίστηκαν στα διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια και επαναλαμβάνει ότι, παρά τη σημασία που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία για την πολιτική συνοχής, θα πρέπει να μη λησμονείται η ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με τις διάφορες κοινοτικές πολιτικές·

35.   καλεί την επιτροπή κοινωνικής προστασίας να υποβάλει εντός του 2002 στο Συμβούλιο κοινούς δείκτες που θα παρουσιάζουν τις διάφορες μορφές και διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η ποιότητα και η πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και την στέγαση, καθώς και τη διάσταση του φύλου·

36.   καλεί την Επιτροπή να εντάξει στη σύνταξη της κοινής ετήσιας έκθεσης για την κοινωνική ενσωμάτωση την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των πολιτικών που υφίστανται ήδη στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της φτώχειας·

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


Ευρωπαϊκή Ένωση - Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ
PDF 320kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ: υλοποίηση μιας προνομιακής εταιρικής σχέσης (2001/2027(INI))
P5_TA(2002)0296A5-0175/2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την υπογραφή της Συνθήκης για την ίδρυση της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ από τα πέντε κράτη που απαρτίζουν το Αραβικό Μαγκρέμπ στις 17 Φεβρουαρίου 1989 στο Μαρακές, 

-   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη και το πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκαν στη διάσκεψη της Βαρκελώνης στις 28 Νοεμβρίου 1995,

-   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική της Ένωσης(1),

-   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περιοχή της Μεσογείου, η οποία καθορίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα στις 19 Ιουνίου 2000(2),

-   έχοντας υπόψη την Tέταρτη Eυρωμεσογειακή Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2000 καθώς και το Ευρωμεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7-9 Δεκεμβρίου 2000,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωμεσογειακού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Αγαδίρ στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2001 καθώς και του έκτακτου Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ της 8ης Νοεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Μεσογειακής Διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών (Βαρκελώνη V) που πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 22 και 23 Απριλίου 2002,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 21 Σεπτεμβρίου 2001 και το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την έκτακτη σύνοδο(3),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2000 σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα(4),

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αγαδίρ της 8ης Μαΐου 2001 την οποία υπέγραψαν το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιανουαρίου 2002 σχετικά με την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 29 Ιουνίου 2001 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη Δυτική Σαχάρα,

-   έχοντας υπόψη την επανάληψη του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από τις διάφορες συναντήσεις που έλαβαν χώρα το 2001,

-   έχοντας υπόψη την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών των 27 χωρών που υπέγραψαν τη διακήρυξη της Βαρκελώνης, στις 15 και 16 Απριλίου 1999 στη Στουτγάρδη, να παράσχουν στη Σοσιαλιστική και Λαϊκή Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία το καθεστώς του εταίρου στη διαδικασία της Βαρκελώνης,

-   έχοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Αλγερίας και το Βασίλειο του Μαρόκου υπέγραψαν τη διακήρυξη της Βαρκελώνης,

-   έχοντας υπόψη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας έχει υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού η οποία διέπει τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών ΑΚΕ,

-   έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Τρόικας στην Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία από τις 11 έως τις 15 Ιανουαρίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τις ευρωμεσογειακές συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου και ΕΕ-Τυνησίας,

-   έχοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2002 στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών στη Βαλένθια,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου σχετικά με την κατάσταση στην Αλγερία(5),

-   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις χώρες του Μαγκρέμπ,

-   έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης επί θεμάτων μετανάστευσης, τα οποία εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε, στις 16 Οκτωβρίου 1999,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος του Jorge Hernández Mollar, σχετικά με το πρόγραμμα ανάπτυξης μεταξύ Μαρόκου και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β5-0418/2001),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής (Α5-0175/2002),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει Ένωση χωρίς περιφερειακή σταθερότητα, σταθερότητα χωρίς ειρήνη και ειρήνη χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

B.   υπενθυμίζοντας ότι ο σεβασμός της ρήτρας "Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου" αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των συμφωνιών σύνδεσης και εταιρικής σχέσης που υπογράφονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών και επισημαίνοντας την έλλειψη εφαρμογής της ρήτρας αυτής,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από μια οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση για τη δημοκρατική εξέλιξη των χωρών του Μαγκρέμπ και την εταιρική τους σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των χωρών του Μαγκρέμπ πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εταιρικής σχέσης,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει, και τούτο προς το συμφέρον της, να δημιουργήσει μια προνομιακή εταιρική σχέση με το ενωμένο Μαγκρέμπ,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η προνομιακή εταιρική σχέση περνά από τη βελτίωση, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, των μέσων συνεργασίας που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος, καθώς και από πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν, ενδεχομένως, σε μια νέα μορφή οικονομικών και πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαγκρέμπ,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία συμφωνίας, μέχρι σήμερα, όσον αφορά το θέμα της Δυτικής Σαχάρας παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ και στην ανάπτυξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης της 19ης Φεβρουαρίου 2002, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μετά τη διαμεσολάβηση του προσωπικού του απεσταλμένου κ. James Baker, και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται το θέμα της Δυτικής Σαχάρας επί 27 έτη,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία επιθυμεί να στηρίξει κάθε λύση που θα αποκαθιστά την ειρήνη και που θα συγκεντρώνει τη συμφωνία των μερών,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση αυτή ο διάλογος με τις τρίτες χώρες που είναι υπέρμαχες ενός Ισλάμ διαλλακτικού και ανοικτού στο διαχωρισμό μεταξύ κράτους και θρησκείας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

ΙΑ  . πεπεισμένο ότι ο άνθρωπος έχει τις ρίζες του στον τόπο στον οποίο γεννήθηκε και στον πολιτισμό με τον οποίο ανατράφηκε,

ΙΒ  . εκφράζοντας λύπη για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για την αλιευτική συμφωνία ΕΚ-Μαρόκου δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2002 αποφάσισε, στη Διάσκεψη της Βαλένθια στις 22 και 23 Απριλίου 2002, να δώσει μια νέα ώθηση στη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

1.   εκτιμά ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών του Μαγκρέμπ είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του συνόλου της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των αρχηγών κρατών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ να συναντηθούν στις 21 και 22 Ιουνίου 2002 στο Αλγέρι·

2.   εκφράζει ικανοποίηση για τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ στις 19 Ιανουαρίου 2002, η οποία πραγματοποιήθηκε οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη και έκλεισε με τη δέσμευση να πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2002·

3.   εκτιμά ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της διακήρυξης της Βαρκελώνης, είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθά, μέσω του διαλόγου και της μεσολάβησης, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και σύμφωνα με τα ψηφίσματά του,στην επίλυση των διαφορών, που μπορεί να αφορούν τις χώρες του Μαγκρέμπ που είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η διαφορά σχετικά με τη Δυτική Σαχάρα στην περίπτωση της παρούσας έκθεσης·

4.   προτείνει, για το σκοπό αυτό, παίρνοντας παράδειγμα από την πρόσφατη τροποποίηση του κανονισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 'Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και από την "περιφερειακή" αναδιάρθρωση της Κοινής Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Europaid, να δημιουργηθούν, στο πλαίσιο του Ευρωμεσογειακού Κοινοβουλευτικού Φόρουμ, δομές διαλόγου και προβληματισμού σε περιφερειακή κλίμακα· προτείνει αυτές οι δομές να αποκτήσουν μορφή τακτικών ομάδων εργασίας οι οποίες θα έχουν ως πρώτο στόχο να συγκεντρώσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων σε διένεξη μερών· προτείνει αυτές οι ομάδες εργασίας να έχουν τη δυνατότητα να ακούν τακτικά τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· προτείνει μια από αυτές να αφιερωθεί στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας ενώ μια άλλη να ασχοληθεί με το πρόβλημα της μετανάστευσης·

5.   επιμένει ώστε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα τρίτα κράτη να σέβονται τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και ιδιαίτερα τη ρήτρα "Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου" των ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης· ζητεί από τα κράτη του Μαγκρέμπ να εξασφαλίζουν τον πολιτικό πλουραλισμό και για το λόγο αυτό να μην θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων·

6.   πιστεύει ότι όλοι όσοι υπέγραψαν τη Δήλωση της Βαρκελώνης πρέπει να δεσμευθούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν όλες τις πτυχές της εταιρικής σχέσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από όλα τα μέρη να καθορίσουν σαφείς μηχανισμούς όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 των συμφωνιών σύνδεσης·

7.   επιμένει στο γεγονός ότι οι ισχύουσες συμφωνίες πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικών αξιολογήσεων, μια φορά ετησίως, από το Συμβούλιο Σύνδεσης, και ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ να συμμετέχουν πλήρως στην αξιολόγηση αυτή· επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου με τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ που υπογράφουν τις συμφωνίες αυτές και προτείνει τη σύσταση μια μικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής με τα κράτη αυτά, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει σε άμεση σχέση με το Ευρωμεσογειακό Κοινοβουλευτικό Φόρουμ·

8.   επιμένει στην ανάγκη να διατεθούν τα αναγκαία μέσα ώστε να αυξηθεί η συνεργασία όσον αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί και του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των μερών·

9.   υπενθυμίζει τη σημασία της προώθησης και της προστασίας της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι για τη διαδικασία εγκαθίδρυσης και εδραίωσης του κράτους δικαίου και ζητεί μια πραγματική εγγύηση της αρχής αυτής· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δράσει ανεξάρτητα όσον αφορά την ανάθεση των προγραμμάτων για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

10.   χαιρετίζει την καταγγελία από το σύνολο των κρατών του Μαγκρέμπ των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον· υποστηρίζει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, θεωρεί όμως ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογεί πρακτικές αντίθετες προς το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη διεθνή νομιμότητα·

11.   τονίζει ότι η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Μαγκρέμπ, τονίζει δε την ανάγκη να υποστηριχθούν άμεσα οι ανεξάρτητες ενώσεις πολιτών και οι τοπικές ΜΚΟ·

12.   ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν, στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Βαλένθια, την πολιτική τους όσον αφορά τη μετανάστευση με τις χώρες του Μαγκρέμπ, διότι το άνοιγμα των αγορών στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης πρέπει να συνοδεύεται με μεγαλύτερο άνοιγμα των συνόρων στους πολίτες, με παράλληλο σεβασμό του πλαισίου νομιμότητας και της απαραίτητης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των προσφύγων, της προσδοκίας για μια καλύτερη ζωή και της ικανότητας υποδοχής της Ένωσης και των κρατών μελών της, εντείνοντας επίσης τον αγώνα κατά του παράνομου εμπορίου ανθρώπων·

13.   προς το σκοπό αυτό, προτείνει, πρώτον, την από κοινού ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων η οποία να βασίζεται στην αρχή της κινητοποίησης της μετανάστευσης υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας και υπέρ της ανάπτυξης των χωρών προέλευσης και δεύτερον, την εφαρμογή μιας πολιτικής υπέρ της ενσωμάτωσης, που να καθορίζεται με σαφήνεια στην χώρα υποδοχής για τους μετανάστες που διαμένουν μόνιμα και να βασίζεται στην ισότητα των δικαιωμάτων· προτείνει, με αυτή την προοπτική, να προβλεφθούν διατάξεις προς διευκόλυνση χορηγήσεων θεωρήσεων διαβατηρίων σε άτομα, όπως οι επιχειρηματίες, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές, οι φοιτητές, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι συνδικαλιστές, τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την προώθηση της ευρωμεσογειακής συνεργασίας· καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των χωρών εταίρων να κάνουν χρήση των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας για το συντονισμό της υλοποίησης αυτής της πολιτικής, και ιδιαίτερα για την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ανθρώπων·

14.   σημειώνει τις δηλώσεις του Προέδρου Καντάφι και αναμένει αυτές να συγκεκριμενοποιηθούν σύντομα με την εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Λιβύη·

15.   επιθυμεί οι διάφορες επιλογές που περιλαμβάνονται στην τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση της διένεξης της Δυτικής Σαχάρας καθώς και άλλες ενδεχόμενες προτάσεις να υποβληθούν σε άμεση διαπραγμάτευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών·

16.   επιθυμεί η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ να ευνοήσει τη δημιουργία ειρηνικού κλίματος στην περιοχή, προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων λαών και ιδιαίτερα του λαού της Σαχάρας που υφίσταται ιδιαίτερα σοβαρές ταλαιπωρίες επί 25 έτη·

17.   επαναλαμβάνει την σημασία που προσδίδει στην εμβάθυνση του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ των δυο όχθεων της Μεσογείου και ζητεί τόσο από την Επιτροπή όσο και από την επιτροπή του των Εξωτερικών Υποθέσεων να αναλάβουν πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό· θεωρεί ότι τα υπάρχοντα προγράμματα στον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα πρέπει να αυξηθούν σε αριθμό και να εφαρμόζονται με αποτελεσματικότερο τρόπο·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε απολογισμό των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης·

19.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες εξαγωγής προϊόντων από τις χώρες του Μαγκρέμπ στην Ευρώπη και να συνεργασθεί με τις χώρες του Μαγκρέμπ με στόχο να προωθηθεί η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, η ανάπτυξη κοινοπραξιών και η ελευθέρωση του εμπορίου, στοιχεία που είναι ουσιώδη για μια βαθειά και σταθερή εταιρική σχέση·

20.   εκφράζει εκ νέου λύπη για την αποτυχία της αλιευτικής συμφωνίας ΕΚ-Μαρόκου και εύχεται οι διαπραγματεύσεις να επαναληφθούν σύντομα και να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που θα επιτρέψει να αποκατασταθούν ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την εύλογη ανησυχία για τη διατήρηση της αλιευτικής κληρονομιάς·

21.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μια από τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι η αναζήτηση και η αναγνώριση της επισιτιστικής επάρκειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιμένει στο γεγονός ότι το αναγκαίο άνοιγμα των αγορών πρέπει να είναι ισότιμο μεταξύ των εταίρων, και πρέπει να είναι ισορροπημένο με μέτρα που να διασφαλίζουν τη διαχρονικότητα της περιφερειακής γεωργίας και αλιείας·

22.   τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης συνεργασιών στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών (μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, παιδεία, υγεία) που θα ήταν επωφελείς για την οικονομική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών και την ικανοποίηση των αναγκών των πληθυσμών·

23.   θεωρεί χρήσιμο η διάσταση του Μαγκρέμπ να συμπεριλάβει, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, την εντατικοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και των υπηρεσιών·

24.   διαπιστώνει ότι το υφιστάμενο επίπεδο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ, το οποίο δεν ξεπερνά το 4%, δείχνει ότι το άνοιγμα των συνόρων δεν επαρκεί αν δε συνοδεύεται από παραγωγικές επενδύσεις και επενδύσεις στις υποδομές οι οποίες να προσανατολίζονται στη συμπληρωματικότητα και στην ολοκλήρωση των οικονομιών με αφετηρία τη γεωργία και την ενέργεια·

25.   θεωρεί ουσιώδη την ανάπτυξη διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης και στον περιβαλλοντικό τομέα (αγώνας κατά της απερήμωσης, της μόλυνσης των ακτών, της υποβάθμισης του αστικού χώρου) καθώς και της σύγκλισης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και της προσέγγισης των κοινωνικών συστημάτων·

26.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δείξουν, με την ευκαιρία αυτή, τη θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει υπόψη τις ανάγκες των εταίρων μας και να αναπτύξει νέα μέσα συνεργασίας σε ένα πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού·

27.   πιστεύει ότι η δήλωση του Αγαδίρ πρέπει να θεωρηθεί ως πρώτο στάδιο της ανάπτυξης ενός ευρύτερου εμπορίου νότου-νότου για την καλύτερη ενσωμάτωση του συνόλου των οικονομιών των χωρών της περιοχής·

28.   προτείνει οι σχέσεις ΕΕ-Μαγκρέμπ να εξετάζονται στο μέλλον σε ένα ειδικό καινοτόμο πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να λάβει τη μορφή ενός συμβολαίου για τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την ανάπτυξη, με σκοπό την υποστήριξη και την επανενεργοποίηση της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης μεταξύ των 5 χωρών του Μαγκρέμπ, όπως καθορίσθηκε από την ιδρυτική συνθήκη της Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ και υπεγράφη από τις χώρες του Μαγκρέμπ το Φεβρουάριο του 1989·

29.   θεωρεί ότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 και η απόφαση του Συμβουλίου ΕCΟFΙΝ δεν έρχονται σε αντίθεση με την προοπτική της μελλοντικής δημιουργίας μιας Ευρωμεσογειακής Τράπεζας Αναπτύξεως· θεωρεί την απόφαση περί δημιουργίας ενός ενισχυμένου ευρωμεσογειακού επενδυτικού μηχανισμού εντός της ΕΤΕ, καθώς και τη δημιουργία γραφείου της ΕΤΕ στην περιοχή, ως ένα πρώτο θετικό βήμα ικανό να ενθαρρύνει άμεσα μια ροή επενδύσεων με αυτή την προοπτική· πιστεύει ότι θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το Κοινοβούλιο επί του θέματος αυτού και ζητεί προς τούτο από την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως νέα ειδική ανακοίνωση η οποία να εξετάζει τις οικονομικές ανάγκες, τη ροή των υφισταμένων χρηματοδοτήσεων και την πλέον κατάλληλη θεσμική δομή χρηματοδότησης·

30.   προτείνει, για το σκοπό αυτό, να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες έτσι ώστε να προσανατολιστούν οι επενδύσεις με στόχο να υποστηριχθούν τα περιφερειακά και διεθνικά σχέδια στο Μαγκρέμπ, και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει επίσης την πολυεθνική διάσταση των προγραμμάτων MEDA και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να αναπτυχθεί περισσότερο και να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία·

31.   υπογραμμίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου, όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων πολιτισμικών κοινοτήτων στους κόλπους των χωρών της ΕΕ και των χωρών του Μαγκρέμπ· εκτιμά ότι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού, που θα σέβεται την οικολογική πολυμορφία και θα συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού·

32.   εύχεται να μπορέσει η διάσταση του Μαγκρέμπ να αποτελέσει ένα είδος εμβάθυνσης και έναν υποπεριφερειακό κρίκο στην πολιτική της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και υποστηρίζει γι' αυτό το σκοπό την επανενεργοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της δυτικής Μεσογείου·

33.   αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, στην Αυτού Μεγαλειότητα το Βασιλιά του Μαρόκου, στον Πρόεδρο της Αλγερινής Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Τυνησιακής Δημοκρατίας, στον Ηγέτη της Σοσιαλιστικής και Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 286.
(2) ΕΕ L 183 της 22.7.2000, σ. 5.
(3) ΕΕ C 87 Ε της 11.4.2002, σ. 216.
(4) ΕΕ C 377 της 29.12.2000, σ. 354.
(5) ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 261.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου