Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0227(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0028/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0028/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0075

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 352kWORD 34k
Τρίτη 11 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Προενταξιακά μέτρα για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης *
P5_TA(2003)0075A5-0028/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 σχετικά με την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά μέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (CΟΜ(2002) 519 - C5-0497/2002 - 2002/0227(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (CΟΜ(2002) 519)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 181Α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει (C5-0497/2002),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0028/2003),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑITΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2
(2)  Δεν προβλέπεται καμία ειδική διάταξη στον κανονισμό για εφαρμογή μέτρων που να αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αγροτικών περιοχών μετά από εξαιρετικές φυσικές καταστροφές.
(2)  Δεν προβλέπεται καμία ειδική διάταξη στον κανονισμό για εφαρμογή μέτρων που να αποσκοπούν στην αποκατάσταση των αγροτικών περιοχών μετά από εξαιρετικές καταστροφές.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΝΕΟ ΕΔΑΦΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Άρθρο 2, περιπτώσεις 7α, 7β και 7γ (νέες) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999)
Στο άρθρο 2, μετά την έβδομη περίπτωση παρεμβάλλονται οι ακόλουθες νέες περιπτώσεις:
"- ειδικά μέτρα μετά τη διαπίστωση ότι πρόκειται για εξαιρετικές καταστροφές και ιδίως φυσικές καταστροφές·
- τοπικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ή εθελοντικών φορέων με στόχο την προώθηση της εφαρμογής ενός ή περισσότερων μέτρων που προβλέπει το παρόν άρθρο·
- ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταξύ των παραγόντων των τοπικών αρχών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων που δεσμεύονται να υλοποιήσουν άλλα μέτρα στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου·"
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο α) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999)
α) όσον αφορά σχετικά έργα που προβλέπονται στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν συμβεί εξαιρετικές φυσικές καταστροφές, οπότε η κοινοτική συνδρομή μπορεί να ανέρχεται στο 85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης·
α) όσον αφορά σχετικά έργα που προβλέπονται στο πλαίσιο οποιουδήποτε μέτρου όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν συμβεί εξαιρετικές καταστροφές, κυρίως φυσικές καταστροφές, οπότε η κοινοτική συνδρομή μπορεί να ανέρχεται στο 85% της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης·

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 195.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου