Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0227(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0028/2003

Ingediende teksten :

A5-0028/2003

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2003)0075

Aangenomen teksten
PDF 206kWORD 31k
Dinsdag 11 maart 2003 - Straatsburg
Pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode *
P5_TA(2003)0075A5-0028/2003

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1268/1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (COM(2002) 519 – C5&nbhy;0497/2002 – 2002/0227(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2002) 519(1)),

–   gelet op artikel 181 A van het EG-Verdrag, op basis waarvan het door de Raad is geraadpleegd (C5&nbhy;0497/2002),

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A5&nbhy;0028/2003),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG&nbhy;Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter dit voorstel te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
OVERWEGING 2
(2)  In die verordening zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor acties om bij te dragen tot het herstel van plattelandsgebieden na uitzonderlijke natuurrampen.
(2)  In die verordening zijn geen specifieke bepalingen opgenomen voor acties om bij te dragen tot het herstel van plattelandsgebieden na uitzonderlijke rampen.
Amendement 2
ARTIKEL 1, NIEUWE ALINEA NA DE INLEIDENDE FORMULE
Artikel 2, streepje 7 bis, 7 ter en 7 quater (nieuw) (Verordening (EG) nr. 1268/1999)
In artikel 2 worden na het zevende streepje de volgende nieuwe streepjes toegevoegd:
"- bijzondere maatregelen nadat is vastgesteld dat er sprake is van uitzonderlijke rampen, met name natuurrampen,
- plaatselijke partnerschappen tussen de publieke, de particuliere en de vrijwilligerssector, die tot doel hebben de omzetting van een of meer maatregelen uit dit artikel te bevorderen;
- ontwikkeling van capaciteiten onder actoren binnen de plaatselijke autoriteiten of niet-gouvernementele organisaties die zich inzetten voor de bevordering van andere maatregelen uit dit artikel;"
Amendement 3
ARTIKEL 1
Artikel 8, lid 1, letter a) (Verordening (EG) nr. 1268/1999)
a) wanneer de Commissie bepaalt dat zich uitzonderlijke natuurrampen hebben voorgedaan, kan de bijdrage van de Gemeenschap voor relevante projecten in het kader van gelijk welke maatregel tot 85% van de totale subsidiabele overheidsuitgaven bedragen;
a) wanneer de Commissie bepaalt dat zich uitzonderlijke rampen, met name natuurrampen hebben voorgedaan, kan de bijdrage van de Gemeenschap voor relevante projecten in het kader van gelijk welke maatregel tot 85% van de totale subsidiabele overheidsuitgaven bedragen;

(1) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 195.

Juridische mededeling - Privacybeleid