Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0245(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0040/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0040/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0083

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 28k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς ("κανονισμός ΑΕΕ") *
P5_TA(2003)0083A5-0040/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς ("κανονισμός ΑΕΕ") (CΟΜ(2002) 558 - C5-0515/2002 - 2002/0245(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002) 558)(1),

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 269 της Συνθήκης ΕΚ και 173 της Συνθήκης Eυρατόμ, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0515/2002)·

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0040/2003),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, εάν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει εκ νέου το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 45 Ε της 25.2.2003, σ. 61.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου