Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B5-0156/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B5-0156/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0088

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 34k
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Kρίση στον τομέα αλιείας λευκόσαρκων ιχθύων
P5_TA(2003)0088B5-0156/2003

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κρίση στον τομέα αλιείας λευκόσαρκων ιχθύων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Α  . εκτιμώντας ότι κατά την έγκριση των μέτρων διαχείρισης των αλιευτικών πόρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες μελέτες σχετικά με τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες επί της αλιευτικής βιομηχανίας,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την κρίση του γάδου(1), απηύθυνε προειδοποίηση για τις τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες των αυστηρών μέτρων προστασίας του γάδου,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιστήμονες του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών θεωρούν ότι ορισμένα αποθέματα γάδου στα ύδατα της ΕΕ είναι σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το προαναφερθέν ψήφισμά του επισήμαινε ότι οι πιστώσεις που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμες στο Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας σύμφωνα με τον προγραμματισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν επαρκούν για την αποζημίωση των κοινοτήτων που έχουν δεχθεί συντριπτικό πλήγμα από παρόμοια μέτρα,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο του 2002 αποφάσισε παρ' όλ' αυτά να εγκρίνει προτάσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα οι οποίες πρόκειται να έχουν δραστικό αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας λευκόσαρκων ιχθύων στην ΕΕ·

1.   καλεί την Αρχή του προϋπολογισμού της ΕΕ και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να εκπονήσουν σχέδιο προς αποζημίωση των απωλειών που υπέστησαν οι παράκτιες κοινότητες λόγω των μέτρων προστασίας του γάδου και να διαθέσουν επιπλέον κοινοτική χρηματοδότηση ύψους έως 150 εκατομμύρια ευρώ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή των κρατών στην αντιμετώπιση της κρίσης·

2.   θεωρεί ότι η ζητούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση συμβιβάζεται με το ανώτατο όριο του τομέα 2 των δημοσιονομικών προοπτικών, συνεπάγεται όμως τον αναπρογραμματισμό των υφισταμένων πολιτικών που θα πρέπει να συμφωνηθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή την ενεργοποίηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999(2)·

3.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 30 Ιουνίου 2003, πρόταση για το σκοπό αυτό με την κατάλληλη νομική βάση·

4.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μεταβολή στα ισχύοντα μέτρα προστασίας του γάδου θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας ανάκαμψης των αποθεμάτων γάδου και δεν θα συνεπάγεται την περαιτέρω μείωσή τους·

5.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν περισσότερο εξελιγμένα μακροπρόθεσμα μέτρα προστασίας τα οποία και θα προσφέρουν την προοπτική της ανάκαμψης των αποθεμάτων γάδου αλλά και θα διασφαλίζουν τον μέγιστο αριθμό θέσεων εργασίας στον τομέα της αλιείας λευκόσαρκων ιχθύων στην ΕΕ·

6.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει γρήγορα Περιφερειακές Επιτροπές Διαχείρισης που να βελτιστοποιήσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών χωρίς να απειλήσουν τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες·

7.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διοργανώνουν τακτικές συναντήσεις μεταξύ επιστημόνων και αλιέων και να αυξήσουν το εύρος και το βάθος της επιστημονικής αξιολόγησης και ανάλυσης όσον αφορά την κοινοτική αλιεία·

8.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στηρίξουν την επέκταση της διαδικασίας της συναπόφασης στον τομέα της αλιείας·

9.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) P5_TA(2002)0593.
(2) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου