Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/2287(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0051/2003

Indgivne tekster :

A5-0051/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0089

Vedtagne tekster
PDF 37kWORD 47k
Onsdag den 12. marts 2003 - Strasbourg
Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik
P5_TA(2003)0089A5-0051/2003

Europa-Parlamentets beslutning om status over den europæiske økonomi - forberedende betænkning med henblik på Kommissionens henstilling om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (2002/2287(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af de overordnede økonomiske retningslinjer for 2002 (KOM(2003) 4),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om økonomien i EU: Oversigt 2002 - Sammenfatning og de vigtigste konklusioner (KOM(2002) 712),

-   der henviser til Kommissionens prognoser fra efteråret 2002 for perioden 2002-2003(1),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råds forårsmøde i Barcelona - Lissabon-strategien - Gennemføre forandringer (KOM(2002) 14) og sin beslutning af 28. februar 2002 om Lissabon-processen og den fremtidige kurs(2),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen: Rapport til Det Europæiske Råds forårsmøde den 21. marts 2003 (KOM(2003) 5),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om strukturelle indikatorer (KOM(2002) 551),

-   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.-24. marts 2000 og fra Det Europæiske Råd i Göteborg den 15.-16. juni 2001,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet til Det Europæiske Råds forårsmøde i Stockholm den 23.-24. marts 2001 om Lissabon-strategien (KOM(2001) 140),

-   der henviser til sin beslutning af 28. februar 2002 om strategien for en bæredygtig udvikling med henblik på topmødet i Barcelona(3),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om den fremtidige europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS): "En strategi for fuld beskæftigelse og bedre job til alle" (KOM (2003) 6),

-   der henviser til TEPSA-ekspertpanelets endelige rapport af 20. januar 2003 til Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål om de overordnede økonomiske retningslinjer for 2003,

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen om økonomisk reform: rapport om Fællesskabets produkt- og kapitalmarkeder (KOM(2002) 743),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 163,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål (A5&nbhy;0051/2003),

A.   der henviser til, at det endelige mål for rammerne for EU's økonomiske og sociale politik er at opnå højere ikke-inflatorisk vækst, fuld beskæftigelse, især for de befolkningsgrupper, som er mest udsat for arbejdsløshed (kvinder, unge mennesker og ældre arbejdstagere), bidrage til en bæredygtig udvikling og øge den sociale samhørighed,

B.   der henviser til, at Europa har været længe om at komme sig efter den økonomiske afmatning på verdensplan, idet der ikke har været nogen klar stigning i den økonomiske vækst i 2002, og udsigterne for den nærmeste fremtid stadig er usikre, og til at den nuværende nedgangsperiode stiller de politisk ansvarlige over for en ny udfordring, eftersom den har sine egne særlige kendetegn og er præget af en kombination af faldende vækst og relativ prisstabilitet i en tid, hvor Europa netop har indført en fælles valuta,

C.   der henviser til, at en af hovedårsagerne til EU's langsomme overvindelse af krisen er den europæiske økonomis manglende smidighed, der forhindrer den i at reagere hurtigt på chok udefra, og til at de politisk ansvarlige bør se nærmere på situationen inden for EU og koncentrere sig om de fælles politikker såvel som om de enkelte medlemsstaters økonomi og årsagerne til den store spredning mellem dem, hvad de makroøkonomiske resultater angår,

D.   der henviser til, at den nye internationale situation tydeligt har påpeget vigtigheden af Lissabon-reformdagsordenen fra 2000 og den tilsvarende Göteborg-dagsorden fra 2001, og henviser til, at det er nedslående at konstatere, at reformarbejdet i 2002 stadigvæk skrider så langsomt frem, og til, at niveauet for offentlige og private investeringer i EU er meget lavt, hvilket også gælder væksten i produktiviteten,

E.   der henviser til at EU's arbejdsløshedsproblem snarere er komplekst og strukturelt end cyklisk, og at det er blevet forværret som følge af væksttilbagegangen,

F.   der henviser til, at Europa til trods for, at der for øjeblikket hersker en vis prisstabilitet, fortsat har en høj underliggende inflation, hvilket især skyldes servicesektoren, energipriserne og priserne på friske fødevarer,

G.   der henviser til, at medlemsstaterne er forpligtet til at foretage samordning af de økonomiske politikker (EF-traktatens artikel 98 og 99) med henblik på virkeliggørelsen af Den europæiske Unions mål, som disse er fastlagt i artikel 2, og at de nuværende procedurer, der er til rådighed for den økonomiske og sociale politik, ikke er tilstrækkelige til at imødegå de udfordringer, som den europæiske økonomi står overfor, og henviser til, at den voksende indbyrdes økonomiske afhængighed i euroområdet gør det nødvendigt på forhånd at styrke koordinationen af den økonomiske politik og politikken for beskæftigelsen, og at euroens og den fælles valutapolitiks eksistens har tydeliggjort manglen på en ensartet og klar europæisk økonomisk politik,

1.   opfordrer de europæiske ledere og beslutningstagere til at genoplive debatten om den økonomiske politik i forbindelse med de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik med mere kreativitet og proaktive politikker, som skal være forenelige med stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser, for at skabe et klima af tillid til den europæiske økonomi; mener, at det er nødvendigt at sætte gang i konkurrenceevnen og den økonomiske vækst, som skal tilpasses det vigtigste mål for den økonomiske politik, nemlig jobskabelse, for at modvirke den konstant voksende tendens i Europa i retning af lavere beskæftigelsestal og aldrende befolkninger; anser det med henblik herpå for at være prioriteter, at der skabes nye aktiviteter, og at offentlig og privat investering støttes;

2.   opfordrer de europæiske ledere til på Rådets kommende forårsmøde om den økonomiske politik ikke at forfalde til vage og intetsigende vendinger, men slå til lyd for fremskyndelse og effektiv gennemførelse af strukturreformer i Europa ved at bekræfte relevansen af den afbalancerede og globale strategi, der blev vedtaget i Lissabon og i Göteborg i 2000 og udbygget i Stockholm i 2001, herunder strukturreformer, offentlige og private investeringer, miljørigtig produktion og forbedring af den europæiske økonomiske og sociale model;

3.   mener, at en hvilken som helst kortfristet efterspørgselsstimulerende politik med henblik på at skabe mere aktivitet (ændring af renterne og skattemæssige justeringer) for det første ikke bør sætte den makroøkonomiske stabilitet på spil for at give økonomiske og sociale aktører fornyet tillid, for det andet ikke bør nedbryde den europæiske konkurrenceevne på et globaliseret marked og for det tredje skal være forenelige med en politik for nedbringelse af den offentlige gæld og forøgelse af de offentlige besparelser med henblik på at finansiere de offentlige investeringer, som er nødvendige for at kunne imødegå den udfordring, som de aldrende befolkninger udgør for den europæiske økonomiske og sociale model;

4.   bifalder de proceduremæssige ændringer med henblik på koordinationen af den økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken, som Kommissionen har indført ved at gøre de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik midtvejsorienterede, sørge for, at de europæiske retningslinjer for beskæftigelsen støtter hinanden indbyrdes, og integrere strategien for bæredygtig udvikling; mener, at dette yderligere bør underbygges ved at samordne skattepolitik og forsyningspolitik samtidig med, at der gennemføres en reform af pensionssystemerne på en måde, der er i overensstemmelse med den monetære politik; mener, at alle disse processer bør integreres og bruges som en foreløbig ramme, der skal danne udgangspunkt for vedtagelsen af EU's budget og de nationale budgetter; mener endelig, at denne proces skal omfatte både arbejdsmarkedets parter og de kommende medlemsstater;

5.   understreger, at Den Europæiske Centralbank fortsat skal være meget agtpågivende i betragtning af den fortsat høje underliggende inflation, især i servicesektoren; går ind for, at der skal være sammenhæng mellem lønstigninger og produktivitet som et middel til at tøjle inflationen; mener, at liberalisering af markederne understøttet af foranstaltninger til forøgelse af prisgennemsigtigheden sammen med strukturreformer med sigte på at øge produktiviteten vil lette inflationspresset og efterhånden give mere spillerum for Den Europæiske Centralbank, især hvis euroens valutakurs er til skade for den europæiske eksport;

6.   understreger Parlamentets tilslutning til stabilitets- og vækstpagten og støtter den intelligente og fleksible anvendelse af pagten, som Kommissionen foreslår, især hensigten om i højere grad at fokusere på de enkelte medlemsstaters generelle gældsniveau, idet der samtidig tages hensyn til behovet for offentlige investeringer - især når Kommissionen finder, at disse investeringer er i overensstemmelse med Lissabon- og Stockholmstrategien - og at de af denne grund er af fælles interesse; konstaterer med skuffelse, at adskillige medlemsstater, der stadig har store strukturelle underskud, endnu ikke har gjort fremskridt i retning af budgetstillinger tæt på balance eller i overskud, hvilket forhindrer de automatiske stabilisatorer i at fungere korrekt; mener, at Rådet og Kommissionen har misligholdt deres forpligtelser i årene med økonomisk opgang inden tilbagegangen ved ikke rettidigt at advare medlemsstaterne om uhensigtsmæssige skattepolitikker;

7.   mener, at det for at øge beskæftigelsen og produktiviteten er nødvendigt at fremskynde strukturelle reformer for at afhjælpe den manglende smidighed, som har hæmmet den økonomiske udvikling, og at det i den forbindelse vil være nødvendigt at definere, hvor den manglende smidighed gør sig gældende (som det skete i hvidbogen om det indre marked fra 1984); finder endvidere, at en stærk politisk vilje er nødvendig for at gennemføre disse reformer, eftersom de uvægerligt til at begynde med kræver ofre og først senere frembringer fordele; understreger derfor, at social dialog er en afgørende faktor for et heldigt udfald af disse reformer, som skal tilskynde de økonomiske aktører og arbejdsmarkedets parter til at påtage sig deres ansvar for at forebygge øget ulighed, fremme positiv mobilitet og bekæmpe udstødelse;

8.   mener, at højere niveauer for offentlig og privat investering er nøglen til voksende produktivitet og fuld beskæftigelse, og efterlyser derfor en hurtig gennemførelse af de teknologiske udviklinger og nye teknologier; finder derfor, at det på EU-budgettet og de nationale budgetter er nødvendigt at øge ressourcerne til undervisning og uddannelse, højteknologiindustrier, som informations- og kommunikationsteknologi, og miljøvenlig produktion, forskning og udvikling såvel som infrastruktur, transeuropæiske netværksindustrier og private-public partnerskaber for at nå kvantitative mål på hvert af disse områder; finder endvidere, at skattefordelene i forbindelse med udgifter og investeringer i disse aktiviteter bør forøges; understreger, at det er vigtigt at vedtage det europæiske patent;

9.   understreger betydningen af at fremme Europas produktions-, fabrikations- og industrigrundlag og påpeger, at en økonomisk model udelukkende baseret på tjenesteydelser ikke bør være det fremtidige valg for Europas økonomi; understreger derfor betydningen af at gennemgå ny lovgivning ved hjælp af en konsekvensvurdering og anmoder Kommissionen om at udvide listen over pilotforanstaltninger, for hvilke man allerede har planlagt en tredobbelt evaluering (konsekvenser for økonomi, beskæftigelse og miljø) i 2003, og også inkludere de kommende forslag fra Kommissionen om en kemipolitik og prisfastsættelse af transportinfrastruktur; understreger også betydningen af et samlet tiltag ved gennemførelsen af forskellige foranstaltninger inden for EU-klimaændringspolitikken med henblik på at bevare den internationale konkurrenceevne for energikrævende industrier i Europa;

10.   i betragtning af den europæiske økonomis store sårbarhed over for de ustabile oliepriser og det ubesvarede spørgsmål om, hvornår oliereserverne vil være udtømt, bør Europa gøre vedvarende energi til et prioritetsanliggende og ikke blot investere i vedvarende energiformer, men også i endnu højere grad anvende de eksisterende og fremtidige resultater af forskningen til at tage føringen i den næste industrielle revolution inden for denne sektor, ligesom USA gjorde med IT-sektoren;

11.   understreger, at Lissabon-målene kun vil kunne nås, hvis iværksætterkulturen fremmes i Europa; mener med henblik herpå, at de små og mellemstore virksomheder (SMV) er af afgørende betydning for væksten og beskæftigelsen; opfordrer for det første til, at der træffes foranstaltninger med henblik på at lette hurtig oprettelse af nye virksomheder gennem anvendelse af nye teknologier og ved at tillade ordninger med udsættelse af skattebetaling; går for det andet ind for en forenkling af lovgivningen; går for det tredje ind for metoder til at reducere kapitalomkostningerne for de små og mellemstore virksomheder og lette adgangen til risikovillig kapital; påpeger, at man nøje bør følge udviklingen med hensyn til kapitalbestemmelser i forbindelse med Basel II-forhandlingerne, og opmuntrer Den Europæiske Investeringsfond til at optrappe sine bestræbelser, hvad angår lånegarantiordninger; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gøre en reel indsats for at opfylde de løfter, som de afgav i chartret for små og mellemstore virksomheder;

12.   mener, at korrekt og rettidig gennemførelse af EU-direktiver er af væsentlig betydning for udviklingen af det indre marked, og at de nuværende overtrædelsesprocedurer ikke har tilstrækkelig tvingende kraft; opfordrer derfor Kommissionen til at øge presset på de medlemsstater, der ikke har formået fuldt ud at gennemføre vigtige direktiver;

13.   mener, at yderligere fremskridt i retning af et mere dynamisk og integreret indre marked er nødvendige; opfordrer medlemsstaterne til yderligere at liberalisere deres public serviceydelser og netværksindustrierne de steder, hvor de etablerede operatørers andel af markedet stadig er høj, og der stadig er for lidt konkurrence: disse omfatter posttjenester, telekommunikation, gas og elektricitet, jernbane- og lufttransport samt radio- og tv-tjenester; understreger, at den universelle karakter, den høje kvalitet og et rimeligt prisniveau for disse ydelser skal sikres af fælleskabsinstitutionerne på lokalt, regionalt og nationalt niveau; mener, at muligheden for at forbinde de enkelte medlemsstaters netværker indbyrdes er særlig vigtig med henblik på EU's udvidelse; tager positivt imod initiativet til en grønbog om tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse og håber, at forhandlingen giver mulighed for at fastlægge og iværksætte en fællesskabsstrategi for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, hvilket er absolut nødvendigt for gennemførelsen af Lissabon-målene;

14.   slår til lyd for fuldstændig og rettidig gennemførelse af såvel handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser (FSAP) som handlingsplanen for risikovillig kapital (RCAP); opfordrer til, at man udvikler markederne for risikovillig kapital, og anmoder om, at Den Europæiske Investeringsfond (EIF) kommer til at spille en større rolle; mener, at der i forbindelse med en større integration af det finansielle marked i Europa er behov for yderligere koordinering af de nationale tilsynsmyndigheder, hvilket måske kan føre til en enkelt europæisk tilsynsmyndighed;

15.   understreger, at det finansielle marked samtidig har nogle alvorlige problemer med at opfylde de små og mellemstore virksomheders finansieringsbehov og behovet for finansiering af regionaludvikling og netværksinfrastrukturer; anmoder derfor om, at der på europæisk niveau udarbejdes en finansieringspolitik, som kan opfylde disse behov;

16.   understreger, at krisen på aktiemarkederne sætter fokus på ledelsesproblemer i erhvervslivet, som også berører Den Europæiske Union, og kræver vedtagelse af en ambitiøs fællesskabsplan på grundlag af Winter-rapporten om selskabsret og virksomhedsledelse;

17.   opfordrer til, at der gøres en ihærdig indsats for at øge beskæftigelsen, især for kvinder, handicappede og ældre arbejdstagere, gennem følgende aktioner: for det første skatteincitamenter for virksomheder, som ansætter disse målgrupper, såsom indkomstskattefradrag i forbindelse med jobskabelse og nedsættelse af skatten på arbejdskraft (herunder arbejdsgiverbidrag), især for lavtlønnede arbejdstagere, hvilket bør opvejes gennem en forøgelse af den indirekte beskatning, hvis budgetstabiliteten skulle blive truet, for det andet en forhøjelse af den effektive pensionsalder baseret på arbejdstagernes frivillige beslutning, understøttet af øgede forventninger til pensionens størrelse og incitamenter for virksomheder, som ikke nedskærer antallet af ældre ansatte; for det tredje fremme af alle aspekter af arbejdskvalitet, herunder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; og opfordrer endelig til, at der udformes regionale og lokale beskæftigelsesstrategier;

18.   opfordrer til større arbejdskraftmobilitet inden for EU gennem øgede incitamenter til at flytte fra en medlemsstat til en anden, indskrænkning af bureaukratiet, forbedring af mulighederne for at få udbetalt socialforsikring over hele Europa, anerkendelse af eksamensbeviser, erhvervserfaring og kvalifikationer og af bidrag til pensionsordninger; mener, at opmærksomheden især bør rettes mod uddannelse, uddannelse på arbejdspladsen, livslang uddannelse og forbedring af kvalifikationer, især sprogkundskaber;

19.   opfordrer til fremskyndelse af processen med fjernelse af skattebestemmelser, der forvrider konkurrencen; understreger nødvendigheden af at gennemføre den nyligt vedtagne pakke vedrørende beskatning af opsparede midler; opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremme processen hen imod momskonvergens (for at muliggøre princippet om oprindelsesland) og energibeskatning; efterlyser foranstaltninger med henblik på at forsyne virksomhederne med et konsolideret selskabsbeskatningsgrundlag for deres EU-dækkende aktiviteter; slår endelig til lyd for en aftale om fælles principper for beskatning af supplerende pensionsfonde i Europa;

20.   mener, at der i forbindelse med den øgede fleksibilitet inden for Europas markedsøkonomi er behov for et tilsvarende mål for virksomhedernes sociale ansvar i den private sektor med henblik på at bevare den europæiske sociale model; foreslår, at Kommissionen udformer og udvikler et fast system til bedømmelse af virksomhedernes sociale ansvar;

21.   ønsker, at euroområdet i passende omfang er repræsenteret i internationale og multilaterale institutioner; opfordrer til, at varer og energiforsyning så vidt muligt faktureres i euro for at gøre kommercielle transaktioner mere sikre og undgå dobbelt volatilitet i varepriser og valutakurser;

22.   opfordrer endnu en gang til, at Europa-Parlamentet fuldt ud inddrages i udviklingen og gennemførelsen af EU's overordnede retningslinjer for den økonomiske politik; mener, at Rådets og Parlamentets holdninger bør vægtes lige ved den årlige vedtagelse af de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik på grundlag af et forslag fra Kommissionen; understreger nødvendigheden af, at de nationale parlamenter i større omfang involveres i processen;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og arbejdsmarkedets parter.

(1) Nr. 5/2002 European Economy, ISSN 0379-0991.
(2) EFT C 293 E af 28.11.2002, s. 75.
(3) EFT C 293 E af 28.11.2002, s. 84.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik