Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0803(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0063/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0063/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0094

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 33k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της ΕΚΤ *
P5_TA(2003)0094A5-0063/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 10.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (6163/2003 - C5-0038/2003 - 2003/0803(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τη σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο (6163/2003)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 10.6 του καταστατικού της ΕΚΤ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5&nbhy;0038/2003),

-   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2003 (CΟΜ(2003) 81)(2),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5&nbhy;0063/2003),

Α  . έχοντας πλήρη επίγνωση της ανάγκης να αναμορφωθούν οι διαδικασίες ψηφοφορίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ενόψει της ενδεχόμενης διεύρυνσης της ΟΝΕ,

Β  . παρατηρώντας ότι το προτεινόμενο πρότυπο εναλλαγής έχει επικριθεί ευρέως ως υπερβολικά περίπλοκο, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η δυσκολία της μεταρρύθμισης εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 10.6 του καταστατικού της ΕΚΤ,

Γ  . τονίζοντας ότι τα μέτρα μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο την πλήρη συμμετοχή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη λήψη αποφάσεων όσο και την επαρκή εκπροσώπηση της οικονομίας της ευρωζώνης,

Δ  . επισημαίνοντας ότι, από περισσότερο μακροπρόθεσμη σκοπιά, η αύξηση των μελών θα απαιτήσει αποτελεσματικότερες δομές λήψης αποφάσεων,

1.   απορρίπτει τη σύσταση της ΕΚΤ·

2.   επιβεβαιώνει τον υφιστάμενο κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της ευρωζώνης διαθέτουν πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα ψήφου και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει αποφάσεις με την απλή πλειοψηφία των μελών του·

3.   ζητεί να διατυπωθεί από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, με την προοπτική της έγκρισης στο πλαίσιο της επόμενης διακυβερνητικής διάσκεψης, πρόταση, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λύση η οποία να διακρίνει μεταξύ των επιχειρησιακών αποφάσεων, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει διευρυμένη εννεαμελής εκτελεστική επιτροπή, επαρκώς αντιπροσωπευτική της οικονομίας της ευρωζώνης, και των στρατηγικών αποφάσεων και γενικών αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, αποφασίζοντας με διπλή πλειοψηφία βάσει του πληθυσμού των κρατών μελών, του συνολικού μεγέθους της οικονομίας και, εντός αυτής, του σχετικού μεγέθους του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

4.   καλεί την Επιτροπή και κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση νέες προτάσεις που να αντανακλούν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που εκτίθενται στο παρόν ψήφισμα·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στη, Ευρωπαϊκή Συνέλευση και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου