Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0015(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0036/2003

Indgivne tekster :

A5-0036/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0095

Vedtagne tekster
PDF 24kWORD 35k
Torsdag den 13. marts 2003 - Strasbourg
Undtagelserne fra indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer (terrorisme) *
P5_TA(2003)0095A5-0036/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af undtagelserne fra indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer og tiende ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (KOM(2003) 41 - C5-0048/2003 - 2003/0015(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003) 41)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5&nbhy;0048/2003),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A5-0036/2003),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 4 A (ny)
(4a) I forordning (EF) nr. 881/2002 bør der desuden indføres en procedure, som er baseret på de eksisterende FN-procedurer1, og som respekterer ånden i EU-traktatens artikel 19, for sletning af personer, grupper og enheder, der er opført på listen i bilag I.
___________
1 FN-pressemeddelelse af 16.8.2002 (SC/7487, AFG/203)
Ændring 7
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)
Artikel 5, stk. 1 a (nyt) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1a) I artikel 5 indsættes som stk. 1a:
"1a. Indefrysning af midler i henhold til denne forordning, der foretages af medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, skal begrundes."
Ændring 2
ARTIKEL 1, NR. 1 B (nyt)
Artikel 5, stk. 1 b (nyt) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1b) I artikel 5 indsættes som stk. 1b:
"1b. Fysiske og juridiske personer, enheder og organer kan forelægge en begæring om, at personer, grupper og enheder slettes af listen i bilag I, for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og direkte eller gennem disse kompetente myndigheder for Kommissionen.
Begæringen skal indeholde en begrundelse samt al relevant information og en anmodning om støtte til sletningen."
Ændring 3
ARTIKEL 1, NR. 1 C (nyt)
Artikel 8 a (ny) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1c) Følgende artikel 8a indsættes:
"Artikel 8a
En medlemsstat, som modtager en begæring i henhold til artikel 5, stk. 1b, skal med støtte af formandskabet og Kommissionen opretholde kontakter med den regering, som har foreslået opførelsen på listen, og den pågældende medlemsstat kan forelægge sanktionskomitéen enhver anmodning om, at personer, grupper og enheder slettes af listen i bilag I."
Ændring 4
ARTIKEL 1, NR. 1 D (nyt)
Artikel 10 a (ny) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1d) Følgende artikel 10a indsættes:
"Artikel 10a
Formandskabet og Kommissionen underretter regelmæssigt Europa-Parlamentet om gennemførelsen af denne forordning."
Ændring 9
ARTIKEL 1, NR. 1 E (nyt)
Artikel 13 a (ny) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1e) Følgende indsættes som artikel 13a:
"Artikel 13a
Medlemsstaterne vurderer denne forordnings lovlighed og effektivitet senest to år efter dens ikrafttræden."
Ændring 5
ARTIKEL 1, NR. 1 F (nyt)
Artikel 13 b (ny) (forordning (EF) nr. 881/2002)
1f) Følgende indsættes som artikel 13b:
"Artikel 13b
Denne forordning udløber samme dag, som FN's Sikkerhedsråds resolutioner nr. 1267(1999), 1390(2002) og 1452(2002) tilbagekaldes eller ophæves."

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik