Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0015(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0036/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0036/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0095

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 42k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Περιοριστικά μέτρα κατά της τρομοκρατίας *
P5_TA(2003)0095A5-0036/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση, σε ό,τι αφορά τις απαλλαγές από την δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων, και για δέκατη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (COM(2003) 41 - C5-0048/2003 - 2003/0015(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 41)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0048/2003),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0036/2003),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4α (νέα)
(4α) Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να καθιερώσει μια διαδικασία η οποία να βασίζεται στις υφιστάμενες διαδικασίες των ΗΕ1 και να σέβεται το πνεύμα του άρθρου 19 της Συνθήκης ΕΕ, σχετικά με τη διαγραφή προσώπων, ομάδων και οντοτήτων από τον κατάλογο του παραρτήματος Ι.
____________________
1 Δελτίο τύπου ΟΗΕ της 16/8/2002 (SC/7487, AFG/203)
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1α (νέο)
Άρθρο 5, παράγραφος 1α (νέα) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1α. Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
"1α. Κάθε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να αιτιολογείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ."
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1β (νέο)
Άρθρο 5, παράγραφος 1β (νέα) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1β. Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1β:
"1β. Επιπλέον, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αναφορά με την οποία ζητούν να αφαιρεθούν πρόσωπα, ομάδες και οντότητες από τον κατάλογο του Παραρτήματος Ι ("αποχαρακτηρισμός"), στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, στα οποία κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα ή των οποίων είναι υπήκοοι, και απευθείας, ή μέσω των αρμοδίων αυτών αρχών, στην Επιτροπή.
Η εν λόγω αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολόγηση του αιτήματος, όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και αίτηση ενίσχυσης όσον αφορά τον αποχαρακτηρισμό."
Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1γ (νέο)
Άρθρο 8α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1γ. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α:
"Άρθρο 8α
Το κράτος μέλος που λαμβάνει αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 5(1β) , διατηρεί, με την υποστήριξη της Προεδρίας και της Επιτροπής, επαφές με την κυβέρνηση που πρότεινε τον χαρακτηρισμό και μπορεί να διαβιβάσει στην επιτροπή κυρώσεων οιεσδήποτε αιτήσεις σχετικά με την διαγραφή προσώπων, ομάδων και οντοτήτων από τον κατάλογο του Παραρτήματος Ι."
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1δ (νέο)
Άρθρο 10α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1δ. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 10α:
"Άρθρο 10α
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά από την Προεδρία και την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού."
Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1ε (νέο)
Άρθρο 13β (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1ε. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 13β:
"Άρθρο 13β
Εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε αξιολόγηση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητάς του."
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1στ (νέο)
Άρθρο 13α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002)
1στ. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 13α:
"Άρθρο 13α
Ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει την ίδια ημέρα που θα ανακληθούν ή θα ακυρωθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 1267(1999), 1390(2002) και 1452(2002)."

(1) Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην ΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου