Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0015(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0036/2003

Ingediende teksten :

A5-0036/2003

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2003)0095

Aangenomen teksten
PDF 216kWORD 35k
Donderdag 13 maart 2003 - Straatsburg
Specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban *
P5_TA(2003)0095A5-0036/2003

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, met betrekking tot uitzonderingen op de bevriezing van tegoeden en economische middelen (COM(2003) 41 – C5&nbhy;0048/2003 – 2003/0015(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2003) 41)(1),

–   gelet op artikel 308 van het EG&nbhy;Verdrag, op grond waarvan de Raad door het Parlement is geraadpleegd (C5&nbhy;0048/2003),

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5&nbhy;0036/2003),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG&nbhy;Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
OVERWEGING 4 bis (nieuw)
(4 bis) Voorts dient in Verordening (EG) nr. 881/2002 een procedure te worden opgenomen, gebaseerd op de bestaande VN-procedures1 en onder eerbiediging van de geest van artikel 19 van het EU-Verdrag, voor het schrappen van personen, groepen en entiteiten van de lijst in bijlage I.
________
1 VN-perscommuniqué van 16.8.2002 (SC/7487, AFG/203).
Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 1 bis (nieuw)
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw) (Verordening (EG) 881/2002
1 bis. In artikel 5 wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd in bijlage II, geven de redenen voor alle bevriezingen van tegoeden krachtens deze verordening."
Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1 ter (nieuw)
Artikel 5, lid 1 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 881/2002)
1 ter. Aan artikel 5 wordt een nieuw lid 1 ter toegevoegd:
"1 ter. Daarnaast mogen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en instanties bij de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij woonachtig zijn of waar zij verblijven of waarvan zij een burger zijn en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, bij de Commissie, een verzoek indienen om personen, groepen en entiteiten van de lijst in bijlage I te schrappen.
Dit verzoek dient een rechtvaardiging van het verzoek en alle relevante informatie te bevatten alsmede een verzoek om steun voor de beoogde schrapping.
Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1 quater (nieuw)
Artikel 8 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 881/2002)
1 quater. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 8 bis ingelast:
"Artikel 8 bis
Iedere lidstaat die een verzoek als bedoeld in artikel 5, lid 1 bis heeft ontvangen, onderhoudt met de steun van het voorzitterschap en de Commissie, contacten met de regering die de aanwijzing heeft voorgesteld en kan elk verzoek inzake schrapping van personen, groepen en entiteiten van de lijst in bijlage I aan het Sanctiecomité voorleggen."
Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 1 quinquies (nieuw)
Artikel 10 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 881/2002)
1 quinquies. Na artikel 10 wordt een nieuw artikel 10 bis ingelast:
"Artikel 10 bis
Het voorzitterschap en de Commissie houden het Europees Parlement regelmatig op de hoogte van de uitvoering van deze verordening."
Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 1 sexies (nieuw)
Artikel 13 bis (nieuw) (Verordening (EG) 881/2002
1 sexies. Het volgende artikel 13 bis wordt ingevoegd:
"Artikel 13 bis
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening toetsen de lidstaten de wettigheid en de doeltreffendheid ervan."
Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 1 septies (nieuw)
Artikel 13 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 881/2002)
1 septies. Na artikel 13 wordt een nieuw artikel 13 ter ingelast:
"Artikel 13 ter
Deze verordening loopt op dezelfde dag af als die waarop de resoluties 1267 (1999), 1390 (2002) en 1452 (2002) van de VN-Veiligheidsraad ingetrokken of ongeldig verklaard worden."

(1) Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid