Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/2524(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B5-0157/2003

Indgivne tekster :

B5-0157/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0096

Vedtagne tekster
PDF 18kWORD 32k
Torsdag den 13. marts 2003 - Strasbourg
EU's militære mission i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
P5_TA(2003)0096B5-0157/2003

Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles aktion 2003/92/FUSP af 27. januar 2003 om Den Europæiske Unions militæroperation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien(1),

-   der henviser til EU-traktatens artikel 21,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 2,

A.   der bemærker, at EU skal udføre sin første militære operation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien efter anmodning fra dens regering,

B.   der bemærker, at operationen skal gennemføres under anvendelse af NATO's aktiver og kapaciteter og under ledelse af NATO's næstkommanderende for Den Fælles Forsvarsstyrke i Europa (D-SACEUR), og at EU's operationelle hovedkvarter skal være Det Øverste Hovedkvarter for de Allierede Styrker i Europa (SHAPE),

C.   der henleder opmærksomheden på, at der i artikel 9 i den fælles aktion fastlægges en finansieringsordning for de fælles udgifter i forbindelse med EU-operation med henblik på at afløse NATO-styrken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,

D.   der er overbevist om, at iværksættelse af enhver militær operation på EU's vegne kræver fuld demokratisk legitimitet og offentlig opbakning,

E.   der beklager, at EU-traktaten indtil nu kun indeholder begrænsede bestemmelser om parlamentariske høringer vedrørende spørgsmål i forbindelse med den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), og at Parlamentets ret til at blive underrettet om alle ESFP-spørgsmål fortsat er begrænset,

F.   der derfor mener, at enhver operation vedrørende krisestyring inden for rammerne af de ajourførte Petersberg-opgaver kun bør iværksættes efter samråd med Europa-Parlamentet som den eneste direkte valgte demokratiske institution på europæisk plan,

G.   der anerkender de nationale parlamenters kompetence med hensyn til militærudgifter, indkøb af militært udstyr og til anvendelse af nationale væbnede styrker, men henviser til, at Europa-Parlamentet på baggrund af de fremtidige traktatændringer bør være ansvarligt for godkendelse af mandatet til og målsætningerne for enhver EU-krisestyringsaktion finansieret på fælles basis, og at det, eftersom det udøver budgetmyndigheden sammen med Rådet, regelmæssigt bør underrettes om afholdelse af fælles udgifter i forbindelse med sådanne fælles EU-aktioner,

H.   der tager til efterretning, at 4,7 mio. euro vil blive tilvejebragt fra EU-medlemsstaternes side til dækning af de fælles udgifter til denne mission i indeværende år,

1.   bifalder Rådets afgørelse om at overtage NATO-operationen "Allied Harmony" i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien som EU's første militære opgave nogensinde;

2.   understreger, at denne operation skal ses som en vigtig prøve på EFSP's funktion i praksis og på samarbejdet mellem EU og NATO;

3.   beklager dog, at Parlamentet ikke på forhånd er informeret om mandatet, den nødvendige kapacitet og de finansielle virkninger, i overensstemmelse med artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union; glæder sig over, at det græske formandskab i forbindelse med budgetbehandlingen for 2004 har forpligtet sig til at fremlægge alle oplysninger, i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999(2) og den fælles erklæring af 25. november 2002(3), der vedtoges under budgetproceduren sidste år;

4.   understreger nødvendigheden af at sikre, at denne mission integreres tilstrækkeligt inden for EU's samlede stabiliseringspolitik og andre konfliktforebyggende politikker for regionen og understreger EU's bidrag med hensyn til at forbedre grænsesikkerheden i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien;

5.   understreger nødvendigheden af en klart defineret forbindelse mellem de militære kommandostrukturer og det politiske ansvar, der ligger hos den højtstående repræsentant for FUSP;

6.   kræver, at Rådet, især med henblik på den tilsigtede overtagelse af SFOR-kommandoen i Bosnien og Hercegovina, informerer Parlamentets kompetente udvalg i god tid og med størst mulig gennemsigtighed om følgende:

   - mandatet og målsætningerne for fremtidige ESFP-missioner,
   - sikkerhedssituationen for de anvendte styrker i landet,
   - størrelsen af de anvendte styrker, deres sammensætning og deres udstyr,
   - forbindelsen mellem de europæiske styrker og styrker fra NATO i området,
   - anvendelse af kommandostrukturerne på stedet, ved SHAPE og i EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité,
   - det civile og militære samarbejde i missionen og hvorledes operationen passer ind i sammenhængen med stabiliserings- og associeringsprocessen og de andre konfliktforebyggelsespolitikker,
   - finansiering af de delte udgifter til EU-operationen,
   - samarbejdet med OSCE og FN's agenturer i området;

7.   opfordrer Rådet til at udvide den finansielle ordning, der er fastlagt med henblik på EU's operation i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, til at omfatte alle EU's fremtidige militæraktioner;

8.   opfordrer Formandskonferencen til at give Parlamentets ansvarlige udvalg tilladelse til at sende en undersøgelsesdelegation til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien to måneder efter starten på operationen for at udarbejde en statusrapport til evaluering af effektiviteten af operationen set i forhold til ovennævnte spørgsmål;

9.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter, formanden for Det Europæiske Konvent og til OSCE.

(1) EUT L 34 af 11.2.2003, s. 26.
(2) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
(3) Se bilag I til Europa-Parlamentets beslutning af 19. december 2002 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2003 (P5_TA(2002)0624).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik