Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/2025(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0060/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0060/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0098

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 398kWORD 119k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
P5_TA(2003)0098A5-0060/2003

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, παράγραφος 2, 13 και 14, παράγραφος 4, και 141 αυτής, καθώς και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων(1),

-   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 σχετικά με την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών (CEDAW),

-   έχοντας υπόψη την Πλατφόρμα δράσης που υιοθετήθηκε κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για την Γυναίκα στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 στο Πεκίνο,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2000 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην Πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου(2),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 1994(3), την θέση του της 24ης Μαΐου 1996(4) και το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2000(5) σχετικά με την συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1995(6) και τη σύσταση 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων(7),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 1996 σχετικά με την καθιέρωση ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο τομέα(8),

-   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Σεπτεμβρίου 1997 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα: "ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στο σύνολο των κοινοτικών πολιτικών και στόχων mainstreaming"(9) και της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής για τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτήν την ανακοίνωση(10),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής οι οποίοι συνεδρίασαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου στις 29 Ιουνίου 2000, σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο(11),

-   έχοντας υπόψη τη απόφασή του της 15ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί του πρόγραμματος που αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική πλαίσιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών(2001-2005)(12) και το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα των φύλων: Πρόγραμμα εργασίας για το 2001(13),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2001 επί της έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 96/694/ΕΚ του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων(14),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(15),

-   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 76/207/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ιεραρχική ανέλιξη καθώς επίσης και τις συνθήκες εργασίας(16),

-   έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως τα άρθρα 1, (α), 27, δεύτερο εδάφιο, 28, 29 και 45, παράγραφος 1 αυτού,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα "προς μια νέα πολιτική προσωπικού" που εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Οκτώβριο 1997 καθώς και την έκθεση αξιολόγησης της 22ας Μαρτίου 2001,

-   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες στην Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκρινε το Προεδρείο το 1998 (έκθεση της κ. Hoff), το 2000 (έκθεση της κ. Lienemann) και το 2002 (έκθεση της κ. Lalumière)(17),

-   έχοντας υπόψη το τρίτο Πρόγραμμα Δράσης 2001-2005 της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών (CΟΡΕC),

-   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Απριλίου 2002 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2000(18) και ειδικότερα τις παραγράφους 17 έως 22 αυτού,

-   έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών στις 17 Ιουνίου 2002 στις Βρυξέλλες,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (Α5-0060/2003),

A.   εκτιμώντας ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου, την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συνθήκης, η Κοινότητα έχει την αποστολή να προαγάγει,

B.   εκτιμώντας ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ορίζοντας ότι η Κοινότητα επιδιώκει, σε όλες της τις δραστηριότητες, να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Γ  . έχοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου υποστήριζε την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως αποτελεσματική στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων και όριζε ότι οι κυβερνήσεις και οι άλλοι διάφοροι παράγοντες θα πρέπει να προωθούν ενεργή και ορατή πολιτική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα, έτσι ώστε, πριν από τη λήψη των αποφάσεων, να αναλύονται οι επιπτώσεις για τις γυναίκες και τους άνδρες αντιστοίχως,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συνεπάγεται την (αναδι)οργάνωση, βελτίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών πολιτικής έτσι ώστε η προοπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια εκ μέρους των παραγόντων οι οποίοι μετέχουν συνήθως στη διαμόρφωση της πολιτικής(19),

Ε  . εκτιμώντας ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου οδηγεί σε δικαιότερη και δημοκρατικότερη κοινωνία στην οποία συμμετέχουν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες, και ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αξιοποιούνται στο έπακρο οι ανθρώπινοι πόροι,

ΣΤ  . εκτιμώντας ότι η πολιτική της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου συμπληρώνει αλλά δεν υποκαθιστά τις ειδικές πολιτικές για την ισότητα και τις θετικές δράσεις, ως μέρος μιας διττής προσέγγισης για την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων,

Ζ  . έχοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις προβλέπονται στο άρθρο 141 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ (στον τομέα της απασχόλησης και της επαγγελματικής δραστηριότητας), στο άρθρο 4 της σύμβασης των ΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στη σύσταση του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1982 σχετικά με την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ήδη το 1996, πολιτική ενσωμάτωσης του φύλου και των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες σε όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές της Κοινότητας,

Θ  . έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει σηματοδοτήσει τη δέσμευσή της σε πολύ υψηλό επίπεδο θεσπίζοντας ομάδα επιτρόπων για τις ίσες ευκαιρίες, ότι επιπλέον δημιούργησε μια οργανωτική δομή σε κάθε ΓΔ και τμήμα και ανέπτυξε εργαλεία για την εναρμόνιση των πολιτικών και την παρακολούθηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

Ι  . έχοντας υπόψη ότι η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου προώθησε μια φιλόδοξη προσέγγιση για την ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Συμβουλίου,

ΙΑ  . εκτιμώντας ότι η ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων συνιστά σημαντική προϋπόθεση για την υλοποίηση μιας πολιτικής ευαίσθητης στα θέματα των φύλων και αποτελεί συνεπώς αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου,

ΙΒ  . έχοντας υπόψη ότι, παρά την σταθερή αύξηση του ποσοστού γυναικών στο ΕΚ από 17,5% το 1979 στο 31,5% στις εκλογές του 1999, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμη σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τις θέσεις με αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων στο ΕΚ (ιδίως στο Προεδρείο στο οποίο μόνον δύο αντιπρόεδροι είναι γυναίκες, και στη Διάσκεψη των Προέδρων με μια μόνον γυναίκα ως συμπρόεδρο),

ΙΓ  . υπενθυμίζοντας ότι η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική σε διάφορες υποψήφιες χώρες είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ και ότι το σημερινό ποσοστό των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να μειωθεί εάν δεν ληφθούν μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες μπορούν και είναι πρόθυμες να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές των εν λόγω χωρών,

ΙΔ  . εκτιμώντας ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό τις υψηλότερες βαθμίδες της διοίκησης του ΕΚ και τονίζοντας ότι δεν σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος μετά τις εκθέσεις του Προεδρείου το 1998 και το 2000, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η έκθεση που ενέκρινε το Προεδρείο στις 3 Σεπτεμβρίου 2002 εστιάζει το ενδιαφέρον της στην πρόσβαση των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις στο Κοινοβούλιο (πρόσληψη και διορισμός, εξέλιξη της σταδιοδρομίας) και θέτει στόχους για το σκοπό αυτό,

ΙΕ  . έχοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2001 ζητούσε την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλες τις επιτροπές σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε η εκπροσώπηση και των δύο φύλων να μην πέφτει κάτω από 40%,

ΙΣΤ  . έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας στις 23-24 Μαρτίου 2000 αναγνώρισε τη σημασία της προώθησης όλων των παραμέτρων των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και έθεσε τον στόχο της αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων γυναικών σε άνω των 60% έως το 2010,

ΙΖ  . έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, οι στόχοι της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στον οικογενειακό και επαγγελματικό βίο και της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν δύο ιδιαιτέρως βασικές προϋποθέσεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών,

ΙΗ  . υπενθυμίζοντας ότι στο ίδιο ψήφισμα του Συμβουλίου εζητείτο από τα θεσμικά όργανα και τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να εφαρμόσουν μέτρα, υπό την εργοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στις προσλήψεις και στην ιεραρχική ανέλιξη ανδρών και γυναικών με σκοπό να αποτραπεί ο οριζόντιος και κάθετος διαχωρισμός της αγοράς εργασίας,

1.   δεσμεύεται να εγκρίνει και να εφαρμόσει σχέδιο πολιτικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· δηλώνει ότι ο γενικός στόχος αυτή της πολιτικής είναι να συμβάλει στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών λαμβάνοντας πράγματι υπόψη τη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών και των δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων των δομών και των οργάνων λήψης αποφάσεων, καθώς και της διοίκησης, έτσι ώστε, πριν από τη λήψη των αποφάσεων, να αποτιμώνται οι διαφορετικές επιπτώσεις των μέτρων και των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες και να κατοχυρώνεται η διασφάλιση της ποιότητας, η οποία δεν αφορά μόνον τις διαδικασίες και τις δομές, αλλά και το περιεχόμενο, και αναπτύσσεται στο πλαίσιο μίας αντίληψης περί διαχείρισης του φύλου·

2.   θεωρεί ότι το σχέδιο πολιτικής του πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

   α ) σηματοδότηση της πολιτικής βούλησης και της δέσμευσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου για την ισότητα των δύο φύλων, η οποία θα αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη του Προεδρείου, τους προέδρους των συναφών επιτροπών και τον Γενικό Γραμματέα·
   β ) ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός μέσω του αποτελεσματικού έργου της αρμόδιας επιτροπής και, αφετέρου, με την συνεκτίμηση της προοπτικής της ισότητας γυναικών και ανδρών εκ μέρους των άλλων επιτροπών και αντιπροσωπειών·
   γ ) ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της αύξησης της εκπροσώπησης των γυναικών στα καθοδηγητικά όργανα του Κοινοβουλίου, στο προεδρείο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών και σε άλλες υπεύθυνες θέσεις, στη σύνθεση των αντιπροσωπειών και σε άλλες αποστολές όπως είναι οι αποστολές παρατηρητών σε εκλογικές αναμετρήσεις·
   δ ) ενσωμάτωση της ανάλυσης κατά φύλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού ως εργαλείο για την προώθηση της διαφάνειας και της ισότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες και προτεραιότητες γυναικών και ανδρών λαμβάνονται εξίσου υπόψη και αποτιμώντας τον αντίκτυπο των κοινοτικών πόρων τόσο για τις γυναίκες και όσο και για τους άνδρες·
   ε ) αποτελεσματική πολιτική σχέσεων με τον Τύπο και ενημέρωσης η οποία λαμβάνει συστηματικά υπόψη την ισότητα των φύλων και αποφεύγει τα στερεότυπα, όπως επίσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις προοπτικές των γυναικών, και η οποία δεν συνίσταται απλώς και μόνον σε παροχή πληροφοριών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, αλλά επιπλέον ενθαρρύνει αυτή την πολιτική·

3.   υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε τα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαθέτουν τα απαιτούμενα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης και της αξιολόγησης κατά φύλο, την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τα φύλα (έρευνες και τεκμηρίωση, εξειδικευμένο προσωπικό, εμπειρογνώμονες) και συγκεκριμένα, κατά φύλο, δεδομένα και στατιστικά στοιχεία·

4.   καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Αντιπροσωπειών να διατυπώσουν συστάσεις προς τη Διάσκεψη των Προέδρων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών με βάση τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής του·

5.   προτείνει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

   - ορισμός ενός μέλους (του προέδρου ή του αντιπροέδρου) ως υπευθύνου για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών·
   - ιεράρχηση κατά προτεραιότητα των τομέων και των θεμάτων με τα οποία σχετίζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αναλαμβάνοντας ένα σχέδιο ή μια πρωτοβουλία σε αυτόν τον τομέα·
   - ετήσια αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων στον τομέα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·
   - οι επιτροπές και οι αντιπροσωπείες πρέπει να επικουρούνται σε αυτά τα καθήκοντα από τα μέλη της γραμματείας που έχουν παρακολουθήσει κατάλληλη επιμόρφωση και αποτελούν μέρους δικτύου εμπειρογνωμόνων στα θέματα της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

6.   ενίσχυση της γραμματείας της αρμόδιας επιτροπής ώστε να μεγιστοποιηθεί η λειτουργία της και να μπορεί να συνδράμει καταλλήλως του βουλευτές της συντονίζοντας την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς πολιτικής·

7.   θεωρεί ότι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και προτείνει, για το σκοπό αυτό, να συντάσσει η αρμόδια επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αξιολόγησης της μη δυνατότητας να το πράξουν, την οποία θα υποβάλλει στην ολομέλεια· η ετήσια έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από κοινού με την έκθεση του Προεδρείου για τις ίσες ευκαιρίες στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα αποτελεί την κατάσταση πραγμάτων στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας των φύλων στο σύνολό του·

8.   τονίζει το σημαντικό ρόλο των πολιτικών κομμάτων για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου αλλάζοντας τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα μέσω των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων τους και προωθώντας τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική·

9.   καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να συζητήσει με πιο τρόπο θα μπορούσε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου (ενδεχομένως με τροποποίηση του εσωτερικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) στις δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για το σκοπό αυτό, με σκοπό ιδίως να εξασφαλισθεί η ισορροπία μεταξύ γυναικών και ανδρών στο Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και στα προεδρεία των επιτροπών και των αντιπροσωπειών·

10.   απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή, αναλαμβάνοντας και το ίδιο αυτή τη δέσμευση, να ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να θεσπίσουν προγράμματα και να διεξάγουν εκστρατείες υπέρ των γυναικών πολιτικών και υποψηφίων ώστε να διασφαλιστεί η προετοιμασία τους για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2004, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

11.   προτρέπει να διατυπωθούν κατευθυντήριες γραμμές για μια ουδέτερη γλώσσα, σε ό,τι αφορά τα φύλα, στα κείμενα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αναθεωρηθεί η χρησιμοποιούμενη ορολογία και γλώσσα στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι τούτο θα απαιτήσει την εκπαίδευση όλου του προσωπικού που εμπλέκεται στη σύνταξη διοικητικών κειμένων καθώς και της μεταφραστικής υπηρεσίας·

12.   καλεί τις εξειδικευμένες επιτροπές να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προγράμματα και οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους αντίστοιχους τομείς αρμοδιότητά τους, προωθούν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και να συντάσσουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής τους σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και την συνεκτίμηση του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού·

Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη Γραμματεία του ΕΚ

13.   ζητεί να εφαρμοστεί ένα συνεκτικό και συνολικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και την CΟΡΕC, καθώς και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του προσωπικού· αυτό το σχέδιο πολιτικής θα πρέπει να συντονίζει όλες τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, να υποδεικνύει στόχους και προτεραιότητες, καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους, και να συμπληρώνεται από δεδομένα και στατιστικά στοιχεία κατά φύλο, από δείκτες, σαφείς στόχους και συγκριτικές επιδόσεις·

14.   χαιρετίζει την ενίσχυση της μονάδας ίσων ευκαιριών στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και τον ορισμό, το Μάρτιο 2001, "συμβούλων για τις ίσες ευκαιρίες" σε κάθε Γενική Διεύθυνση· θεωρεί αναγκαίο να καθορισθούν με ακρίβεια ο ρόλος και τα καθήκοντα αυτών των συμβούλων·

15.   υπενθυμίζει την ευκαιρία που προβλέπουν το άρθρο 141, παράγραφος 4 και οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2002/73/ΕΚ·

16.   θεωρεί ότι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η ενημέρωση και η επαγγελματική επιμόρφωση αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες για την υποστήριξη των αλλαγών στις νοοτροπίες και στις συμπεριφορές· ζητεί να καθιερωθούν διδακτικές ενότητες σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα σχέδια επιμόρφωσης κάθε Γενικής Διεύθυνσης για τα μέλη του προσωπικού όλων των βαθμίδων, αρχής γενομένης από τα υψηλά διοικητικά στελέχη, καθώς και ειδικό πρόγραμμα διασκέψεων και σεμιναρίων·

17.   συνιστά να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα έγγραφα πολιτικής προσωπικού και τους κανονισμούς· πρέπει να αναθεωρηθούν οι υφιστάμενοι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής μέσα από την οπτική της διάστασης του φύλου και να αναπροσαρμοστούν αναλόγως·

18.   συνιστά, κάθε Γενική Διεύθυνση να ορίσει τομείς προτεραιότητας τους οποίους θεωρεί κατάλληλους για έναρξη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· τα αποτελέσματα των δράσεών τους ή των πρωτοβουλιών τους σε αυτόν τον τομέα θα διαδίδονται σε συνεργασία με την CΟΡΕC, τη μονάδα ίσων ευκαιριών και το δίκτυο αντιπροσώπων για τις ίσες ευκαιρίες σε κάθε ΓΔ· τα επιτυχή ή ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα σχέδια/πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να προβάλλονται ως καλύτερη πρακτική κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου·

19.   καλεί την Επιτροπή Προσωπικού να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνιζόμενη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των φύλλων στο διορισμό των εκπροσώπων της σε όλα τα συμβούλια και τις επιτροπές και την κατανομή των ευθυνών μεταξύ των μελών της· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να αυξηθεί η συνειδητοποίηση γύρω από τα θέματα ισότητας των φύλων και το να προβλεφθεί ειδική επιμόρφωση για τα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού·

20.   επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ευαίσθητης ως προς το θέμα των φύλων πολιτικής· για το σκοπό αυτό:

   α ) υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις της έκθεσης για το 2002 της κ. Lalumière, όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 3 Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης, καθώς και τα μέτρα που προτάθηκαν σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, τις προσλήψεις και την εξέλιξη των σταδιοδρομιών·
   β ) ζητεί, ως συμπλήρωμα προς τις συστάσεις του Προεδρείου και τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης της CΟΡΕC 2001-2005, την καθιέρωση συστημάτων "καθοδήγησης" ως μέρος της παροχής συμβουλών σταδιοδρόμησης, με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών, καθώς και την εκπόνηση μελέτης με σκοπό να αναλυθεί η ιεραρχική ανέλιξη του γυναικείου προσωπικού όλων των κατηγοριών σε σύγκριση με τους άνδρες και του προσωπικού με μερική απασχόληση σε σύγκριση με το προσωπικό με πλήρη απασχόληση·
   γ ) επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 70,4% του προσωπικού της κατηγορίας C και θεωρεί ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της μετακίνησης σε υψηλότερη κατηγορία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη μειούμενη αναλογία των γυναικών στην κατηγορία Β μετά το 1998 (βλ. έκθεση Lalumière προς το Προεδρείο)· παρόμοια μέτρα θα συμβάλουν στον περιορισμό του χάσματος των προσδοκιών ιεραρχικής ανέλιξης μεταξύ γυναικών και ανδρών·
   δ ) υπενθυμίζει την ανάγκη που υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του, το 1997, προς το Προεδρείο να προσαρμοστεί το εργασιακό περιβάλλον προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται με μερική απασχόληση, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, ή κατ' οίκον (τηλε-εργασία), δεν υφίστανται διακρίσεις σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες για επιμόρφωση, προαγωγή ή κινητικότητα·
   ε ) χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις προσλήψεις, τις επιτροπές προεπιλογής και τις εξεταστικές επιτροπές· συνιστά στόχους που θα επιδιώκουν την επίτευξη της ίσης εκπροσώπησης της διοίκησης και της Επιτροπής Προσωπικού στα όργανα που προβλέπει ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης και στις συμβουλευτικές επιτροπές·

21.   θεωρεί, από την άποψη της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, τις ρυθμίσεις περί εργασίας και τη δυνατότητα συμφιλίωσης της οικογενειακής ζωής και της εργασίας ως τομέα προτεραιότητας τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες· επισύρει την προσοχή στα ακόλουθα ζητήματα:

   - να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ειδικότερα με συστηματική αντικατάσταση του προσωπικού που εργάζεται με μερική απασχόληση ώστε να εξασφαλισθεί ότι η μερική απασχόληση παρέχεται σε όλες τις γενικές διευθύνσεις σε υπαλλήλους που τη ζητούν (βλ. παράγραφο 21 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 10ης Απριλίου 2002) και ότι θεωρείται έγκυρη επιλογή τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες·
   - να καθιερωθούν συστήματα ευέλικτου ωραρίου που θα μπορούσαν να ταιριάζουν περισσότερο την ειδική οργάνωση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα βοηθούσαν το προσωπικό να συνδυάσει καλύτερα την επαγγελματική με την ιδιωτική του ζωή·
   - να προβλεφθούν επαρκείς και καλά οργανωμένες υποδομές φύλαξης των παιδιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σταθμοί φύλαξης των παιδιών μετά στο σχολείο, ιατρική περίθαλψη, ευέλικτα ωράρια, κ.ά.) με στόχο τη διευκόλυνση και των δύο γονέων (γυναικών και ανδρών), που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες που θα προκύψουν λόγω της διεύρυνσης·
   - να εξασφαλισθεί η επιστροφή στην αρχική, ή σε ισότιμη, θέση μετά από άδεια άνευ αποδοχών που ζητήθηκε για οικογενειακούς λόγους και/ή γονική άδεια·
   - να εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης της τηλε-εργασίας, σε εθελούσια και προσωρινή βάση, και σε άλλες υπηρεσίες πέραν της μετάφρασης·
   - να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γενικής οργάνωσης της εργασίας ιδίως των παρατεταμένων ωρών εργασίας, των αργοπορημένων συνεδριάσεων και των αποστολών·

22.   θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας καθώς επίσης την καταπολέμηση της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, οι γυναίκες είναι συχνότερα θύματα παρενόχλησης από τους άνδρες(20)· αναμένει ότι η συμβουλευτική επιτροπή για τη ψυχολογική παρενόχληση, που συστάθηκε το 2000, θα διαδραματίσει έναν συνεχώς αποτελεσματικότερο ρόλο στην καταπολέμηση και την πρόληψη της παρενόχλησης·

23.   υποστηρίζει τη διάταξη κατά των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης, και την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης όταν υπάρχει ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, όπως διατυπώθηκε στην πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(2002) 213·

o
o   o

24.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την COPEC καθώς και τις κυβερνήσεις των υποψηφίων χωρών.

(1)1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σ. 1.
(2)2 ΕΕ C 59 της 23.2.2001, σ. 258.
(3)3 ΕΕ C 61 της 28.2.1994, σ. 248.
(4)4 ΕΕ C 166 της 10.6.1996, σ. 269.
(5)5 ΕΕ C 346 της 4.12.2000, σ. 82.
(6)6 ΕΕ C 168 της 4.7.1995, σ. 3.
(7)7 ΕΕ L 319 της 10.12.1996, σ. 11.
(8)8 ΕΕ C 362 της 2.12.1996, σ. 337.
(9) ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 50.
(10) ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 72.
(11) ΕΕ C 218 της 31.7.2000, σ. 5.
(12) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 196.
(13) ΕΕ C 65 Ε της 14.3.2002, σ. 43.
(14) ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 248.
(15) P5_ΤA (2002)0438.
(16) ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15.
(17) PE 318.444/ΠΡΟΕΔΡ.
(18) P5_TA(2002)0167.
(19) Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ΕG-S-ΜS (98) 2.
(20) Ψήφισμα του ΕΚ της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την παρενόχληση στους χώρους εργασίας (ΕΕ C 77 E της 28.3.2002, σ. 138).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου