Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/2173(COS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0023/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0023/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0100

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 87k
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
Στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006
P5_TA(2003)0100A5-0023/2003

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 2002-2006 (COM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2002) 208 – C5-0329/2002)(1),

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 1999-2001, καθώς και το γενικό πλαίσιο για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών 1999-2003 (COM (2001) 486),

-   έχοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5-0023/2003),

Α  . θεωρώντας την προτεινόμενη στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών ως μια σαφή διατύπωση τριών καίριων, γενικών και στρατηγικών στόχων, και εκφράζοντας παράλληλα απογοήτευση επειδή η εισαγωγή της καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με την πρακτική της Επιτροπής κατά τις προηγούμενες τριετίες,

Β  . επιδοκιμάζοντας το γεγονός ότι η εν λόγω στρατηγική δεν περιλαμβάνει θέματα για την ασφάλεια των τροφίμων, τα οποία βρίσκονται στη βάση μιας ξεχωριστής νομοθετικής στρατηγικής που συγκεκριμενοποιήθηκε με τη συμφωνηθείσα ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων με το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεστικό διευθυντή, και εκφράζοντας λύπη διότι η έλλειψη μόνιμης έδρας προκάλεσε πρόσθετους δημοσιονομικούς περιορισμούς,

Γ  . επιδοκιμάζοντας το φάσμα των δράσεων που προτείνονται στο κυλιόμενο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, αλλά υπενθυμίζοντας στην Επιτροπή τη φιλόδοξη φύση των προηγούμενων καταλόγων δράσεων με προθεσμίες, οι οποίες δεν τηρήθηκαν πάντοτε και, ως εκ τούτου, επισημαίνοντας τη σημασία της τακτικής ενημέρωσης και επανεξέτασης αυτών των προτεινόμενων δράσεων από την Επιτροπή, που θα πρέπει να διαβιβάζονται στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει του πνεύματος ενδελεχούς εξέτασης και εφαρμογής που τώρα εγκρίνει τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο,

Δ  . επαινώντας την Επιτροπή για τα συμπεράσματά της ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς αποτελεί προτεραιότητα, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εμπόδια στην πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού της και ότι οι επιλογές του καταναλωτή διευρύνονται χάρη στη δυνατότητα διαμεθοριακών αγορών,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις κοινωνικές αλλαγές, όπως η νέα ηλικιακή διάρθρωση, ο μεγαλύτερος ρόλος των γυναικών και η ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική των καταναλωτών στις υποψήφιες χώρες θα πρέπει να βελτιωθεί καθώς δεν δίδεται αρκετή προσοχή στις δυνατότητες των καταναλωτών να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να λειτουργούν ως αυτοτελείς παράγοντες στην αγορά,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ο ρόλος των ομάδων συμφερόντων στη χάραξη της πολιτικής καταναλωτών είναι σημαντικός, η ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών, των νέων, των ηλικιωμένων και των πολιτιστικών μειονοτήτων θα πρέπει να αποτελούν πραγματικά αναπόσπαστα στοιχεία της,

1.   επισημαίνει ότι η στρατηγική που προτείνει η Επιτροπή υπερβαίνει κατά τέσσερα έτη την περίοδο της ισχύουσας νομικής βάσης, η οποία εκπνέει στο τέλος του 2003, και ότι η Επιτροπή θα υποβάλει στη συνέχεια πρόταση που θα αφορά νέα νομική βάση και θα περιέχει τις οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις για μετά το 2003·

2.   πιστεύει πως το γεγονός ότι το χρονικό πλαίσιο για την προτεινόμενη στρατηγική έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα από τη νομική βάση δημιουργεί πρόβλημα και χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να επανορθώσει την κατάσταση αυτή· πιστεύει, ωστόσο, πως ο καλύτερος συντονισμός της στρατηγικής με τη νομική βάση δεν αρκεί, και καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τα δύο χρονοδιαγράμματα·

3.   τονίζει ότι οι σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές, που ορίζουν ανώτατα όρια δαπανών για διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού, ισχύουν ως το 2006 και, συνεπώς, οι προβλεπόμενες στη στρατηγική καθώς και στην επικείμενη πρόταση για νέα νομική βάση δράσεις, θα πρέπει να προσαρμόζονται σ" αυτό το πλαίσιο χωρίς να περιορίζουν άλλες πολιτικές βάσει της κατηγορίας 3 (εσωτερικές πολιτικές) του προϋπολογισμού·

4.   υπενθυμίζει ότι, εάν οι προβλεπόμενες στη στρατηγική δράσεις, με τη μορφή και τη στιγμή που θα περιληφθούν στην πρόταση της νέας νομικής βάσης, πρέπει να εκτείνονται πέραν του έτους 2006, τα χρηματικά ποσά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν είτε από μια συμφωνία για νέες δημοσιονομικές προοπτικές είτε από ετήσιες δημοσιονομικές αποφάσεις·

Στόχος 1 – Ένα υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών

5.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών κατοχυρώνεται στη Συνθήκη ΕΚ (άρθρο 153 (5)), αλλά ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να προωθούν και να αναπτύσσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών (άρθρο 153, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ)·

6.   ενστερνίζεται πλήρως την ανάγκη για κοινό υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ, αλλά εκφράζει ανησυχίες για την ομοιόμορφη πρόταση για προσαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών της ΕΕ για τους καταναλωτές "από μέτρα ελάχιστης εναρμόνισης σε μέτρα πλήρους εναρμόνισης" και ως εκ τούτου, επισημαίνει στην Επιτροπή ότι η καταλληλότητα των ελάχιστων ή μέγιστων διατάξεων εναρμόνισης θα εκτιμηθεί κατάλληλα κατά την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ή κατά την ανάπτυξη νέας νομοθεσίας, κατά περίπτωση·

7.   συνιστά στην Επιτροπή να διευκρινίσει και να εκτιμήσει ποια δοκιμασμένα εθνικά μέτρα θα εξέπιπταν, στο πλαίσιο οποιασδήποτε πρότασης που επιδιώκει την εναρμόνιση σε μέγιστο επίπεδο·

8.   η εναρμόνιση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη νομοθεσία των κρατών μελών να υπερβαίνει το κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο βαθμό που τα μέτρα αυτά δεν θίγουν τις αρχές που ορίζονται στη Συνθήκη ΕΚ· ενόσω δεν διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο εναρμόνισης όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, οι καταναλωτές πρέπει να απολαύουν της προστασίας που παρέχουν οι εθνικές νομοθεσίες τους·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίζει κατά περίπτωση κατά πόσον πρέπει να εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα η νομική μορφή του κανονισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών·

10.   ζητεί τη σοβαρή εξέταση κάθε περαιτέρω χρήσης των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης και της χώρας καταγωγής, χωρίς την προηγούμενη πραγματική θέσπιση και εφαρμογή ενός υψηλού κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ·

11.   ο κοινός εννοιολογικός προσδιορισμός βασικών νομικών όρων όπως καταναλωτής, καταναλωτική σύμβαση κλπ. μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός συνεκτικού δικαίου για τους καταναλωτές·

12.   η νομοθεσία στο σύνολό της θα πρέπει να λαμβάνει ως αφετηρία τον ορισμό του καταναλωτή όπως αυτός έχει αναπτυχθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

13.   όλες οι νομοθετικές προτάσεις πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη κριτήρια που ορίζονται στη δέσμη εγγράφων της Επιτροπής για ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο, και ιδίως:

   - τις αρχές της επικουρικότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·
   - την παροχή ουσιαστικών αποδείξεων όσον αφορά την ανάγκη κοινοτικής δράσης·
   - τον προσδιορισμό των υφιστάμενων φραγμών στην εσωτερική αγορά·
   - την παροχή επαρκών πληροφοριών όσον αφορά τον αντίκτυπο στο συναφές κοινοτικό κεκτημένο και τους κύριους εμπλεκόμενους παράγοντες (ήτοι επιχειρήσεις και καταναλωτές)·
   - την παροχή επαρκών αποδείξεων και εγγυήσεων όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων·

14.   όλες οι νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ενιαία πρότυπα· ύψιστη σημασία πρέπει να δίδεται στο νομοπαρασκευαστικό έργο· ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να προβεί στον σαφή προσδιορισμό των προβλημάτων προς επίλυση πριν διασφαλίσει νομική πραγματογνωμοσύνη, κατάλληλη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες και αποτελεσματική επίδραση·

15.   ζητεί να θεσπίζεται η νομοθεσία έχοντας ως νομική βάση τα άρθρα 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ·

16.   σημειώνει ότι το άρθρο 153 της Συνθήκης χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά ως νομική βάση για τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και ζητεί από την Επιτροπή να συλλογισθεί τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να διασφαλίσει την ευρύτερη χρησιμοποίησή του·

17.   υποστηρίζει τις ειδικές δράσεις πολιτικής που προτείνονται στο πλαίσιο του στόχου 1 και αποδίδει ιδιαίτερη προτεραιότητα στα εξής μέτρα, είτε μεμονωμένα είτε ως επιδιωκόμενες συνέπειες των οδηγιών-πλαίσιο:

   - ανάπτυξη της νομοθεσίας για την ασφάλεια των υπηρεσιών,
   - αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια,
   - επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος σήμανσης CE, έτσι ώστε αυτό να διασφαλίζει αποτελεσματικότερα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας της ΕΕ,
   - πρόταση οδηγίας για την πυρασφάλεια στα ξενοδοχεία, όπως επανέλαβε το ΕΚ στο ψήφισμά του της 4ης Μαΐου 1994(2),
   - τροπολογία για βελτίωση της οδηγίας 94/47/ΕΚ σχετικά με τη χρονομεριστική ρύθμιση, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις νέες τάσεις της αγοράς οι οποίες καταστρατηγούν τις υφιστάμενες διατάξεις, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2002(3),
   - επέκταση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών από τον τομέα των αερομεταφορών σε άλλα μέσα μεταφοράς, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην θέση του της 24ης Οκτωβρίου 2002 σχετικά με τον κανονισμό για την αποζημίωση των επιβατών αεροσκαφών(4),
   - εγκαθίδρυση βέλτιστων διατάξεων υγείας και ασφάλειας κατά την τρέχουσα αξιολόγηση των χημικών ουσιών με παράλληλη εξασφάλιση της μέγιστης χρήσης των διαδικασιών δοκιμής in vitro,
   - τροποποίηση και επέκταση της οδηγίας περί οργανωμένων ταξιδιών,
   - προώθηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την καθολική και προσιτή από οικονομική άποψη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος·

19.   τονίζει τη σημασία του να αναπτυχθεί προς όφελος των καταναλωτών η ενιαία αγορά στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής όπως είναι η ασφάλιση, οι επενδύσεις και οι τραπεζικές υπηρεσίες·

20.   ζητεί την εκπόνηση πρότασης πλαισίου για το δίκαιο εμπόριο, που θα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για αυτή την οδηγία πλαίσιο το ταχύτερο δυνατό·

21.   παρωτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει όλες τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για μια κοινοτική δράση σχετικά με την προώθηση αειφόρων προτύπων για την παραγωγή και την κατανάλωση·

22.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την προβολή των κοινοτικών οικολογικών σημάνσεων έτσι ώστε να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές και να έχουν τη βεβαιότητα ότι μπορούν να καταναλώσουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα που να ανταποκρίνονται στα πλέον υψηλά ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα·

23.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί πλήρης και αξιόπιστη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τους ΓΤΟ, τα προϊόντα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που παράγονται από αυτούς ούτως ώστε να μπορούν να επιλέγουν ένα προϊόν αφού προηγμένως ενημερωθούν αλλά και προκειμένου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στα προϊόντα και στην τεχνολογία των ΓΤΟ·

24.   επαναλαμβάνει το αίτημά του, το οποίο διατυπώνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Μαΐου 1999(5) σχετικά με το τελευταίο σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών 1999-2001, προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει την ισχύουσα οδηγία της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή δεν εφαρμόζεται εις βάρος των τιμών και της δυνατότητας επιλογής των καταναλωτών·

25.   επαναλαμβάνει το αίτημά του, το οποίο διατυπώνεται στο ψήφισμά του της 4ης Μαΐου 1999, προς την Επιτροπή να προωθήσει την υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων βασικών δικαιωμάτων των καταναλωτών εντός του modus operandi του ΠΟΕ, συνδυάζοντας κατ" αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των καταναλωτών με την επιθυμία για οικονομική ανάπτυξη μέσω του ελεύθερου εμπορίου, και υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι αυτά τα βασικά δικαιώματα είναι: η ασφάλεια, η ενημέρωση, η επιλογή, η εκπροσώπηση, η αποκατάσταση, η εκπαίδευση, η ικανοποίηση και το καθαρό περιβάλλον·

26.   καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη χρήση της σήμανσης εντός του ΠΟΕ ως μηχανισμού για την εξασφάλιση της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με την προέλευση και τη μέθοδο παραγωγής του προϊόντος·

27.   υπογραμμίζει την ανάγκη για ενεργητική πολιτική εκ μέρους της Επιτροπής ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών στην επεξεργασία της συνεισφοράς της ΕΕ στα διεθνή βήματα συζήτησης της χάραξης πολιτικής·

28.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει τις γνώσεις και την κατανόησή της για τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ και προτείνει ότι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία στη διαμόρφωση των μελλοντικών πρωτοβουλιών πολιτικής·

29.   επισημαίνει ότι κύρια κατεύθυνση της πολιτικής καταναλωτών πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των επιλογών των καταναλωτών·

30.   τονίζει τη σημασία της διάστασης του φύλου ως αναπόσπαστου συστατικού στοιχείου της πολιτικής των καταναλωτών·

31.   ζητεί να ληφθούν περισσότερο υπόψη στη χάραξη της πολιτικής ομάδες στόχου όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι εθνοτικές μειονότητες και ιδίως οι γυναίκες μετανάστριες·

Στόχος 2 – Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών

32.   χαιρετίζει την έμφαση που δίνει η ανακοίνωση της Επιτροπής στην αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και ενθαρρύνει την Επιτροπή, πριν προτείνει συμπληρωματικούς κανόνες που ενδέχεται να επιφέρουν μεγαλύτερη νομική αβεβαιότητα αν εφαρμοστούν άνισα, να επικεντρώσει την προσοχή της στην προώθηση της ενιαίας εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας·

33.   επισημαίνει ότι η άνιση εφαρμογή των κανόνων περί προστασίας των καταναλωτών από τις διάφορες εθνικές αρχές ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού σε ορισμένους τομείς και καλεί την Επιτροπή να εντάξει στο πρόγραμμα δράσης της εμπεριστατωμένη έρευνα του θέματος αυτού·

34.   συνιστά στην Επιτροπή να υποβάλει κατά προτεραιότητα ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της εφαρμογής και της παρακολούθησης των κανόνων προστασίας των καταναλωτών·

35.   ζητεί να υποβάλλεται ετησίως έκθεση σχετικά με την πρόοδο και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί καταναλωτών σε ένα σαφέστερο και διαφανέστερο πλαίσιο·

36.   επιδοκιμάζει την πρόταση για την εγκαθίδρυση ολοκληρωμένων συστημάτων δεδομένων και πληροφοριών, βασισμένων στα συστήματα RAPEX και EHLASS, προκειμένου να διατίθενται ακριβείς και συγκρίσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, καθώς και τις συνέπειές τους στους καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των συστημάτων δεδομένων και πληροφοριών δεν πρέπει να είναι υπέρ το δέον περίπλοκη·

37.   επικροτεί τη μεγάλη προτεραιότητα που αποδίδεται στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ΕΚΚ), ζητεί κατά προτεραιότητα το άνοιγμα αυτών των κέντρων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και κάθε υποψήφια χώρα και ενθαρρύνει την απόδοση μεγαλύτερης δημοσιότητας στις υπηρεσίες που αυτά μπορούν να προσφέρουν στους καταναλωτές· τονίζει ότι τα κέντρα καταναλωτών πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς·

38.   προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΕΚΚ και άλλων δικτύων, όπως είναι το δίκτυο EEJ και το FIN-NET·

39.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι όλες οι υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ το 2004 υιοθέτησαν τα μέρη του κεκτημένου που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών και δεν ζήτησαν μεταβατικές περιόδους για την εφαρμογή τους, αλλά συνιστά ιδιαίτερα στην Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να διασφαλίσουν την ακριβή και αποτελεσματική εφαρμογή του κεκτημένου με την προσεκτική επαλήθευση κάθε πραγματοποιηθείσας προόδου·

40.   επισημαίνει ότι η πολιτική υπέρ των καταναλωτών υπολείπεται άλλων πολιτικών στις υποψήφιες χώρες και ότι οι δυνατότητες των καταναλωτών να λειτουργούν ως πλήρεις και ισότιμοι παράγοντες της αγοράς δεν έχουν τύχει επαρκούς προσοχής·

41.   υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διοργανώσει με τη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών ένα ειδικό σεμινάριο κατάρτισης για την εφαρμογή της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών στον τομέα της γενικής ασφάλειας των προϊόντων και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναλαμβάνει παρόμοιες πρωτοβουλίες για άλλες οδηγίες που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών (για παράδειγμα εκείνες που σχετίζονται με τα οικονομικά και νομικά συμφέροντα των καταναλωτών)·

42.   εκφράζει ικανοποίησή για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα στον τομέα της εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών, όπως περιγράφεται στο Στόχο 2 – αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών·

43.   η άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά δικονομικά δίκαια των κρατών μελών· σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων των καταναλωτών και των κρατών μελών·

44.   κρίνει ότι, στο πλαίσιο της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, θα πρέπει απαραιτήτως να παρέχεται στους ανταγωνιστές μια θέση, αναγνωρισμένη από την έννομη τάξη, καθώς και ότι σε δικαστικές υποθέσεις σχετικά με αθέμιτες μεθόδους διάθεσης στην αγορά, θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα λόγου των ανταγωνιστών και η ύπαρξη αποτελεσματικών νομικών μέσων·

45.   ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία της προστασίας των καταναλωτών από τους κινδύνους του παθητικού καπνίσματος και την προτρέπει να δώσει το παράδειγμα, εφαρμόζοντας περιορισμούς στο κάπνισμα μέσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ενθαρρύνοντας την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους·

46.   προτείνει οι εκτιμήσεις ρυθμιστικών επιπτώσεων της προτεινόμενης νομοθεσίας να περιλαμβάνουν την εκτίμηση των επιπτώσεων στους καταναλωτές·

47.   επιμένει ότι οι χώρες που περιφρονούν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ πρέπει να τιμωρούνται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

48.   θεωρεί ότι οι μηχανισμοί της εσωτερικής αγοράς λειτουργούν αποτελεσματικά όταν η πολιτική περί προστασίας των καταναλωτών στηρίζεται σε κοινοτικούς κανόνες, η εφαρμογή των οποίων δύναται να ελεγχθεί και μέσω επιστημονικών και αναλυτικών μεθόδων που δεν επιτρέπουν την απάτη, την παραπλάνηση των καταναλωτών και τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

Στόχος 3 – Συμμετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών στις πολιτικές της ΕΕ

49.   προτείνει, στο πλαίσιο της λευκής βίβλου της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση(6), να θεσπισθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη διάκριση των αυθεντικών ομάδων καταναλωτών από εκείνες που ισχυρίζονται ότι είναι ομάδες καταναλωτών, ενώ στην πραγματικότητα χρηματοδοτούνται από βιομηχανικά συμφέροντα· συνεπώς πρέπει να θεσπισθούν βασικές απαιτήσεις για τις οργανώσεις των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των διασφαλίσεων για την εσωτερική τους διαφάνεια και δημοκρατία·

50.   πρέπει να εμπεδωθεί μια αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των καταναλωτών και των συμφερόντων των επιχειρήσεων μέσω ενός οργανωμένου διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

51.   η στρατηγική για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών δικαιολογημένα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάγκη πιο ολοκληρωμένων, συστηματικών και συνεχών προσπαθειών για την ανάπτυξη επαρκούς βάσης γνώσεων για τους καταναλωτές ως ουσιώδους εργαλείου για τους φορείς χάραξης πολιτικής, πράγμα που θα συμβάλει στο να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανώσεων καταναλωτών στη νομοθετική διαδικασία.

52.   επαναλαμβάνει και ενισχύει το αίτημα που διατυπώθηκε, στο ψήφισμά του της 4ης Μαΐου 1999 για μια συστηματική συμμετοχή και εκπροσώπηση αντιπροσώπων των καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ·

53.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν και να βελτιώσουν την εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών στην τυποποίηση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και ως προς το τελευταίο προτείνει να ληφθούν μέτρα για την ανάπτυξη της συστηματικής και άμεσης συμμετοχής των καταναλωτών στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, συμπληρώνοντας την εκπροσώπηση των καταναλωτών στο πλαίσιο εθνικών αντιπροσωπειών που δεσμεύονται από εθνικές θέσεις "συναίνεσης" που συχνά καθορίζονται από τη βιομηχανία·

54.   καλεί, στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών εντός των διεθνών οργανισμών, και ειδικότερα του ΠΟΕ, να τεθεί σε εφαρμογή διάλογος μακράς πνοής με τις οργανώσεις καταναλωτών έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματική η συμμετοχή των καταναλωτών στη διεθνή τυποποίηση·

55.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει και να αναπτύξει τα υφιστάμενα φόρα, όπως είναι η Επιτροπή Καταναλωτών της ΕΕ, η ετήσια συνέλευση ενώσεων καταναλωτών και ο διατλαντικός διάλογος σε θέματα καταναλωτών·

56.   σημειώνει με ανησυχία τα αποτελέσματα του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς, τα οποία καταδεικνύουν ότι γενικά μόνο το 52% των καταναλωτών της ΕΕ έχουν ικανοποιητική γνώση των δικαιωμάτων τους βάσει της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά, και συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να βελτιώσουν τους τρόπους ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς τα δικαιώματα αυτά και, ως εκ τούτου, να βοηθήσουν τους καταναλωτές να ενισχύσουν περισσότερο τη θέση τους·

57.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη χρήση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ για να καταστεί δυνατόν να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους· υπογραμμίζει, για το σκοπό αυτό, τη σημασία της εφαρμογής σε λειτουργία αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών εργαλείων στο διαδίκτυο, τα οποία θα είναι ευκόλως προσβάσιμα από όλους·

58.   ενθαρρύνει την ανάπτυξη εκστρατειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σε όλα τα ενδεδειγμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προτείνει να πραγματοποιείται μια επιμέρους αξιολόγηση μετά από κάθε εκστρατεία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν την ενημέρωση που χρειάζονται, όταν τη χρειάζονται·

59.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες για τους νέους όπου παράλληλα με την πρόληψη της κατανάλωσης καπνού η προσοχή θα εστιάζεται κυρίως και στα θέματα της χρήσης ναρκωτικών και της κατάχρησης οινοπνευματωδών ποτών·

60.   επισημαίνει την ανάγκη για συνεχή δράση στον τομέα της κατάρτισης του προσωπικού των οργανώσεων καταναλωτών μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών στα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα στους τομείς της γενικής διοίκησης, των δημοσίων σχέσεων και του δικαίου των καταναλωτών, και για την επικέντρωση ιδιαίτερα της προσοχής σε ομάδες καταναλωτών από κράτη μέλη και από υποψήφιες χώρες που δεν διαθέτουν παραδοσιακά ισχυρή βάση ενεργού και ανεξάρτητης δράσης καταναλωτών·

61.   σημειώνει τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής του 2002 για την πρόοδο των υποψήφιων χωρών (COM(2002) 700), ότι χρειάζεται να δοθεί βοήθεια για την ανάπτυξη των οργανώσεων των καταναλωτών σε ορισμένες χώρες, βοήθεια η οποία πρέπει να περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση και να αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού του 2004, και προτείνει ιδιαίτερα την ενσωμάτωση των οργανώσεων καταναλωτών από τις υποψήφιες χώρες στην Επιτροπή Καταναλωτών της ΕΕ και τη συμμετοχή τους σε όλους τους κύκλους κατάρτισης για τις οργανώσεις καταναλωτών της ΕΕ, ως ορισμένες από τις δράσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Επιτροπή από την άποψη αυτή·

62.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της κατάρτισης ειδικού προγράμματος με στόχο τους καταναλωτές, καθώς και στη σύσταση ανεξάρτητων οργανώσεων στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες·

63.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως πρόταση για τη θέσπιση ενός νέου γενικού πλαισίου για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών·

Νέος στόχος 4 – Ενσωμάτωση των στόχων της προστασίας των καταναλωτών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ

64.   εκφράζει τη λύπη του για τον αναποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο αυτός ο σημαντικός οριζόντιος στόχος προβάλλεται από την Επιτροπή στην προτεινόμενη ανακοίνωσή της για τις προτεραιότητες της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών 2002-2006, και, λόγω της σημασίας που έχει η πολιτική υπέρ των καταναλωτών για την καθημερινή ζωή όλων των πολιτών της ΕΕ, ζητεί από την Επιτροπή να θέσει ως έναν από τους κεντρικούς στόχους της, στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, την ενσωμάτωση των συμφερόντων των καταναλωτών σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

65.   ζητεί να διεξαχθεί συζήτηση στο πλαίσιο της Συνέλευσης αλλά και της προσεχούς ΔΚΔ για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη ενίσχυσης του άρθρου 153 της Συνθήκης, με αίτημα τη συστηματική ενσωμάτωση της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών εντός όλων των τομέων πολιτικής της ΕΕ με ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των μειονεκτούντων και ευάλωτων καταναλωτών·

66.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η πολιτική προστασίας των καταναλωτών και οι οργανώσεις καταναλωτών κατά την επεξεργασία της πολιτικής ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτίμηση περισσότερων πτυχών, αξιών και απόψεων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή γυναικών, ιδίως μεταναστριών, στις εν λόγω οργανώσεις καταναλωτών ώστε να η πολιτική των καταναλωτών να χαράσσεται με πιο ισορροπημένο τρόπο·

67.   προτρέπει την Επιτροπή να δημοσιεύει τακτικές εκθέσεις για την ενσωμάτωση της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών σε άλλες πολιτικές της ΕΕ και την ενθαρρύνει να αναπτύξει τη διϋπηρεσιακή ομάδα για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών σε ένα όργανο συστηματικής διαβούλευσης στο εσωτερικό της Επιτροπής·

68.   επισημαίνει την απογοήτευσή του για την απόφαση του Συμβουλίου να αναδιαρθρώσει το Συμβούλιο που ασχολείται με τις υποθέσεις των καταναλωτών, ενσωματώνοντάς το στην πολιτική απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και δημόσιας υγείας· εκφράζει λύπη για την απουσία κάθε διαβούλευσης σχετικά με αυτό, και σημειώνει με ανησυχία τις συνέπειες που έχει αυτό στην ενσωμάτωση των προβληματισμών των καταναλωτών στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, όπου αναπόφευκτα θα υπόκεινται·

o
o   o

69.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 137 της 8.6.2002, σ. 2.
(2) ΕΕ C 205 της 25.7.1994, σ. 163.
(3) P5_TA(2002)0368.
(4) P5_TA(2002)0514.
(5) ΕΕ C 279 της 1.10.1999, σ. 84.
(6) ΕΕ C 287 της 12.10.2001, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου