Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/2529(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B5-0160/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0106

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 38k
Torsdag den 13. marts 2003 - Strasbourg
Lukning af virksomheder efter modtagelse af økonomisk støtte fra EU
P5_TA(2003)0106RC-B5-0160/2003

Europa-Parlamentets beslutning om lukning af virksomheder efter modtagelse af økonomisk støtte fra EU

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EU's fællesskabspagt fra 1989 om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og handlingsprogrammet i den forbindelse,

-   der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser(1),

-   der henviser til Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab(3),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om omstrukturering, fusion, flytning og lukning af virksomheder i EU,

A.   der henviser til den undertiden illoyale handelspraksis, som ikke-EU-lande anvender i denne sektor,

B.   der henviser til det store antal aktioner, som de berørte arbejdstagere, deres fagforeninger, befolkningen og de lokale myndigheder har iværksat for at sikre deres arbejdspladser og virksomhedernes overleven,

C.   der henviser til, at den traditionelle læder- og skindfarvningsindustri i øjeblikket er inde i en omstruktureringsproces,

D.   der henviser til, at der i visse europæiske lande foregår omfattende flytninger af fabrikker, der kun har til formål at opnå kortsigtede spekulationsgevinster, og som skaber arbejdsløshed og bringer den sociale stabilitet i den berørte region i fare,

E.   der henviser til, at omstrukturering og flytning af virksomheder ikke alene berører de "traditionelle", dvs. arbejdskraftintensive, industrier som tekstil-, sko- og legetøjsvirksomheder, men også rammer kapitalintensive virksomheder, f.eks. inden for stål-, skibsværfts-, værktøjs- og maskin- og flyfremstillingssektorerne og elektronikvirksomheder samt vigtige områder af servicesektoren som softwareudvikling og tjenesteydelser inden for finansielle anliggender, information og logistik,

F.   der henviser til, at disse forhold i mere alvorlig grad berører mindre økonomisk udviklede lande, hvor der sker eller bebudes flytning af forskellige virksomheder eller virksomhedssektorer (bl.a. C&J Clarks, Gerry Weber, Schuh-Union, Scottwool, ECCO'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki, Saltano, Efaces, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel og Eftec), hvilket vil skabe arbejdsløshed for tusinder og bringe gennemførelsen af økonomisk og social samhørighed i fare,

G.   der henviser til, at f.eks. C & J Clarks ansøgte om offentligt tilskud på næsten 1,7 mio. euro til sin fabrik i Castelo de Paiva i Aveiro-regionen i Portugal og efter en omstrukturering har afskediget 1056 arbejdstagere i de sidste to år i sine to fabrikker i Arouca og Castelo de Paiva i samme region og gennemført mange lukninger andre steder i EU, og til, at denne virksomhed havde en kontraktligt affattet aftale med de lokale myndigheder om at fortsætte sin produktion i Castelo de Paiva-fabrikken til mindst 2007,

1.   mener, at offentlige støtteordninger kun bør finde anvendelse, hvis virksomhedernes ledelse påtager sig langsigtede forpligtelser, hvad angår beskæftigelsen og udviklingen af lokalområdet;

2.   opfordrer derfor Kommissionen til at afslå at yde støtte fra fællesskabsprogrammer til virksomheder, der ikke respekterer disse forpligtelser, der misbruger investeringsstøtten, og som direkte eller indirekte subventionerer flytninger inden for EU; opfordrer navnlig Kommissionen til at afslå at yde fællesskabsstøtte til virksomheder, der efter at have modtaget støtte i en medlemsstat flytter sine enheder til et andet land uden helt at opfylde de aftaler, de har indgået med den pågældende medlemsstat;

3.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde en adfærdskodeks for at undgå støtte til virksomhedsflytninger, hvor arbejdspladser flyttes fra et EU-land til et andet, og for at undgå flytning af virksomheder fra EU-lande til ansøgerlande med det ene formål at opnå EU-støtte og benytte sig af den billigere arbejdskraft i disse lande;

4.   forventer, at Kommissionen i forbindelse med tildeling af EU-støtte under strukturfondene sikrer sig, at støtten gøres afhængig af langsigtede garantier for beskæftigelse;

5.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde og vedligeholde et ajourført register over handlinger, der indebærer skadelig konkurrence og manglende opfyldelse af kontrakter, begået af virksomheder, der direkte eller indirekte nyder godt af offentlige støtteforanstaltninger, i forbindelse med overførsel af aktiver internt i eller til lande uden for EU med henblik på at vurdere, om disse handlinger er i overensstemmelse med reglerne, og om der eventuelt skal iværksættes sanktioner;

6.   opfordrer Kommissionen til at anmode Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer om at være særlig opmærksomt på at undersøge flytninger med henblik på at udforme politikker til neutralisering af de dermed forbundne negative virkninger;

7.   gør Kommissionen opmærksom på, at den bør foretage en fuldstændig og korrekt opfølgning af de nuværende virksomhedslukninger og –flytninger, og at det er på høje tid at indføre konkrete støtteforanstaltninger for arbejdstagerne og til økonomisk genopbygning af de berørte regioner;

8.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at trække støtten til hjælpeprogrammer tilbage og kræve tilbagebetaling af sådan støtte fra virksomheder, der ikke overholder deres forpligtelser;

9.   opfordrer Kommissionen til at undersøge, om virksomhederne C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, ECCO'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel og Eftec har opfyldt bestemmelserne i ovennævnte direktiv 94/45/EF og ovennævnte direktiv 98/59/EF;

10.   minder om, at der i andre situationer, hvor kollektive afskedigelser syntes at være den eneste mulighed for at komme ud af en virksomhedskrise, har kunnet gennemføres forhandlinger med de ansatte, som har ført til alternativer, der ikke indebar nedlæggelse af arbejdspladser;

11.   opfordrer derfor ledelsen i de berørte virksomheder til sammen med arbejdstagernes repræsentative organer og de lokale myndigheder at finde frem til alternativer, der kan sikre arbejdspladserne; opfordrer Kommissionen til i samarbejde med de berørte lokale myndigheder at undersøge, hvordan Den Europæiske Socialfond effektivt og målrettet kan anvendes til faglig uddannelse og omskoling af de berørte arbejdstagere;

12.   mener, at virksomheder i sektorer med voldsom global konkurrence bør samarbejde og få hjælp hertil fra medlemsstaterne og Kommissionen, således at de kan udvikle teknologier, der er eksempler på bedste praksis på verdensplan, og som medfører omkostningsreduktioner og bedre varer til kunderne;

13.   understreger, at investering i forskning og udvikling - gennem EU-midler under det sjette rammeprogram for forskning - kan anvendes til at udvikle de nye materialer, design og processer, der skal til for at forny de traditionelle industrisektorer;

14.   er solidarisk med alle de arbejdstagere, der direkte eller indirekte berøres af lukning af virksomheder, navnlig af virksomheder, der flyttes;

15.   anmoder sine udvalg med ansvar på dette område om omhyggeligt at evaluere Kommissionens opfølgning af denne beslutning;

16.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til arbejdsmarkedets parter, navnlig i virksomhederne C&J Clarks, Gerry Weber, Bagir, Sasimac, Schuh-Union, Scottwool, ECCO'let, Bawo, Rohde, Philips, Yasaki Saltano, Efacec, Eres, Alcoa, Delphy, Alcatel og Eftec.

(1) EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.
(2) EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
(3) EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik