Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2002/0167(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0336/2002

Ingediende teksten :

A5-0336/2002

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2002)0477
P5_TA(2002)0478
P5_TA(2002)0479
P5_TA(2002)0480
P5_TA(2002)0481
P5_TA(2002)0482
P5_TA(2002)0483
P5_TA(2002)0484
P5_TA(2002)0485
P5_TA(2002)0486
P5_TA(2002)0487
P5_TA(2002)0488
P5_TA(2003)0108
P5_TA(2003)0109
P5_TA(2003)0110
P5_TA(2003)0111
P5_TA(2003)0112
P5_TA(2003)0113
P5_TA(2003)0114
P5_TA(2003)0115
P5_TA(2003)0116
P5_TA(2003)0117
P5_TA(2003)0118
P5_TA(2003)0119

Aangenomen teksten
PDF 196kWORD 26k
Donderdag 27 maart 2003 - Brussel
Wijziging van de financiële voorschriften van toepassing op het Communautair Bureau voor Planterassen ten gevolge van het nieuwe Financieel Reglement *
P5_TA(2003)0114A5-0336/2002

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 voor wat betreft de interne controlesystemen van het Communautair Bureau voor Planterassen en de toegang tot de documenten van dit Bureau (COM(2002) 406 – C5- 0434/2002 – 2002/0174(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2002) 406(1)),

–   geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 308 van het EG&nbhy;Verdrag (C5&nbhy;0434/2002),

–   gelet op artikel 67 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie en de adviezen van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken (A5&nbhy;0336/2002),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement tijdens de vergadering van 22 oktober 2002(2);

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst dat de overlegprocedure als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van 4 maart 1975 wordt ingeleid ingeval de Raad voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Rekenkamer.

(1) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 69.
(2) P5_TA(2002)0483.

Juridische mededeling - Privacybeleid