Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0198(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0043/2003

Indgivne tekster :

A5-0043/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0124

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 42k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Behandling af hajfinner om bord på fartøjer *
P5_TA(2003)0124A5-0043/2003

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (KOM(2002) 449 - C5-0411/2002 - 2002/0198(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002) 449)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C5&nbhy;0411/2002),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5&nbhy;0043/2003),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 2
Betragtning 1 a (ny)
(1a) Hajer er en vigtig bestanddel af sunde marine økosystemer.
Ændring 3 + 17
Betragtning 2
(2)  Fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii, som omfatter hajer, skater, rokker og lignende arter, er meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus. De fleste af disse arter fanges ofte som bifangst i EF-fiskeriet efter andre mere værdifulde arter.
(2)  Fisk, der tilhører underklassen Elasmobranchii, som omfatter hajer, skater og rokker, er meget sårbare over for befiskning på grund af de særlige karakteristika ved deres livscyklus.
Ændring 1
Betragtning 3 a (ny)
(3a) Europa-Parlamentet henstillede i sin beslutning af 17. januar 2002 om Kommissionens grønbog om den fælles fiskeripolitiks fremtid1, punkt 41, at der blev truffet foranstaltninger på dette område.
____________________
1 EFT C 271 E af 7.11.2002, s. 401.
Ændring 6
Betragtning 6
(6)  Der er et akut behov for foranstaltninger, som begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af brugen af "finning" af hajer, og fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer bør derfor forbydes. På grund af de praktiske problemer med at identificere arter ud fra finnerne bør dette forbud gælde for alle bruskfisk med undtagelse af rokker.
(6)  Der er et akut behov for foranstaltninger, som begrænser eller forhindrer yderligere udvikling af brugen af "finning" af hajer, og fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer bør derfor forbydes. På grund af de praktiske problemer med at identificere arter ud fra finnerne bør dette forbud gælde for alle hajer.
Ændring 7
Betragtning 9
(9)  Problemerne som følge af brugen af "finning" af hajer gør sig også gældende uden for EF-farvande. EF's indsats for bestandenes bevarelse bør være den samme i alle farvande. Denne forordning bør derfor gælde for alle EF-fartøjer.
(9)  Problemerne som følge af brugen af "finning" af hajer gør sig også gældende uden for EF-farvande. EF's indsats for bestandenes bevarelse bør være den samme i alle farvande. Denne forordning bør derfor gælde for alle EF-fartøjer, ligesom Fællesskabet inden for rammerne af de regionale fiskeriorganisationer, det deltager i, bør tilskynde til anvendelse af denne forordnings hovedindhold i de tredjelande, som ikke i forvejen har truffet tilsvarende foranstaltninger.
Ændring 22
Betragtning 9 a (ny)
(9a) Kommissionen bør inden den 31. december 2003 udvikle en omfattende handlingsplan for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af Elasmobranchii i overensstemmelse med FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri og FAO's internationale handlingsplan for bevarelse og forvaltning af hajer.
Ændring 8
Artikel 1, stk. 1 a (ny)
Denne forordning indføjes i fiskeriaftalerne mellem EU-medlemsstaterne og lande uden for EU.
Ændring 9
Artikel 2, nr. 2
2) haj: enhver fisk af underklassen Elasmobranchii;
2) haj: enhver fisk af underklassen hajer;
Ændring 23
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)
3a) "finning": det forhold, at hajens finner fjernes, og at kroppen smides over bord.
Ændring 10
Artikel 3, stk. 1
1.  Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer eller at medføre, omlade eller lande hajfinner.
1.  Det er forbudt at fjerne hajfinner om bord på fartøjer eller at medføre, omlade eller lande hajfinner, hvis resten af kroppen er smidt over bord.
Ændring 11
Artikel 4, stk. 1
1.  Som undtagelse fra artikel 3, stk. 1, og på de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner.
1.  de i stk. 2, 3 og 4 fastsatte betingelser kan fartøjer med en gyldig særlig fiskeritilladelse fjerne hajfinner om bord og medføre, omlade eller lande hajfinner.
Ændring 25
Artikel 4, stk. 2
2.  En sådan særlig fiskeritilladelse må kun udstedes til fiskerfartøjer, der har godtgjort, at de kan udnytte alle dele af hajkroppe, og har dokumenteret, at det er nødvendigt at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om bord.
2.  En sådan særlig fiskeritilladelse må kun udstedes til fiskerfartøjer, der har
a) godtgjort, at de kan udnytte alle dele af hajkroppe
b) bevist, at de har faciliteterne til at forarbejde hajfinnerne og de øvrige dele af hajerne om bord
c) påvist, at de benytter et af medlemsstaten godkendt sporbarhedssystem, der gør det muligt at identificere hver enkelt hajs bestanddele.
Ændring 12
Artikel 4, stk. 3
3.  Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af finnerne. Hajfinnerne skal medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne.
3.  Fartøjer, der har en gyldig særlig fiskeritilladelse, må ikke kaste resterne af hajerne over bord igen efter udtagning af indvolde og fjernelse af hovedet og finnerne. Hajfinnerne skal enten medføres, landes eller omlades sammen med den tilsvarende vægt af de øvrige dele af hajerne, eller de skal ledsages af et dokument, der attesterer afsætningen af hver enkelt del.
Ændring 13
Artikel 4, stk. 4
4.  Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes samtidig.
4.  Alle hajfinner og de øvrige dele af hajerne om bord på et fartøj skal omlades eller landes, det være sig samtidig eller særskilt i forskellige havne.
Ændring 14
Artikel 5, stk. 1
1.  Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5% af den samlede vægt af de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde.
1.  Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 3, må hajfinnernes vægt ikke overstige 5% af den samlede levende vægt, dog 6% for så vidt angår blåhaj (Prionace Glauca).
Ændring 15
Artikel 5, stk. 2, afsnit 1
2.  Fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, skal føre fortegnelser over vægten af hajfinner de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes.
2.  I tilgift til sporbarhedskravene i artikel 4, stk. 2, skal fartøjsførere, der har en særlig fiskeritilladelse, føre fortegnelser over vægten af hajfinner og de øvrige dele af hajerne efter udtagning af indvolde, som medføres og omlades eller landes.
Ændring 29
Artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Fortegnelser over medførte og bortkastede hajfangster
Alle fartøjer skal for hver enkelt art føre logbogsfortegnelser over vægten af de hajer, der medføres, omlades, landes eller kastes over bord som bifangst.
Ændring 16
Artikel 5 b (ny)
Artikel 5b
Revision og rapportering
Denne forordnings bestemmelser skal tages op til revision på grundlag af forbedrede fangstdata og inspektionsrapporter. Senest to år efter forordningens ikrafttræden forelægges der en rapport for medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 121.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik