Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2002/0198(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0043/2003

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0043/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0124

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 54k
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2003 - Βρυξέλλες
Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών *
P5_TA(2003)0124A5-0043/2003

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί των σκαφών (COM(2002)449 - C5-0411/2002 - 2002/0198(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002)449)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0411/2002),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0043/2003),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει εκ νέου το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)
(1α) Οι καρχαρίες είναι σημαντικά στοιχεία των υγιών θαλασσίων οικοσυστημάτων.
Τροπολογίες 3 και 17
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι ιχθύες που ανήκουν στην ταξινομική ομάδα των Elasmobranchii, που περιλαμβάνει τους καρχαρίες, τα σελάχια, τις ράγιες και τα συναφή είδη, είναι γενικά πολύ ευπαθείς στην εκμετάλλευση λόγω των χαρακτηριστικών του κύκλου της ζωής τους. Τα περισσότερα από τα είδη αυτά αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στις κοινοτικές αλιευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν άλλα είδη μεγαλύτερης εμπορικής αξίας.
(2)  Οι ιχθύες που ανήκουν στην ταξινομική ομάδα των Elasmobranchii, που περιλαμβάνει τους καρχαρίες, τα σελάχια και τις ράγιες είναι γενικά πολύ ευπαθείς στην εκμετάλλευση λόγω των χαρακτηριστικών του κύκλου της ζωής τους.
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
(3α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την παράγραφο 41 του ψηφίσματός του, της 17ης Ιανουαρίου 2002, σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής1, ζήτησε να ληφθούν μέτρα στον τομέα αυτόν.
______________
1 ΕΕ C 271 Ε της 7.11.2002, σ. 401.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Απαιτείται επειγόντως η θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό ή την αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης της πρακτικής αφαίρεσης πτερυγίων του καρχαρία και ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορευθεί η αφαίρεση πτερυγίων του καρχαρία επί των σκαφών. Δεδομένων των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται για την αναγνώριση των ειδών με βάση τα πτερύγια που έχουν αφαιρεθεί, η απαγόρευση αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλους του ελασμοβράγχιους, με εξαίρεση την αφαίρεση πτερυγίων της ράγιας.
(6)  Απαιτείται επειγόντως η θέσπιση μέτρων για τον περιορισμό ή την αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης της πρακτικής αφαίρεσης πτερυγίων του καρχαρία και, ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορευθεί η αφαίρεση πτερυγίων του καρχαρία επί των σκαφών. Δεδομένων των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται για την αναγνώριση των ειδών με βάση τα πτερύγια που έχουν αφαιρεθεί, η απαγόρευση αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλα τα είδη καρχαριών.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την πρακτική της αφαίρεσης των πτερυγίων του καρχαρία επεκτείνονται πέραν των κοινοτικών υδάτων. Κρίνεται σκόπιμο η Κοινότητα να επιδείξει ανάλογη δέσμευση για τη διατήρηση των αποθεμάτων όλων των θαλάσσιων υδάτων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα σκάφη της Κοινότητας.
(9)  Τα προβλήματα που προκύπτουν από την πρακτική της αφαίρεσης των πτερυγίων του καρχαρία επεκτείνονται πέραν των κοινοτικών υδάτων. Κρίνεται σκόπιμο η Κοινότητα να επιδείξει ανάλογη δέσμευση για τη διατήρηση των αποθεμάτων όλων των θαλάσσιων υδάτων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα σκάφη της Κοινότητας και, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Αλιευτικών Οργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η Κοινότητα, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ευρύτερη εφαρμογή του περιεχομένου του Κανονισμού αυτού στις τρίτες χώρες που δεν έχουν ήδη λάβει παρόμοια μέτρα.
Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, σφαιρικό σχέδιο δράσης για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των ελασμοβραγχίων, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για υπεύθυνη αλιεία και με το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για τη διατήρηση και τη διαχείριση των καρχαριών.
Τροπολογία 8
Άρθρο 1, παράγραφος 1α (νέα)
. Ο παρών κανονισμός θα αποτελεί τμήμα των αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών.
Τροπολογία 9
Άρθρο 2, σημείο 2
(2) "καρχαρίας";: οι ιχθύες που ανήκουν στην ταξινομική ομάδα των Elasmobranchii·
(2) "καρχαρίας": οι ιχθύες που ανήκουν στην ταξινομική ομάδα των καρχαρινιδών·
Τροπολογία 23
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)
(3α) "αφαίρεση πτερυγίων": η πρακτική κοπής των πτερυγίων του καρχαρία και απόρριψης του σώματος στη θάλασσα.
Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 1
1.  Απαγορεύεται η αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία επί του σκάφους ή η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση των πτερυγίων του καρχαρία.
1.  Απαγορεύεται η αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία επί του σκάφους ή η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση των πτερυγίων του καρχαρία, εάν έχει απορριφθεί το υπόλοιπο σώμα.
Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3, και 4, τα σκάφη που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας μπορούν να αφαιρέσουν πτερύγια καρχαρία επί τους σκάφους καθώς και να διατηρήσουν επί του σκάφους, να μεταφορτώσουν ή να εκφορτώσουν πτερύγια καρχαρία.
1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3, και 4, τα σκάφη που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας μπορούν να αφαιρέσουν πτερύγια καρχαρία επί τους σκάφους καθώς και να διατηρήσουν επί του σκάφους, να μεταφορτώσουν ή να εκφορτώσουν πτερύγια καρχαρία.
Τροπολογία 25
Άρθρο 4, παράγραφος 2
2.  Η εν λόγω ειδική άδεια αλιείας μπορεί να χορηγηθεί μόνο στα αλιευτικά σκάφη των οποίων βεβαιώνεται η ικανότητα χρησιμοποίησης όλων των τμημάτων του σώματος των καρχαριών και για τα οποία η ανάγκη χωριστής μεταποίησης επί του σκάφους των πτερυγίων του καρχαρία και των άλλων τμημάτων του σώματος του καρχαρία αιτιολογείται δεόντως.
2.  Η εν λόγω ειδική άδεια αλιείας μπορεί να χορηγηθεί μόνο στα αλιευτικά σκάφη
α) των οποίων βεβαιώνεται η ικανότητα χρησιμοποίησης όλων των τμημάτων του σώματος των καρχαριών,
β) για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν τις εγκαταστάσεις προκειμένου να αναλάβουν τη χωριστή μεταποίηση επί του σκάφους των πτερυγίων του καρχαρία και των άλλων τμημάτων του σώματος του καρχαρία και
γ) για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούν σύστημα ανιχνευσιμότητας, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος, προκειμένου να είναι δυνατή η εξακρίβωση των τμημάτων κάθε μεμονωμένου καρχαρία.
Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 3
3.  Απαγορεύεται στα σκάφη που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας να απορρίπτουν στη θάλασσα τα άλλα μέρη του σώματος του καρχαρία μετά την εκσπλάχνιση και την αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία. Tα πτερύγια του καρχαρία που έχουν αφαιρεθεί διατηρούνται επί του σκάφους, εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται με το αντίστοιχο βάρος των άλλων τμημάτων του καρχαρία.
3.  Απαγορεύεται στα σκάφη που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας να απορρίπτουν στη θάλασσα τα άλλα μέρη του σώματος του καρχαρία μετά την εκσπλάχνιση, την αφαίρεση της κεφαλής και την αφαίρεση των πτερυγίων του καρχαρία. Tα πτερύγια του καρχαρία που έχουν αφαιρεθεί διατηρούνται επί του σκάφους, εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται με το αντίστοιχο βάρος των άλλων τμημάτων του καρχαρία ή συνοδεύονται από έγγραφο που πιστοποιεί την εμπορία κάθε μέρους, αντίστοιχα.
Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 4
4.  Όλα τα πτερύγια του καρχαρία και τα άλλα τμήματα του σώματος του καρχαρία που διατηρούνται επί του σκάφους μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται ταυτόχρονα.
4.  Όλα τα πτερύγια του καρχαρία και τα άλλα τμήματα του σώματος του καρχαρία που διατηρούνται επί του σκάφους μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται είτε ταυτόχρονα, είτε χωριστά, σε διαφορετικούς λιμένες.
Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 3, το βάρος των πτερυγίων του καρχαρία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού βάρους των άλλων τμημάτων του καρχαρία μετά την εκσπλάχνιση.
1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 3, το βάρος των πτερυγίων του καρχαρία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του βάρους του ζωντανού καρχαρία, εκτός από την περίπτωση του γαλάζιου σκυλόψαρου (prionace glauca), στην οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6%.
Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Οι πλοίαρχοι που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας καταγράφουν το βάρος των πτερυγίων του καρχαρία και των άλλων τμημάτων του καρχαρία που έχουν εκσπλαχνισθεί και διατηρούνται επί του σκάφους μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται.
2.  Παράλληλα με τις απαιτήσεις περί αιτιολογήσεως του άρθρου 4, παράγραφος 2, οι πλοίαρχοι που διαθέτουν ισχύουσα ειδική άδεια αλιείας καταγράφουν το βάρος των πτερυγίων του καρχαρία και των άλλων τμημάτων του καρχαρία που έχουν εκσπλαχνισθεί και διατηρούνται επί του σκάφους μεταφορτώνονται ή εκφορτώνονται.
Τροπολογία 29
Άρθρο 5α (νέο)
Άρθρο 5α
Καταγραφή των αλιευμάτων καρχαρία που έχουν διατηρηθεί και εκείνων που έχουν απορριφθεί στη θάλασσα.
Όλα τα σκάφη τηρούν λεπτομερές ημερολόγιο πλοίου ανά είδος, βάρος καρχαριών που διατηρούνται επί του πλοίου, μεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, ή απορρίπτονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα
Τροπολογία 16
Άρθρο 5β (νέο)
Άρθρο 5β
Αναθεώρηση και υποβολή εκθέσεως
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναθεωρούνται βάσει βελτιωμένων δεδομένων για τα αλιεύματα και εκθέσεων εποπτείας. Κατά συνέπεια, υποβάλλεται έκθεση στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη της ισχύος του κανονισμού.

(1) ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σ. 121.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου