Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0198(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0043/2003

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0043/2003

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2003)0124

Hyväksytyt tekstit
PDF 210kWORD 46k
Torstai 27. maaliskuuta 2003 - Bryssel
Hainevien irrottaminen aluksella *
P5_TA(2003)0124A5-0043/2003

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hainevien irrottamisesta aluksella (KOM(2002) 449 – C5&nbhy;0411/2002 – 2002/0198(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2002) 449)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5&nbhy;0411/2002),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan lausunnon (A5&nbhy;0043/2003),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää neuvostoa kuulemaan parlamenttia uudelleen, jos se aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a) Hait ovat tärkeä osa tervettä meren ekosysteemiä.
Tarkistukset 3 ja 17
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Hait, rauskut ja niiden kaltaiset lajit sisältävään Elasmobranchii-taksoniin kuuluvat kalat ovat yleensä erittäin herkkiä kalastukselle niiden elinkaaren ominaisuuksista johtuen. Useimpia näistä lajeista saadaan usein sivusaaliina yhteisön muihin, arvokkaampiin lajeihin kohdennetun kalastuksen yhteydessä.
(2)  Hait ja rauskut sisältävään Elasmobranchii-taksoniin kuuluvat kalat ovat yleensä erittäin herkkiä kalastukselle niiden elinkaaren ominaisuuksista johtuen.
Tarkistus 1
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a) Euroopan parlamentti pyysi yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuutta käsittelevästä komission vihreästä kirjasta 17 päivänä tammikuuta 2002 antamansa päätöslauselman1 41 kohdassa toteuttamaan toimia tällä alalla.
______
1 EYVL C 271 E, 7.11.2002, s. 401.
Tarkistus 6
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Tarvitaan pikaisia toimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa haiden eväkalastuksen lisääntymistä tai estää se kokonaan, ja hainevien irrottaminen olisi sen vuoksi kiellettävä. Koska irrotettuihin eviin perustuva lajien tunnistaminen tuottaa käytännössä vaikeuksia, kieltoa olisi sovellettava kaikkiin rustokaloihin, rauskunevien irrottamista lukuun ottamatta.
(6)  Tarvitaan pikaisia toimenpiteitä, joilla voidaan rajoittaa haiden eväkalastuksen lisääntymistä tai estää se kokonaan, ja hainevien irrottaminen olisi sen vuoksi kiellettävä. Koska irrotettuihin eviin perustuva lajien tunnistaminen tuottaa käytännössä vaikeuksia, kieltoa olisi sovellettava kaikkiin haikaloihin.
Tarkistus 7
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Haiden eväpyynnistä aiheutuvat ongelmat ulottuvat laajalle yhteisön vesialueiden ulkopuolelle. On aiheellista, että yhteisö osoittaa samanlaista sitoutumista kantojen säilyttämiseen kaikilla merialueilla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava kaikkiin yhteisön aluksiin.
(9)  Haiden eväpyynnistä aiheutuvat ongelmat ulottuvat laajalle yhteisön vesialueiden ulkopuolelle. On aiheellista, että yhteisö osoittaa samanlaista sitoutumista kantojen säilyttämiseen kaikilla merialueilla. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava kaikkiin yhteisön aluksiin, ja alueellisissa kalastusjärjestöissä, joissa yhteisö on jäsenenä, yhteisön edustajien pitäisi edistää tämän asetuksen säännösten soveltamisen laajentamista kattamaan ne maat, jotka eivät jo ole ryhtyneet vastaaviin toimiin.
Tarkistus 22
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a) Komission olisi laadittava 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä kattava toimintasuunnitelma Elasmobranchii-kalojen säilyttämistä ja kestävää käyttöä varten FAO:n vastuullista kalastusta koskevien käytännesääntöjen ja haiden säilyttämistä ja hoitoa koskevan FAO:n kansainvälisen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Tarkistus 8
1 artiklan 1 a kohta (uusi)
Tämä asetus sisällytetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja unionin ulkopuolisten maiden välisiin kalastussopimuksiin.
Tarkistus 9
2 artiklan 2 kohta
2. "hailla" kaikkia taksoniin Elasmobranchii kuuluvia kaloja;
2. "hailla" kaikkia taksoniin haikalat kuuluvia kaloja;
Tarkistus 23
2 artiklan 3 a alakohta (uusi)
(3 a) 'eväpyynnillä' hainevien irrottamista ja ruumiin heittämistä mereen.
Tarkistus 10
3 artiklan 1 kohta
1.  Kielletään hainevien irrottaminen aluksella, pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja aluksesta purkaminen.
1.  Kielletään hainevien irrottaminen aluksella, pitäminen aluksella, jälleenlaivaaminen ja aluksesta purkaminen, jos loput ruumiista heitetään pois.
Tarkistus 11
4 artiklan 1 kohta
1.  Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, ja jollei 2, 3 ja 4 kohdasta muuta johdu, alusten, joilla on voimassaoleva erityiskalastuslupa, voidaan sallia irrottaa hainevät ja pitää haineviä aluksella, jälleenlaivata niitä ja purkaa niitä aluksesta.
1.  Jollei 2, 3 ja 4 kohdasta muuta johdu, alusten, joilla on voimassaoleva erityiskalastuslupa, voidaan sallia irrottaa hainevät ja pitää haineviä aluksella, jälleenlaivata niitä ja purkaa niitä aluksesta.
Tarkistus 25
4 artiklan 2 kohta
2.  Tällainen erityiskalastuslupa myönnetään ainoastaan aluksille, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä käyttämään kaikki haiden osat ja jotka ovat perustelleet tarpeensa käsitellä aluksella erikseen hainevät ja muut haiden osat.
2.  Tällainen erityiskalastuslupa myönnetään ainoastaan aluksille, jotka
a) ovat osoittaneet pystyvänsä käyttämään kaikki haiden osat ja jotka
b) ovat todistaneet omaavansa laitteet, joiden avulla ne voivat käsitellä aluksella erikseen hainevät ja muut haiden osat ja
c) ovat osoittaneet käyttävänsä asianomaisen jäsenvaltion hyväksymää jäljitettävyysjärjestelmää, jonka avulla kunkin hain yksittäiset osat voidaan tunnistaa.
Tarkistus 12
4 artiklan 3 kohta
3.  Kielletään aluksia, joilla on voimassaoleva erityiskalastuslupa, heittämästä mereen sisälmysten poistamisen ja hainevien irrottamisen jälkeen jäljelle jääneitä hain osia. Irrotetut hainevät on pidettävä aluksella, purettava aluksesta tai jälleenlaivattava yhdessä haiden muiden osien vastaavan painon kanssa.
3.  Kielletään aluksia, joilla on voimassaoleva erityiskalastuslupa, heittämästä mereen sisälmysten poistamisen, pään irrottamisen ja hainevien irrottamisen jälkeen jäljelle jääneitä hain osia. Irrotetut hainevät on pidettävä aluksella, purettava aluksesta tai jälleenlaivattava yhdessä haiden muiden osien vastaavan painon kanssa tai niiden mukana on oltava tarpeen mukaan kunkin osan kaupan pitämistä koskeva asiakirja.
Tarkistus 13
4 artiklan 4 kohta
4.  Kaikki aluksella olevat hainevät ja muut jäljellä olevat hain osat on jälleenlaivattava tai purettava samanaikaisesti.
4.  Kaikki aluksella olevat hainevät ja muut jäljellä olevat hain osat on jälleenlaivattava tai purettava joko samanaikaisesti tai erikseen eri satamissa.
Tarkistus 14
5 artiklan 1 kohta
1.  Edellä olevan 4 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa hainevien paino ei saa ylittää 5:tä prosenttia sisälmysten poistamisen jälkeen jäljelle jääneiden hain osien kokonaispainosta.
1.  Edellä olevan 4 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa hainevien paino ei saa ylittää 5:tä prosenttia elopainosta, lukuun ottamatta sinihaita (Prionace glauca), jonka osalta vastaava arvo on 6 prosenttia.
Tarkistus 15
5 artiklan 2 kohdan 1 alakohta
2.  Sellaisten alusten, joilla on voimassa oleva erityiskalastuslupa, päälliköiden on pidettävä kirjaa aluksella pidettyjen, jälleenlaivattujen ja aluksesta purettujen hainevien ja muiden, sisälmysten poistamisen jälkeen jäljelle jääneiden hain osien painosta.
2.  Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen jäljitettävyysvaatimusten lisäksi sellaisten alusten, joilla on voimassa oleva erityiskalastuslupa, päälliköiden on pidettävä kirjaa aluksella pidettyjen, jälleenlaivattujen ja aluksesta purettujen hainevien ja muiden, sisälmysten poistamisen jälkeen jäljelle jääneiden hain osien painosta.
Tarkistus 29
5 a artikla (uusi)
5 a artikla
Aluksella pidettyjä ja pois heitettyjä haisaaliita koskeva kirjanpito
Kaikkien alusten on pidettävä aluspäiväkirjaa, josta käy yksityiskohtaisesti ilmi aluksilla pidettyjen, jälleenlaivattujen, purettujen tai sivusaaliina pois heitettyjen haiden painot lajikohtaisesti.
Tarkistus 16
5 b artikla (uusi)
5 b artikla
Tarkistaminen ja kertomuksen esittäminen
Tämän asetuksen säännöksiä tarkistetaan parannettujen pyyntitietojen ja tarkastuskertomusten perusteella. Niiden perusteella jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille esitetään kertomus viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(1) EYVL C 331 E, 31.12.2002, s. 121.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö