Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/0100(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0069/2003

Indgivne tekster :

A5-0069/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/06/2003 - 20

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0125
P5_TA(2003)0290

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 100k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber *
P5_TA(2003)0125A5-0069/2003

Forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (KOM(2002) 213 - C5-0262/2002 - 2002/0100(CNS))

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
BETRAGTNING 1 A og 1 B (nye)
(1a) Ændringer af den nuværende vedtægt og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte indebærer en overgangsperiode, under hvilken der kræves hurtige og gennemsigtige mekanismer for overgangen til den nye ordning, samtidig med at tjenestemændenes allerede erhvervede rettigheder sikres.
(1b) Eftersom det nye karrieresystem indebærer en omkvalificering af tjenestemænd, vil det være nødvendigt at foretage en samlet revision af jobbeskrivelser samt stillinger og job inden for Fællesskabets institutioner.
Ændring 2
BETRAGTNING 2 A (ny)
(2a) Den nuværende situation, hvor der anvendes en justeringskoefficient på pensioner, som afhænger af pensionistens bopæl:
a) strider mod ligebehandlingsprincippet, eftersom alle tjenestemænd betaler pensionsbidrag på lige fod, og samme bidrag bør modsvares af samme pension
b) er i strid med etableringsfriheden, som indskrænkes, hvis pensionernes størrelse afhænger af bopælen, og
c) medfører en fordyrelse af systemet på grund af det øgede bureaukrati, der er nødvendigt med henblik på beregningen af pensionerne og kontrollen af den faktiske bopæl for at forhindre svig.
Ændring 3
BETRAGTNING 2 B (ny)
(2b) Det vil derfor være formålstjenligt at afskaffe enhver brug af justeringskoefficienter for pensioner baseret på pensionistens bopæl i stedet for at indføre en ny justeringskoefficient, der udelukkende finder anvendelse på pensionister, og som vil medføre et betragteligt fald i pensionerne.
Ændring 4
BETRAGTNING 2 C (ny)
(2c) "Metoden" for tilpasning af lønningerne udgør sammen med forfremmelsessystemet, jf. artikel 6, stk. 2, og pensionsordningen en afbalanceret og rimelig kompensation for den reducerede stigning i løntrin og forenklingen af tillæg og godtgørelser og må derfor betragtes som en integreret bestanddel af reformpakken.
Ændring 5
BETRAGTNING 2 D (ny)
(2d) En afbalanceret samlet pakke for vederlag og pension er nødvendig for, at de bedst egnede søger stillinger i en uafhængig og permanent europæisk offentlig tjeneste.
Ændring 6
BETRAGTNING 2 E (ny)
(2e) Tjenestemænd bør forholde sig upartisk og overholde ligebehandlingsprincippet, særlig når de skal træffe afgørelser, der indebærer et skøn.
Ændring 7
BILAG I, NR. 3
Artikel 1 b (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Medmindre andet er bestemt i denne vedtægt, sidestilles
Medmindre andet er bestemt i denne vedtægt, sidestilles
-  Det Økonomiske og Sociale Udvalg
-  Regionsudvalget
-  Ombudsmanden for Den Europæiske Union
-  Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og
-  De fællesskabsorganer, som omfattes af denne vedtægt i henhold til de retsakter, i hvilke de oprettes (herefter kaldt "agenturer")
med fællesskabsinstitutionerne ved anvendelsen af denne vedtægt.
-  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
-  Regionsudvalget
-  Ombudsmanden for Den Europæiske Union
-  Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse og
-  De fællesskabsorganer, som omfattes af denne vedtægt i henhold til de retsakter, i hvilke de oprettes (herefter kaldt "agenturer")
med fællesskabsinstitutionerne ved anvendelsen af denne vedtægt.
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor inddrages i deres udvælgelsesprocedurer for at sikre, at der anvendes ensartede standarder, navnlig i forbindelse med agenturer.
Ændring 8
BILAG I, NR. 3
Artikel 1 b, stk. 2 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan på institutionernes anmodning få pålagt at yde nødvendig teknisk bistand ved tilrettelæggelsen af interne udvælgelsesprøver.
Ændring 9
BILAG I, NR. 3
Artikel 1 b, stk. 2 b (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan inddrages i udvælgelsesprocedurer, der gennemføres med henblik på ansættelse af midlertidigt ansatte, jf. artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, der skal assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet, med henblik på at sikre, at der anvendes samme kriterier som i forbindelse med udvælgelse af fastansatte.
Ændring 10
BILAG I, NR. 5, LITRA A
Artikel 1 e, stk. 1, afsnit 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
1.  Ved anvendelsen af denne vedtægt er enhver form for forskelsbehandling forbudt, navnlig på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social baggrund, genetiske egenskaber, sprog, religion eller politisk eller anden overbevisning, tilhørsforhold til en national minoritet, formueforhold, afstamning, handicap, alder eller seksuel orientering.
1.  Ved anvendelsen af denne vedtægt er enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering forbudt.
Ændring 11
BILAG I, NR. 7, LITRA C
2.  En eller flere institutioner kan overdrage til en af de andre eller til et interinstitutionelt organ at udøve alle/eller en del af de beføjelser, der er tildelt ansættelsesmyndigheden.
2.  En eller flere institutioner kan overdrage til en af de andre eller til et interinstitutionelt organ at udøve en del af de beføjelser, der er tildelt ansættelsesmyndigheden. Dog kan afgørelser om udnævnelse, forfremmelse, indplacering og forflyttelse af eller anvendelse af disciplinære sanktioner mod tjenestemænd eller øvrige ansatte i den enkelte institution ikke overdrages til en af de andre institutioner eller til et interinstitutionelt organ.
Ændring 12
BILAG I, NR. 8
2a. Uanset stk. 1 og 2 og efter høring af Vedtægtsudvalget kan institutioner med et specifikt behov oprette en ansættelsesgruppe ADL, der omfatter 10 lønklasser svarende til sproglige opgaver (oversættelses- og tolkningsopgaver).
Ændring 13
BILAG I, NR. 8
Artikel 5, stk. 2 b (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
2b. Uanset stk. 1 og 2 og efter høring af Vedtægtsudvalget oprettes der stillinger i ansættelsesgruppe AST 1 til AST 3 til specifikke opgaver, som fastsat af hver enkelt institution.
Ændring 14
BILAG I, NR. 8
Artikel 5, stk. 3 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
3.  Enhver udnævnelse til en tjenestemandsstilling kræver mindst:
3.  Enhver udnævnelse til en tjenestemandsstilling kræver mindst:
a) for ansættelsesgruppen AST
a) for ansættelsesgruppen AST
- bevis for afsluttet videregående uddannelse eller
- bevis for afsluttet videregående uddannelse eller
- gymnasieniveau og mindst tre års relevant erhvervserfaring eller
- gymnasieniveau og mindst tre års relevant erhvervserfaring
- tilsvarende erhvervserfaring
b) for ansættelsesgruppen AD
b) for ansættelsesgrupperne AD og ADL
- afsluttet uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed og enten mindst et års relevant erhvervserfaring eller et års supplerende universitetsuddannelse eller
- afsluttet uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed og enten mindst et års relevant erhvervserfaring eller et års supplerende universitetsuddannelse.
- tilsvarende erhvervserfaring.
Ændring 15
BILAG I, NR. 8
Artikel 5, stk. 3, litra b a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
ba) for de opgaver, som er fastsat i stk. 2b:
- eksamensbevis på gymnasieniveau eller
- tilsvarende erhvervserfaring.
Ændring 16
BILAG I, NR. 10, LITRA -A (nyt)
Artikel 9, stk. 1, litra -a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
-a)  I artikel 1, stk. 1, indsættes som litra -a):
"-a) for hver ansættelsesmyndighed:
- et Personaleudvalg, eventuelt inddelt i sektioner for hvert tjenestested,"
Ændring 63
BILAG I, NR. 15
Artikel 12 a (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
1.  Tjenestemanden skal afholde sig fra enhver form for mobning og sexchikane.
1.  Tjenestemanden skal afholde sig fra enhver form for mobning og chikane som beskrevet nedenfor:
2.  Ved mobning forstås enhver form for misbrug, der gentagne gange eller systematisk kommer til udtryk i adfærd, ord, handlinger, bevægelser eller på skrift, som er forsætlige, og som er et angreb på en persons værdighed, personlighed eller psykiske eller fysiske integritet.
2. "Mobning": enhver form for misbrug, der gentagne gange eller systematisk kommer til udtryk i adfærd, ord, handlinger, bevægelser eller på skrift, som er forsætlige, og som er et angreb på en persons værdighed, personlighed eller psykiske eller fysiske integritet.
3.  Ved sexchikane forstås en adfærd med seksuelle undertoner, som er uønsket af den person, der udsættes for den, og som har til formål eller virkning at krænke den pågældende persons værdighed eller skabe en truende, fjendtlig, krænkende eller forstyrrende atmosfære. Sexchikane anses som diskrimination på grundlag af køn i den i artikel 12, stk. 1, omhandlede forstand.
3.  Kønsrelateret chikane": en uønsket adfærd i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller krænkende klima.
3a. "Sexchikane': enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller krænkende klima.
3b. Kønsrelateret chikane og sexchikane betragtes som forskelsbehandling på grundlag af køn i henhold til artikel 1d, stk. 1, og er derfor forbudt.
En persons afvisning eller accept af en sådan adfærd må ikke anvendes som grundlag for en beslutning, der vedrører den pågældende. En instruktion om forskelsbehandling af en person på grund af køn betragtes som forskelsbehandling.
Ændring 18
BILAG I, NR. 18
Artikel 15, stk. 2 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
2a. Den tjenestemand, som indrømmes tjenestefrihed af personlige årsager med dette mål for øje, bevarer sine rettigheder til at rykke op i løntrin i den periode, hvor han har tjenestefrihed af personlige årsager.
Ændring 19
BILAG I, NR. 21
Artikel 17 a (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Uanset bestemmelserne i artikel 12 og 17 skal den tjenestemand, der alene eller i samarbejde med andre, agter at offentliggøre eller lade offentliggøre et dokument, der vedrører Fællesskabernes aktiviteter, forudgående og skriftligt underrette ansættelsesmyndigheden herom. Denne kan kun nægte at give samtykke, hvis den fuldt ud er i stand til at bevise, at offentliggørelsen er af en sådan art, at den udgør en trussel mod Fællesskabernes interesser. Den underretter tjenestemanden om sin afgørelse inden for en frist på tredive arbejdsdage. Hvis der ikke er meddelt nogen afgørelse inden for den fastsatte frist, anses ansættelsesmyndigheden for at have givet samtykke.
Uanset bestemmelserne i artikel 12 og 17 skal den tjenestemand, der alene eller i samarbejde med andre, agter at offentliggøre eller lade offentliggøre et dokument, der vedrører Fællesskabernes aktiviteter, forudgående og skriftligt underrette ansættelsesmyndigheden herom.
Ændring 20
BILAG I, NR. 26
Artikel 22 c (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Den beskyttelse, der sikres i medfør af artikel 22b, ændrer ikke på det personlige ansvar, der ifølge de relevante nationale bestemmelser påhviler den tjenestemand, der har fremlagt oplysningerne.
Den beskyttelse, der sikres i medfør af artikel 22a og 22b, ændrer ikke på det personlige ansvar, der i medfør af gældende nationale strafferetlige regler eller regler om ansvar uden for kontraktforhold (delikt/skadegørende handling) påhviler den tjenestemand, der har fremlagt oplysningerne. I givet fald kan institutionerne beslutte at udbetale erstatning for en økonomisk og/eller ikke-økonomisk skade, som en tjenestemand, der har været genstand for forsætlige falske beskyldninger, har lidt.
Under alle omstændigheder skal der indledes disciplinærsag, når der i ond hensigt meddeles eller fremlægges oplysninger i henhold til artikel 22a og 22b.
Ændring 21
BILAG I, NR. 28
Artikel 24 a (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
28)  De 2 sidste afsnit i artikel 24 bliver den nye artikel 24a.
28)  De 2 sidste afsnit i artikel 24 bliver den nye artikel 24a og affattes således:
"De træffer foranstaltninger for at sikre faglig videreuddannelse for tjenestemændene i det omfang, det kan forenes med kravene om tjenestegrenenes tilfredsstillende funktion, og såfremt det er i deres egen interesse.
Der kan også tages hensyn til denne videreuddannelse, for så vidt angår karriereforløbet."
Ændring 22
BILAG I, NR. 30
Artikel 25, stk. 3 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
30)  I tredje afsnit i artikel 25 ændres "bekendtgøres straks ved opslag i bygningerne i den institution, som tjenestemanden hører under, og offentliggøres i Fællesskabernes månedlige personaleblad" til "meddeles personalet i den institution, det hører under".
30)  I stk. 3 i artikel 25 ændres "bekendtgøres straks ved opslag i bygningerne i den institution, som tjenestemanden hører under, og offentliggøres i Fællesskabernes månedlige personaleblad" til "meddeles personalet i den institution, det hører under, og offentliggøres i Fællesskabernes månedlige personaleblad".
Ændring 23
BILAG I, NR. 31, LITRA B
Artikel 26, stk. 4 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
b)  I fjerde afsnit indsættes efter "religiøse overbevisninger':
b)  I stk. 4 indsættes efter "religiøse overbevisninger':
"og heller ikke racemæssige eller etniske oprindelse eller seksuelle orientering, medmindre disse oplysninger er givet og godkendt af den pågældende."
"og heller ikke racemæssige eller etniske oprindelse eller seksuelle orientering."
Ændring 24
BILAG I, NR. 31, LITRA C
Artikel 26, stk. 6 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
c)  I slutningen af sjette afsnit indsættes efter "akter, der vedrører ham" "og til eventuelt at tage kopier heraf."
c)  I slutningen af stk. 6 indsættes efter "akter, der vedrører ham" "og til at tage kopier heraf."
Ændring 25
BILAG I, NR. 34, LITRA A A (nyt)
Artikel 29, stk. 1 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
aa)  Der indsættes som stk. 1a:
"1a. Ansættelsesmyndigheden overvejer uanset stk. 1, litra a), nr. i, og kan uanset stk. 1, litra b), overveje muligheden af at besætte en ledig stilling ved at ansætte midlertidigt ansatte i overensstemmelse med artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for at assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget som tjenestemænd, såfremt de pågældende har bestået en udvælgelsesprøve i overensstemmelse med artikel 1b, stk. 2b, i denne vedtægt, og har gjort tjeneste som sådanne midlertidigt ansatte i mere end syv år."
Ændring 26
BILAG I, NR. 35
Artikel 31, stk. 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
2.  Uanset artikel 29, stk. 2 ansættes tjenestemænd kun i lønklasser AST 1 til AST 4 eller AD 5 til AD 8.
2.  Uanset artikel 29, stk. 2 ansættes tjenestemænd kun i lønklasser AST 1 til AST 4 eller AD 5 til AD 8. Som en undtagelse kan tjenestemænd under behørigt begrundede omstændigheder ansættes i en højere lønklasse indtil lønklasse AD 11, forudsat at de kan godtgøre tilsvarende erhvervsfaring. Ansættelse i disse lønklasser kan ikke overstige grænsen på 5 % af de stillinger, som er blevet ledige eller er nyoprettede.
Ændring 27
BILAG I, NR. 42, LITRA B og B A (nye)
Artikel 41, stk. 3, stk. 6 og 7 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
b)  I sjette afsnit indsættes efter "justeringskoefficient" "for pensionerne.
b)  I stk. 6 indsættes efter "justeringskoefficient" "på 100, uanset om den berettigede bosætter sig i et land inden for eller uden for Fællesskaberne".
ba)  Stk. 7 udgår.
Ændring 28
BILAG I, NR. 45
Artikel 44, stk. 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Når en tjenestemand udnævnes til kontorchef, direktør eller generaldirektør i samme lønklasse, stiger han et løntrin i denne lønklasse på det tidspunkt, hvor udnævnelsen får virkning. Denne stigning skal medføre en forhøjelse af den månedlige grundløn med samme procent som den, der i hver lønklasse opnås ved stigning fra første til andet løntrin. Hvis forhøjelsen er mindre, eller hvis tjenestemanden allerede befinder sig på sidste løntrin i sin lønklasse, modtager han en forhøjelse af grundlønnen, så han faktisk opnår en sådan lønforhøjelse, indtil den næste forfremmelse får virkning.
Når en tjenestemand udnævnes til kontorchef, anvisningsberettiget, direktør eller generaldirektør i samme lønklasse, stiger han et løntrin i denne lønklasse på det tidspunkt, hvor udnævnelsen får virkning. Denne stigning skal medføre en forhøjelse af den månedlige grundløn med samme procent som den, der i hver lønklasse opnås ved stigning fra første til andet løntrin. Hvis forhøjelsen er mindre, eller hvis tjenestemanden allerede befinder sig på sidste løntrin i sin lønklasse, modtager han en forhøjelse af grundlønnen, så han faktisk opnår en sådan lønforhøjelse, indtil den næste forfremmelse får virkning.
Ændring 29
BILAG I, NR. 46
Artikel 45 a, stk. 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
1.  Fra lønklasse 5 kan en tjenestemand fra ansættelsesgruppen AST overgå til ansættelsesgruppen AD ved forflyttelse som omhandlet i artikel 29, idet det dog er en betingelse, at han med vellykket resultat har gennemgået en række uddannelsesmoduler med henblik på et højere niveau, som sikrer, at den pågældende har nået et niveau svarende til det, der kræves i artikel 5, stk. 3. Institutionerne fastsætter i de almindelige gennemførelsesbestemmelser de nærmere regler for anvendelsen af disse bestemmelser, bl.a. hvad angår uddannelse og forflyttelse. Ved disse regler skal der tages hensyn til karriereforløbet.
1.  Fra lønklasse 5 kan en tjenestemand fra ansættelsesgruppen AST overgå til ansættelsesgruppen AD ved forflyttelse som omhandlet i artikel 29, idet det dog er en betingelse, at han med vellykket resultat har gennemgået en række uddannelsesmoduler med henblik på et højere niveau, som sikrer, at den pågældende har nået et niveau svarende til det, der kræves i artikel 5, stk. 3, litra b). Institutionerne fastsætter i de almindelige gennemførelsesbestemmelser de nærmere regler for anvendelsen af disse bestemmelser, bl.a. hvad angår uddannelse og forflyttelse. Ved disse regler skal der tages hensyn til karriereforløbet.
Ændring 30
BILAG I, NR. 46
Artikel 45 a, stk. 2 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
2a. De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor fastsætter vilkårene for gennemførelse af stk. 1, navnlig for så vidt angår kravet om uddannelse på universitetsniveau.
Ændring 33
BILAG I, NR. 61
Artikel 59, stk. 1, afsnit 2 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Såfremt det ved undersøgelsen vurderes, at tjenestemanden er i stand til at arbejde, betragtes hans fravær som uberettiget fra datoen for undersøgelsen.
Ændring 34
BILAG I, NR. 61
Artikel 59, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Såfremt det i den uafhængige læges udtalelse vurderes, at tjenestemanden er i stand til at genoptage arbejdet, betragtes fraværet som uberettiget fra datoen for udtalelsen. Hvis der ikke foreligger en sådan udtalelse, betragtes fraværet som uberettiget fra den 13. fraværsdag på grund af sygdom uden lægeattest.
Ændring 35
BILAG I, NR. 61
Artikel 59, stk. 3, afsnit 1 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Med forbehold af en eventuel anvendelse af disciplinærbestemmelserne fratrækkes fravær, der betragtes som uberettiget i henhold til stk. 1, 2 og 3, i den pågældende tjenestemands årlige ferie. Såfremt tjenestemanden ikke har ret til yderligere ferie, mister han retten til sit vederlag for den pågældende periode.
Ændring 36
BILAG I, NR. 75, LITRA A, NR. I og I A (nyt)
Artikel 82, stk. 1, stk. 2 og 3 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
i)  I andet afsnit foretages følgende ændringer:
i)  Stk. 2 affattes således:
-  Ordet "De" ændres til "Pensionerne".
Uanset i hvilket land den pensionsberettigede tager bopæl, anvendes der en justeringskoefficient på 100.
-  Udtrykket "den justeringskoefficient" ændres til "den justeringskoefficient for pensioner".
-  Udtrykket "at være bosiddende" ændres til "at have taget fast bopæl".
-  Som sidste punktum indsættes følgende: "Justeringskoefficienterne fastlægges efter de nærmere regler, der er fastsat i bilag XI."
ia)  Stk. 3 udgår.
Ændring 37
BILAG I, NR. 89
Bilag I, del A (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)

Kommissionens forslag

A.  Stillingsbetegnelser i hver ansættelsesgruppe, jf. artikel 5, stk. 3

Ansættelsesgruppen AD

Ansættelsesgruppen AST

Generaldirektør

AD 16

Direktør/Generaldirektør

AD 15

Administrator/Forskningsadministrator/Sprogadministrator/Kontorchef/Direktør

AD 14

Administrator/Forskningsadministrator/Sprogadministrator/Kontorchef

AD 13

"

AD 12

"

AD 11

AST 11

Assistant/Forskningsassistent

"

AD 10

AST 10

"

"

AD 9

AST 9

"

Administrator/Forskningsadministrator/Sprogadministrator

AD 8

AST 8

"

"

AD 7

AST 7

"

"

AD 6

AST 6

"

"

AD 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

"

AST 2

"

AST 1

"

Ændring

A.  Stillingsbetegnelser i hver ansættelsesgruppe, jf. artikel 5, stk. 3

Ansættelsesgrupperne AD og ADL

Ansættelsesgruppen AST

Generaldirektør

AD 16

Direktør/Generaldirektør

AD 15

Ledende administrator/Ledende forskningsadministrator/Ledende sprogadministrator/Kontorchef/

Anvisningsberettiget/Direktør

AD/ADL 14

Ledende administrator/Ledende forskningsadministrator/Ledende oversætter/Ledende tolk/Kontorchef/Chef for sprogafdeling/Anvisningsberettiget

AD/ADL 13

"

AD/ADL 12

"

AD/ADL 11

AST 11

Ledende assistent/Ledende forskningsassistent

Kontorchef/Administrator/Forskningsadministrator/Oversætter/Tolk

AD/ADL 10

AST 10

"

"

AD/ADL 9

AST 9

"

Assisterende administrator/Assisterende forskningsadministrator/Assisterende oversætter/Assisterende tolk

AD/ADL 8

AST 8

Assistent/

forskningsassistent

"

AD/ADL 7

AST 7

"

"

AD/ADL 6

AST 6

"

"

AD/ADL 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

Juniorassistent/Juniorforsknings-assistent

AST 2

"

AST 1

"

Ændring 38
BILAG I, NR. 90, LITRA G
Bilag II - Afdeling 6, Artikel 12, stk. 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Det Rådgivende Paritetiske Udvalg for Utilstrækkelig Faglig Indsats består af en formand og mindst to medlemmer, der mindst skal være tjenestemænd AD 14. Halvdelen af medlemmerne udpeges af Personaleudvalget og den anden halvdel udpeges af ansættelsesmyndigheden. Formanden udnævnes af ansættelsesmyndigheden på grundlag af en kandidatliste, der opstilles i samråd med Personaleudvalget.
Det Rådgivende Paritetiske Udvalg for Utilstrækkelig Faglig Indsats består af en formand og mindst to medlemmer, der mindst skal være tjenestemænd AD 14. De udpeges for en periode på tre år. Halvdelen af medlemmerne udpeges af Personaleudvalget og den anden halvdel udpeges af ansættelsesmyndigheden. Formanden udnævnes af ansættelsesmyndigheden på grundlag af en kandidatliste, der opstilles i samråd med Personaleudvalget.
Ændring 39
BILAG I, NR. 96, LITRA A, NR. III
Bilag VII, artikel 1, stk. 2, litra c (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
c) en tjenestemand, der er registreret som fast partner, uden at der er tale om et ægteskab, på betingelse af:
c) en tjenestemand, der lever i et partnerskab, som ikke er et ægteskab, og som er anerkendt af den ansættende institution; institutionen anerkender et sådant partnerskab, hvis parret forelægger et formelt dokument eller en formel registrering fra en medlemsstat, der attesterer partnerskabet, eller i mangel af et sådan dokument eller en sådan registrering godtgør over for den ansættende institution, at de har haft fælles husstand i mindst to år.
- at parret forelægger et officielt dokument, der er anerkendt af en af Den Europæiske Unions medlemsstater, og som attesterer deres status som partnere, uden at der er tale om ægteskab
- at ingen af partnerne er gift eller har indgået et andet fast parforhold, som ikke er ægteskab
- at partnerne ikke er beslægtede på en af følgende måder: forældre, forældre og børn, bedsteforældre og børnebørn, brødre og søstre, tanter, onkler, nevøer, niecer, svigerforældre og svigersønner og svigerdøtre
- at parret ikke har mulighed for at indgå borgerligt ægteskab i en medlemsstat; i forbindelse med dette led anses et par udelukkende for at have mulighed for at indgå borgerligt ægteskab, hvis begge personer opfylder alle de i en medlemsstats lovgivning fastsatte betingelser for, at et sådant par kan indgå ægteskab.
Ændring 40
BILAG I, NR. 96, LITRA L
Bilag VII, artikel 13, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Dagpengene tilpasses en gang om året på grundlag af HORECA-koefficienten, der offentliggøres af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor.
Ændring 41
BILAG I, NR. 97, LITRA H, NR. I og II
Bilag VIII, artikel 11, stk. 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
i)  I første afsnit ændres sætningsleddet
i)  I første afsnit ændres sætningsleddet
"kan ved sin fastansættelse foranledige, at enten den aktuarmæssige modværdi eller den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som han har erhvervet på grundlag af de ovenfor nævnte aktiviteter, indbetales til Fællesskaberne."
"kan ved sin fastansættelse foranledige, at enten den aktuarmæssige modværdi eller den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som han har erhvervet på grundlag af de ovenfor nævnte aktiviteter, indbetales til Fællesskaberne."
til sætningsleddet
til sætningsleddet
"kan mellem tidspunktet for sin fastansættelse og det tidspunkt, hvor han opnår ret til alderspension, foranledige, at der til Fællesskaberne indbetales en indtil den faktiske overførsel ajourført kapital, der repræsenterer de pensionsrettigheder, som han har erhvervet på grundlag af de ovenfor nævnte aktiviteter."
"kan, når han opnår ret til alderspension, foranledige, at der til Fællesskaberne indbetales en indtil den faktiske overførsel ajourført kapital, der repræsenterer de pensionsrettigheder, som han har erhvervet på grundlag af de ovenfor nævnte aktiviteter."
ii)  I andet afsnit foretages følgende ændringer:
ii)  I andet afsnit foretages følgende ændringer:
-  Udtrykket "efter almindelige gennemførelsesbestemmelser" indføjes før ordet "fastsatte"
-  Udtrykket "efter almindelige gennemførelsesbestemmelser" indføjes før ordet "fastsatte"
-  Udtrykket "under hensyntagen til den lønklasse, han er fastansat i," ændres til udtrykket "under hensyntagen til grundløn og alder på datoen for anmodningen om overførsel,"
-  Udtrykket "under hensyntagen til den lønklasse, han er fastansat i," ændres til udtrykket "under hensyntagen til den lønklasse, hvori han er midlertidigt ansat eller ansat som tjenestemand, den grundløn, der svarer til den pågældende lønklasse på datoen for anmodningen om overførsel, og den pågældendes alder på datoen for anmodningen om overførsel,"
-  Udtrykket "efter sin ordning" ændres til udtrykket "efter Fællesskabets pensionsordning"
-  Udtrykket "efter sin ordning" ændres til udtrykket "efter Fællesskabets pensionsordning"
-  Udtrykket "på grundlag af den aktuarmæssige modværdi eller den fastsatte tilbagekøbsværdi."
-  Udtrykket "på grundlag af den aktuarmæssige modværdi eller den fastsatte tilbagekøbsværdi."
ændres til udtrykket
ændres til udtrykket
"på grundlag af den overførte kapital, fraregnet det beløb, der udgøres af revurderingen af kapitalen mellem datoen for anmodningen om overførsel og datoen for den faktiske overførsel."
"på grundlag af den overførte kapital, fraregnet det beløb, der udgøres af revurderingen af kapitalen mellem datoen for anmodningen om overførsel og datoen for den faktiske overførsel."
Ændring 42
BILAG I, NR. 98
Bilag IX - Afdeling 1, artikel 2, stk. 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
2.  Ansættelsesmyndigheden underretter den pågældende, når undersøgelsen er afsluttet, og tilsender ham efter anmodning konklusionen af undersøgelsesrapporten og alle de dokumenter, der har direkte forbindelse til de påstande, der er blevet rettet mod ham, dog med forbehold af hensynet til beskyttelsen af tredjeparters legitime interesser.
2.  Ansættelsesmyndigheden underretter den pågældende, når undersøgelsen er afsluttet, og tilsender ham konklusionen af undersøgelsesrapporten og, efter anmodning, alle de dokumenter, der har direkte forbindelse til de påstande, der er blevet rettet mod ham, dog med forbehold af hensynet til beskyttelsen af tredjeparters legitime interesser.
Ændring 43
BILAG I, NR. 98
Bilag IX -Afdeling 2, artikel 4, stk. 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
1.  I hver institution indføres der et disciplinærråd, i det følgende benævnt "rådet".
1.  I hver institution indføres der et disciplinærråd, i det følgende benævnt "rådet". Ved sammensætningen af dette råd sikrer institutionen, at der er et eksternt medlem, for således at garantere den nødvendige uafhængighed.
Ændring 44
BILAG I, NR. 98
Bilag IX - Afdeling 5, artikel 14, stk. 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
1.  Den indberettede tjenestemand høres af rådet; ved denne lejlighed kan han fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger, personligt eller gennem en repræsentant efter eget valg. Han kan indkalde vidner.
1.  Den indberettede tjenestemand høres af rådet; ved denne lejlighed kan han fremsætte skriftlige eller mundtlige bemærkninger, personligt eller gennem en repræsentant efter eget valg. Han kan indkalde vidner. Når en undersøgelse foretaget af OLAF implicerer en tjenestemand personligt, kan rådet høre de personer, der har gennemført undersøgelsen.
Ændring 45
BILAG I, NR. 100
Bilag XI - Kapitel I, afdeling 1, artikel 1, stk. 3, litra a, led 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
- for pensioner fra De Europæiske Fællesskaber, som udbetales i medlemsstaterne, idet Belgien anvendes som reference
udgår
Ændring 46
BILAG I, NR. 100
Bilag XI - Kapitel I, afdeling 2, artikel 3, stk. 5, afsnit 1 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
5.  Justeringskoefficienten for Belgien nedsættes til 100, hvilket også gælder for justeringskoefficienten for Luxembourg.
udgår
Ændring 47
BILAG I, NR. 100
Bilag XI - Kapitel I, afdeling 2, artikel 3, stk. 5, afsnit 2, led 2 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
- pensioner fra De Europæiske Fællesskaber, som udbetales i de øvrige medlemsstater
udgår
Ændring 48
BILAG I, NR. 102
Bilag XIII - Afdeling 2, artikel 12 a (ny) (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Artikel 12a
De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan af ansættelsesmyndigheden anmodes om at bekræfte, at en udvælgelsesprocedure, som er afsluttet inden [datoen for denne forordnings ikrafttræden], for midlertidigt personale ansat i overensstemmelse med artikel 2, litra c), ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, for at assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet, har været i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægtens artikel 1b, stk. 2b.
Ændring 49
BILAG I, NR. 102
Bilag XIII - Afdeling 4, artikel 20 (vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber)
Artikel 20
udgår
Fra den [1.1.2004] til den [31.12.2007] affattes vedtægtens artikel 82, stk. 1, andet afsnit, således:
Pensionerne tilpasses ved anvendelse af gennemsnittet af de justeringskoefficienter, der gælder for tjenestemænd, og ved anvendelse af den i artikel 3, stk. 5, i bilag XI til vedtægten omhandlede justeringskoefficient for pensioner, der anvendes for den medlemsstat, hvor den pensionsberettigede dokumenterer at have taget fast bopæl. Gennemsnittet fastsættes på grundlag af den vægtning, der fremgår af nedenstående tabel:
Fra den [1.1.2004] [1.1.2005] [1.1.2006] [1.1.2007] [1.1.2008]
%
Tjenestemænd 80 % Pensioner 20 % Tjenestemænd 60 % Pensioner 40 % Tjenestemænd 40 % Pensioner 60 % Tjenestemænd 20 % Pensioner 80 % Pensioner 100 %
Når én eller flere af koefficienterne ændres, ændres også gennemsnittet med virkning fra samme dato.
Ændring 58
BILAG II, NR. 4
Artikel 3 a, stk. 2 a (nyt) (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
2a. Uanset artikel 1 finder afsnit IV, kapitel 1-2 og 6, afdeling A-B, anvendelse på Europa-Parlamentets medlemmers assistenter. Dette personale aflønnes over den bevilling, der med henblik herpå er oprettet i den afdeling i budgettet, der vedrører Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet vedtager gennemførelsesbestemmelserne.
Ændring 50
BILAG II, NR. 17
Artikel 39, stk. 2 a (nyt) (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
2a. Uanset vedtægtens artikel 77 kan artikel 9, sidste stk., i bilag VIII finde anvendelse på midlertidigt ansatte, der er ansat i overensstemmelse med artikel 2, litra c, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne for at assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet
- såfremt de har tilbagelagt mindst fem tjenesteår
- på den betingelse, at pensionen ikke er mindre end [100%] af eksistensminimum.
Ændring 51
BILAG II, NR. 21
Artikel 48, stk. 1 a og 1 b (nye) (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
Vedtægtens artikel 50 finder tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte, der er ansat i overensstemmelse med artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet.
Artikel 41, stk. 3, finder, bortset fra afsnit 2, i højst et år tilsvarende anvendelse på midlertidigt ansatte, der er ansat i overensstemmelse med artikel 2, litra c), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte for at assistere en politisk gruppe i Europa-Parlamentet, såfremt antallet af stillinger i gruppen nedskæres.
Ændring 52
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 1, artikel 79 (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
Ansættelseskontrakten for kontraktansatte kan indgås på bestemt tid for en periode på mellem tre måneder og fem år. Den kan kun fornys på bestemt tid én gang for en periode på højst fem år. Den oprindelige kontrakt og den første fornyelse skal have en samlet varighed på mindst seks måneder for ansættelsesgruppe I og mindst ni måneder for de øvrige ansættelsesgrupper. Enhver senere fornyelse af denne ansættelse skal ske på ubestemt tid."
Kontraktansattes ansættelseskontrakt kan indgås for en fast periode på højst fem år. Den kan fornys for en fast periode på højst fem år. Enhver senere fornyelse af denne ansættelse skal ske på ubestemt tid i de kontraktansattes kategori, såfremt antallet af tjenesteår overstiger ti.
Inden for institutionerne skal tjenestemænd i kategori D efterhånden afløses af kontraktansatte. I repræsentationskontorerne, Kommissionens delegationer, agenturer, forvaltningsorganer og andre organer, der er oprettet ved særlig retsakt, kan 2/3 af stillingerne på alle niveauer, bortset fra ledende stillinger, besættes med kontraktansatte.
Ændring 59
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 1, artikel 79 a (ny) (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
Artikel 79a
Uanset dette afsnit afhænger bestemmelserne vedrørende ansættelse af og varighed af kontrakter for Europa-Parlamentets medlemmers assistenter af de gennemførelsesbestemmelser, der henvises til i artikel 3a, stk. 2a.
Ændring 53
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 1, artikel 80, stk. 2, afsnit 2 (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
Ved indplaceringen af de kontraktansatte i den enkelte ansættelsesgruppe tages der hensyn til de pågældendes kvalifikationer og erhvervserfaring. Ved ansættelsen indplaceres den kontraktansatte i første løntrin i sin lønklasse.
Ved indplaceringen af de kontraktansatte i den enkelte ansættelsesgruppe tages der hensyn til de pågældendes kvalifikationer og erhvervserfaring.
Ændring 74
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 3, artikel 82, stk. 3, litra a (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
a) er statsborger i en af Fællesskabernes medlemsstater, medmindre den i artikel 6, stk. 1, nævnte myndighed bestemmer andet, og såfremt han ikke er frataget de borgerlige rettigheder
a) er statsborger i en af Fællesskabernes medlemsstater eller er statsborger i et tredjeland med varig opholdstilladelse i en af Fællesskabernes medlemsstater, og såfremt han ikke er frataget de borgerlige rettigheder
Ændring 54
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 3, artikel 84, stk. 1 (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
1.  For kontraktansatte i ansættelsesgruppe I indledes ansættelsesforholdet med en prøvetid på seks måneder og i de øvrige ansættelsesgrupper med ni måneder.
1.  For kontraktansatte, hvis kontrakt er indgået for en periode på over et år, indledes ansættelsesforholdet med en prøvetid på seks måneder.
Ændring 55
BILAG II, NR. 34
Afsnit IV, kapitel 6, afdeling A, artikel 94, stk. 2, afsnit 2 a (nyt) (ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne)
Tidligere kontraktansatte må ikke på nogen måde udsættes for ulemper som følge af modstridende regler eller administrative vanskeligheder, som opstår på grund af forskelle mellem national lovgivning og nærværende bestemmelser.

(1) Efter vedtagelsen af ændringsforslagene blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 69, stk. 2 (A5-0069/2003).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik