Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2002/0100(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0069/2003

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0069/2003

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/06/2003 - 20

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2003)0125
P5_TA(2003)0290

Hyväksytyt tekstit
PDF 408kWORD 102k
Torstai 27. maaliskuuta 2003 - Bryssel
Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt *
P5_TA(2003)0125A5-0069/2003

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (KOM(2002) 213 – C5&nbhy;0262/2002 – 2002/0100(CNS))

Ehdotusta muutettiin seuraavasti(1):

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 A JA 1 B KAPPALE (uusi)
(1 a) Nykyisiin henkilöstösääntöihin ja palvelussuhteen ehtoihin tehtäviin muutoksiin liittyy siirtymäkausi, joka edellyttää, että varmistetaan nopeat ja avoimet mekanismit uuteen järjestelmään siirtymistä varten, säilyttäen samalla virkamiesten jo saavuttamat oikeudet.
(1 b) Koska uudessa urajärjestelmässä virkamiehet luokitellaan uudelleen, olisi tehtävä työnkuvauksia ja yhteisön toimielimissä olevia tehtäviä ja ammatteja koskeva yleistarkistus.
Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)
(2 a) Tällä hetkellä eläkkeisiin sovelletaan korjauskerrointa eläkeläisen asuinpaikkakunnan perusteella, vaikka tämä
a) on vastoin tasa-arvoperiaatetta, koska kaikki virkamiehet maksavat samansuuruisia eläkemaksuja ja samansuuruisia eläkemaksuja maksaneet virkamiehet ovat oikeutettuja samansuuruiseen eläkkeeseen;
b) on vastoin asettautumisen vapauden periaatetta, joka ei toteudu, jos eläkkeen määrä riippuu asuinpaikasta;
c) lisää järjestelmän kalleutta, koska eläkkeiden laskemiseen ja todellisen kotipaikan osoittamiseen (petosten välttämiseksi) tarvitaan entistä enemmän byrokratiaa.
Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)
(2 b) Näin ollen eläkkeen saajan asuinpaikan perusteella määräytyvät eläkkeiden korjauskertoimet olisi poistettava kokonaan käytöstä sen sijaan, että otettaisiin käyttöön uusi, ainoastaan eläkkeen saajiin sovellettava korjauskerroin, mikä johtaisi huomattaviin eläkkeiden vähennyksiin.
Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 2 C KAPPALE (uusi)
(2 c) Palkkojen "mukauttamismenetelmän" sisällyttäminen uudistukseen, 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ylennysten suunnittelujärjestelmä ja eläkejärjestelmä tarjoavat tasapuolisen ja kohtuullisen vastineen ikälisien vähentämiselle ja lisien ja korvausten järkiperäistämiselle, ja niitä onkin pidettävä olennaisena osana uudistuspakettia.
Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 2 D KAPPALE (uusi)
(2 d) Palkkauksen ja eläkkeiden suhteen on luotava kohtuullinen kokonaispaketti, jotta Euroopan yhteisöjen vakinaiseen, riippumattomaan virkamieskuntaan saadaan palkattua parhaat mahdolliset hakijat.
Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 2 E KAPPALE (uusi)
(2 e) Virkamiehen on toimittava puolueettomasti ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteen mukaisesti erityisesti tehdessään päätöksiä, joihin liittyy harkintavallan käyttöä.
Tarkistus 7
LIITE I, 3 KOHTA
1 b artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Ellei näissä henkilöstösäännöissä toisin säädetä,
Ellei näissä henkilöstösäännöissä toisin säädetä,
– sosiaali- ja talouskomiteaa,
–  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,
– alueiden komiteaa,
– alueiden komiteaa,
–  Euroopan oikeusasiamiestä,
–  Euroopan oikeusasiamiestä,
–  Euroopan tietosuojavaltuutettua ja
–  Euroopan tietosuojavaltuutettua ja
– niitä yhteisön virastoja, joihin näitä henkilöstösääntöjä sovelletaan niiden perustamissäädösten nojalla (jäljempänä 'virastot'),
– niitä yhteisön virastoja, joihin näitä henkilöstösääntöjä sovelletaan niiden perustamissäädösten nojalla (jäljempänä 'virastot'),
pidetään näitä henkilöstösääntöjä sovellettaessa yhteisöjen toimieliminä.
pidetään näitä henkilöstösääntöjä sovellettaessa yhteisöjen toimieliminä.
Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto on mukana näiden valintamenettelyissä sen varmistamiseksi, että menettelyissä sovelletaan yhdenmukaisia vaatimuksia, erityisesti mitä tulee virastoihin.
Tarkistus 8
LIITE I, 3 KOHTA
1 b artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto voi toimielinten pyynnöstä antaa tarvittavaa teknistä apua sisäisten kilpailujen järjestämisessä.
Tarkistus 9
LIITE I, 3 KOHTA
1 b artiklan 2 b kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto voi olla mukana valintamenettelyissä sellaisen väliaikaisen henkilöstön palvelukseenottamiseksi, joka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää, sen varmistamiseksi, että menettelyissä sovelletaan samoja vaatimuksia kuin vakinaisen henkilöstön valinnassa.
Tarkistus 10
LIITE I, 5 KOHDAN A ALAKOHTA
1 d artiklan 1 kohdan 1 alakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Näitä henkilöstösääntöjä sovellettaessa kaikenlainen syrjintä ja erityisesti sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, omaisuuteen, syntyperään, vammaan, ikään tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen perustuva syrjintä on kiellettyä.
Näitä henkilöstösääntöjä sovellettaessa kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen, on kiellettyä.
Tarkistus 11
LIITE I, 7 KOHDAN C ALAKOHTA
2 artiklan 2 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2.  Yksi tai useampi toimielin voi kuitenkin siirtää nimittävälle viranomaiselle annetun toimivallan osittain tai kokonaan jollekin toimielimistä taikka toimielinten yhteiselle elimelle.
2.  Yksi tai useampi toimielin voi kuitenkin siirtää nimittävälle viranomaiselle annetun toimivallan osittain tai kokonaan jollekin toimielimistä taikka toimielinten yhteiselle elimelle, mutta päätöksiä, jotka liittyvät kunkin toimielimen virkamiesten tai muun henkilöstön nimittämiseen, ylennyksiin, luokitteluun tai toisiin tehtäviin siirtoihin taikka heitä koskeviin kurinpitotoimiin, ei voida antaa toisen toimielimen tai toimielinten yhteisen elimen tehtäväksi.
Tarkistus 12
LIITE I, 8 KOHTA
5 artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2 a. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, sen jälkeen kun henkilöstösääntökomitea on antanut lausuntonsa, kukin toimielin voi perustaa erityistarpeitaan varten tehtäväryhmän ADL, jossa on kymmenen palkkaluokkaa, jotka vastaavat kielten alan tehtäviä (käännös- ja tulkkaustehtävät).
Tarkistus 13
LIITE I, 8 KOHTA
5 artiklan 2 b kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2 b. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, sen jälkeen kun henkilöstösääntökomitea on antanut lausuntonsa, kunkin toimielimen määrittelemiä erityistehtäviä varten luodaan tyypilliset virat palkkaryhmissä AST 1–AST 3.
Tarkistus 14
LIITE I, 8 KOHTA
5 artiklan 3 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
3.  Voidakseen tulla nimitetyksi virkamieheksi hakijalla on oltava vähintään:
3.  Voidakseen tulla nimitetyksi virkamieheksi hakijalla on oltava vähintään:
a) tehtäväryhmän AST osalta:
a) tehtäväryhmän AST osalta:
– korkeakoulututkinto, tai
– korkeakoulututkinto, tai
– ylempi keskiasteen tutkinto ja vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus, tai
– ylempi keskiasteen tutkinto ja vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus;
– vastaava työkokemus;
b) tehtäväryhmän AD osalta:
b) tehtäväryhmien AD ja ADL osalta:
– vähintään kolmivuotiset tutkintoon johtaneet korkeakouluopinnot sekä joko vähintään yhden vuoden pituinen soveltuva työkokemus tai yhden lisävuoden pituiset korkeakouluopinnot, taikka
– vähintään kolmivuotiset tutkintoon johtaneet korkeakouluopinnot sekä joko vähintään yhden vuoden pituinen soveltuva työkokemus tai yhden lisävuoden pituiset korkeakouluopinnot.
– vastaava työkokemus.
Tarkistus 15
LIITE I, 8 KOHTA
5 artiklan 3 kohdan b a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
b a) edellä 2 b kohdassa määriteltyjen tehtävien osalta:
– keskiasteen tutkinto tai
– vastaava työkokemus.
Tarkistus 16
LIITE I, 10 KOHDAN -A ALAKOHTA (uusi)
9 artiklan 1 kohdan -a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
-a)  Lisätään 1 kohtaan uusi &nbhy;a alakohta seuraavasti:
"-a) jokaista nimittävää viranomaista varten:
– henkilöstökomitea, joka voi jakautua jaostoihin erikseen kutakin henkilöstön asemapaikkaa varten."
Tarkistus 63
LIITE I, 15 KOHTA
12 a artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
1.  Virkamiehen on pidättäydyttävä kaikenlaisesta työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä.
1.  Virkamiehen on pidättäydyttävä kaikenlaisesta kiusaamisesta ja häirinnästä, joka on määritelty seuraavassa:
2.  Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan kaikenlaista pysyvää, toistuvaa tai järjestelmällistä sopimatonta käyttäytymistä, joka ilmenee tahallisissa puheissa, teoissa, eleissä ja kirjoituksissa ja joka loukkaa henkilön persoonaa, ihmisarvoa taikka fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.
2.  Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan kaikenlaista pysyvää, toistuvaa tai järjestelmällistä sopimatonta käyttäytymistä, joka ilmenee tahallisissa puheissa, teoissa, eleissä ja kirjoituksissa ja joka loukkaa henkilön persoonaa, ihmisarvoa taikka fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.
3.  Sukupuolisella häirinnällä tarkoitetaan sukupuolisesti värittynyttä käyttäytymistä, jollaista sen kohteeksi joutunut henkilö ei halua ja jolla pyritään tai joka johtaa tämän henkilön ihmisarvon loukkaamiseen tai painostavan, vihamielisen, loukkaavan tai kiusallisen tunnelman luomiseen. Sukupuolinen häirintä rinnastetaan 1 d artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sukupuoliseen syrjintään.
3.  Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmenee henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan kyseisen henkilön arvoa ja tällä tavoin luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
3 a. Sukupuolisella häirinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmenee ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan sukupuolista käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
3 b. Sukupuoleen perustuvaa häirintää ja sukupuolista häirintää on pidettävä 1 d artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä, ja se on siten kiellettyä.
Sitä, vastustaako henkilö tällaista käytöstä vai alistuuko hän siihen, ei voida käyttää perusteena kyseistä henkilöä koskevissa päätöksissä. Käskyä tai ohjetta syrjiä henkilöitä sukupuolen perusteella on pidettävä syrjintänä.
Tarkistus 18
LIITE I, 18 KOHTA
15 artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2 a. Jos virkamiehelle on myönnetty virkavapautta henkilökohtaisten syiden perusteella tätä tarkoitusta varten, hän säilyttää oikeutensa ikälisien kertymiseen henkilökohtaisten syiden perusteella myönnetyn virkavapauden aikana.
Tarkistus 19
LIITE I, 21 KOHTA
17 a artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Rajoittamatta 12 ja 17 artiklan soveltamista virkamies, joka aikoo julkaista tai antaa julkaistavaksi yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa mitä tahansa yhteisöjen toimintaa koskevaa aineistoa, on ilmoitettava siitä nimittävälle viranomaiselle kirjallisesti etukäteen. Nimittävä viranomainen voi kieltää julkaisemisen ainoastaan, jos se pystyy täysin osoittamaan, että julkaiseminen saattaa asettaa yhteisöjen edun vakavasti uhanalaiseksi. Sen on ilmoitettava virkamiehelle päätöksestään 30 työpäivän kuluessa. Jos päätöstä ei anneta tiedoksi asetetussa määräajassa, lupa katsotaan annetuksi.
Rajoittamatta 12 ja 17 artiklan soveltamista virkamies, joka aikoo julkaista tai antaa julkaistavaksi yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa mitä tahansa yhteisöjen toimintaa koskevaa aineistoa, on ilmoitettava siitä nimittävälle viranomaiselle kirjallisesti etukäteen.
Tarkistus 20
LIITE I, 26 KOHTA
22 c artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Edellä 22 b artiklassa säädettyä suojaa sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä henkilökohtaista vastuuta, joka tiedot luovuttaneelle virkamiehelle kuuluu kansallisten asiaa koskevien säännöksien mukaisesti.
Edellä 22 a ja 22 b artiklassa säädettyä suojaa sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä henkilökohtaista vastuuta, joka tiedot luovuttaneelle virkamiehelle kuuluu sovellettavan kansallisen rikosoikeuden tai sopimukseen perustumatonta vastuuta (rikos / muu oikeudenvastainen menettely) säätelevän oikeuden mukaisesti. Tarvittaessa toimielimet voivat päättää maksaa korvauksia aineellisista tai muista kuin aineellisista vahingoista sellaiselle virkamiehelle, jota vastaan on esitetty tahallisesti perättömiä syytöksiä.
Kurinpitomenettely aloitetaan aina, kun 22 a ja/tai 22 b artiklassa tarkoitettu tietojen välittäminen tai luovuttaminen tapahtuu vahingontekotarkoituksessa.
Tarkistus 21
LIITE I, 28 KOHTA
24 a artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
28.  Nykyisen 24 artiklan viimeisistä kahdesta kohdasta tulee uusi 24 a artikla.
28.  Nykyisen 24 artiklan viimeisistä kahdesta kohdasta tulee uusi 24 a artikla ja sen teksti korvataan seuraavasti:
"Yhteisöt edistävät virkamiesten ammatillista täydennyskoulutusta, jos siitä ei aiheudu haittaa yksiköiden toiminnalle ja jos se on yhteisöjen edun mukaista."
Tällainen täydennyskoulutus voidaan ottaa huomioon myös urakehityksessä.
Tarkistus 22
LIITE I, 30 KOHTA
25 artiklan 3 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
30.  Korvataan 25 artiklan kolmannessa kohdassa ilmaisu "on välittömästi tiedotettava sen toimielimen ilmoitustaululla, jossa hän työskentelee, ja Yhteisön henkilöstön kuukausitiedotteessa." ilmaisulla "on tiedotettava hänen toimielimensä henkilöstölle."
30.  Korvataan 25 artiklan kolmannessa kohdassa ilmaisu "on välittömästi tiedotettava sen toimielimen ilmoitustaululla, jossa hän työskentelee, ja Yhteisön henkilöstön kuukausitiedotteessa." ilmaisulla "on tiedotettava hänen toimielimensä henkilöstölle ja julkaistava Yhteisön henkilöstön kuukausitiedotteessa."
Tarkistus 23
LIITE I, 31 KOHDAN B ALAKOHTA
26 artiklan 4 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
b)  Lisätään neljänteen kohtaan sanojen "uskonnollisista mielipiteistään" jälkeen seuraava teksti:
b)  Lisätään neljänteen kohtaan sanojen "uskonnollisista mielipiteistään" jälkeen seuraava teksti:
", hänen rodullisesta tai etnisestä alkuperästään tai hänen sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan, paitsi jos asianomainen on itse antanut ja hyväksynyt nämä tiedot."
", hänen rodullisesta tai etnisestä alkuperästään tai hänen sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan."
Tarkistus 24
LIITE I, 31 KOHDAN C ALAKOHTA
26 artiklan 6 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
c)  Lisätään kuudennen kohdan loppuun sanan "päätyttyä" jälkeen sanat "ja kopioida ne tarvittaessa".
c)  Lisätään kuudennen kohdan loppuun sanan "päätyttyä" jälkeen sanat "ja kopioida ne".
Tarkistus 25
LIITE I, 34 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)
29 artiklan 1 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
a a) Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
"1 a) Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa säädetään, nimittävän viranomaisen on harkittava, ja poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, nimittävä viranomainen voi harkita avoimen toimen täyttämistä nimittämällä viranhaltijoiksi väliaikaisia toimenhaltijoita, jotka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tai alueiden komiteaa, edellyttäen että kyseiset henkilöt ovat läpäisseet Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 b artiklan 2 a kohdan mukaisen valintamenettelyn ja olleet palveluksessa väliaikaisina toimenhaltijoina vähintään seitsemän vuotta."
Tarkistus 26
LIITE I, 35 KOHTA
31 artiklan 2 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2.  Virkamiehet voidaan ottaa palvelukseen ainoastaan palkkaluokkiin AST 1 – AST 4 tai AD 5 – AD 8, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 2 kohdan soveltamista.
2.  Virkamiehet voidaan ottaa palvelukseen ainoastaan palkkaluokkiin AST 1 – AST 4 tai AD 5 – AD 8, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 29 artiklan 2 kohdan soveltamista. Poikkeuksellisesti virkamies voidaan ottaa palvelukseen asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa palkkaluokkaan AD 11 asti edellyttäen, että hän kykenee osoittamaan, että hänellä on vastaava ammattikokemus. Näihin palkkaluokkiin palkattavien virkamiesten määrä saa olla enintään 5 prosenttia avoimiksi tulevista tai uusista viroista.
Tarkistus 27
LIITE I, 42 KOHDAN B ALAKOHTA
41 artiklan 3 kohdan 6 ja 7 alakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
b)  Lisätään kuudenteen alakohtaan sanan "korjauskerrointa" edelle sanat "eläkkeitä koskevaa".
b)  Lisätään kuudenteen alakohtaan sanan "korjauskerrointa" jälkeen sanat "100 riippumatta siitä, onko korvauksen saajan asuinpaikka yhteisössä tai yhteisön ulkopuolella sijaitsevassa maassa".
b a) Poistetaan seitsemäs alakohta.
Tarkistus 28
LIITE I, 45 KOHTA
44 artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Kun virkamies nimitetään yksikönpäälliköksi, johtajaksi tai pääjohtajaksi samassa palkkaluokassa, hän saa nimityksen voimaan tullessa yhden ikälisän tässä palkkaluokassa. Tämä ikälisä merkitsee kuukausittaisen peruspalkan korotusta, joka on prosentteina yhtä suuri kuin eteneminen kunkin palkkaluokan ensimmäiseltä palkkatasolta toiselle palkkatasolle. Jos korotuksen määrä on pienempi tai jos virkamies on jo palkkaluokkansa viimeisellä palkkatasolla, hän saa peruspalkan korotuksen, jonka avulla hänen saamansa korotus on tarkoitetun suuruinen, siihen asti kun hänen seuraava ylennyksensä toteutuu.
Kun virkamies nimitetään yksikönpäälliköksi, jaostopäälliköksi, tulojen ja menojen hyväksyjäksi, johtajaksi tai pääjohtajaksi samassa palkkaluokassa, hän saa nimityksen voimaan tullessa yhden ikälisän tässä palkkaluokassa. Tämä ikälisä merkitsee kuukausittaisen peruspalkan korotusta, joka on prosentteina yhtä suuri kuin eteneminen kunkin palkkaluokan ensimmäiseltä palkkatasolta toiselle palkkatasolle. Jos korotuksen määrä on pienempi tai jos virkamies on jo palkkaluokkansa viimeisellä palkkatasolla, hän saa peruspalkan korotuksen, jonka avulla hänen saamansa korotus on tarkoitetun suuruinen, siihen asti kun hänen seuraava ylennyksensä toteutuu.
Tarkistus 29
LIITE I, 46 KOHTA
45 a artiklan 1 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
1.  Tehtäväryhmään AST kuuluva virkamies voi palkkaluokasta 5 lähtien siirtyä tehtäväryhmään AD 29 artiklassa tarkoitetun siirron kautta edellyttäen, että hän on menestyksellisesti suorittanut ylemmän tason koulutusohjelman, joka takaa asianomaisen saavuttaneen 5 artiklan 3 kohdassa vaadittavaa tasoa vastaavan tason. Toimielimet vahvistavat yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä käyttäen näiden säännösten täytäntöönpanoa ja erityisesti koulutusta ja siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Näissä yksityiskohtaisissa säännöissä on otettava huomioon urakehitys.
1.  Tehtäväryhmään AST kuuluva virkamies voi palkkaluokasta 5 lähtien siirtyä tehtäväryhmään AD 29 artiklassa tarkoitetun siirron kautta edellyttäen, että hän on menestyksellisesti suorittanut ylemmän tason koulutusohjelman, joka takaa asianomaisen saavuttaneen 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vaadittavaa tasoa vastaavan tason. Toimielimet vahvistavat yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä käyttäen näiden säännösten täytäntöönpanoa ja erityisesti koulutusta ja siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Näissä yksityiskohtaisissa säännöissä on otettava huomioon urakehitys.
Tarkistus 30
LIITE I, 46 KOHTA
45 a artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2 a. Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto määrittelee edellytykset 1 kohdan soveltamiselle, erityisesti mitä tulee vaatimukseen korkeakoulutason koulutuksesta.
Tarkistus 33
LIITE I, 61 KOHTA
59 artiklan 1 kohdan 2 a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Jos lääkärintarkastuksessa todetaan, että virkamies on kykenevä työhön, hänen poissaolonsa katsotaan luvattomaksi siitä päivästä alkaen, jolloin lääkärintarkastus on tehty.
Tarkistus 34
LIITE I, 61 KOHTA
59 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Jos riippumattoman lääkärin lausunnon mukaan virkamies on kykenevä palaamaan työhön, hänen poissaolonsa katsotaan luvattomaksi siitä päivästä alkaen, jolloin lausunto on annettu. Jos tällaista lausuntoa ei ole annettu, virkamiehen poissaolo katsotaan luvattomaksi alkaen kolmannestatoista päivästä, jolloin hän on poissa sairauden vuoksi ilman lääkärintodistusta.
Tarkistus 35
LIITE I, 61 KOHTA
59 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Edellä 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti perusteettomaksi katsotut poissaolot vähennetään kyseisen virkamiehen vuosilomasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa kurinpitomenettelyä koskevia säännöksiä. Jos virkamiehellä ei ole jäljellä vuosilomaoikeuksia, hän menettää palkkansa vastaavalta ajalta.
Tarkistus 36
LIITE I, 75 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA JA I A ALAKOHTA (uusi)
82 artiklan 1 kohdan 2 ja 3 alakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
i.  Muutetaan toinen alakohta seuraavasti:
i.  Muutetaan toinen alakohta seuraavasti:
  Korvataan sana "Niihin" sanalla "Eläkkeisiin".
"Eläkkeen saajan asuinpaikasta riippumatta sovelletaan korjauskerrointa 100."
  Lisätään sana "eläkkeille" sanojen "valtiota varten" ja "vahvistettua korjauskerrointa" väliin.
  Korvataan sana "asuinpaikkansa" sanoilla "pääasiallisen asuinpaikkansa".
  Lisätään virke seuraavasti: "Korjauskertoimet määritellään liitteessä XI säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.".
i a) Kolmas alakohta poistetaan.
Tarkistus 37
LIITE I, 89 KOHTA
Liite I, A kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)

Komission ehdotus

A.  Kummankin tehtäväryhmän 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut virkatyypit

Tehtäväryhmä AD

Tehtäväryhmä AST

Pääjohtaja

AD 16

Johtaja/pääjohtaja

AD 15

Hallintovirkamies/

tutkimusvirkamies/

kielivirkamies/ yksikönpäällikkö/johtaja

AD 14

Hallintovirkamies/

tutkimusvirkamies/

kielivirkamies/ yksikönpäällikkö

AD 13

"

AD 12

"

AD 11

AST 11

Hallintoavustaja/

tutkimusavustaja/

"

AD 10

AST 10

"

"

AD 9

AST 9

"

Hallintovirkamies/

tutkimusvirkamies/

kielivirkamies

AD 8

AST 8

"

"

AD 7

AST 7

"

"

AD 6

AST 6

"

"

AD 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

"

AST 2

"

AST 1

"

Parlamentin tarkistukset

A.  Kummankin tehtäväryhmän 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut virkatyypit

Tehtäväryhmät AD ja ADL

Tehtäväryhmä AST

Pääjohtaja

AD 16

Johtaja/pääjohtaja

AD 15

Johtava hallintovirkamies/

johtava tutkimusvirkamies/

johtava kielivirkamies/ yksikönpäällikkö/

kielijaoston päällikkö/tulojen ja menojen hyväksyjä/johtaja

AD/ADL 14

Johtava hallintovirkamies/

johtava tutkimusvirkamies/

ylikääntäjä/johtava tulkki/yksikönpäällikkö/

jaostopäällikkö/tulojen ja menojen hyväksyjä

AD/ADL 13

"

AD/ADL 12

"

AD/ADL 11

AST 11

Johtava hallintoavustaja/

johtava tutkimusavustaja/

Yksikönpäällikkö/

hallintovirkamies/

tutkimusvirkamies/

kääntäjä/ tulkki

AD/ADL 10

AST 10

"

"

AD/ADL 9

AST 9

"

Apulaishallintovirkamies/

apulaistutkimusvirkamies/

apulaiskääntäjä/

apulaistulkki

AD/ADL 8

AST 8

Hallintoavustaja/

tutkimusavustaja

"

AD/ADL 7

AST 7

"

"

AD/ADL 6

AST 6

"

"

AD/ADL 5

AST 5

"

AST 4

"

AST 3

Nuorempi hallintoavustaja/

nuorempi tutkimusavustaja

AST 2

"

AST 1

"

Tarkistus 38
LIITE I, 90 KOHDAN G ALAKOHTA
Liite II, 6 jakso, 12 artiklan 1 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Epäpätevyyttä käsittelevän neuvoa-antavan pariteettikomitean muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, joiden on oltava vähintään palkkaluokan AD 14 virkamiehiä. Jäsenistä puolet nimittää henkilöstökomitea ja puolet nimittävä viranomainen. Puheenjohtajan nimittää nimittävä viranomainen henkilöstökomitean kanssa yhdessä laaditun ehdokasluettelon perusteella.
Epäpätevyyttä käsittelevän neuvoa-antavan pariteettikomitean muodostavat puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä, joiden on oltava vähintään palkkaluokan AD 14 virkamiehiä. Heidät nimitetään kolmeksi vuodeksi. Jäsenistä puolet nimittää henkilöstökomitea ja puolet nimittävä viranomainen. Puheenjohtajan nimittää nimittävä viranomainen henkilöstökomitean kanssa yhdessä laaditun ehdokasluettelon perusteella.
Tarkistus 39
LIITE I, 96 KOHDAN A ALAKOHDAN iii ALAKOHTA
Liite VII, 1 artiklan 2 kohdan c alakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
c) virkamies, joka on rekisteröity muun vakiintuneen parisuhteen kuin avioliiton osapuoleksi edellyttäen, että:
c) virkamies, joka on palvelukseen ottaneen toimielimen tunnustamassa muussa parisuhteessa kuin avioliitossa; toimielin tunnustaa tällaisen parisuhteen edellyttäen, että pari toimittaa Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion virallisen asiakirjan tai rekisteröintitodistuksen, jossa todistetaan heidän asemansa parisuhteen osapuolina, tai tällaisen asiakirjan tai rekisteröintitodistuksen puuttuessa osoittaa toimielimen hyväksymällä tavalla eläneensä samassa taloudessa vähintään kahden vuoden ajan;
– pari toimittaa virallisen ja Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion sellaiseksi tunnustaman asiakirjan, jossa todistetaan heidän asemansa muun parisuhteen kuin avioliiton osapuolina,
– kumpikaan osapuolista ei ole naimisissa eikä ennestään muussa parisuhteessa kuin avioliitossa,
– osapuolten välillä ei ole mitään seuraavista sukulaisuussuhteista: vanhempi, lapsi, isovanhempi, lapsenlapsi, veli, sisar, täti, setä, eno, veljen- tai sisarenpoika, veljen- tai sisarentytär, appivanhempi, vävy tai miniä,
– pari ei voi solmia siviiliavioliittoa jäsenvaltiossa; tätä luetelmakohtaa sovellettaessa parilla katsotaan olevan mahdollisuus solmia siviiliavioliitto ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa parin jäsenet täyttävät kaikki tällaisen parin avioliiton hyväksymiselle jäsenvaltion lainsäädännössä asetetut edellytykset;"
Tarkistus 40
LIITE I, 96 KOHDAN L ALAKOHTA
Liite VII, 13 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
Virkamatkapäivärahaa mukautetaan kerran vuodessa Euroopan yhteisön tilastotoimiston julkaiseman Horeca-korjauskertoimen perusteella.
Tarkistus 41
LIITE I, 97 KOHDAN H ALAKOHDAN i ja ii ALAKOHTA
Liite VIII, 11 artiklan 2 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
i.  Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu
i.  Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu
"on mahdollisuus vakinaistamisensa yhteydessä maksaa yhteisöille edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan saamiensa vanhuuseläkeoikeuksien vakuutusmatemaattinen arvo tai kiinteällä korolla laskettu arvo."
"on mahdollisuus vakinaistamisensa yhteydessä maksaa yhteisöille edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan saamiensa vanhuuseläkeoikeuksien vakuutusmatemaattinen arvo tai kiinteällä korolla laskettu arvo."
sanoilla
sanoilla
"on mahdollisuus vakinaistamisensa ja vanhuuseläkeoikeuden saamisensa välisenä aikana maksaa yhteisöille edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan saamiensa vanhuuseläkeoikeuksien tosiasialliseen siirtohetkeen mennessä kertynyt pääoma."
"on mahdollisuus vanhuuseläkeoikeuden saavuttaessaan maksaa yhteisöille edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan saamiensa vanhuuseläkeoikeuksien tosiasialliseen siirtohetkeen mennessä kertynyt pääoma."
ii.  Muutetaan toinen alakohta seuraavasti:
ii.  Muutetaan toinen alakohta seuraavasti:
–  Lisätään sanat "yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä käyttäen" sanan "määrittää" jälkeen.
–  Lisätään sanat "yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä käyttäen" sanan "määrittää" jälkeen.
–  Korvataan sanat "ottaen huomioon virkamiehen palkkaluokan vakinaistettaessa" sanoilla "ottaen huomioon virkamiehen palkkaluokan ja iän siirtoa haettaessa".
–  Korvataan sanat "ottaen huomioon virkamiehen palkkaluokan vakinaistettaessa" sanoilla " ottaen huomioon väliaikaisen toimihenkilön tai virkamiehen palkkaluokan palvelukseen otettaessa, kyseistä palkkaluokkaa vastaavan peruspalkan siirtoa haettaessa ja sekä tämän iän siirtoa haettaessa".
–  Korvataan sanat "sen omassa eläkejärjestelmässä" sanoilla "yhteisön eläkejärjestelmässä".
–  Korvataan sanat "sen omassa eläkejärjestelmässä" sanoilla "yhteisön eläkejärjestelmässä".
–  Korvataan sanat "sekä vanhuuseläkkeen vakuutusmatemaattisen arvon tai kiinteällä korolla lasketun arvon."
–  Korvataan sanat "sekä vanhuuseläkkeen vakuutusmatemaattisen arvon tai kiinteällä korolla lasketun arvon."
sanoilla
sanoilla
"sekä siirretyn pääoman, josta on vähennetty määrä, joka vastaa pääoman arvon tarkistusta siirtohakemushetken ja todellisen siirtohetken väliseltä ajalta.".
"sekä siirretyn pääoman, josta on vähennetty määrä, joka vastaa pääoman arvon tarkistusta siirtohakemushetken ja todellisen siirtohetken väliseltä ajalta.".
Tarkistus 42
LIITE I, 98 KOHTA
Liite IX, 1 jakso, 2 artiklan 2 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
2.  Nimittävä viranomainen ilmoittaa kyseiselle henkilölle tutkimuksen päättymisestä ja toimittaa hänelle pyynnöstä tutkimusraportin päätelmät ja kaikki muut asiakirjat, jotka koskevat suoranaisesti häntä vastaan esitettyjä syytöksiä, jollei kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen suojasta muuta johdu.
2.  Nimittävä viranomainen ilmoittaa kyseiselle henkilölle tutkimuksen päättymisestä ja toimittaa hänelle tutkimusraportin päätelmät ja pyynnöstä kaikki muut asiakirjat, jotka koskevat suoranaisesti häntä vastaan esitettyjä syytöksiä, jollei kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen suojasta muuta johdu.
Tarkistus 43
LIITE I, 98 KOHTA
Liite IX, 2 jakso, 4 artiklan 1 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
1.  Jokaiseen toimielimeen perustetaan kurinpitolautakunta, jäljempänä 'lautakunta'.
1.  Jokaiseen toimielimeen perustetaan kurinpitolautakunta, jäljempänä 'lautakunta'. Toimielimen on huolehdittava lautakuntaa kokoon pantaessa siitä, että siihen osallistuu toimielimen ulkopuolinen taho lautakunnan riippumattomuuden takaamiseksi.
Tarkistus 44
LIITE I, 98 KOHTA
Liite IX, 5 jakso, 14 artiklan 1 kohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
1.  Lautakunta kuulee syytettyä virkamiestä. Tällöin hän voi esittää huomautuksensa kirjallisesti tai suullisesti joko henkilökohtaisesti tai valitsemansa edustajan välityksellä. Hän voi kutsua todistajia.
1.  Lautakunta kuulee syytettyä virkamiestä. Tällöin hän voi esittää huomautuksensa kirjallisesti tai suullisesti joko henkilökohtaisesti tai valitsemansa edustajan välityksellä. Hän voi kutsua todistajia. Kun petostentorjuntaviraston tekemästä tutkimuksesta on käynyt ilmi kyseisen virkamiehen henkilökohtainen osallisuus tutkittavana olevaan asiaan, lautakunta voi kuulla OLAFin tutkijoita.
Tarkistus 45
LIITE I, 100 KOHTA
Liite XI, 1 luku, 1 jakso, 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan 2 luetelmakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
- jäsenvaltioissa maksettavien Euroopan yhteisöjen eläkkeiden ostovoiman vastaavuuden suhteessa Belgiaan.
Poistetaan.
Tarkistus 46
LIITE I, 100 KOHTA
Liite XI, 1 luku, 2 jakso, 3 artiklan 5 kohdan 1 alakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
5.  Belgian ja Luxemburgin osalta sovelletaan korjauskerrointa 100.
Poistetaan.
Tarkistus 47
LIITE I, 100 KOHTA
Liite XI, 1 luku, 2 jakso, 3 artiklan 5 kohdan 2 alakohdan 2 luetelmakohta (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
– muihin jäsenvaltioihin maksettaviin Euroopan yhteisöjen eläkkeisiin,
Poistetaan.
Tarkistus 48
LIITE I, 102 KOHTA
Liite XIII, 2 jakso, 12 a artikla (uusi) (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
12 a artikla
Nimittävä viranomainen voi pyytää Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa varmentamaan, onko ennen [tämän asetuksen voimaantulon päivämäärä] päättynyt valintamenettely sellaisen väliaikaisen henkilöstön palvelukseenottamiseksi, joka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 4 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää, henkilöstösääntöjen 1 b artiklan 2 b kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukainen.
Tarkistus 49
LIITE I, 102 KOHTA
Liite XIII, 4 jakso, 20 artikla (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt)
20 artikla
Poistetaan.
Korvataan [1 päivästä tammikuuta 2004] alkaen [31 päivään joulukuuta 2007] saakka 82 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
"Eläkkeet mukautetaan virkamiehiin sovellettavan korjauskertoimen ja henkilöstösääntöjen liitteessä XI olevan 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun eläkkeisiin sovellettavan korjauskertoimen, joka on vahvistettu sen jäsenvaltion osalta, jossa eläkkeensaaja on osoittanut pääasiallisen asuinpaikkansa olevan, keskiarvolla. Keskiarvo lasketetaan seuraavassa taulukossa olevien painotusten mukaisesti:
Alkaen [1.1.2004] [1.1.2005] [1.1.2006] [1.1.2007] [1.1.2008]
% 80 % virkamiehet 20 % eläkkeet
60 % virkamiehet 40 % eläkkeet
40 % virkamiehet 60 % eläkkeet
20 % virkamiehet 80 % eläkkeet
100 % eläkkeet
Jos jompaakumpaa kerrointa muutetaan, myös keskiarvoa muutetaan kyseisestä päivästä alkaen."
Tarkistus 58
LIITE II, 4 KOHTA
3 a artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
2 a. Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Euroopan parlamentin jäsenten palkkaamiin avustajiin sovelletaan IV osaston 1 ja 2 luvun ja 6 ja 6 b artiklan säännöksiä. Tällaisten toimihenkilöiden palkka maksetaan Euroopan parlamentin talousarvioon tätä tarkoitusta varten varatuista määrärahoista. Euroopan parlamentin on vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.
Tarkistus 50
LIITE II, 17 KOHTA
39 artiklan 2 a kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
2 a. Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen 77 artiklassa säädetään, henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 9 artiklaa voidaan soveltaa väliaikaisiin toimenhaltijoihin, jotka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää ja
– jotka ovat olleet palveluksessa vähintään viisi vuotta
– sillä edellytyksellä, että eläke ei ole vähimmäistoimeentulon määrää [100 %] pienempi.
Tarkistus 51
LIITE II, 21 KOHTA
48 artiklan 1 a ja 1 b kohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
1 a. Henkilöstösääntöjen 50 artiklaa sovelletaan analogisesti väliaikaisiin toimenhaltijoihin, jotka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää.
1 b. Henkilöstösääntöjen 41 artiklan 3 kohtaa, paitsi sen toista alakohtaa, sovelletaan väliaikaisiin toimenhaltijoihin, jotka on Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan c kohdan mukaisesti palkattu avustamaan Euroopan parlamentin poliittista ryhmää, enintään yhden vuoden ajan silloin, kun ryhmän toimien lukumäärää vähennetään.
Tarkistus 52
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 1 luku, 79 artikla (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
Sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimus voidaan tehdä määräajaksi, jonka pituus voi olla kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen. Työsopimus voidaan uusia vain kerran enintään viiden vuoden määräajaksi. Alkuperäisen sopimuksen ja ensimmäisen uusimisen kokonaiskeston on oltava vähintään kuusi kuukautta tehtäväryhmän I osalta ja vähintään yhdeksän kuukautta muiden tehtäväryhmien osalta. Tämän jälkeen palvelussuhde voidaan uusia vain toistaiseksi.
Sopimussuhteisen toimihenkilön työsopimus voidaan tehdä määräajaksi, jonka pituus voi olla enintään viisi vuotta. Työsopimus voidaan uusia enintään viiden vuoden määräajaksi. Jos työsopimus uusitaan sen jälkeen, siitä tulee pysyvä sopimussuhteisten toimihenkilöiden kategoriassa, jos palvelussuhteen kesto on pitempi kuin kymmenen vuotta.
Toimielimissä sopimussuhteiset toimihenkilöt korvaavat ura-alueeseen D kuuluvat virkamiehet. Edustustoissa, komission edustustoissa, erillisvirastoissa, toimeenpanovirastoissa ja muissa elimissä, jotka on perustettu erillisellä säädöksellä, sopimussuhteisia toimihenkilöitä voidaan ottaa palvelukseen kaikille tasoille 2/3 henkilöstöstä johtotehtäviä lukuun ottamatta.
Tarkistus 59
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 1 luku, 79 a artikla (uusi) (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
79 a artikla
Poiketen siitä, mitä tässä osastossa säädetään, Euroopan parlamentin jäsenten avustajien palvelukseenottoa ja sopimusten kestoa koskevat säännöt vahvistetaan 3 a artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuissa yksityiskohtaisissa säännöissä.
Tarkistus 53
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 1 luku, 80 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden luokittelu kuhunkin tehtäväryhmään perustuu asianomaisten pätevyyteen ja työkokemukseen. Palvelukseen otettu sopimussuhteinen toimihenkilö luokitellaan palkkaluokkansa ensimmäiselle palkkatasolle.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden luokittelu kuhunkin tehtäväryhmään perustuu asianomaisten pätevyyteen ja työkokemukseen.
Tarkistus 74
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 3 luku, 82 artiklan 3 kohdan a alakohta (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
"a) joka on yhteisön jonkin jäsenvaltion kansalainen, ellei 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu viranomainen myönnä tästä poikkeusta, ja jolla on täydet kansalaisoikeudet,"
"a) joka on yhteisön jonkin jäsenvaltion kansalainen tai kolmannen maan kansalainen, jolla on pysyvä oleskeluoikeus jossakin yhteisön jäsenvaltiossa, ja jolla on täydet kansalaisoikeudet,"
Tarkistus 54
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 3 luku, 84 artiklan 1 kohta (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
1.  Sopimussuhteisen toimihenkilön on oltava koeajalla tehtäväryhmässä I ensimmäiset kuusi palveluskuukautta ja muissa tehtäväryhmissä ensimmäiset yhdeksän palveluskuukautta.
1.  Sopimussuhteisen toimihenkilön, jonka sopimuksen kesto on enemmän kuin yksi vuosi, on oltava koeajalla ensimmäiset kuusi palveluskuukautta.
Tarkistus 55
LIITE II, 34 KOHTA
IV osasto, 6 luku, A jakso, 94 artiklan 2 kohdan 2 a alakohta (uusi) (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)
Kansallisen lainsäädännön ja näiden säännösten välisistä eroavaisuuksista tai poikkeavuuksista mahdollisesti johtuvat ristiriitaiset säännökset tai hallinnolliset vaikeudet eivät saa asettaa entistä sopimussuhteista toimihenkilöä millään tavoin huonompaan asemaan.

(1) Tarkistusten hyväksymisen jälkeen asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti (A5-0069/2003).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö