Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/2530(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B5-0196/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0127

Vedtagne tekster
PDF 128kWORD 37k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Det Europæiske Råd
P5_TA(2003)0127RC-B5-0196/2003

Europa-Parlamentets beslutning om resultatet af Det Europæiske Råds møde (Bruxelles den 20.-21. marts 2003) om Lissabon-strategien

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 20.-21. marts 2003 om Lissabon-strategien og gennemførelsen heraf,

-   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.-24. marts 2000, Det Europæiske Råds møde i Gøteborg den 15.-16. juni 2001, Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 og konklusionerne af 16. september 2002 om resultatet af verdenskonferencen om bæredygtig udvikling,

-   der henviser til det sociale trepartsmøde i Bruxelles forud for Det Europæiske Råds forårstopmøde den 20. marts 2003,

A.   der henviser til, at det erklærede formål med Det Europæiske Råds forårstopmøder er at gøre status over fremskridtene hen imod opfyldelsen af Lissabon-strategien, som langtfra overholder tidsplanen, og at der er risiko for, at mange af målene fra Lissabon ikke vil blive nået,

B.   der henviser til, at det endnu er uvist, hvorledes krigen i Irak vil ende, hvor store behovene for humanitær bistand og hjælp til genopbygning vil være, og hvad følgerne vil blive for verdensøkonomien og det multilaterale handelssystem;

C.   der henviser til, at det er meget vigtigt, at de nye EU-medlemsstater integreres fuldt ud i moderniseringen af den europæiske økonomiske, sociale og miljømæssige model samt i EU's strategi for bæredygtig udvikling i forbindelse med gennemførelsen af målsætningerne og mekanismerne i Lissabon-strategien;

1.   mener i lighed med Det Europæiske Råd, at fremme af bæredygtig udvikling, skabelse af flere og bedre job samt konkurrencedygtighed og modernisering af den europæiske sociale model fortsat må stå øverst på EU's dagsorden; noterer sig Det Europæiske Råds skridt hen imod en mere operationel strategi med henblik på at gennemføre de økonomiske, sociale og miljømæssige målsætninger for tiden indtil 2010, skønt der stadigvæk er langt mellem de strategiske mål og de konkrete aktioner;

2.   gentager, at en indsats for at genskabe troværdigheden til Lissabon-strategien må følges op af beslutsomhed, navnlig i de større medlemsstater, til samtidig at forfølge de fire prioriterede målsætninger, Det Europæiske Råd har fastlagt, og som Europa-Parlamentet kan støtte;

3.   gentager sin støtte til Lissabon-strategien og påpeger, at der endnu må gøres meget for at sikre, at al programmering sker på en sådan måde, at tiltrædelseslandene fuldt ud inddrages i den fælles indsats; gør opmærksom på behovet for at lægge større vægt på medlemsstaternes resultattavle om opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til Lissabon-målsætningerne og henstiller derfor, at Kommissionen inden oktober 2003 forelægger en detaljeret køreplan med angivelse af, hvordan de fastsatte målsætninger vil blive nået inden 2010;

4.   mener, at den nuværende beskæftigelsesstrategi efter den seneste ændring, hvorefter jobkvalitet og skabelse af den rette balance mellem fleksibilitet og sikkerhed indgår i strategien, er et effektivt instrument til fremme af beskæftigelsen i EU; mener endvidere, at Beskæftigelsesudvalget som omhandlet i traktatens artikel 130 er bedst egnet til at evaluere beskæftigelsesspørgsmål;

5.   mener derfor, at der ikke var behov for oprettelse af en ny taskforce for beskæftigelse; opfordrer Rådet til at begrænse arbejdsområdet for en sådan taskforce, f.eks. til at identificere praktiske reformforanstaltninger, der skal gennemføres straks, og til at orientere Europa-Parlamentet om dens arbejde;

6.   understreger sin støtte til stabilitets- og vækstpagten og støtter en intelligent og fleksibel anvendelse efter de retningslinjer, som Kommissionen har foreslået, navnlig større vægt på individuelle medlemsstaters samlede gældsniveau, hensyn til offentlige investeringskrav - især når Kommissionen betragter disse investeringer som værende i overensstemmelse med Lissabon- og Stockholm-strategierne og derfor af fælles interesse;

7.   understreger den afgørende betydning, som de små og mellemstore virksomheder har i medlemsstaternes økonomiske liv, og opfordrer derfor til initiativer af enhver art, der kan fremme iværksætterånden i EU; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af en hurtig gennemførelse af henstillingerne i det europæiske charter for små virksomheder og af handlingsplanen om bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer; er enig med Rådet i, at alle de vigtigste lovgivningsforslag skal gøres til genstand for en omfattende konsekvensanalyse, hvor der tages hensyn til Lissabon-strategiens tre søjler, og som skal behandles særskilt af Rådet (konkurrencepolitik);

8.   gentager sin støtte til Lissabon-strategien, men mener, at den åbne koordinationsmetode og peer reviews ikke i sig selv er tilstrækkelige til at sikre de dynamiske strukturændringer, der er behov for;

9.   noterer sig anvendelsen af den åbne koordinationsmetode til støtte for politikken for forskning og innovation med henblik på mere konkrete vidnesbyrd om, at man bevæger sig i retning af målsætningen om, at 3% af BNP skal afsættes til forskning og udvikling, og med henblik på at fremme innovative og effektive forbindelser mellem forskning og nye erhvervsmuligheder; erkender, at der må træffes afhjælpende foranstaltninger med henblik på at tilvejebringe de nødvendige betingelser, for at vore videnskabsmænd og innovative virksomheder bliver i Europa, og minder om vigtigheden af grundforskning som et fundament for videnskabelig viden, der er en forudsætning for innovation;

10.   tilslutter sig fuldt ud Det Europæiske Råds opfordring til medlemsstaterne om effektivt at gennemføre allerede vedtagen lovgivning om styrkelse af det indre marked og sammenknytning af Europa med henblik på at skabe sikkerhed og klarhed for erhvervslivet og for investeringer i hele Europa; mener, at det vil være meget vigtigt for den europæiske økonomis fremtid, at der oprettes en lang række offentligt-private partnerskaber for investeringsprojekter på nationalt og europæisk plan (inden for almen og faglig uddannelse, livslang læring, forskning, miljøvenlig produktion, informations- og grænseteknologier, telekommunikation samt energi og transportnetværk);

11.   beklager manglen på konkrete fremskridt med hensyn til miljøindikatorer for evaluering af bæredygtig udvikling, herunder vedtagelse af kvantitative sektormæssige miljømålsætninger inden for Cardiff-processen og vedtagelse af mekanismer for evaluering af gennemførelsen af resultatet af Johannesburg-topmødet;

12.   opfordrer medlemsstaterne til, når de gennemfører EU's klimaændringspolitik med det formål at implementere Kyoto-protokollen, at anvende den integrerede strategi, der er vedtaget på EU-plan; støtter stærkt Det Europæiske Råds opfordring til, at andre parter, navnlig Den Russiske Føderation, ratificerer Kyoto-protokollen snarest muligt, for at den kan træde i kraft, og bifalder, at en særlig ad hoc-delegation fra Europa-Parlamentet om kort tid skal besøge Dumaen for at drøfte dette spørgsmål;

13.   glæder sig over, at der er opnået enighed om direktivet om energibeskatning, hvormed der fastlægges en minimumsafgiftssats for olieprodukter, gas, el og kul; er dog dybt foruroliget over, at Det Europæiske Råd endnu en gang har måtte udsætte den endelige afgørelse om afgiftspakken;

14.   glæder sig over tilsagnene vedrørende erstatningspligt i forbindelse med miljøforurening, nedbringelse af drivhusgasser og intelligent energi; opfordrer imidlertid Rådet til at fremme afskaffelsen af støtte, som har negative indvirkninger på miljøet, og at tage skridt til opstilling af en ambitiøs EU-plan for udvikling af rene teknologier;

15.   gør opmærksom på, at bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse er en helt afgørende målsætning for den integrerede strategi og understreger, at det er meget vigtigt at koordinere indsatsen for at forbedre og sørge for sociale sikringssystemer, som er indrettet og finansieret ud fra høje sociale principper og normer; glæder sig over Det Europæiske Råds udtrykte ønske om at fortsætte pensionsreformen i medlemsstaterne på grund af den indbyrdes forbindelse mellem pensionsreform, beskæftigelsespolitik, sunde offentlige finanser og social samhørighed;

16.   henleder i den forbindelse opmærksomheden på den vægt, der lægges på almen og faglig uddannelse med henblik på at fremme færdigheder, sprogkundskaber, digital viden og livslang læring; understreger, at dette engagement skal ledsages af konkrete foranstaltninger på grundlag af handlingsplanen vedrørende kvalifikationer og mobilitet, de europæiske strukturfonde og andre programmer, der måtte blive foreslået, sammen med en hurtig reform af forordning (EØF) nr. 1408/71(1) om social sikring;

17.   bifalder Det Europæiske Råds entydige erklæring om behovet for konkrete foranstaltninger til fremskyndelse af reformer i ordningerne for beskatning og goder og på arbejdsmarkedet, navnlig ved at forbedre systemerne for løndannelse, modernisere arbejdsmarkedslovgivningen og integrere de underbeskæftigede befolkningsgrupper, der er udsat for forskelsbehandling som defineret i EF-traktatens artikel 13, der omhandler forskelsbehandling på grundlag af køn, handicap, race, alder, religion og seksuel orientering, og opfordrer Kommissionen og Rådet til at udbygge disse idéer yderligere; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre direktiv 2002/73/EF(2);

18.   hilser det velkomment, at der formelt er etableret et socialt trepartsmøde forud for forårstopmødet, idet arbejdsmarkedets parter på denne måde kan spille en afgørende rolle for gennemførelsen af Lissabon-målene, f.eks. i forbindelse med livslang læring og investeringer i menneskelige ressourcer; understreger, at denne rolle skal styrkes; henviser på ny til bidraget fra den frivillige sektor og de ikke-gængse former for virksomhedsorganisation til jobskabelse og til det offentliges politiske målsætninger;

19.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og ansøgerlandenes regeringer og parlamenter samt arbejdsmarkedets parter.

(1) EFT 1971 II, s. 366.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik