Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B5-0196/2003

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2003)0127

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 291kWORD 51k
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2003 - Βρυξέλλες
Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες 20-21 Μαρτίου 2003) όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβώνας
P5_TA(2003)0127RC-B5-0196/2003

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες 20-21 Μαρτίου 2003) όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβώνας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, από 20 έως 21 Μαρτίου 2003, σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβώνας και την υλοποίησή της,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβώνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002 και τα συμπεράσματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την έκβαση της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη,

-   έχοντας υπόψη την Τριμερή Κοινωνική Διάσκεψη που προηγήθηκε του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την 20ή Μαρτίου 2003,

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος στόχος του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να πραγματοποιήσει απολογισμό της προόδου σε σχέση με την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Λισαβώνας, στην οποία παρατηρείται σημαντική υστέρηση από το χρονοδιάγραμμα και υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθούν πολλές από τις ημερομηνίες-στόχους που τέθηκαν στη Λισαβώνα,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκβαση του πολέμου στο Ιράκ όπως και οι ανθρωπιστικές ανάγκες και οι ανάγκες ανασυγκρότησης παραμένουν άγνωστοι παράγοντες και ότι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και το πολυμερές εμπορικό σύστημα δεν έχουν ακόμη αποκρυσταλλωθεί,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματωθούν πλήρως στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού προτύπου και στη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τους στόχους και τους μηχανισμούς της στρατηγικής της Λισαβώνας,

1.   συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η ανταγωνιστικότητα και ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου πρέπει να παραμείνουν σαφώς στην πρώτη θέση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε μέτρα για περισσότερο επιχειρησιακή προσέγγιση με στόχο την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων για το 2010, έστω κι αν παραμένει χάσμα μεταξύ των στρατηγικών στόχων και των απτών πράξεων·

2.   επαναλαμβάνει ότι προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της στρατηγικής της Λισαβώνας, πρέπει να υπάρξουν αποφασιστικές ενέργειες, ιδίως από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, ώστε να προχωρήσει η στρατηγική αυτή παράλληλα με τους τέσσερις στόχους προτεραιότητας που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει·

3.   επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη στρατηγική της Λισαβώνας και επισημαίνει ότι πολλά πρέπει να γίνουν ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλα τα στοιχεία προγραμματισμού εναρμονίζονται κατά τρόπο ώστε οι υπό προσχώρηση χώρες να ενσωματώνονται πλήρως στην κοινή προσπάθεια· τονίζει την ανάγκη να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στον πίνακα αποτελεσμάτων της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ατζέντα της Λισαβώνας και απευθύνει, ως εκ τούτου, έκκληση για υποβολή λεπτομερούς προγράμματος εκ μέρους της Επιτροπής έως τον Οκτώβριο 2003, που θα υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι έως το 2010·

4.   υποστηρίζει την άποψη ότι η σημερινή στρατηγική για την απασχόληση, όπως έχει πρόσφατα αναδιαμορφωθεί συμπεριλαμβάνοντας την ποιότητα των θέσεων απασχόλησης και επιδιώκοντας τη χρυσή τομή μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας, αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· πιστεύει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή Απασχόλησης, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης, ενδείκνυται περισσότερο για την αξιολόγηση ζητημάτων απασχόλησης·

5.   πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι δεν υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί νέα Ειδική Μονάδα (Task Force) για την απασχόληση· καλεί το Συμβούλιο να περιορίσει την εντολή αυτής της ειδικής μονάδας, π.χ. στον προσδιορισμό πρακτικών μέτρων μεταρρύθμισης που πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις εργασίες της·

6.   υπογραμμίζει την προσήλωσή του στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και υποστηρίζει την ευφυή και ευέλικτη εφαρμογή του Συμφώνου με τους τρόπους που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως δε με μεγαλύτερη έμφαση στα συνολικά επίπεδα χρέους των επιμέρους κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις δημοσίων επενδύσεων – ιδίως όταν οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται από την Επιτροπή συμβατές με τη στρατηγική της Λισαβώνας και της Στοκχόλμης και, ως εκ τούτου, επενδύσεις κοινού ενδιαφέροντος·

7.   υπογραμμίζει την πρωταρχική σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον οικονομικό ιστό των κρατών μελών και ενθαρρύνει ως εκ τούτου όλες τις πρωτοβουλίες που ευνοούν το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ταχείας υλοποίησης των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων και του Σχεδίου Δράσης για την "Απλούστευση και βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος'· συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι κάθε σημαντικό σχέδιο νομοθετικού κειμένου πρέπει να υπόκειται σε συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεών του, λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβώνας, και να εξετάζεται ξεχωριστά από το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητας·

8.   εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του προς τη στρατηγική της Λισαβώνας, αλλά πιστεύει ότι η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και η αξιολόγηση εντός του οικείου κύκλου δεν αρκούν από μόνα τους για την επίτευξη των δυναμικών διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται·

9.   λαμβάνει υπό σημείωση την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού για τη στήριξη της πολιτικής στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, αναμένοντας να δει πιο απτές αποδείξεις για την κίνηση προς το στόχο να αφιερωθεί το 3% του ΑΕγχΠ στην έρευνα και την ανάπτυξη και να ενθαρρυνθούν καινοτόμες και αποτελεσματικές διασυνδέσεις μεταξύ της έρευνας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών· αναγνωρίζει ότι πρέπει να αναληφθεί επανορθωτική δράση ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα εξασφαλίσουν ότι οι επιστήμονες και οι καινοτόμες εταιρείες θα παραμείνουν στην Ευρώπη· υπενθυμίζει τη σημασία της βασικής έρευνας, η οποία θέτει τις βάσεις των επιστημονικών γνώσεων που είναι απολύτως απαραίτητες για την καινοτομία·

10.   ενστερνίζεται απολύτως την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εκ μέρους των κρατών μελών αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει ήδη εγκριθεί για ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και για τη σύνδεση της Ευρώπης, ούτως ώστε να δημιουργηθεί κλίμα βεβαιότητας και σαφήνειας για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη· η δημιουργία σημαντικού αριθμού πανευρωπαϊκών και εθνικών επενδυτικών σχεδίων με τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (που θα εφαρμόζονται σε τομείς, όπως η εκπαίδευση και επιμόρφωση, η δια βίου μάθηση, η έρευνα, η φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή, οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των τομέων αιχμής, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια και τα δίκτυα μεταφορών) πρόκειται να έχει καθοριστική σπουδαιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας·

11.   αποδοκιμάζει την έλλειψη συγκεκριμένης προόδου στον τομέα των περιβαλλοντικών δεικτών για την ορθή εκτίμηση της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ποσοτικών και τομεακών περιβαλλοντικών στόχων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Κάρντιφ, και της θέσπισης μηχανισμού για την αξιολόγηση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ·

12.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, όταν ασκούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταβολή του κλίματος με στόχο την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, να ακολουθούν την ίδια ολοκληρωμένη προσέγγιση που ενεκρίθη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· υποστηρίζει ένθερμα την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τρίτους, και ιδίως προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, να κυρώσουν το ταχύτερο δυνατό το Πρωτόκολλο του Κιότο, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ· χαιρετίζει το γεγονός ότι επικείμενη ειδική αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί τη Δούμα για το θέμα αυτό·

13.   επιδοκιμάζει τη συμφωνία σχετικά με την οδηγία για τον ενεργειακό φόρο που θα καθορίζει ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των προϊόντων πετρελαίου, επί του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και του άνθρακα· εκφράζει, ωστόσο, μεγάλη ανησυχία διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποχρεώθηκε να αναβάλει εκ νέου την τελική έγκριση της δέσμης φορολογικών προτάσεων·

14.   επιδοκιμάζει τις δεσμεύσεις όσον αφορά την ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τις ευφυείς μορφές ενεργείας· προτρέπει, ωστόσο, εκ νέου το Συμβούλιο να προωθήσει την κατάργηση των επιδοτήσεων που έχουν δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον και να λάβει μέτρα για την κατάρτιση ευρωπαϊκού σχεδίου με ευρείς στόχους για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών·

15.   τονίζει ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνιστά ζωτικό στόχο της ολοκληρωμένης στρατηγικής και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται ο συντονισμός των προσπαθειών προς βελτίωση και διαφύλαξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας που θα οργανώνονται και χρηματοδοτούνται βάσει υψηλών κοινωνικών προδιαγραφών και αρχών· χαιρετίζει τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να διατηρήσει την ορμή των μεταρρυθμίσεων στα συνταξιοδοτικά συστήματα των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων, πολιτικής απασχόλησης, υγιών δημόσιων οικονομικών και κοινωνικής συνοχής·

16.   υπογραμμίζει, σε σχέση με την εκπαίδευση, τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης για την διεύρυνση των δεξιοτήτων, την εκμάθηση γλωσσών, τον ψηφιακό αλφαβητισμό και τη δια βίου μάθηση· τονίζει ότι οι δεσμεύσεις αυτές πρέπει να συνοδευτούν από συγκεκριμένα μέτρα, όπως η υλοποίηση του σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και άλλα προγράμματα που ενδέχεται να προταθούν, σε συνδυασμό με την ταχεία μεταρρύθμιση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισεως(1)·

17.   χαιρετίζει την αποφασιστική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων προς επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων φορολογίας και παροχών και της αγοράς εργασίας, ιδίως με τη βελτίωση των συστημάτων διαμόρφωσης των μισθών, με εκσυγχρονισμό της εργατικής νομοθεσίας και με ενσωμάτωση των υποαπασχολούμενων τμημάτων του πληθυσμού, τα οποία υφίστανται διακρίσεις υπό την έννοια του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αφορά διακρίσεις λόγω φύλου, αναπηρίας, φυλής, ηλικίας, θρησκείας και γενετήσιου προσανατολισμού· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες αυτές· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στο ακέραιο την οδηγία 2002/73/ΕΚ(2)·

18.   χαιρετίζει την επίσημη θεσμοθέτηση της Τριμερούς Κοινωνικής Διάσκεψης Κορυφής πριν την Εαρινή Διάσκεψη Κορυφής, δεδομένου ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβώνας, για παράδειγμα στους τομείς της δια βίου μάθησης και των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος αυτός· υπενθυμίζει τη συμβολή του εθελοντικού τομέα και των άτυπων μορφών οργάνωσης επιχειρήσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην επίτευξη άλλων στόχων δημόσιας πολιτικής·

19.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση χωρών καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(2) Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 15).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου