Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2002/2277(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0061/2003

Indgivne tekster :

A5-0061/2003

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2003)0128

Vedtagne tekster
PDF 208kWORD 58k
Torsdag den 27. marts 2003 - Bruxelles
Bæredygtig anvendelse af pesticider
P5_TA(2003)0128A5-0061/2003

Europa-Parlamentet beslutning om en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider 2002/2277(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse: Mod en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider (KOM(2002) 349 - C5-0621/2002),

-   der henviser til Kommissionens meddelelse: Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse (KOM(2002) 179),

-   der henviser til Rådets direktiv 91/414/EØF(1) af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF(2) af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter,

-   der henviser til Rådets direktiv 76/895/EØF(3), 86/362/EØF(4), 86/363/EØF(5) og 90/642/EØF(6) om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grønsager, korn og levnedsmidler af animalsk oprindelse,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000(7) om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger og de deri indeholdte målsætninger for vandkvaliteten,

-   der henviser til Rådets direktiv 98/83/EF(8) af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand,

-   der henviser til Rådets direktiv 75/440/EØF(9) af 16. juni 1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne,

-   der henviser til Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om evaluering af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler (forelagt i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler) – (KOM (2001) 444),

-   der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 30. maj 2002(10) om Kommissionens rapport om evaluering af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler og til Kommissionens svar på denne beslutning,

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram(11),

-   der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 1. februar 1993 om et program for Fællesskabets politik og virke inden for miljø og bæredygtig udvikling - Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling (Fællesskabets femte handlingsprogram på miljøområdet)(12),

-   der henviser til Kommissionens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og virke i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "mod bæredygtig udvikling" (KOM(1995) 624),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF af 24. september 1998 om revision af Det Europæiske Fællesskabs program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæredygtig udvikling "Mod en bæredygtig udvikling"(13),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader(14),

-   der henviser til Kommissionens sammenfattende rapport om muligheder for en fremtidig EU-politik for plantebeskyttelsesmidler (1997),

-   der henviser til konventionen om beskyttelse af Rhinen og den deri aftalte sikring af anvendelsen af vandet i Rhinen til fremstilling af drikkevand,

-   der henviser til WHO's og Det Europæiske Miljøagenturs rapport om børns sundhed og miljøet: En gennemgang af dokumentationen (2002),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 2 og artikel 163,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A5&nbhy;0061/2003),

A.   der henviser til, at der er bred enighed om, at den eksisterende lovgivningsmæssige ramme ikke foreskriver en bæredygtig anvendelse af pesticider, og at det derfor er nødvendigt at supplere den med en omfattende EU-strategi, som er specifikt udformet til at nå dette mål,

B.   der henviser til, at der kan findes pesticidrester i alle miljømedier, og at der i fødevarer findes restkoncentrationer i omtrent 40 % af prøverne og en kombination af flere forskellige restkoncentrationer i 15 %,

C.   der henviser til, at pesticidforurening af det europæiske grundvand, som udgør 65 % af europæernes råvand, er særlig foruroligende,

D.   der henviser til, at grænseværdien for pesticider i drikkevand på 0,1 µg/l i grund- og overfladevand ofte overskrides, hvilket medfører store udgifter til rensning,

E.   der henviser til, at pesticider medfører tab af biodiversitet, og at godkendte pesticider kan forårsage sundhedsskader, herunder immunologiske skader, forstyrrelse af hormonsystemet, neurotoksiske forstyrrelser og forskellige kræftformer,

F.   der henviser til, at fostre og børn både er mere sårbare og mere udsatte over for pesticider end voksne; der henviser til, at den nuværende evaluering og de nuværende maksimalgrænseværdier (MRL) formodentlig er utilstrækkelige til at sikre beskyttelse af denne sårbare gruppe,

G.   der henviser til, at der siden 1996 har været en generel stigning i anvendelsen af pesticider i EU,

H.   der henviser til, at det også er nødvendigt at nedsætte anvendelsen og afhængigheden af pesticider for at mindske problemer med resistens over for skadedyr, afledte problemer med skadedyr og udpining af landbrugsjord,

I.   der henviser til, at godkendelse af alternative metoder til at bekæmpe skadedyr og nedsættelse af landbrugeres afhængighed af pesticider, herunder økologisk landbrug, har vist sig at være økonomisk fordelagtigt og landbrugsmæssigt bæredygtigt,

J.   der henviser til, at en bæredygtig anvendelse af pesticider formodentlig ikke alene kan nås ved at tilskynde medlemsstaterne hertil, og der henviser til, at der er et behov for at skabe lige vilkår på europæisk plan for alle landbrugere og et ensartet niveau for sundhed, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed; der henviser til, at EU derfor bør fastsætte omfattende obligatoriske krav; i overensstemmelse med det generelle princip om, at EU-retten ikke bør svække eksisterende bestemmelser om miljøbeskyttelse, og i dette tilfælde under hensyn til de meget forskellige klimatiske forhold, afgrøder, jordbundsforhold og andre faktorer, der påvirker landbruget, bør disse obligatoriske krav have form af minimumsnormer og bør under ingen omstændigheder føre til en stigning i de tilladelige niveauer for anvendelse af bestemte pesticider,

K.   der henviser til, at visse medlemsstater effektivt har reduceret mængden af de pesticider, der anvendes, og risiciene i forbindelse med deres anvendelse; der henviser til, at der stadig er uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne, som fører til ulige vilkår og illoyal konkurrence mellem landbrug i forskellige medlemsstater,

L.   der henviser til, at øget viden hos den enkelte pesticidbruger er en forudsætning for at ændre adfærd, og derfor bør oplæring, uddannelse og udbredelse af viden være et afgørende element i den tematiske strategi, og der er behov for en omfattende ramme/retningslinjer for uddannelse af landmænd og operatører,

1.   glæder sig over den forsinkede meddelelse (KOM(2002) 349), men beklager, at den ikke er tilstrækkeligt ambitiøs, at der kun foreslås få nye retligt bindende foranstaltninger og ingen økonomiske instrumenter, og at tidsplanen for vedtagelse og gennemførelse er lang;

2.   bekræfter de opfordringer, det fremkom med ovennævnte beslutning af 30. maj 2002 om en revision af pesticidlovgivningen med henblik på at nedbringe risikoen i forbindelse med pesticider; understreger endvidere behovet for øjeblikkelige og obligatoriske supplerende foranstaltninger til nedbringelse af pesticidanvendelse, og opfordrer derfor Kommissionen til at fremskynde udviklingen af bindende og virkningsfulde foranstaltninger og klart opstillede mål og tidsplaner for hver enkelt medlemsstat under hensyntagen til de reduktioner, der allerede er opnået i visse medlemsstater siden gennemførelsen af deres nationale reduktionsplaner;

3.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide anvendelsesområdet for den tematiske strategi til at omfatte pesticider, der anvendes uden for landbruget – af f.eks. industrien, lokale myndigheder og private husholdninger - samt biocider, samtidig med at den overholder den tidsplan, som er fastlagt for vedtagelsen af den tematiske strategi;

4.   understreger behovet for obligatoriske nationale programmer for anvendelse og risikoreduktion, herunder opfyldelse af kvantitative reduktionsmål ved at indføre en blanding af obligatoriske og frivillige foranstaltninger; mener, at disse programmer bl.a. bør bestå af følgende:

   - en vurdering af den nuværende situation for anvendelse af pesticider og virkningerne heraf samt af konsekvenserne af forskellige reduktionsscenarier, herunder cost-benefit-analyser for disse scenarier, som omfatter evaluering af de eksterne omkostninger på et videnskabeligt grundlag
   - nationale og regionale handlingsplaner for at begrænse anvendelsen af pesticider, risici og afhængighed, herunder kvantitative og kvalitative mål, som er opstillet på grundlag af normerne i direktiver vedrørende miljø, vand, drikkevand og fødevaresikkerhed, for alle brugergrupper som f.eks. landbruget, industrien, lokale myndigheder, offentlige tjenester og husholdninger
   - foranstaltninger til øget bevidstgørelse, herunder informationskampagner, udvikling af rådgivningstjenester, obligatorisk uddannelse og videreuddannelse og certificering af alle erhvervsmæssige brugere, konsulenter og forhandlere med særlig vægt på metoder til bekæmpelse af skadedyr baseret på lave pesticiddoseringer og ikke-kemiske alternativer samt særlig information til private brugere
   - fastsættelse af normer for integrerede dyrkningsmetoder (Integrated Crop Management - ICM) for de enkelte væsentlige afgrøder foretaget af uafhængige eksperter, og øget økonomisk støtte til udvikling af forskellige biologiske alternativer, planternes egen modstandsdygtighed og dyrkningsmetoder, som kan minimere anvendelsen af pesticider; disse foranstaltninger skal omfatte teknologi, der har til formål at fjerne risici, og vurdering
   - obligatoriske krav til teknisk udstyr, forberedelse, lagring og anvendelse såvel som foranstaltninger til at kontrollere og overvåge overholdelsen af disse krav
   - udvælgelse af områder, som er sårbare over for pesticider, og hvor anvendelse af pesticider forbydes eller begrænses betydeligt som f.eks. områder for indvinding af drikkevand og områder, der er beskyttet i henhold til habitat- eller vilde fugledirektiverne (direktiv 92/43/EØF(15)) og (direktiv 79/409/EØF(16))
   - obligatorisk, hyppig og harmoniseret overvågning af pesticidkoncentrationer i miljømedier såvel som pesticidrester i fødevarer
   - regelmæssige situationsrapporter fra medlemsstaterne om gennemførelsen af risikobegrænsningsprogrammerne;

5.   mener, at de nationale handlingsplaner også bør omfatte følgende:

   - godkendelsesprocedurer for kemisk jorddesinfektion
   - anvendelse og afprøvning af sprøjteudstyr
   - plantebeskyttelseslicenser
   - driftsbegrænsende foranstaltninger for følsomme afgrøder
   - sygdomsforebyggende foranstaltninger;

6.   opfordrer Kommissionen til at foreslå et juridisk bindende EU-pesticidpas, hvori producenten anfører al anvendelse af pesticider inden for landbrug og lagring af hvert enkelt produkt for at muliggøre en passende fødevarekontrol; der bør fastsættes sanktioner i tilfælde af forkerte eller ufuldstændige oplysninger;

7.   støtter fuldt ud henstillingen om et forbud mod sprøjtning fra luften og muligheden for at udpege områder, der er fri for pesticider, men opfordrer indtrængende Kommissionen til også at foreslå et forbud mod anvendelse i særlige beskyttede områder, der f.eks. anvendes til indvinding af drikkevand, mod anvendelse af pesticider i skoler, på legepladser og i parker for at beskytte børn, og i områder i nærheden af beboelsesområder; opfordrer Kommissionen til at forelægge sådanne forslag inden udgangen af 2003;

8.   opfordrer Kommissionen til at oprette et system med obligatoriske beskyttelseszoner for alt overfladevand på europæisk plan; beskyttelseszonerne bør tilpasses på regionalt plan for at tage hensyn til den pågældende regions særlige kendetegn og de potentielle risici;

9.   kræver en forbedret kontrol i medlemsstaterne med koncentrationer af pesticider i miljømedier herunder i fødevarer, i overensstemmelse med EF-retningslinjerne og en tilnærmelse af informationssystemerne vedrørende pesticidforurening, og understreger behovet for yderligere at forske i pesticiders miljømæssige virkninger og den indvirkning, som anvendelse af pesticider har på menneskers helbred;

10.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at oprette databaser i EU, som indeholder alle nationale overvågningsdata og alle ikke-kemiske alternativer; mener, at disse databaser bør stilles til rådighed for offentligheden og oplysningerne udbredes aktivt;

11.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at øge den finansielle støtte til forskningsaktiviteter og salgsfremmende aktiviteter, der navnlig har til formål at udvikle alternative metoder og systemer til bekæmpelse af skadedyr;

12.   bemærker, at der findes mange forskellige indikatorer, herunder salgsvolumen, anvendelsesvolumen, brugsmønstre, sprøjtningsfrekvens, restkoncentrationer i fødevarer og miljømedier, procentdelen af jord, der dyrkes økologisk, og procentdelen af landbrug, der anvender integrerede produktionsmetoder, som, hvis de anvendes sammen, egner sig til at måle fremskridt, og opfordrer Kommissionen til at anvende disse indikatorer, samtidig med at den fortsætter med at arbejde på udviklingen af vedtagne miljøindikatorer;

13.   understreger nødvendigheden af på en harmoniseret måde at indsamle oplysninger om såvel salg og anvendelse for alle brugerkategorier som import- og eksportoplysninger og aktivt at offentliggøre al information for hver aktiv ingrediens;

14.   anmoder Kommissionen om at foreslå en styrkelse af forbrugernes ret til information, f.eks. ved at indføre et system med regelmæssig offentliggørelse af målinger af restkoncentrationer i ferske fødevarer i supermarkeder og andre detailhandelsbutikker og give forbrugerne ret til at stille spørgsmål til fødevareproducenter og -distributører om fødevarernes sammensætning og produktionsmåde;

15.   understreger behovet for at indføre ansvar for producenten eller importøren for returnering og sikker bortskaffelse af al pesticidemballage, pesticider, hvor salgsdatoen er overskredet, og tilbagekaldte pesticidprodukter i form af en obligatorisk pantordning;

16.   anmoder Kommissionen om at løse de specifikke problemer hidrørende fra aftapning og rensning som vigtige punktkilder for emissioner og om at foreslå foranstaltninger til indsamling og behandling af pesticidrester; anmoder om, at der rettes særlig opmærksomhed mod anvendelse af pesticider i containere til transport af varer og den sundheds- og sikkerhedsmæssige risiko for de personer, der behandler disse containere, eller som er i nærheden af disse containere;

17.   opfordrer Kommissionen til at udforme retningslinjer for information og rådgivning af pesticidbrugere om nedsættelse af risikoen ved anvendelse af pesticider, idet der tages hensyn til de bestående forskelle mellem de forskellige regioner i Europa;

18.   understreger, at uddannelses- og videreuddannelsesprogrammer bør fokusere på risici for menneskers sundhed og miljøet, alternative metoder og endelig sikker og minimal anvendelse;

19.   påpeger, hvor vigtig en snarlig EU-vurdering af aktive stoffer i plantebeskyttelsesmidler er - også for bæredygtig anvendelse og begrænsning af risikoen ved anvendelsen; påpeger udtrykkeligt, at denne fornyede vurdering skal finde sted inden for en snæver tidsramme, og at der skal afsættes tilstrækkelige personalemæssige og økonomiske ressourcer hertil;

20.   fremhæver endnu en gang betydningen af, at substitutionsprincippet, forsigtighedsprincippet og komparativ vurdering (herunder ikke-kemiske alternativer) inddrages i forbindelse med ændringen af direktiv 91/414/EØF, men noterer sig, at dette princip også bør være grundlaget for foranstaltninger på nationalt plan;

21.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at samordne det interne arbejde med at udarbejde forslagene til en tematisk strategi og til ændring af direktiv 91/414/EØF; dette gælder særligt behovet for at fjerne eksisterende hindringer i direktiv 91/414/EØF, for at landene gennem forbud eller begrænsninger vedrørende enkelte plantebeskyttelsesmidler kan opnå en bæredygtig anvendelse og mindske afhængigheden af anvendelsen af kemiske stoffer i fødevareproduktionen; sådanne begrænsninger skal fastsættes direkte i det forslag til revision af direktivet, som er under udarbejdelse;

22.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en ny politik for pesticider i overensstemmelse med de relevante aspekter af den kommende kemikaliepolitik for EU på grundlag af de principper, der kan udledes af Rådets (miljø) konklusioner af 7. og 8. juni 2001, med særlig vægt på stoffer, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, og stoffer, som er persistente, bioakkumulerende og toksiske, eller som på anden måde giver anledning til alvorlig bekymring, især hormonforstyrrende stoffer og VPVB-stoffer (meget persistente og meget bioakkumulerende); disse stoffer bør principielt undgås i plantebeskyttelsesmidler; man bør også være opmærksom på overensstemmelsen mellem revisionen af forordning (EØF) nr. 2455/92(17) om udførsel og indførsel af visse farlige kemikalier og direktiv 91/414/EØF;

23.   opfordrer Kommissionen til at indføre foranstaltninger til fjernelse af de finansielle barrierer ved godkendelse og registrering af nye og alternative produkter som f.eks. biologiske skadedyrsbekæmpelsesmidler og økologiske produkter, uden at sikkerheden bringes i fare;

24.   fastslår, at der bør være adgang til et udvalg af "lavrisiko"-plantebeskyttelsesprodukter for at undgå, at der udvikler sig resistens over for skadedyr; understreger behovet for, at man, når det er muligt, foretrækker biologisk bekæmpelse og anvendelse af god landbrugspraksis (navnlig vekseldrift, lugning og reduktion af de anvendte doser) frem for systematisk anvendelse af pesticider og erstatter produkter, som har vist sig at være farlige, med mere selektive, mindre persistente og mere biologisk nedbrydelige produkter;

25.   mener, at en integreret plantebeskyttelsespolitik er absolut nødvendig for at anvende pesticider bæredygtigt, og at der i dette øjemed skal fokuseres på følgende spørgsmål:

   - garantier ved hjælp af certificering og ved at udforme plantebeskyttelseskæderne som lukkede systemer
   - forbedring af kendskabet til plantebeskyttelse
   - styrkelse af innovationen både med hensyn til landbrugs- og gartneribrugssystemer og midlerne;

26.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte konkrete og obligatoriske mål og tidsplaner for integrerede dyrkningsmetoder og økologisk bæredygtigt landbrug, mens integreret skadedyrsbekæmpelse (Integrated Pest Management - IPM) bør gøres obligatorisk for alle offentlige myndigheder; bemærker dog, at der stadig savnes konsensus blandt de deltagende parter med hensyn til betydningen af termerne "integrerede dyrkningsmetoder" (ICM) og "integreret plantebeskyttelse" (ICM); insisterer på, at Kommissionen fastlægger klare definitioner og minimumskriterier i så henseende og fastsætter frister for obligatorisk anvendelse af integrerede dyrkningsmetoder for al opdyrket jord, hvor der endnu ikke er indført økologisk landbrug; anmoder medlemsstaterne om at fastsætte minimumsforanstaltninger for integreret plantebeskyttelse og integrerede dyrkningsmetoder for hver enkelt afgrøde;

27.   anmoder Kommissionen om at foreslå, at integrerede dyrkningsmetoder (ICM) og integreret plantebeskyttelse (IPM) anvendes som et fælles grundlæggende krav i EU i forbindelse med enhver godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel;

28.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at anvende bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1259/1999(18) om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og fastholder, at finansielle incitamenter til overgang til begrænset intensivt og økologisk landbrug bør styrkes;

29.   anmoder Kommissionen om at reformere den fælles landbrugspolitik for at bringe den i overensstemmelse med målet om bæredygtig anvendelse af pesticider, og anmoder om, at integrerede dyrkningsmetoder i fremtiden bliver en forudsætning for tilskud;

30.   anerkender, at der er mulighed for at begrænse anvendelsen af pesticider eller fremme anvendelsen af mere skånsomme typer af herbicider ved at indføre genetisk modificerede plantesorter;

31.   glæder sig over forslaget om ophævelse af bestemmelser, som gør det muligt for medlemsstaterne at anvende reducerede momssatser for pesticider;

32.   opfordrer Kommissionen til at oprette en EU-fond, som både finansieres af medlemsstaterne og industrien for at sikre, at lagre af forældede pesticider bortskaffes på en forsvarlig måde i kandidatlande; anmoder Kommissionen om at iværksætte en indsats på verdensplan og håndhæve producenters ansvar for at forebygge fremtidige lagre;

33.   understreger, at udviklingshjælp bør fokusere på kapacitetsopbygning i tredjelande, minimering af pesticidanvendelse, økologisk landbrug, integrerede produktionsmetoder (ICM) og integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM);

34.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL) på et ekstremt lavt niveau (den analytiske påvisningsgrænse), medmindre anmelderen kan bevise, at selv den bedste tilgængelige teknik og de bedste tilgængelige metoder ikke kan forhindre en vis restkoncentration;

35.   opfordrer medlemsstaterne til at foretage målinger af restkoncentrationer i ferske fødevareprodukter for at fremme gennemskueligheden og forbrugernes ret til produktinformation;

36.   anmoder Kommissionen om at ændre de europæiske handelsnormer for frisk frugt og friske grønsager med hensyn til form, størrelse og æstetiske kvalitetsaspekter, der ansporer til en intensiv brug af pesticider;

37.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at tage hensyn til det stærkt foruroligende spørgsmål om dødelighed blandt bier; dette problem er knyttet til anvendelsen af visse systemiske insekticider, der anvendes til behandling af solsikke- og majsfrø (de aktive stoffer "Fipronil" og "Imidalclopride");

38.   anmoder derfor indtrængende med ovennævnte beslutning af 30. maj 2002 Kommissionen om eksplicit at lade en undersøgelse af de aktive stoffers indvirkning på bier og bemærkningerne fra biavlernes erhvervsorganisationer om disse stoffer indgå i evalueringskriterierne for plantebeskyttelsesmidler;

39.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at lade sin tematiske strategi fungere som en paraply for eksisterende og fremtidig lovgivning på området og til at foreslå en effektiv og gennemførlig blanding af instrumenter, som supplerer og styrker hinanden, og samtidig fremsætte lovgivningsmæssige forslag; anmoder i denne forbindelse Kommissionen om at respektere princippet om, at EU-retten ikke bør svække eksisterende bestemmelser om miljøbeskyttelse, og i dette tilfælde at tage hensyn til de forskellige klimatiske forhold, afgrøder, jordbundsforhold og andre faktorer, som påvirker landbruget, og sikre, at alle krav får form af minimumsnormer;

40.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
(3) EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26.
(4) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37.
(5) EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43.
(6) EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71.
(7) EFT L 327 22.12.2000, s. 1.
(8) EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
(9) EFT L 194 af 25.7.1975, s. 26.
(10) P5_TA(2002)0276.
(11) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(12) EFT C 138 af 17.5.1993, s. 1.
(13) EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
(14) EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 132.
(15) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(16) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
(17) EFT L 251 af 29.8.1992, s. 13.
(18) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 113.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik