Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 - Στρασβούργο
 Απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I
 Εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») *
 Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών αστικού και εμπορικού δικαίου
 Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές ***II
 Εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών ***II
 Yπηρεσίες στον τομέα του εμπορίου (GATS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ
 Kρίση στον τομέα αλιείας λευκόσαρκων ιχθύων
 Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής
 Ετήσια αξιολόγηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης
 Έκθεση σύγκλισης 2002 - Σουηδία
 Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2002
Κείμενα (406 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου