Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0076(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0417/2003

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0417/2003

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2003 - 16

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2003)0563

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 126k
Tiistai 16. joulukuuta 2003 - Strasbourg
Kulttuuri 2000 *** I
P5_TA(2003)0563A5-0417/2003
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri 2000 &nbhy;ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta (KOM(2003) 187 – C5&nbhy;0178/2003 – 2003/0076(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 187)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5&nbhy;0178/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A5&nbhy;0417/2003),

1.   hyväksyy komission muutetun ehdotuksen;

2.   katsoo, että komission ehdotuksen rahoitusselvitys on yhteensopiva rahoitusnäkymien otsakkeen 3 enimmäismäärän kanssa eikä rajoita muiden toimintalinjojen toteuttamista;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi Kulttuuri 2000 &nbhy;ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta
P5_TC1-COD(2003)0076

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(2),

sekä katsovat seuraavaa:

1)  Kulttuuri 2000 &nbhy;ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY(3) perustettiin kulttuurialan yhteistyön rahoittamista ja ohjelmointia koskeva yhtenäinen ohjelma ajanjaksoksi 1.1.2000–31.12.2004.

2)  On varmistettava yhteisön kulttuurialan toiminnan jatkuvuus perustamissopimuksen 151 artiklan nojalla yhteisölle kuuluvien tehtävien mukaisesti.

3)  Tämän vuoksi on syytä jatkaa Kulttuuri 2000 -ohjelmaa kahdella vuodella vuoteen 2006 saakka.

4)  Rahoitusnäkymien tarkistaminen laajentumista silmällä pitäen sisältää otsakkeen 3 enimmäismäärän korottamisen. Lainsäädäntövallan käyttäjän on noudatettava tätä enimmäismäärää nykyisiä ohjelmia jatkaessaan.

5)  On tärkeää, että komissio toimittaa kattavan ja yksityiskohtaisen arviointikertomuksen Kulttuuri 2000 &nbhy;ohjelmasta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005, jotta Euroopan parlamentti ja komissio voivat käsitellä ehdotusta yhteisön kulttuurialan uudeksi puiteohjelmaksi, jota on tarkoitus esittää vuonna 2004 ja jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2007,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 508/2000/EY seuraavasti:

1)  Korvataan 1 artiklan 1 alakohdassa päivämäärä '31 päivänä joulukuuta 2004' päivämäärällä '31 päivänä joulukuuta 2006'.

2)  Korvataan 3 artiklan 1 alakohdassa ilmaisu '167 miljoonaksi euroksi' ilmaisulla '236,5 miljoonaksi euroksi'.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2005 lähtien.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EYVL C …, …, s. …
(2) Euroopan parlamentin kanta 16. joulukuuta 2003.
(3) EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö