Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0076(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0417/2003

Ingivna texter :

A5-0417/2003

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2003 - 16

Antagna texter :

P5_TA(2003)0563

Antagna texter
PDF 117kWORD 445k
Tisdagen den 16 december 2003 - Strasbourg
Kultur 2000-programmet ***I
P5_TA(2003)0563A5-0417/2003
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet (KOM(2003) 187 - C5-0178/2003 - 2003/0076(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 187)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 151 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5&nbhy;0178/2003),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott och yttrandet från budgetutskottet (A5&nbhy;0417/2003).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag med följande ändringar.

2.  Europaparlamentet anser att finansieringsöversikten i kommissionens förslag är förenlig med taket för kategori 3 i budgetplanen utan att det inverkar på andra politikområden.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 december 2003 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av beslut nr 508/2000/EG om upprättande av Kultur 2000-programmet
P5_TC1-COD(2003)0076

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättade av Kultur 2000-programmet(3) infördes ett program för finansiering och planering av samarbete på kulturområdet för perioden från och med den 1 januari 2000 till och med den 31 december 2004.

(2)  Det är viktigt att säkerställa fortsatta gemenskapsåtgärder på kulturområdet inom ramen för de uppgifter som gemenskapen tilldelats genom artikel 151 i Fördraget.

(3)  Kultur 2000-programmet bör därför förlängas med ytterligare två år till och med 2006.

(4)  Översynen av budgetplanen med hänsyn till utvidgningen föreskriver ett högre tak för kategori 3, vilket måste respekteras av den lagstiftande myndigheten när man förlänger befintliga program.

(5)  Det är mycket viktigt att kommissionen senast den 31 december 2005 lägger fram en fullständig och detaljerad utvärderingsrapport avseende Kultur 2000-programmet, så att Europaparlamentet och rådet kan bedöma förslaget till nytt ramprogram för gemenskapsåtgärder inom kulturområdet, som enligt planerna skall läggas fram under 2004 med planerad start 2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 508/2000/EG ändras på följande sätt:

1.  I artikel 1 första stycket skall datumet den 31 december 2004 ersättas med datumet den 31 december 2006.

2.  I artikel 3 första stycket skall beloppet 167 miljoner euro ersättas med beloppet 236,5 miljoner euro.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.

Utfärdat i ... den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2003.
(3) EGT L 63, 10.3.2000, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy