Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0179(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0472/2003

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0472/2003

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/12/2003 - 20

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2003)0567

Hyväksytyt tekstit
PDF 198kWORD 43k
Tiistai 16. joulukuuta 2003 - Strasbourg
Emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *
P5_TA(2003)0567A5-0472/2003

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 462 – C5&nbhy;0427/2003 – 2003/0179(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 462)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 94 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0427/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan lausunnon (A5-0472/2003),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE
(7)  Jotta direktiivin 90/435/ETY tarjoamat etuudet ulottuisivat laajemmalle, olisi osuutta, jonka perusteella yhtiötä voidaan pitää emoyhtiönä ja toista yhtiötä sen tytäryhtiönä, kynnysarvoa laskettava 25 prosentista 10 prosenttiin.
(7)  Useimmissa jäsenvaltioissa yhtiöiden kesken jaettuja osinkoja koskevien veroetuuksien saamiseksi ei vaadita lainkaan kotimaista omistusta tai vaadittava vähimmäisomistuskynnys on hyvin matala. Jotta direktiivin 90/435/ETY soveltamisalaan kuuluvien rajat ylittävien tapausten ja kotimaisten yhtiöiden kohtelu olisi yhdenmukainen, olisi omistusosuuden, jonka perusteella yhtiötä voidaan pitää emoyhtiönä ja toista yhtiötä sen tytäryhtiönä, kynnysarvoa laskettava 25 prosentista 5 prosenttiin.
Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 KOHTA
1 artiklan 1 kohdan 3 luetelmakohta (direktiivi 90/435/ETY)
– jaettuihin voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden yritysten pysyvät toimielimet saavat jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevilta tytäryhtiöiltään.
– jaettuihin voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden yritysten pysyvät toimielimet saavat jossakin jäsenvaltiossa, joka ei ole sama kuin se, jossa yritysten pysyvät toimielimet sijaitsevat, sijaitsevilta tytäryhtiöiltään.
Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
3 artiklan 1 kohdan a alakohta (direktiivi 90/435/ETY)
a) emoyhtiön asema annetaan vähintään jokaiselle jäsenvaltion yhtiölle, joka täyttää 2 artiklan edellytykset ja jolla on vähintään 10 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön, joka täyttää samat edellytykset, pääomasta;
a) emoyhtiön asema annetaan vähintään jokaiselle jäsenvaltion yhtiölle, joka täyttää 2 artiklan edellytykset ja jolla on vähintään 5 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön, joka täyttää samat edellytykset, pääomasta;
Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA
4 artiklan 1 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 90/435/ETY)
– verotettava voittoa ja samalla valtuuttaa emoyhtiö ja pysyvä toimipaikka vähentämään maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta, mutta kuitenkin enintään vastaavan veromäärän verran.
– verotettava voittoa ja samalla valtuuttaa emoyhtiö ja pysyvä toimipaikka vähentämään maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa samat edellytykset täyttävä alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta, mutta kuitenkin enintään vastaavan veromäärän verran.
Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA
4 artiklan 2 kohta (direktiivi 90/435/ETY)
Emoyhtiön on saatava antaa näyttö toteutuneista todellisista hallintokuluista, joita pidetään vähennyskelvottomina.
2.  Jos emoyhtiö antaa näytön, että toteutuneet todelliset hallintokulut, joita pidetään vähennyskelvottomina, ovat vakiomääräistä summaa pienemmät, vähennyskelvoton summa ei saa olla suurempi kuin toteutuneet todelliset kulut.
Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA
5 artiklan 1 kohta (direktiivi 90/435/ETY)
Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava ennakonpidätyksestä ainakin, jos emoyhtiöllä on vähintään 10 prosentin osuus tytäryhtiön pääomasta.
1.  Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava ennakonpidätyksestä ainakin, jos emoyhtiöllä on vähintään 5 prosentin osuus tytäryhtiön pääomasta.
Tarkistus 7
LIITE
z a kohta (uusi) (direktiivi 90/435/ETY)
z a) eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1435/20031 ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun direktiivin 2003/72/EY2 mukaisesti perustetut osuuskunnat;
_______
1 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.
2 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö