Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0179(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0472/2003

Ingivna texter :

A5-0472/2003

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2003 - 20

Antagna texter :

P5_TA(2003)0567

Antagna texter
PDF 186kWORD 63k
Tisdagen den 16 december 2003 - Strasbourg
Moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater *
P5_TA(2003)0567A5-0472/2003

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 90/435/EEG om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (KOM(2003) 462 - C5-0427/2003 - 2003/0179(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2003) 462)(1),

–   med beaktande av artikel 94 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C5&nbhy;0427/2003),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (A5&nbhy;0472/2003).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 7
(7)  I syfte att låta ett större antal företag komma i åtnjutande av förmånerna enligt direktiv 90/435/EEG bör lägsta kapitalinnehavskravet för att företag skall anses som moderbolag och dotterbolag sänkas från 25 % till 10 %.
(7)  De flesta medlemsstater tillämpar inte något inhemskt lägsta kapitalinnehavskrav alls eller ett mycket lågt sådant för den skattemässiga behandlingen av företagsinterna vinstutdelningar, och i syfte att få de gränsöverskridande fall som omfattas av direktiv 90/435/EEG att stämma bättre överens med behandlingen av nationella koncerner bör lägsta kapitalinnehavskravet för att företag skall anses som moderbolag och dotterbolag sänkas från 25 % till 5 %.
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 1.1, strecksats 3 (direktiv 90/435/EEG)
– på utdelning till i denna stat belägna fasta driftställen för bolag från andra medlemsstater från dotterbolag i en medlemsstat.
– på utdelning till i denna stat belägna fasta driftställen för bolag från andra medlemsstater från dotterbolag i en medlemsstat annan än den där det fasta driftstället är beläget.
Ändring 3
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 3.1, led a (direktiv 90/435/EEG)
a)  Status som moderbolag skall i vart fall tillskrivas varje bolag i en medlemsstat som uppfyller de villkor som anges i artikel 2 och innehar andelar motsvarande minst 10 % av kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat vilket uppfyller samma villkor.
a)  Status som moderbolag skall i vart fall tillskrivas varje bolag i en medlemsstat som uppfyller de villkor som anges i artikel 2 och innehar andelar motsvarande minst 5 % av kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat vilket uppfyller samma villkor.
Ändring 4
ARTIKEL 1, LED 3, LED A
Artikel 4, punkt 1, strecksats 2 (direktiv 90/435/EEG)
- beskatta den men medge moderbolaget och det fasta driftstället rätt att från den skatt de har att betala avräkna sådan på vinstutdelningen belöpande bolagsskatt som har erlagts av dotterbolaget och av eventuella underliggande dotterbolag, upp till beloppet för den motsvarande skatten."
- beskatta den men medge moderbolaget och det fasta driftstället rätt att från den skatt de har att betala avräkna sådan på vinstutdelningen belöpande bolagsskatt som har erlagts av dotterbolaget och av eventuella underliggande dotterbolag, om dessa sistnämnda uppfyller samma villkor, upp till beloppet för den motsvarande skatten."
Ändring 5
ARTIKEL 1, LED 3, LED C
Artikel 4, punkt 2, stycke 2 (direktiv 90/435/EEG)
Moderbolaget skall i samband med att sådana kostnader som inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget fastställs tillåtas att påvisa de verkliga förvaltningskostnaderna.
I de fall då moderbolaget påvisar att de verkliga förvaltningskostnaderna som inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget är lägre än schablonbeloppet får det icke-avdragbara beloppet inte överstiga de verkliga kostnaderna.
Ändring 6
ARTIKEL 1, LED 4, LED A
Artikel 5, punkt 1 (direktiv 90/435/EEG)
1.  Vinstutdelning från ett dotterbolag till moderbolaget skall, åtminstone om det senare innehar minst 10 % av kapitalet i dotterbolaget, vara befriad från källskatt.
1.  Vinstutdelning från ett dotterbolag till moderbolaget skall, åtminstone om det senare innehar minst 5 % av kapitalet i dotterbolaget, vara befriad från källskatt.
Ändring 7
BILAGA
Bilaga, led za (nytt) (direktiv 90/435/EEG)
za.  Kooperativa föreningar som registrerats enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)1 och rådets direktiv 2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande2.
____________
1 EGT L 207, 18.8.2003, s. 1.
2 EGT L 207, 18.8.2003, s. 25.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy