Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/2230(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0053/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0053/2004

Keskustelut :

PV 26/02/2004 - 3

Äänestykset :

PV 26/02/2004 - 9.5

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2004)0121

Hyväksytyt tekstit
PDF 241kWORD 80k
Torstai 26. helmikuuta 2004 - Bryssel
EU:n ja Venäjän suhteet
P5_TA(2004)0121A5-0053/2004

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle EU:n ja Venäjän suhteista (2003/2230(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yhteisen Venäjän-strategian, jonka soveltamista on jatkettu 24. kesäkuuta 2004 saakka,

–   ottaa huomioon Venäjää koskevan komission strategia-asiakirjan ja Venäjää koskevan Tacis-ohjelman kansallisen indikatiivisen ohjelman,

–   ottaa huomioon kansainvälisen vaalientarkkailuvaltuuskunnan alustavat päätelmät valtiollisen duuman vaaleista Venäjän federaatiossa 7. joulukuuta 2003,

–   ottaa huomioon Venäjän oikeuslaitoksen äskettäiset toimet Jukosia ja Open Society -instituuttia vastaan,

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2003 pidetyn Brysselin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät ja erityisesti neuvostolle ja komissiolle esitetyn pyynnön laatia arviointikertomuksia kaikista unionin Venäjän-suhteisiin liittyvistä näkökohdista,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Laajempi Eurooppa ja naapuruus (KOM(2003) 104) ja samasta aiheesta 20. marraskuuta 2003 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon 20. marraskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Roomassa 6. marraskuuta 2003 pidetystä EU:n ja Venäjän 12. huippukokouksesta(2),

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa yhteisestä strategiasta, pohjoisesta ulottuvuudesta, Kaliningradista, Tšetšeniasta, Ukrainasta ja Etelä-Kaukasuksesta,

–   ottaa huomioon Bastiaan Belderin EDD-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle EU:n ja Venäjän suhteista (B5-0438/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 49 artiklan 3 kohdan ja 104 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A5-0053/2004),

A.   ottaa huomioon, että Venäjä on kokonsa, resurssiensa ja politiikkansa vuoksi ratkaiseva tekijä Euroopan turvallisuuden ja vakauden kannalta ja että EU:n Venäjän politiikka perustuu rakentavaan sitoutumiseen,

B.   katsoo, että Venäjän merkitys EU:n välittömänä naapurina kasvaa entisestään EU:n laajentumisen seurauksena ja että duuman vaalien tuloksen huomioon ottaen Euroopan parlamentin ja duuman välisellä yhteistyöllä on yhä vaativampi tehtävä,

C.   katsoo, että EU:n ja Venäjän edut ovat hyvin pitkälti yhdenmukaisia kahdenvälisen kaupan ja taloudellisen toiminnan aloilla, koska EU muodostaa Venäjän suurimmat vientimarkkinat ja Venäjän tuonnin tärkeimmän lähteen, koska Venäjältä tuodun energian toimitusvarmuuden parantaminen ja energian tuonnin lisääminen olisi EU:n etujen mukaista edellyttäen, että kuljetukset noudattavat kansainvälisiä turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia, ja koska EU potentiaalisesti voisi investoida Venäjälle eniten, mikä voisi merkittävällä tavalla edistää maan talouden modernisointia; katsoo, että yhteiset edut olisi yhdistettävä yhteisiin arvoihin, joiden perusteella kehitetään aitoa ja tasapainoista kumppanuutta,

D.   katsoo, että Venäjän menestyvä ja entistä laajapohjaisempi taloudellinen kehitys on myös EU:n etujen mukaista erityisesti siksi, että se antaisi Venäjälle enemmän resursseja vastata useisiin haasteisiin, jotka koskevat ydinturvallisuuden parantamista, ympäristön saastumisen vähentämistä, kansanterveyden edistämistä, tehokkaampia toimia tartuntatautien, kuten HIV/aidsin ja tuberkuloosin, leviämistä vastaan ja elintason kohottamista, mikä voisi auttaa vähentämään rikollisuutta, huumeiden käyttöä ja huumekauppaa,

E.   ottaa huomioon, että Kuolan niemimaalla lähellä EU:n rajaa säilytetään valtavia määriä radioaktiivisia aineita huolestuttavissa olosuhteissa; katsoo, että suunnitelmat jatkaa useilla vuosilla ensimmäisen sukupolven ydinvoimaloiden käyttöaikaa, kun otetaan huomioon, että mainitut voimalat eivät täytä kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia, ovat myös huolestuttavia; ottaa samalla huomioon, että EU ja Venäjä aikovat liittää sähköverkkonsa yhteen vuoteen 2007 mennessä,

F.   katsoo, että viivyttely Kioton pöytäkirjan toimittamisessa duumalle ratifioitavaksi estää sopimuksen voimaantulon ja näin heikentää kansainvälisiä monenkeskisiä puitteita,

G.   katsoo, että järjestäytynyt rikollisuus, huumekauppa ja ihmiskauppa mukaan lukien, aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia ongelmia Venäjällä ja haittaa sen suhteita Euroopan unioniin sekä merkitsee sitä, että rajavalvonnan on oltava tehokasta,

H.   katsoo, että EU ja Venäjä voivat osaltaan lujittaa Euroopan yhteistä turvallisuutta tehostamalla vuoropuheluaan ja yhteistyötään asioissa, jotka koskevat aseviennin valvontaa, ydinsulkusopimuksen mukaisia toimia, kansainväliseen rikollisuuteen liittyviä turvallisuusongelmia, terrorismin torjuntastrategioita ja terroritekojen estämistä sekä Itä-Euroopan kriisipesäkkeiden konfliktien ratkaisukeinoja,

I.   katsoo, että jatkuvat massiiviset ihmisoikeuksien loukkaukset Tšetšeniassa ja uskottavan rauhan- ja sovintoprosessin puuttuminen jatkavat loputtomiin tasavallan asukkaiden kärsimyksiä ja estävät pakolaisten kotiinpaluun; toteaa, että Venäjän pitäisi taata kansainvälisten järjestöjen toimintamahdollisuudet alueella; ottaa huomioon, että Tšetšeniassa toukokuussa 2003 vierailleen Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisen komitean asiantuntijoiden havainnot saivat heidät ryhtymään harvinaiseen toimenpiteeseen eli julkaisemaan julkisen lausunnon ja varoituksen, jonka mukaan "valtion on vältettävä joutumasta ansaan, jossa se luopuu sivistyneen yhteiskunnan arvoista"(3),

J.   katsoo, että konfliktin leimaaminen puhtaasti terroristien ja lakia ja järjestystä ylläpitävien voimien väliseksi taisteluksi on asian vääristelyä, mutta myöntää toisaalta, että terroristeja on toiminnassa ja että terrorismi näyttää olevan voimistumassa; ottaa huomioon, että turvallisuuspalvelun ja puolustusvoimien suorittamien toimien voitaisiin nähdä olevan suoraan turvallisuusjoukkojen pyrkimysten vastaisia, koska ne myötävaikuttavat siihen, että syntyy kauhun ja toivottomuuden ilmapiiri, mikä nostaa uhrien sukulaisten joukossa kostonhalua, mikä puolestaan edistää uusien potentiaalisten murhaajien ja itsemurhaiskujen tekijöiden värväystä,

K.   ottaa huomioon, että Tšetšenian sodassa on kymmenen viime vuoden aikana kuollut yli 200 000 ihmistä, kun Tšetšenian väkiluku oli alkuaan miljoona, ja että sadat tuhannet ovat joutuneet pakolaisiksi, kymmenet tuhannet ovat haavoittuneet, joutuneet kidutetuiksi, vammautuneet ja saaneet traumoja ja myös kymmeniä tuhansia venäläisiä sotilaita on menehtynyt,

L.   pitää hälyttävänä, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen vedonneita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään on kadonnut tai kuollut,

M.   korostaa, että Tšetšenian nykyinen konflikti ja siellä tapahtuvat huomattavat ihmisoikeusloukkaukset muodostavat ylitsepääsemättömän esteen EU:n ja Venäjän aidon kumppanuuden parantamiselle,

N.   katsoo, että Tšetšenia ei ole pelkästään "sisäinen asia" Venäjälle, koska ihmisoikeusloukkaukset ovat itsestään selvästi uhka kansainväliselle turvallisuudelle, mikä on jo nyt havaittavissa joissakin naapurimaissa,

O.   ottaa huomioon, että EU:n Venäjän-politiikan perustat, erityisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimus, yhteinen strategia ja Tacis-ohjelma, otettiin käyttöön vuosia sitten, ja katsoo, että näitä välineitä ei ole vielä täysin käytetty, mutta niitä olisi tarkistettava ja mukautettava laajempaa Eurooppaa ja naapuruutta koskevan strategian mukaisesti,

P.   katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen odotetaan ulottuvan koskemaan uusia jäsenvaltioita, kuten kaikkien EU:n tekemien kansainvälisten sopimusten, mutta ottaa huomioon, että Venäjä ilmeisesti aikoo käyttää sitä neuvotteluargumenttina ja yrittää kytkeä siihen uusia ehtoja, mitä EU ei voi hyväksyä,

Q.   ottaa huomioon, että Venäjän ja tulevien jäsenvaltioiden Viron ja Latvian välillä tehdyt ja ratifioidut rajasopimukset eivät vielä ole voimassa,

R.   katsoo, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 artiklassa ilmaistaan selvästi, että kumppanuus perustuu demokraattisten periaatteiden ja ihmisoikeuksien noudattamista koskeviin yhteisiin arvoihin kuten Helsingissä pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirjassa ja uutta Eurooppaa koskevassa Etyj:n Pariisin peruskirjassa on määritelty; katsoo, että Euroopan ihmisoikeusyleissopimus, johon Venäjä liittyi EU:n ja Venäjän välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, on myös näiden yhteisten arvojen tärkeä perusta;

S.   katsoo, että demokratian kehittäminen erityisesti vapaiden ja rehellisten vaalien, tiedotusvälineiden vapauden, kansalaisjärjestöjen kunnioittavan kohtelun suhteen ja oikeusvaltion perusperiaatteiden, kuten poliittisten viranomaisten puuttumattomuus tuomioistuinmenettelyyn, tasavertaisuus lain edessä ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, noudattamisen suhteen sekä Venäjän mahdollinen osallistuminen kattavampiin poliittisiin, taloudellisiin ja turvallisuutta koskeviin rakenteisiin ovat toisiinsa liittyviä prosesseja,

T.   ottaa huomioon, että ETYJin ja Euroopan neuvoston jäsenenä Venäjä on sitoutunut ylläpitämään yleismaailmallisia ja eurooppalaisia arvoja ja, kuten komission tiedonannossa EU:n ja Venäjän suhteista (KOM(2004) 106) todetaan, EU:n ja Venäjän kumppanuuden luonteen ja laadun määrää suurelta osin se, missä määrin Venäjä kunnioittaa näitä arvoja,

U.   ei voi hyväksyä pyrkimyksiä käsitellä demokratia-, oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksiä erillisinä asioina, joilla ei ole käytännön yhteyttä EU:n ja Venäjän suhteiden yleiseen kehitykseen,

V.   ottaa huomioon, että 7. joulukuuta 2003 pidettyjä duuman vaaleja edelsi vaalikampanja, jota leimasi laajamittainen hallinnollisten resurssien käyttö ja tiedotusvälineiden valvonta, millä pyrittiin parantamaan hallitukselle myötämielisten puolueiden asemaa; katsoo, että vaalit eivät täyttäneet kansainvälisiä vaatimuksia ja ne olivat takaisku demokratiakehitykselle,

W.   korostaa, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden Venäjän federaatiota kohtaan harjoittama politiikka ei ole ollut sellaista, että se olisi merkittävästi auttanut jarruttamaan saati pysäyttämään tätä oikeusvaltion periaatteiden ja demokratian heikentymiskehitystä,

X.   katsoo, että Venäjän on tehtävä kaikkensa ratkaistakseen umpikujaan ajautuneet konfliktinsa Etelä-Kaukasuksen kanssa ja myötävaikuttaakseen alueen maiden vakauteen kunnioittamalla täysin niiden suvereenisuutta ja alueellista yhtenäisyyttä,

Y.   pitää keskeisenä, että Venäjän federaatio noudattaa Istanbulissa 19. marraskuuta 1999 pidetyssä Etyj:n huippukokouksessa tekemiään sitoumuksia, etenkin Georgiassa ja Moldaviassa sijaitsevien Venäjän sotilastukikohtien sulkemisen suhteen,

Z.   ottaa huomioon, että EU ja Venäjä ovat useissa yhteyksissä puhuneet monenkeskisiin puitteisiin perustuvan maailmanjärjestyksen puolesta, ja katsoo, että niiden olisi yhdistettävä ponnistelunsa kansainvälisten organisaatioiden uudistamiseksi ja tehostamiseksi,

AA.   ottaa huomioon EU:n ja Venäjän julistuksen, jonka mukaan pitkän aikavälin tavoitteena on yhteinen talousalue, yhteinen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alue, ulkoisen turvallisuuden alalla harjoitettavan yhteistyön alue sekä tutkimuksen ja koulutuksen alue, kulttuurinäkökohdat mukaan lukien; ottaa huomioon, että harvoihin edellä mainitun todellisesta merkityksestä esitettyihin kysymyksiin on tähän mennessä saatu mitään vastausta, vaikka Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti siihen, että Venäjä on hyväksynyt EU:n yhteisen tulliasiakirjan ja allekirjoittanut Europolin kanssa harjoitettavaa tietojen vaihtoa koskevat pöytäkirjat, minkä lisäksi on edelleen epäselvää, missä laajuudessa EU:n ja Venäjän suhteiden puitteet ja laajemman Euroopan toimintakehys pitäisi mukauttaa toisiinsa,

AB.   ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden johtajien koordinoimattomat lausunnot vaikeuttivat huomattavasti Venäjän kanssa käytyjä neuvotteluja Kaliningradin kauttakulkujärjestelyistä; korostaa äskettäisen EU:n ja Venäjän huippukokouksen osalta, että sen aikana esitettiin huomiota herättäviä lausuntoja Tšetšeniasta, jotka ovat vakiintuneiden ja hyvin perusteltujen EU:n kantojen vastaisia; ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ja EU:n johtohenkilöt ovat antaneet ristiriitaisia lausuntoja Jukosin kysymyksestä ja että Jukosin kysymyksestä esitettiin huippukokouksen lopussa lausuntoja, joissa vahvistettiin tarve taata oikeudenmukaiset, avoimet ja syrjimättömät oikeudenkäynnit, mutta näiden lausuntojen sisältö ei sittemmin ole toteutunut käytännössä,

AC.   toteaa, että Venäjä ei ole läpikäynyt sellaista siirtymäkauden prosessia, jota kansainvälinen yhteisö, EU mukaan lukien, odotti päättäessään perusreaktiostaan Venäjän vuosikymmenen takaisiin tapahtumiin; on vakuuttunut, että jos Venäjä vastoin niitä yhteisä arvoja, joille EU:n ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden on rakennuttava, vahvistaa "ohjattua demokratiaa", jos talouden uudistaminen etenee suhteellisen hitaasti ainakin niin kauan, kuin kaivannaisalat edelleen ovat myötätuulessa, ja jos Venäjä käytännössä katsoo, että joidenkin naapurien painostamisen tiukentaminen on yhtä tärkeää kuin kumpaakin osapuolta hyödyttävien yhteistyöratkaisujen etsiminen, EU:n on otettava edellä mainitut tekijät täysimittaisesti huomioon Venäjän-politiikkaa koskevissa arvioissaan,

1.   suosittaa neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa keskittymään seuraaviin seikkoihin:

   siihen, miten asioiden kehitys on vaikuttanut mahdollisuuteen saavuttaa asetetut politiikan tavoitteet siitä lähtien, kun EU loi perustan nykyiselle Venäjän-politiikalleen, ja miten tehokkaita käytetyt politiikan välineet ovat olleet,
   luettelemaan ja määrittelemään EU:n politiikan tavoitteiden eri prioriteettitasot tarkoituksena helpottaa järkevien ja täysin puolustettavissa olevien valintojen tekemistä, kun samanaikainen edistys eri tavoitteita kohti osoittautuu mahdottomaksi saavuttaa etenkin tilanteissa, jotka koskevat tavoitteita, jotka liittyvät kiinteästi yhteisiin arvoihin, joiden pohjalta kumppanuutta rakennetaan,
   sopimaan käytännön toimista, joilla varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden johtajien, instituutiona toimivan neuvoston ja komission lausuntojen ja toimien yhdenmukaisuus, jolloin unioni voi käyttää vaikutusvaltaansa niin tehokkaasti kuin mahdollista, mihin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet perustamissopimuksessa,
   antamaan tarkistetulle Venäjän-politiikalle uuden perustan, jolla varmistetaan avoimuus ja jatkuvuus ja joka pystyy samalla antamaan suuntaa myös Venäjän muuttuvissa poliittisissa ja muissa olosuhteissa;

2.   suosittaa, että neuvosto ja Eurooppa-neuvosto soveltavat täysin yhdenmukaisesti sitä periaatetta, että kumppanuus ja sen kehitys perustuu yhteisten arvojen kunnioittamiseen ilman, että tehdään poikkeuksia minkään yhteistyön alan suhteen, esimerkiksi ulkoisen tai sisäisen turvallisuuden alalla tai tuettaessa Venäjän liittymistä Maailman kauppajärjestöön;

3.   suosittaa neuvostoa ja Euroopan neuvostoa jäsentämään tarkistettua Venäjän-politiikkaa seuraavien tavoitteiden suuntaisesti:

   hyvien naapuruussuhteiden varmistaminen, mukaan lukien tehokas rajavalvonta, rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen ja sen täytäntöönpanon parantaminen sekä tehokkaat toimenpiteet, joilla torjutaan "pehmeitä turvallisuusongelmia", kuten ydinriskejä, saastumista, rajat ylittävää rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa,
   ihmisoikeuksien, demokratian, tiedotusvälineiden riippumattomuuden, kansalaisyhteiskunnan kehittämisen, uskonnonvapauden, oikeusvaltion periaatteiden ja avoimuuden edistäminen ja erityisen huomioon kiinnittäminen Tšetšenian tilanteen parantamiseen kiireellisenä tavoitteena,
   yhteistyö "umpikujaan ajautuneiden konfliktien" ratkaisemisessa Etelä-Kaukasuksen alueella, jolloin edistettäisiin vakavasti otettavalla tavalla Transnistrian kysymyksen ratkaisemista, ja kansainvälisen asekaupan valvonta sekä aseistariisunnan ja asesulun edistäminen,
   kaupan lisäämisen potentiaalin hyödyntäminen, mitä Venäjän WTO-jäsenyys helpottaisi, energia-alan vuoropuhelun tehostaminen pyrkimällä erityisesti siihen, että Venäjä ratifioi energiaperuskirjan, ja taloudellisten suhteiden syventäminen niin, että otetaan huomioon muun muassa turvallisuus ja ympäristönsuojeluun liittyvät tekijät; yhteistyö Euroopan laajuisten liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämisessä, mitä tuetaan äskettäisellä Euroopan investointipankin lainanantovaltuuksien laajentamisella, sekä yhteistyö satelliittiteknologian alalla,
   kansanterveyden ja muiden sosiaaliseen kehitykseen liittyvien kysymysten edistämistä koskevien pyrkimysten tukeminen Venäjällä ja erityisesti Kaliningradin alueella laajentuneen EU:n sekä Kaliningradin ja muiden Venäjän alueiden välisen elintasokuilun kaventamiseksi; yhteiset ponnistelut alueen tilanteen heikentymisen ehkäisemiseksi nyt kun kauttakulkua muun Venäjän ja Kaliningradin erillisalueen välillä koskevaa ongelmaan on saatu myönteinen ratkaisu,
   kumppanuuksien edistäminen siten, että niihin osallistuvat alueet, kaupungit, valtioista riippumattomat järjestöt ja yliopistot;

4.   suosittaa neuvostoa tekemään erityisen analyysin siitä, miksi viivästykset ja tarpeettomat monimutkaisuudet ovat EU:n ja Venäjän välisten neuvottelujen pysyviä ongelmia; katsoo, että koordinoinnin puuttuminen EU:n puolelta on joissakin tapauksissa myötävaikuttanut näihin ongelmiin, koska se on viivyttänyt EU:n kantojen muodostamista tai rohkaissut Venäjää pyrkimään siihen, että se yrittää vaikuttaa EU:n kantoihin neuvottelemalla yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden kanssa; vaatii erityisesti, että jäsenvaltioiden johtajien on nykyistä paremmin kunnioitettava vaatimusta ja velvollisuutta pidättyä toimista, jotka voisivat heikentää EU:n kykyä käyttää vaikutusvaltaansa;

5.   suosittaa neuvostoa olemaan poikkeamatta kannastaan, jonka mukaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia on nopeasti laajennettava kaikkiin uusiin jäsenvaltioihin;

6.   suosittaa, että neuvosto pyytää Venäjää välittömästi allekirjoittamaan ja ratifioimaan neuvotellut rajasopimukset EU:hun liittyvien Viron ja Latvian kanssa;

7.   suhtautuu myönteisesti komission edellä mainittuun tiedonantoon ja ehdotuksiin uuden naapuruuspolitiikan välineestä ja toivoo, että tällä aloitteella on tärkeä merkitys tulevissa EU:n ja Venäjän suhteissa; katsoo, että tiedonanto voi tarjota puitteet Venäjän kanssa luotavalle etuoikeutetulle turvallisuus- ja talouskumppanuudelle; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yhteisten ulkorajojen määrittelyyn ja valvontaan; pyytää ensiksi, että mahdollisimman pian käynnistetään rajatylittävää yhteistyötä koskevia kokeiluhankkeita, jotka perustuvat nykyisten välineiden mukaisesti toteutettujen hankkeiden koordinoinnin lisäämiseen;

8.   suosittaa neuvostoa korostamaan yhteistyön merkitystä rajatylittävän rikollisuuden, kuten laittoman huumausaineiden kaupan, ihmiskaupan ja lapsipornografian sekä laittoman maahan muuton, torjunnassa ja vaatimaan Venäjältä tehokkaampia järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia;

Tšetšenia

9.   korostaa, että Tšetšenian tilanne on jyrkässä ristiriidassa niiden arvojen ja periaatteiden kanssa, joiden pohjalle nykyajan Eurooppa on rakennettu; katsoo, että Tšetšeniaa koskevan vuoropuhelun puuttuminen on moraalisesti ja poliittisesti tuomittavaa, ristiriidassa sisäisen ja ulkoisen turvallisuusyhteistyön syventämistä koskevan yhteisen näkemyksen kanssa sekä ristiriidassa sekä Venäjän että EU:n todellisten turvallisuusetujen kanssa;

10.   katsoo, että Ahmat Kadyrovin menestyminen Tšetšenian äskettäisissä presidentinvaaleissa on epärehellisen esivaalivaiheen tulos;

11.   on syvästi huolestunut, että tähän mennessä ei ole kyetty pääsemään myönteiseen ratkaisuun Arjan Erkelin tapauksessa, ja pahoittelee voimakkaasti, että edistymistä ei ole saavutettu lainkaan tämän dramaattisen tapauksen ratkaisemisessa; kehottaa Venäjän liittovaltion viranomaisia ja paikallisviranomaisia, komissiota ja neuvostoa sitoutumaan päättäväisesti poliittisiin toimiin Arjan Erkelin turvallisen vapauttamisen takaamiseksi;

12.   suosittaa neuvostoa elvyttämään ja edelleen kehittämään kaksitahoista lähestymistapaa, jonka mukaan EU:n olisi toimittava aktiivisesti Venäjän Tšetšenian-politiikan muuttamiseksi ja jatkettava samalla yhteistyötä Venäjän kanssa muilla aloilla; korostaa, että tärkeimpänä tavoitteena on edelleen kaikki osapuolet huomioon ottavan, aidon rauhan- ja sovintoprosessin käynnistäminen viipymättä;

13.   pyytää neuvostoa kehottamaan komissiota ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tarkastelemaan Ilias Akhmadovin esittämää rauhansuunnitelmaa ja kaikkia muita rauhanaloitteita sekä toimittamaan päätelmänsä neuvostolle ja Euroopan parlamentille;

14.   suosittaa, että neuvosto:

   lisää kapasiteettiaan analysoida Tšetšenian tapahtumia, sen vaikutuksia Venäjän yhteiskuntaan kokonaisuutena ja sitä, miten tämä konflikti vaikuttaa niin Venäjän kuin EU:nkin eri toimintalinjojen tavoitteisiin,
   valmistelee yksityiskohtaisia ehdotuksia vaihtoehtoisiksi lähestymistavoiksi konfliktin ratkaisemisessa siten, että otetaan asianmukaisesti huomioon konfliktiin liittyvät tärkeät seikat, kuten sen syvälle historiaan ulottuvat juuret, niiden toimijoiden haluttomuus ratkaista konflikti, jotka tasavallan nykyisissä puolianarkistisissa olosuhteissa voivat harjoittaa tuottoisaa epävirallista ja rikollista taloudellista toimintaa, Tšetšenian yhteiskunnan sosiologiset ominaispiirteet, massiivisten uudelleenrakennusponnistelujen tarve ja EU:n mahdollisuus osallistua niihin, jos tuen tehokkuutta koskevat vaatimukset täyttyvät, terrorismikysymys ja eritoten Venäjän perustellusti korostamat turvallisuusnäkökohdat,
   ehdottaa Venäjälle sopivia foorumeja ja muotoja Tšetšeniaa koskevan vuoropuhelun edistämiseksi ja korostaa konfliktin loogisia ja vääjäämättömiä vaikutuksia erityisesti sisäisiä ja ulkoisia turvallisuuskysymyksiä koskevan yhteistyön laajentamiseen, ja toteaa myös, että mainittu vuoropuhelu voisi edistää kumppanuuden yleistä kehittämistä vahvistamalla sen kannatusta suuren yleisön keskuudessa;
   kehottaa toistuvasti Venäjää tekemään osuutensa Tšetšenian ihmisoikeusloukkausten lopettamisessa, tutkimaan katoamistapaukset sekä kidutuksia ja muita rikoksia koskevat ilmoitukset, saattamaan näistä teoista vastuussa olevat oikeuteen ja varmistamaan, että tuomioistuinmenettelyt ovat kaikilta osin lainmukaisia, sallimaan YK-tarkkailijoiden pyytämät vierailut Tšetšeniaan, sallimaan YK:n erillisvirastojen, humanitaarisen avun järjestöjen ja ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälisen henkilöstön sekä tiedotusvälineiden ja lehdistön työskentelyn Tšetšeniassa ja lopettamaan viipymättä kotiseuduiltaan Ingušiaan siirtymään joutuneisiin kohdistuvan painostuksen palata Tšetšeniaan tahtonsa vastaisesti ja siellä edelleen vallitsevasta vaikeasta turvallisuustilanteesta huolimatta;
   päättäväisesti pyrkii saamaan aikaan vuoropuhelun Venäjän viranomaisten ja Tšetšenian yhteiskunnan edustajien välille, jotta voidaan löytää poliittinen ratkaisu tähän konfliktiin; edistää ETYJin aktiivista osallistumista ja tuo esiin EU:n halukkuuden toimia välittäjänä;
   hyödyntää tarvittaessa kaikkia EU:n käytettävissä olevia toimenpiteitä vaikuttaakseen Venäjän Tšetšenian-politiikkaan ja edistääkseen turvallisuuskysymyksiä ja konfliktin ratkaisemista;
   esittää voimakkaimman mahdollisen vastalauseensa tapauksissa, joissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen valittaneita tai heidän perheenjäseniään kidutetaan, katoaa tai surmataan; korostaa kaikkien Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen allekirjoittaneiden osapuolten vastuuta puolustaa tähän yleissopimukseen sisältyvää ihmisoikeuksien suojelujärjestelmän koskemattomuutta;

15.   katsoo, että koko Tšetšenian väestön karkottamista Keski-Aasiaan 23. helmikuuta 1944 Stalinin määräyksestä on pidettävä kansanmurhana vuonna 1907 tehdyn Haagin neljännen yleissopimuksen sekä YK:n yleiskokouksen 9. joulukuuta 1948 hyväksymän kansanmurharikoksen estämistä ja siitä rankaisemista koskevan yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla;

Ulkopolitiikka

16.   pyytää neuvostoa ottamaan huomioon myös turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden kumppanuus- ja yhteistyösopimusta päivitettäessä ja muotoiltaessa uudelleen EU:n yhteistä Venäjän-strategiaa, sekä esittämään tavoitteeksi sellaisen laajan eurooppalaisen alueen muodostamisen, jolla ei ole jakolinjoja;

17.   suosittaa, että neuvosto uudistaa Venäjälle osoittamansa pyynnön noudattaa maan ETYJ:lle antamaa sitoumusta vetää joukkonsa separatistiselta Transnistrian alueelta Moldovasta ja myös koko Georgiasta; katsoo, että se, miten tulevien kuukausien aikana edistytään pyrkimyksissä päästä lähempään yhteistyöhön Transnistrian kysymyksen ratkaisemisessa ja lisätä EU:n läsnäoloa alueella antaa EU:lle kuvan ulkopoliittisten kantojen lähentämisen mahdollisuuksista; on tietoinen, että Georgian tuleva kehitys riippuu merkittävästi Venäjän suhtautumisesta, ja odottaa näin ollen jälkimmäiseltä, että se pidättäytyy kaikista yrityksistä puuttua Georgian asioihin yleensä ja erityisesti Adžarian alueen tilanteeseen; kehottaa Venäjää toimimaan aktiivisessa ja rakentavassa yhteistyössä Abhasian ja Etelä-Ossetian konfliktien ratkaisemiseksi;

18.   suosittaa neuvostoa panemaan merkille, että Venäjällä on Valko-Venäjän kanssa tehdyn valtioliiton vuoksi erityinen vastuu demokratiakehityksen edistämisestä Valko-Venäjällä;

Ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate

19.   suosittaa vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomisen yhteydessä, että neuvosto korostaa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen asianmukaista kunnioittamista ja painottaa lainsäädännön oikeudenmukaista, avointa, syrjimätöntä ja oikeasuhteista soveltamista;

20.   on tietoinen siitä, että 1990-luvun yksityistämisprosessi toteutettiin kaoottisessa taloudellisessa tilanteessa, joka lisäsi epärehellisiä ja korruptoituneita menettelytapoja; tunnustaa, että on olemassa monia keinoja tutkia toimia, jotka sen ajan oikeudellisen kehyksen puutteellisuudesta huolimatta voidaan todeta laittomiksi; korostaa kuitenkin, että oikeudellista yhdenvertaisuutta ja poliittisten viranomaisten puuttumattomuutta oikeustoimiin koskevien periaatteiden sekä syytettyjen oikeuksien kunnioittaminen ovat oikeusvaltioperiaatteeseen nojautuvan valtion tärkeimpiä toimintaperusteita; palauttaa mieliin, että kyseiset periaatteet sisältyvät Venäjän perustuslakiin ja ne ovat osa kansainvälisiä velvoitteita, joihin Venäjä on vapaasti sitoutunut ratifioidessaan vuonna 1996 Euroopan ihmisoikeussopimuksen, minkä vuoksi sen on noudatettava velvoitteitaan niin teoriassa kuin myös käytännössä;

21.   pitää valitettavana, että Venäjän viranomaisten äskettäiset toimet Jukosia ja Open Society- instituuttia vastaan aiheuttivat voimakkaita epäilyksiä sen suhteen, että oikeusprosessiin on sekaannuttu poliittisesti; kehottaa viranomaisia kohtelemaan kaikkia vankeja oikeudenmukaisesti;

22.   pyytää neuvostoa kehottamaan Venäjän hallitusta kunnioittamaan kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja ennen kaikkea takaamaan, että peruskoulutusta on saatavilla kansallisten vähemmistöjen kielillä, sekä hyväksymään muiden kuin kyrillisten kirjaimistojen käytön näitä kieliä kirjoitettaessa;

23.   suosittaa neuvostoa rohkaisemaan Venäjää liittymään Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisten valtioiden ryhmään (GRECO) ja hyödyntämään tukea, jota tämä yhteistyösopimus voi tarjota;

Tacis

24.   panee merkille, että Tacis-ohjelman perustana olevan teknisen avun käsite on kapea-alainen ja että se kuvastaa siirtymäkauden prosessiin ohjelman syntyvaiheessa kohdistettuja epärealistisia odotuksia; korostaa, että Tacis-ohjelman käyttökelpoisuutta edellä mainittujen tavoitteiden tukijana rajoittavat vakavasti siihen liittyvät hankalasti ja liian paljon aikaa vievät menettelyt; odottaa innokkaasti Laajempi Eurooppa ja naapuruus -strategiassa kaavaillun uuden välineen käyttöön ottamista, kun asiaa koskevan asetuksen voimassaolo päättyy vuonna 2006; suosittaa, että komissio käyttää hyväkseen kaikkia mahdollisuuksia käyttää Tacis-ohjelmaa joustavammin ja hajautetummin nykyisen asetuksen voimassaolon päättymiseen asti; kehottaa vahvistamaan Tacis-demokratiaohjelmia;

25.   suosittaa neuvostoa pyrkimään siihen, että kaikki Tacis-tuki vapautetaan yleisesti arvonlisäverosta Venäjällä, koska nykyiseen palautusjärjestelmään liittyvät ongelmat estävät useiden tukihankkeiden toteuttamista; suosittelee, että jäsenvaltiot tehostavat Venäjän-tukihankkeitansa koskevaa tiedottamista komissiolle;

Kaliningrad

26.   suosittaa, että neuvosto kiinnittää erityistä huomiota Kaliningradin alueeseen; suhtautuu myönteisesti Venäjän sitoumukseen panna nopeasti täytäntöön henkilöiden kauttakulkusopimus; toivoo, että EU:n ja Venäjän välillä voidaan toteuttaa lisää tehokasta yhteistyötä yhteiskunnallisissa, ympäristöön liittyvissä ja taloudellisen kehityksen hankkeissa alueella;

Ympäristö ja kansanterveys

27.   pitää myönteisenä pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelman puitteissa tehtävää EU:n ja Venäjän välistä yhteistyötä, erityisesti ympäristökumppanuutta ja sen tukirahastoa; vaatii pohjoisen ulottuvuuden hankkeiden konkretisointia; korostaa, että koska niitä esteitä, jotka haittaavat Venäjän ydinriskien torjumista koskevien hankkeiden käynnistämistä, ollaan poistamassa, EU:n olisi varmistettava, että se voi jatkaa rahoitusosuutensa maksamista pitämällä huolen rahoitusresurssiensa saatavuudesta; kehottaa Venäjää kieltämään yksirunkoisilta öljytankkereilta pääsyn jäätyviin satamiinsa; kannustaa lisäksi hyödyntämään Oslossa 27. lokakuuta 2003 perustetun kansanterveyttä ja sosiaalista hyvinvointia koskevan pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuden tarjoamat mahdollisuudet;

28.   korostaa, että on tärkeää, että Venäjä ratifioi ja panee täytäntöön Espoon yleissopimuksen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, jotta Itämerelle voidaan kehittää tehokkaat ympäristönsuojelutoimet; pyytää Venäjää nopeuttamaan vaiheittaista luopumistaan yksirunkoisista tankkereistaan ja tekemään asianmukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin ennen öljynporausta, uusien suursatamien perustamista tai pidennettäessä ydinvoimaloiden käyttöikää;

29.   kehottaa maaöljyn kuljetuksen osalta komissiota ja jäsenvaltioita tekemään voitavansa, että venäläisistä satamista ei enää lähde yksirunkoisia säiliöaluksia Itämerelle tai muille erityisen haavoittuville vesialueille, kuten Kaspianmerelle tai Mustallemerelle; kehottaa entisestään tiukentamaan joulukuussa 2003 hyväksyttyä MARPOL-sopimuksen muutosta, jolla määrätään vuoteen 2010 kestävästä siirtymäajasta, esimerkiksi siten, että jäsenvaltiot esittävät Kansainväliselle merenkulkujärjestölle pyynnön Itämeren, Kaspianmeren ja Mustanmeren julistamisesta erityisen haavoittuviksi alueiksi;

30.   pyytää neuvostoa uudistamaan ponnistelut, joilla pyritään varmistamaan se, että Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan; korostaa, että tämä pöytäkirja on Venäjän kannalta erityisen arvokas, koska se voi valita vertailuvuoden päästökiintiöiden määrittämisen yhteydessä ja koska se antaa valtavat mahdollisuudet Venäjän energiatehokkuuden parantamiseksi; pitää valitettavana, että Venäjä siitä huolimatta jatkuvasti viivyttää pöytäkirjan ratifiointia ja sen myötä myös pöytäkirjan voimaantuloa;

Ulkomaankauppa

31.   kehottaa komissiota avustamaan Venäjää WTO:hon lähestymisessä; katsoo, että sijoittajat ja liikemiehet molemmilla alueilla tarvitsevat ennustettavissa olevaa, vakaata, syrjimätöntä ja sääntöihin perustuvaa liikesuhteiden järjestelmää, koska nämä suhteet ovat hyvin tärkeitä molemmille osapuolille; toteaa, että palvelualojen, erityisesti vakuutus-, pankki- ja muiden rahoitusalojen rakenteiden uudistaminen ja kehittäminen on tärkeä edellytys kestävälle talouskasvulle Venäjällä ja että maassa on huomattavaa potentiaalia kaupankäyntiin, investointeihin ja muunlaiseen yhteistyöhön;

32.   kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota tarpeeseen kehittää lainsäädäntöä, jolla turvataan investointien ja kaupan kannalta keskeiset perusedellytykset Venäjällä;

Euroopan yhteinen talousalue

33.   muistuttaa keskeisestä Euroopan yhteisen talousalueen konseptista (Common European Economic Space), johon EU ja Venäjä sitoutuivat 12. huippukokouksessaan ja joka osaltaan edesauttaa Venäjän ja EU:n taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden integroitumista;

34.   kannattaa Euroopan yhteisen talousalueen luomista ja pitää sitä pitkän aikavälin prosessina, jolla on kolme päätavoitetta:

   i) lainsäädännön lähentäminen Venäjän oikeus- ja talousjärjestelmän sekä sen teknisten, yrityksiä koskevien ja taloudellisten standardien yhdenmukaistamiseksi kansainvälisen ja eurooppalaisen käytännön kanssa;
   ii) kaupan ja investointien vapauttaminen, markkinoiden vastavuoroinen avaaminen sekä kaupan ja investointien esteiden poistaminen, minkä lopullisena tavoitteena on vapaakauppa-alueen luominen;
   (iii) EU:n ja Venäjän infrastruktuurien integroiminen energian, kuljetusten ja televiestinnän aloilla sekä muilla tarkoituksenmukaisilla aloilla;

Energia

35.   suhtautuu myönteisesti energiaa koskevaan EU:n ja Venäjän vuoropuheluun, jonka tavoitteena on perustaa energia-alan kumppanuus EU:n ja Venäjän välille Euroopan yhteisen talousalueen osana, ja tunnustaa Venäjän merkittävän roolin energian toimittajana ja EU:n merkityksen tämän alan sijoittajana etenkin mitä tulee uusiin ympäristöystävällisiin tekniikoihin; pyytää neuvostoa ja komissiota harkitsemaan energiayhteistyölle virallisempia muotoja;

36.   kehottaa neuvostoa painottamaan, että EU:n markkinat voidaan avata Venäjän sähkönviennille vain jos sähköä tuotetaan Venäjällä riittävän turvallisissa olosuhteissa, mikä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ensimmäisen sukupolven RBMK-reaktorit poistetaan vähitellen käytöstä, kaikkien muiden ydinreaktoreiden turvallisuutta lisätään IAEA:n standardien mukaiseksi, radioaktiivisen jätteen käsittelyä parannetaan ja ympäristön pilaantumista vähentäviä toimia otetaan käyttöön; korostaa EU:n, sen jäsenvaltioiden, muiden valtioiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten ydinturvallisuus- ja ympäristöasioissa tarjoaman avun mahdollisuutta ja kehottaa panemaan 21. toukokuuta 2003 tehdyn Venäjän ydinvoimatuotannon ympäristöhaittoja koskevan monenvälisen sopimuksen täytäntöön kaikilta osin;

37.   painottaa, että molempien osapuolten olisi toteutettava seuraavassa esiteltyjä päättäväisiä ja yhteisesti sovittuja toimia:

   i) olisi laadittava yhteinen suunnitelma energiamarkkinoiden kehittämiseksi, uudelleenorganisoitava luonnolliset monopolit ja lähennettävä lainsäädäntöjärjestelmiä, vakiinnutettava yhteinen tietojenvaihtoon tarkoitettu konsultointimekanismi ja koordinoitava energia-alan uusia kehityssuuntauksia; EU:n ja Venäjän olisi myös vahvistettava puitteet yhtäläisille mahdollisuuksille suorien investointien mahdollistamiseksi molemmilla alueilla;
   ii) on aika nostaa EU:n ja Venäjän välinen energia-alan yhteistyö uudelle, korkeammalle tasolle, kuten äskettäin pidetyn EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen aikana käytyä energia-alan vuoropuhelua koskevassa neljännessä edistyskertomuksessa painotetaan; ydinvoiman kauppaa, kysynnän ja energiahuollon varmuutta, energian säilymistä ja energia-alalla tehtävän yhteistyön kehittyneitä muotoja koskevia kysymyksiä olisi käsiteltävä mahdollisimman käytännöllisellä tavalla;

38.   kannattaa pohjoiseurooppalaisen kaasuputken rakentamista, jotta Keski-Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan voidaan toimittaa maakaasua Venäjältä, mikä parantaa huoltovarmuutta;

39.   korostaa kaavaillun Baku–Tbilisi–Ceyhan-öljyputken ja rinnakkaisen maakaasuputken rakentamisen merkitystä alueen energiahuollon sekä meriympäristön suojelun kannalta, koska se tekee merikuljetukset tarpeettomiksi; muistuttaa kuitenkin, että putkea rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvatoimiin ja terrorismin torjuntaan; kehottaa asianomaisia maita noudattamaan tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun yhteisön direktiiviin sisältyviä standardeja;

40.   muistuttaa, että EU:n ja Venäjän keskinäinen vuorovaikutus energia-alalla on kasvamassa voimakkaasti, ja painottaa, että on pikaisesti löydettävä molempia osapuolia tyydyttävät tekniset ja juridiset ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin tällä alalla;

Teollisuus, tutkimus ja kehitys

41.   kehottaa Venäjän hallitusta huolehtimaan suunniteltujen lainsäädännön uudistusohjelmien oikea-aikaisesta täytäntöönpanosta, mukaan lukien tuotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevien sääntöjen ja sertifiointimenettelyjen yhdenmukaistaminen kansainvälisten standardien kanssa;

42.   kehottaa Euroopan investointipankkia myöntämään Venäjän pienille ja keskisuurille yrityksille varoja, jotta maan rakennemuutosta voidaan edistää ja uusia demokraattisia rakenteita voidaan vahvistaa;

43.   painottaa, että tieto- ja viestintätekniikkateollisuuden yhteinen ensisijainen tavoite on "Content Meeting Telecom" -prosessin nopeuttaminen siten, että painotetaan runsassisältöisiä vuorovaikutteisia multimediapalveluja ja laajakaistatekniikan tarjoamia mahdollisuuksia; katsoo, että tarvitaan aktiivisia koulutuskampanjoita ja korkean tason tukea kaikkien osapuolten välisen vuoropuhelun kannustamiseksi ja laajentamiseksi tieto- ja viestintätekniikkateollisuuden dynaamisessa kehityksessä;

44.   korostaa vaihdon ja yhteistyön merkitystä tutkimuksen, tieteen, koulutuksen ja talouden yhteydessä ja kehottaa komissiota tukemaan erityisesti opiskelija- ja tutkijavaihtoa;

45.   korostaa strategisten kumppaneiden, joista Venäjä on yksi, avaruustutkimuksen hyvää laatua ja katsoo siksi, että on tärkeää tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa tällä alalla, jotta kumpikin osapuoli hyötyy tästä yhteistyöstä;

46.   korostaa, että on yhteisten etujen mukaista laatia yhteinen standardi kolmannen sukupolven matkapuhelinviestintää varten;

47.   muistuttaa, että Venäjän osallistuminen EU:n kuudenteen tutkimuksen puiteohjelmaan edistää tulevia suhteita merkittävällä tavalla ja että olisi harkittava myös asianmukaista osallistumista rahoitukseen;

o
o   o

48.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle, jäsenvaltioille, jäsenyyteen valmistuville maille ja ehdokasvaltioille sekä Venäjän federaation duumalle ja hallitukselle.

(1) P5_TA(2003)0520.
(2) P5_TA(2003)0519.
(3) Venäjän federaation Tšetšenian tasavaltaa koskeva julkinen lausunto, ks. http://www.cpt.coe.int/en/states/rus.htm.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö