Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2004 - Βρυξέλλες
Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ *
 Ναυπηγική βιομηχανία *
 Αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ***
 Συμφωνία ΕΚ/Μακάο (επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα) *
 Συμφωνία ΕΚ/Κίνας (θεωρήσεις) *
 Συμπληρωματική κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2004 (νέο καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης)
 Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
 Σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων *
 Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
 Πυρηνικός αφοπλισμός
 Βελτίωση της νομοθεσίας (2002)
 Εαρινή Σύνοδος του Συμβουλίου: συνέχεια της στρατηγικής της Λισσαβώνας
 Παράλειψη διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα σχέδια ταχείας δρομολόγησης των ΔΕΔ
 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής οικονομίας (προπαρασκευαστική έκθεση)
 Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2003)
 Προϋπολογισμός 2005: Κατευθυντήριες γραμμές [τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B)] και προσχέδιο συμπληρωματικής κατάστασης προβλέψεων (Τμήμα Ι)
 Συμμετοχή και ενημέρωση των νέων
 Πρόσβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών στον πολιτισμό
 Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
 Πολιτική της ΕΕ έναντι του Νοτίου Καυκάσου

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ *
PDF 275kWORD 28k
Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (COM(2003) 806 - C5-0032/2004 -2003/0312(CNS))
P5_TA(2004)0103A5-0082/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 806)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 57 της Πράξης Προσχώρησης σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0032/2004),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 158, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A5-0082/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ναυπηγική βιομηχανία *
PDF 273kWORD 28k
Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2002 σχετικά με προσωρινό αμυντικό μηχανισμό της ναυπηγικής βιομηχανίας (COM(2004) 26 - C5-0061/2004 - 2004/0008(CNS))
P5_TA(2004)0104A5-0056/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004) 26)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 89 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0061/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 και το άρθρο 158, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0056/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.   ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ***
PDF 272kWORD 29k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί εξουσιοδοτήσεως των κρατών μελών που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης των Παρισίων της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας να κυρώσουν το πρωτόκολλο περί τροποποιήσεως της εν λόγω Σύμβασης ή να προσχωρήσουν σε αυτό, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (14305/2003 - C5-0611/2003 - 2003/0150(AVC))
P5_TA(2004)0105A5-0036/2004

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (14305/2003)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 61, στοιχείο γ), άρθρο 67 και άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (C5-0611/2003),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 86, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0036/2004),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΚ/Μακάο (επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα) *
PDF 277kWORD 30k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα (10667/1/2003 - C5-0490/2003 - 2003/0054(CNS))
P5_TA(2004)0106A5-0096/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση του Συμβουλίου (10667/1/2003)(1),

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 151)(2)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, παράγραφος 3, στοιχείο β), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0490/2003),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0096/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση του Συμβουλίου·

2.   καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμφωνία ΕΚ/Κίνας (θεωρήσεις) *
PDF 278kWORD 29k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Εθνικής Διοίκησης Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τις θεωρήσεις και τα συναφή ζητήματα που αφορούν ομάδες τουριστών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΚΕΠ) (COM(2003) 790 - C5-0029/2004 -2003/0299(CNS))
P5_TA(2004)0107A5-0101/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 790)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), σημεία ii) και iv) και το άρθρο 63, παράγραφος 3, στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, δεύτερη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0029/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A5-0101/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Συμπληρωματική κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2004 (νέο καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης)
PDF 366kWORD 32k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διορθωτικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2004 (νέος Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων) (2004/2013(BUD))
P5_TA(2004)0108A5-0072/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα τα άρθρα του 37 και 38,

-   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2004, όπως εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2003(2),

-   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών που εγκρίθηκε από το Προεδρείο του στις 9 Φεβρουαρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 92 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α5-0072/2004),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναθεωρημένος Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι για λόγους συμμόρφωσης προς τον αναθεωρημένο Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, το οργανόγραμμα του 2004 πρέπει να προσαρμοσθεί τεχνικά για να περιλάβει τους νέους βαθμούς κατά τη μεταβατική περίοδο και ότι πρέπει να δημιουργηθεί νέα θέση στον προϋπολογισμό για τους επί συμβάσει υπαλλήλους με την ένδειξη "προς υπόμνηση" (p.m.),

1.   εγκρίνει τις προβλέψεις όπως επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, εν αναμονή διορθωτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2004 προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο αναθεωρημένος Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων·

2.   καλεί το Γενικό Γραμματέα να παράσχει, έως τις 15 Απριλίου 2004, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα εξής σημεία:

   α ) αντιστοιχία μεταξύ παλαιών και νέων βαθμών,
   β ) κανόνες που διέπουν την ένταξη των εκτάκτων υπαλλήλων από πολιτικές ομάδες στη Γενική Γραμματεία,
   γ ) διευκρίνιση των κριτηρίων για το νέο ιεραρχικό επίπεδο των επικεφαλείς μονάδων·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνημμένες εκτιμήσεις στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ 1- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέα Θέση

Θέση 1115 Επί συμβάσει προσωπικό

προϋπολογισμός 2004

ΠΣΔΠ

Νέο ποσό

pm

pm

Παρατηρήσεις

Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που εγκρίθηκαν στις ... 2004, και ιδίως τα άρθρα 1, 3α και 3β αυτών.

20040226-P5_TA(2004)0108_EL-p0000001.fig

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002.
(2) ΕΕ L 53 της 23.2.2004.
(3) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).


Έμμονοι οργανικοί ρύποι ***I
PDF 542kWORD 213k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 96/59/ΕΚ (COM(2003) 333 - C5-0273/2003 - 2003/0119(COD))
P5_TA(2004)0109A5-0017/2004

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003) 333)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 95 παράγραφος 1, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0273/2003),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς σχετικά με τη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 63 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0017/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2004 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ·/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 96/59/ΕΚ

P5_TC1-COD(2003)0119


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Aφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Ο παρών κανονισμός αφορά κυρίως την περιβαλλοντική προστασία και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Ως εκ τούτου, νομική βάση είναι το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης.

(2)  Η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τη συνεχιζόμενη έκλυση έμμονων οργανικών ρύπων στο περιβάλλον. Οι χημικές αυτές ουσίες δεν γνωρίζουν σύνορα και διατηρούνται επί μακρόν στο περιβάλλον μεταφερόμενες σε μεγάλες αποστάσεις μακριά από τις πηγές τους, βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας και ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία . Απαιτείται επομένως η λήψη περαιτέρω αποτελεσματικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο ώστε να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τέτοιους ρύπους.

(3)  Στο πλαίσιο των ευθυνών της για την προστασία του περιβάλλοντος, η Κοινότητα υπέγραψε στις 24 Ιουνίου 1998 το σχετικό με τους έμμονους οργανικούς ρύπους πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις, στο εξής "πρωτόκολλο", και στις 22 Μαΐου 2001 τη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, στο εξής "σύμβαση".

(4)  Μολονότι έχει θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο νομοθεσία σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους, οι βασικές ελλείψεις αυτής συνίστανται στην έλλειψη ή στην ανεπάρκεια των διατάξεων σχετικά με την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης οποιουδήποτε από τα επί του παρόντος καταγεγραμμένα χημικά προϊόντα, στην ανυπαρξία πλαισίου απαγόρευσης και άλλων ουσιών σχετικών με έμμονους οργανικούς ρύπους, αλλά και πλαισίου για την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης νέων ουσιών που εμφανίζουν χαρακτηριστικά εμμόνων οργανικών ρύπων. Καθαυτοί στόχοι μείωσης των εκπομπών δεν έχουν τεθεί σε κοινοτικό επίπεδο, ενώ οι υπάρχοντες κατάλογοι έκλυσης ρύπων δεν καλύπτουν όλες τις πηγές έμμονων οργανικών ρύπων.

(5)  Για να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει η Κοινότητα δυνάμει του πρωτοκόλλου και της σύμβασης είναι αναγκαίο να καθοριστεί κοινό νομικό πλαίσιο υπό το οποίο να λαμβάνονται μέτρα που θα αποσκοπούν συγκεκριμένα στην εξάλειψη της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των εκουσίως παραγόμενων έμμονων οργανικών ρύπων. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά των έμμονων οργανικών ρύπων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών προγραμμάτων αξιολόγησης και έγκρισης.

(6)  Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συντονισμός και συνέπεια τόσο κατά την εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο των διατάξεων που προβλέπουν οι Συμβάσεις του Ρότερνταμ(5), της Στοκχόλμης και της Βασιλείας(6), όσο και κατά την συμμετοχή στην ανάπτυξη της Στρατηγικής Προσέγγισης για τη Διαχείριση των Χημικών Ουσιών (ΣΠΔΧ) που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

(7)  Επιπλέον, έχοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού διέπονται από την αρχή της προφύλαξης όπως προβλέπεται στη Συνθήκη και την Αρχή 15 της Δήλωσης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί, όπου αυτό είναι εφικτό, η έκλυση έμμονων οργανικών ρύπων στο περιβάλλον, είναι σκόπιμο σε ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπονται μέτρα ελέγχου αυστηρότερα από εκείνα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και τη σύμβαση.

(8)  Ο προτεινόμενος κανονισμός REACH θα μπορούσε να αποτελέσει στο μέλλον ενδεδειγμένο μέσο για την εφαρμογή τόσο των απαραίτητων μέτρων ελέγχου της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των καταλογογραφημένων ουσιών όσο και των μέτρων ελέγχου σχετικά με υφιστάμενα αλλά και νέα χημικά προϊόντα και παρασιτοκτόνα που εμφανίζουν χαρακτηριστικά έμμονων οργανικών ρύπων. Ωστόσο, με την επιφύλαξη του μελλοντικού κανονισμού REACH και δεδομένου ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα ελέγχου των καταλογογραφημένων ουσιών της σύμβασης και του πρωτοκόλλου το συντομότερο δυνατό, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν προς το παρόν με τον παρόντα κανονισμό.

(9)  Στην Κοινότητα, η διάθεση στην αγορά και η χρήση των περισσότερων έμμονων οργανικών ρύπων που καταλογογραφούνται στο πρωτόκολλο ή τη σύμβαση έχουν ήδη καταργηθεί σταδιακά ως αποτέλεσμα των απαγορεύσεων που ορίζονται στην οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1978 περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες(7) και στην οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων(8).. Ωστόσο, για να ανταποκριθεί η Κοινότητα στις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση και για να ελαχιστοποιηθούν οι εκλύσεις έμμονων οργανικών ρύπων είναι απαραίτητο και σκόπιμο να απαγορευθεί επίσης η παραγωγή αυτών των ουσιών και να περιοριστούν οι εξαιρέσεις στο ελάχιστο ούτως ώστε οι εξαιρέσεις να ισχύουν μόνον όταν μια ουσία εκπληρώνει μια βασική λειτουργία σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

(10)  Εξαγωγές των ουσιών που καλύπτονται από τη σύμβαση καθώς και εξαγωγές λινδανίου διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 304/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003(9)για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικινδύνων χημικών προϊόντων3.

(11)  Η παραγωγή και η χρήση εξαχλωροκυκλοεξανίου (ΗCH), συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου, υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με το πρωτόκολλο αλλά δεν απαγορεύεται εξ ολοκλήρου. Επειδή αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι δυνατό να απαγορευτούν αμέσως όλες οι υφιστάμενες χρήσεις. Ωστόσο, δεδομένων των επιβλαβών ιδιοτήτων του HCH και των πιθανών κινδύνων που ενέχει η έκλυσή του στο περιβάλλον, η παραγωγή και οι χρήσεις του πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο και τελικώς να καταργηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2007.

(12)  Παρωχημένα ή υπό πλημμελή διαχείριση αποθέματα έμμονων οργανικών ρύπων είναι δυνατό να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα με τη μόλυνση του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Είναι κατά συνέπεια ενδεδειγμένο να θεσπιστούν διατάξεις οι οποίες να είναι αυστηρότερες από τις οριζόμενες στη σύμβαση. Αποθέματα απαγορευμένων ουσιών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, ενώ αποθέματα ουσιών των οποίων η παραγωγή ή η χρήση εξακολουθεί να επιτρέπεται πρέπει να κοινοποιούνται στις αρχές και να εποπτεύονται δεόντως. Συγκεκριμένα, θα πρέπει τα υπάρχοντα αποθέματα που συνίστανται από ή περιέχουν απαγορευμένους έμμονους οργανικούς ρύπους να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα το ταχύτερο δυνατό. Εφόσον απαγορευτούν μελλοντικά και άλλες ουσίες, τα αποθέματά τους πρέπει επίσης να καταστραφούν αμέσως και να μην δημιουργηθούν νέα. Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα νέα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων κοινοτικών χρηματοπιστωτικών μέσων όπως το ταμείο συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία.

(13)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Κοινότητας για τις διοξίνες, τα φουράνια και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)(10), με το πρωτόκολλο και τη σύμβαση, οι εκλύσεις έμμονων οργανικών ρύπων που είναι ακούσια παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών πρέπει να εντοπίζονται και να περιορίζονται το ταχύτερο δυνατό με απώτερο σκοπό την τελική εξάλειψή τους, όπου τούτο είναι εφικτό. Πρέπει να καταστρωθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα εθνικά σχέδια δράσης, που να καλύπτουν όλες τις πηγές και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται υπό την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ώστε να περιοριστούν οι εκλύσεις κατά τρόπο συνεχή και οικονομικώς αποδοτικό το ταχύτερο δυνατό. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης τα κατάλληλα μέσα.

(14)  Στο πνεύμα της εν λόγω ανακοίνωσης, απαιτείται η θέσπιση των απαραίτητων προγραμμάτων και μηχανισμών που θα παρέχουν επαρκή δεδομένα παρακολούθησης της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και PCB στο περιβάλλον. Εντούτοις, χρειάζεται να εξασφαλιστούν και κατάλληλα εργαλεία τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όρους οικονομικώς και τεχνικώς βιώσιμους.

(15)  Σύμφωνα με τη σύμβαση, το περιεχόμενο των αποβλήτων σε έμμονους οργανικούς ρύπους πρέπει να καταστρέφεται ή να μετατρέπεται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο σε ουσίες που δεν παρουσιάζουν παρεμφερή χαρακτηριστικά, εκτός εάν είναι προτιμότερος από περιβαλλοντική άποψη άλλος χειρισμός. Δεδομένου ότι η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα απόβλητα δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις για τέτοιες ουσίες, οι διατάξεις αυτές πρέπει να ορισθούν στον παρόντα κανονισμό. Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας πρέπει να καθοριστούν κοινές οριακές τιμές συγκέντρωσης ουσιών στα απόβλητα πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(16)  Αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα του εντοπισμού και του διαχωρισμού αποβλήτων που συνίστανται, περιέχουν ή είναι μολυσμένα από έμμονους οργανικούς ρύπους στην πηγή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διάδοση των χημικών αυτών ουσιών σε άλλα απόβλητα. Η οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα(11) θέσπισε κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων με τους οποίους τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να απαιτούν όπως οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν, ανακτούν, συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα δεν αναμιγνύουν διαφορετικές κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων ή δεν αναμιγνύουν επικίνδυνα απόβλητα με μη επικίνδυνα απόβλητα.

(17)  Η σύμβαση προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπονεί σχέδιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της σύμβασης. Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν δυνατότητες για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση των σχεδίων εφαρμογής τους. Καθώς η αρμοδιότητα επιμερίζεται εν προκειμένω μεταξύ Κοινότητας και κρατών μελών, τα σχέδια εφαρμογής πρέπει να εκπονούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών.

(18)  Σύμφωνα με τη σύμβαση και το πρωτόκολλο, πληροφορίες για τους έμμονους οργανικούς ρύπους πρέπει να παρέχονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των συμφωνιών.

(19)  Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχουν οι έμμονοι οργανικοί ρύποι τόσο για την υγεία της σημερινής και των επομένων γενεών όσο και για το περιβάλλον, είναι, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, συχνά ανεπαρκής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη μια ευρείας κλίμακας εκστρατεία ενημέρωσης προκειμένου να αυξηθούν η εγρήγορση αλλά και η υποστήριξη για περιορισμούς και απαγορεύσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, τόσο προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτές τις ουσίες, ιδίως για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όσο και προγράμματα εκπαίδευσης εργατών, επιστημόνων, εκπαιδευτικών και τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού, πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να προάγονται και να ενισχύονται.

(20)  Εφόσον τούτο ζητηθεί και είναι εφικτό στο πλαίσιο των υφισταμένων πόρων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να παράσχουν κατάλληλη και έγκαιρη τεχνική αρωγή που θα αποσκοπεί ειδικώς στην ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσομένων χωρών και των χωρών των οποίων η οικονομία ευρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο να εφαρμόσουν τη σύμβαση. Η τεχνική αρωγή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων εναλλακτικών προϊόντων, μεθόδων και στρατηγικών, μεταξύ άλλων ως προς τη χρήση DDT για τον έλεγχο των φορέων ασθενειών, η οποία, βάσει της σύμβασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τοπικά ασφαλείς, αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις δεν διατίθενται στην εν λόγω χώρα.

(21)  Χρειάζεται τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για μείωση των εκλύσεων έμμονων οργανικών ρύπων. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή σε τακτική βάση εκθέσεις οι οποίες θα αναφέρονται κυρίως στους απογραφικούς καταλόγους εκλύσεων, τα κοινοποιημένα αποθέματα και την παραγωγή και διάθεση στην αγορά ουσιών που τελούν υπό περιορισμούς. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να αναπτύξει κοινό υπόδειγμα για τις εκθέσεις των κρατών μελών.

(22)  Η σύμβαση και το πρωτόκολλο προβλέπουν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν άλλες ουσίες για υπαγωγή σε διεθνούς κλίμακας μέτρα και, συνεπώς, είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν επιπλέον ουσίες στις εν λόγω συμφωνίες, οπότε θα πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως ο παρών κανονισμός. Επιπλέον, πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση των υφισταμένων λημμάτων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού ώστε, μεταξύ άλλων, να προσαρμόζονται στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

(23)  Όταν τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τροποποιούνται κατ" εφαρμογή τυχόν καταχωρήσεων ενός πρόσθετου, προγραμματισμένης παραγωγής, έμμονου οργανικού ρύπου στο πρωτόκολλο ή στη σύμβαση, αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και όχι στο Παράρτημα Ι, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από κατάλληλη αιτιολόγηση.

(24)  Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/EΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(12).

(25)  Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αμεροληψία και η συνοχή σε επίπεδο δράσεων επιβολής, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν για την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές, καθόσον η μη συμμόρφωση ενδέχεται να πλήξει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στις περιπτώσεις που τούτο κρίνεται σκόπιμο, στοιχεία σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να δημοσιεύονται.

(26)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από έμμονους οργανικούς ρύπους, δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, λόγω των διασυνοριακών επιπτώσεων αυτών των ρύπων, και, κατά συνέπεια, είναι δυνατό να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(27)  Με βάση τα ανωτέρω, η οδηγία 79/117/EΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1.  Σύμφωνα μεταξύ άλλων με την αρχή της προφύλαξης, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από έμμονους οργανικούς ρύπους μέσω της απαγόρευσης, της όσο το δυνατόν ταχύτερης διακοπής ή του περιορισμού της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης των ουσιών οι οποίες υπόκεινται στη σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους, στο εξής "σύμβαση", ή του πρωτοκόλλου του 1998 στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις, (στο εξής "πρωτόκολλο"), και μέσω της ελαχιστοποίησης, με σκοπό την κατά το δυνατόν ταχύτερη δυνατή βαθμιαία διακοπή, των εκλύσεων τέτοιων ουσιών καθώς και μέσω της θέσπισης διατάξεων σχετικά με απόβλητα που συνίστανται από, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από οποιαδήποτε από αυτές τις ουσίες.

2.  Τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στα απόβλητα τα οποία συνίστανται, περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από ουσία η οποία περιλαμβάνεται στους καταλόγους των παραρτημάτων I ή II.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

   ) ως "διάθεση στην αγορά" νοείται η παροχή ή ο εφοδιασμός τρίτων έναντι πληρωμής ή δωρεάν· ως διάθεση στην αγορά θεωρούνται επίσης οι εισαγωγές στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας·
   ) ως "αντικείμενο" νοείται το προϊόν που συνίσταται από μία ή περισσότερες ουσίες και/ή παρασκευάσματα, το οποίο κατά την παραγωγή λαμβάνει συγκεκριμένο σχήμα, επιφάνεια ή μορφή που καθορίζουν την τελική του χρήση σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η χημική του σύσταση·
   ) η "ουσία" νοείται κατά το άρθρο 2 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ(13)·
   ) το "παρασκεύασμα" νοείται κατά την έννοια του άρθρου 2 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
   ) το "απόβλητο" νοείται κατά το άρθρο 1, στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ(14)·
   (στ ) η "διάθεση" νοείται κατά το άρθρο 1, στοιχείο ε), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·
   ) η "ανάκτηση'νοείται κατά το άρθρο 1, στοιχείο στ), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Έλεγχος της παραγωγής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης

1.  Απαγορεύεται η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών του παραρτήματος I, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε αυτούσια μορφή ή σε παρασκευάσματα ή ως συστατικά αντικειμένων.

2.  Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση ουσιών του παραρτήματος ΙI, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε αυτούσια μορφή ή σε παρασκευάσματα ή ως συστατικά αντικειμένων, περιορίζεται υπό τους όρους του εν λόγω παραρτήματος.

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης και έγκρισης προγραμμάτων για υφιστάμενα και νέα χημικά προϊόντα και παρασιτοκτόνα που εμπίπτουν στην σχετική κοινοτική νομοθεσία, λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια της παραγράφου 1, του παραρτήματος Δ, της σύμβασης και προβαίνουν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων με σκοπό τον έλεγχο υφισταμένων χημικών και παρασιτοκτόνων καθώς και την πρόληψη της παραγωγής, της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης νέων χημικών προϊόντων και παρασιτοκτόνων τα οποία εμφανίζουν χαρακτηριστικά εμμόνων οργανικών ρύπων.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις από τα μέτρα ελέγχου

1.  Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται σε:

   ) ουσίες χρησιμοποιούμενες για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα ή ως πρότυπα αναφοράς,
   ) ουσίες που ανευρίσκονται ως ακούσιες ιχνοποσότητες ρύπων σε ουσίες, παρασκευάσματα ή αντικείμενα.

2.  Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για ουσία που ανευρίσκεται ως συστατικό αντικειμένου το οποίο παρήχθη πριν ή κατά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού επί 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται όταν μια ουσία ανευρίσκεται ως συστατικό αντικειμένων που χρησιμοποιούνται ήδη πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, όταν κράτος μέλος ενημερωθεί σχετικά με αντικείμενα που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο πληροφορεί αμέσως την Επιτροπή σχετικώς.

Όταν η Επιτροπή λάβει πληροφορίες σχετικές με τα εν λόγω αντικείμενα κατά τον προαναφερόμενο ή άλλο τρόπο τις κοινοποιεί, κατά περίπτωση, στη γραμματεία της σύμβασης χωρίς καθυστέρηση.

3.  Για ουσία που περιλαμβάνεται στο Μέρος Α του παραρτήματος Ι ή στο Μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ, κράτος μέλος που επιθυμεί να επιτρέψει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προσδιορίζεται στο αντίστοιχο παράρτημα, την παραγωγή και χρήση της εν λόγω ουσίας ως ενδιάμεσης σε κλειστό σύστημα σε συγκεκριμένο χώρο απευθύνει την ανάλογη κοινοποίηση στη γραμματεία της σύμβασης.

Ωστόσο, η εν λόγω κοινοποίηση επιτρέπεται μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

   ) στο σχετικό παράρτημα έχει καταχωρηθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία είναι δυνατό να επιτραπεί ειδικώς η παραγωγή και η χρήση της εν λόγω ουσίας,
   ) κατά τη διαδικασία μεταποίησης η ουσία θα μετατραπεί σε μία ή περισσότερες άλλες ουσίες που δεν έχει/έχουν ιδιότητες έμμονου οργανικού ρύπου,
   ) δεν αναμένεται ότι άνθρωποι ή το περιβάλλον θα εκτεθούν σε σημαντικές ποσότητες της ουσίας κατά την παραγωγή και χρήση της όπως έδειξε η αξιολόγηση του εν λόγω κλειστού συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής(15).

Η κοινοποίηση απευθύνεται επίσης στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή και παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πραγματική ή κατ" εκτίμηση συνολική παραγωγή και χρήση της εν λόγω ουσίας και τη φύση της διεργασίας κλειστού συστήματος σε συγκεκριμένο χώρο, προσδιορίζοντας την ποσότητα οποιασδήποτε μη μετατρεπόμενης και ακουσίας ιχνοποσότητας μόλυνσης από οποιουσδήποτε έμμονους οργανικούς ρύπους-πρώτες ύλες στο τελικό προϊόν.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι δυνατό να μεταβληθεί όταν, μετά από επανειλημμένη κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στη γραμματεία της σύμβασης, υπάρξει ρητή ή σιωπηρή συναίνεση δυνάμει της σύμβασης για τη συνέχιση παραγωγής και χρήσης της ουσίας για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Αποθέματα

1.  Ο κάτοχος αποθέματος που συνίσταται ή περιέχει ουσία η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, της οποίας δεν επιτρέπεται καμία χρήση, οφείλει να διαχειριστεί το εν λόγω απόθεμα ως απόβλητο και σύμφωνα με το άρθρο 7.

2.  Ο κάτοχος αποθέματος ποσότητας μεγαλύτερης των 50kg η οποία συνίσταται ή περιέχει ουσία περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι ή ΙΙ, και της οποίας η χρήση επιτρέπεται, παρέχει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ευρίσκεται το απόθεμα, πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ποσότητα του αποθέματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται εντός 12 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και των τροποποιήσεων των παραρτημάτων Ι ή ΙΙ και εν συνεχεία μια φορά τον χρόνο μέχρις ότου λήξει η προθεσμία που προβλέπεται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ αναφορικά με την περιορισμένη χρήση.

Ο κάτοχος διαχειρίζεται το απόθεμα κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικώς ορθό.

3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τη χρήση και διαχείριση των κοινοποιημένων αποθεμάτων.

Άρθρο 6

Μείωση, ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των εκπομπών

1.  Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και διατηρούν απογραφικούς καταλόγους εκλυόμενων ρύπων για τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, στον αέρα, το νερό και την ξηρά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση και το πρωτόκολλο.

2.  Ένα κράτος μέλος κοινοποιεί το σχέδιο δράσης του σχετικά με τα μέτρα εντοπισμού, χαρακτηρισμού και ελαχιστοποίησης με στόχο να εξαλείψει, εάν αυτό είναι εφικτό, το ταχύτερο δυνατόν το σύνολο των εκλυομένων ρύπων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση τόσο προς την Επιτροπή όσο και προς τα υπόλοιπα κράτη μέλη ως μέρος του εθνικού σχεδίου εφαρμογής του, σύμφωνα με το άρθρο 8.

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης και, εφόσον απαιτείται, απαιτεί τη χρήση υποκατάστατων ή τροποποιημένων υλικών, προϊόντων και διαδικασιών προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός και η έκλυση των ουσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

3.  Τα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν προτάσεις περί κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή ουσιαστικής τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν διαδικασίες που αποδεσμεύουν χημικά του παραρτήματος ΙΙΙ, με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/61/ΕΚ(16), εξετάζουν κατά προτεραιότητα εναλλακτικές διαδικασίες, τεχνικές ή πρακτικές παρόμοιας χρησιμότητας, οι οποίες δεν επιτρέπουν το σχηματισμό και την αποδέσμευση χημικών ουσιών του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 7

Διαχείριση αποβλήτων

1.  Οι παραγωγοί και οι κάτοχοι αποβλήτων καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψουν, όταν αυτό είναι εφικτό, τη μόλυνση των αποβλήτων αυτών από τις ουσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV.

2.  Κατά παρέκκλιση της οδηγίας 96/59/ΕΚ(17), απόβλητα που συνίστανται, περιέχουν ή είναι μολυσμένα από ουσία περιλαμβανόμενη στο παράρτημα IV διατίθενται ή ανακτώνται, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος V, μέρος 1, και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενό τους σε έμμονους οργανικούς ρύπους καταστρέφεται ή μετατρέπεται κατά τρόπο μη αναστρέψιμο, έτσι ώστε τα εναπομένοντα απόβλητα και οι εκλυόμενοι ρύποι να μην παρουσιάζουν ιδιότητες έμμονων οργανικών ρύπων.

Κατά τη διενέργεια τέτοιας εργασίας διάθεσης ή ανάκτησης, κάθε ουσία που απαριθμείται στο Παράρτημα IV μπορεί να απομονωθεί από τα απόβλητα, εφόσον η ουσία αυτή διατίθεται στη συνέχεια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

3.  Διαδικασίες διάθεσης ή ανάκτησης που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην ανάκτηση, ανακύκλωση, άμεση επαναχρησιμοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, απαγορεύονται.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 2:

   ) απόβλητα που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από οποιαδήποτε ουσία αναφέρεται στο παράρτημα IV μπορούν εξάλλου να διατεθούν ή να ανακτηθούν σύμφωνα με την σχετική κοινοτική νομοθεσία, εφόσον η ποσότητα ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV στα απόβλητα δεν υπερβαίνει τις οριακές τιμές συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα IV πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2005, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 17, παράγραφος 2. Μέχρι να καθοριστούν όρια συγκέντρωσης βάσει αυτής της διαδικασίας, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους δύναται να εγκρίνει ή να εφαρμόζει οριακές τιμές συγκέντρωσης ή ειδικές τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διάθεση ή την ανάκτηση αποβλήτων βάσει του παρόντος εδαφίου·
   ) κράτος μέλος ή αρμόδια αρχή που έχει οριστεί από το εν λόγω κράτος μέλος δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όσον αφορά απόβλητα που αναφέρονται στο παράρτημα V, μέρος 2, και περιέχουν ή έχουν μολυνθεί από ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέχρι τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα V, μέρος 2, να επιτρέψει την κατ' άλλο τρόπο διαχείριση των αποβλήτων αυτών σύμφωνα με μέθοδο που αναφέρεται στο παράρτημα V, μέρος 2, υπό τη προϋπόθεση ότι:
   i) ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει αποδείξει κατά τρόπο πειστικό ενώπιον της αρμόδιας αρχής του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ότι η απολύμανση των αποβλήτων από ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV δεν ήταν εφικτή και ότι η καταστροφή ή η μη αναστρέψιμη μετατροπή του περιεχομένου σε έμμονους οργανικούς ρύπους, ακόμα και εάν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική ή τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, δεν συνιστά την από περιβαλλοντικής άποψης προτιμητέα επιλογή και η αρμόδια αρχή έδωσε εν συνεχεία τη συγκατάθεσή της για την εναλλακτική διαδικασία·
   ii) η εν λόγω διαδικασία συνάδει με την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα σχετικά επιπρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στη παράγραφο 6 και
   iii) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει ενημερώσει τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή για την άδεια που χορήγησε καθώς και για την αιτιολόγηση αυτής.

5.  Οι οριακές τιμές συγκέντρωσης του παραρτήματος V, μέρος 2, καθορίζονται για τους σκοπούς της παραγράφου 4, στοιχείο β), πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2005, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 17, παράγραφος 2.

Μέχρι να καθοριστούν οι εν λόγω οριακές τιμές συγκέντρωσης :

   α ) Η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει ή να εφαρμόζει οριακές τιμές συγκέντρωσης ή ειδικές τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά απόβλητα των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται βάσει της παραγράφου 4, στοιχείο β)·
   β ) Στις περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων βάσει της παραγράφου 4, στοιχείο β), οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα παράσχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των αποβλήτων σε έμμονους οργανικούς ρύπους στην αρμόδια αρχή.

6.  Η Επιτροπή δύναται, εφόσον απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις σχετικές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και αποφάσεις καθώς και εγκρίσεις που έχει ενδεχομένως χορηγήσει κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή που έχει ορίσει κράτος μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και το παράρτημα V, να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή ορίζει τη μορφή υπό την οποία τα κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4, στοιχείο β), σημείο iii). Τα εν λόγω μέτρα αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

7.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή επανεξετάζει τις παρεκκλίσεις στις διατάξεις της παραγράφου 4, υπό το φως των διεθνών και τεχνικών εξελίξεων, εκτιμώντας ιδιαίτερα κατά πόσον η εφαρμογή τους είναι προτιμητέα από την άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος.

Άρθρο 8

Σχέδια εφαρμογής

1.  Τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση των εθνικών τους σχεδίων εφαρμογής, παρέχουν εγκαίρως στο κοινό σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες τους τη δυνατότητα να συμμετάσχει αποτελεσματικά στην εν λόγω διαδικασία.

2.  Μετά τη θέσπιση του εθνικού του σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, κάθε κράτος μέλος το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.

3.  Κατά την εκπόνηση των σχεδίων εφαρμογής, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, εφόσον απαιτείται.

4.  Εντός διετίας από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή καταρτίζει σχέδιο εφαρμογής των υποχρεώσεων της Κοινότητας που απορρέουν από τη σύμβαση.

Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη το κοινοτικό σχέδιο εφαρμογής αμέσως μετά τη θέσπισή του.

Η Επιτροπή αναθεωρεί και ενημερώνει το κοινοτικό σχέδιο εφαρμογής, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 9

Παρακολούθηση

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκπονούν, σε στενή συνεργασία, κατάλληλα προγράμματα και μηχανισμούς που να ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις για την τακτική παροχή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικών με τη συνεχή παρακολούθηση της παρουσίας στο περιβάλλον διοξινών, φουρανίων και PCB, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Για την εκπόνηση τέτοιων προγραμμάτων και μηχανισμών, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εξελίξεις στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου και της σύμβασης.

Άρθρο 10

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διευκολύνουν και αναλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών εντός της Κοινότητας και με τρίτες χώρες, σχετικά με τη μείωση, τη μείωση στο ελάχιστο ή εξάλειψη, εάν αυτό είναι δυνατόν, της παραγωγής, της χρήσης και της έκλυσης έμμονων οργανικών ρύπων και σχετικά με εναλλακτικές αυτών ουσίες, διευκρινίζοντας τους κινδύνους και το οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτών των εναλλακτικών ουσιών.

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν, εφόσον απαιτείται, όσον αφορά τους έμμονους οργανικούς ρύπους :

   ) προγράμματα ευαισθητοποίησης, που περιλαμβάνουν και τις επιπτώσεις των ρύπων αυτών στην υγεία και το περιβάλλον, τις δυνατότητες αντικατάστασής τους καθώς και τη μείωση ή την εξάλειψη της παραγωγής, της χρήσης και έκλυσής τους, ειδικά για :
   i) πολιτικούς φορείς και φορείς λήψεως αποφάσεων,
   ii) ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες·
   ) παροχή πληροφοριών στο κοινό·
   ) εκπαίδευση, κυρίως των εργατών, των επιστημόνων, των εκπαιδευτών και του τεχνικού και διευθυντικού προσωπικού.

3.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες(18), δεν θεωρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων και με το περιβάλλον. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν άλλες πληροφορίες με τρίτη χώρα προστατεύουν οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών.

Άρθρο 11

Τεχνική αρωγή

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την παροχή κατάλληλης και έγκαιρης τεχνικής και χρηματοοικονομικής αρωγής σε αναπτυσσόμενες χώρες και χώρες των οποίων η οικονομία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, κατόπιν αιτήματος και εντός του πλαισίου των διαθέσιμων πόρων και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε χώρας, με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν πλήρως στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την σύμβαση. Η αρωγή αυτή δύναται να διοχετευθεί επίσης μέσω μη κυβερνητικών οργανισμών.

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά τριετία πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικών με παραβιάσεις και κυρώσεις.

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν ετησίως στην Επιτροπή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πραγματική ή κατ'εκτίμηση συνολική παραγωγή και διάθεση στην αγορά ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή ΙΙ.

3.  Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και ανά τριετία στη συνέχεια, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

   α ) συνοπτικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από κοινοποιήσεις σχετικά με τα αποθέματα, οι οποίες παραλήφθηκαν κατ'εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 2,
   β ) συνοπτικές πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους απογραφικούς καταλόγους για τις εκλύσεις οι οποίοι καταρτίστηκαν κατ'εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1,
   γ ) συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία διοξινών, φουρανίων και PCB στο περιβάλλον, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, που συγκεντρώθηκαν κατ" εφαρμογή του άρθρου 9.

4.  Όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη, δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3, η Επιτροπή καθορίζει εκ των προτέρων ενιαία μορφή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2.

5.  Για τις ουσίες που καταλογογραφούνται στη σύμβαση, η Επιτροπή εκπονεί, σε διαστήματα που θα προσδιοριστούν από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης, έκθεση με βάση τις πληροφορίες που της παρέχουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 2 και τη διαβιβάζει στη γραμματεία της σύμβασης.

6.  Η Επιτροπή εκπονεί ανά τριετία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την εντάσσει σε συγκεντρωτική έκθεση η οποία περιέχει τις πληροφορίες που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER) όπως συγκροτήθηκε βάσει της απόφασης 2000/479/ΕΚ(19) και στην απογραφή των ρύπων CORINAIR στο πλαίσιο του προγράμματος EMEP (πρόγραμμα συνεχούς παρακολούθησης και εκτίμησης της μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην Ευρώπη) και τις πληροφορίες που της παρέχουν τα κράτη μέλη δυνάμει των παραγράφων 1, 2 και 3. Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των παρεκκλίσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 4. Περίληψη της συγκεντρωτικής έκθεσης διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και διατίθεται στο κοινό χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, και μεριμνούν για την εκτέλεσή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και την ενημερώνουν αμέσως για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις που τις αφορούν.

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων

1.  Όταν μια ουσία περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή το πρωτόκολλο, η Επιτροπή τροποποιεί αντιστοίχως τα παραρτήματα Ι έως ΙΙΙ όπως απαιτείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2.

Όταν μια ουσία περιλαμβάνεται στη σύμβαση ή στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή τροποποιεί, εφόσον απαιτείται, το παράρτημα ΙV σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή τροποποιεί τις υπάρχουσες καταχωρήσεις των παραρτημάτων Ι έως ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2.

3.  Η Επιτροπή τροποποιεί τις υπάρχουσες καταχωρήσεις του παραρτήματος ΙV και τις τροποποιήσεις στο παράρτημα V, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17, παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Αρμόδιες αρχές

Κάθε κράτος μέλος διορίζει μία ή περισσότερες αρχές αρμόδιες για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τον διορισμό αυτόν το αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Επιτροπή γενικών υποθέσεων

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 29 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των θεμάτων που αφορούν τα απόβλητα.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 17

Επιτροπή θεμάτων σχετικών με τα απόβλητα

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ για όλα τα θέματα που αφορούν τα απόβλητα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 18

Τροποποιήσεις της οδηγίας 79/117/EΟΚ

Στο μέρος Β του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/EΟΚ, "Έμμονες οργανοχλωριούχες ενώσεις", τα σημεία 1 έως 8 διαγράφονται.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις ...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Μέρος A – Ουσίες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο

ΟΥΣΙΑ

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Aldrin

309-00-2

206-215-8

-

Chlordane

57-74-9

200-349-0

-

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

-

Endrin

72-20-8

200-775-7

-

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

-

Εξαχλωροβενζόλιο

118-74-1

200-273-9

-

Mirex

2385-85-5

219-196-6

-

Toxaphene

8001-35-2

232-283-3

-

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και άλλοι

215-648-1 και άλλοι

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 96/59/EΚ, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αντικείμενα τα οποία ήταν ήδη σε χρήση όταν τέθηκε σε ισχύ ο παρών κανονισμός.

DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο)

50-29-3

200-024-3

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την ισχύουσα παραγωγή και χρήση του DDT, ως ενδιάμεσου σε κλειστό σύστημα σε συγκεκριμένο χώρο, για την παραγωγή dicofol έως την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει αυτήν την παρέκκλιση έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο πλαίσιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ(20).

Μέρος B – Ουσίες που περιλαμβάνονται μόνον στο Πρωτόκολλο

ΟΥΣΙΑ

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Chlordecone

143-50-0

205-601-3

-

Hexabromobiphenyl

36355-01-8

252-994-2

HCH, περιλαμβανομένου του λινδανίου

608-73-1,

58-89-9

210-168-9,

200-401-2

Κατά παρέκκλιση, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τις ακόλουθες χρήσεις :

(α) έως την 1η Σεπτεμβρίου 2006:

- θεραπευτική και βιομηχανική επεξεργασία κατεργασμένης και ακατέργαστης ξυλείας σε επαγγελματικό επίπεδο·

- βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές εσωτερικού χώρου.

(β) έως την 31η Δεκεμβρίου 2007:

- το τεχνικό HCH χρησιμοποιείται μόνο ως ενδιάμεση χημική ουσία στη χημική βιομηχανία·

- προϊόντα στα οποία τουλάχιστον 99% του ισομερούς HCH περιέχεται στη μορφή γάμμα (λινδάνιο) περιορίζονται σε χρήσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία ή ως εντομοκτόνα τοπικής εφαρμογής για κτηνιατρικούς σκοπούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Μέρος A – Ουσίες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο

ΟΥΣΙΑ

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

-

Μέρος B –Ουσίες που περιλαμβάνονται μόνον στο Πρωτόκολλο

ΟΥΣΙΑ

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΛΥΣΕΩΝ

ΟΥΣΙΑ (Αριθ. CAS)

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (Αριθ. CAS: 118-74-1)

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) 1

______________

1 Για τον σκοπό απογραφής των ρύπων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες ενώσεων : βενζο(α)πυρένιο, βενζο(β)φλουροανθένιο, βενζο(κ)φλουροανθένιο και ινδενο(1,2,3-γδ)πυρένιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

ΟΥΣΙΑ

Αριθ. CAS

Αριθ. ΕΚ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡ. 4α, σε ppm (εκατομμυριοστά)

Aldrin

309-00-2

206-215-8

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

Endrin

72-20-8

200-775-7

Heptachlor

76-44-8

200-962-3

Εξαχλωροβενζόλιο

118-74-1

200-273-9

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphene

8001-35-2

232-283-3

Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

1336-36-3 και άλλοι

215-648-1

DDT (1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(4-χλωροφαινυλ)αιθάνιο)

50-29-3

200-024-3

Chlordecone

143-50-0

205-601-3

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF)

HCH, συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου

608-73-1,

58-89-9

210-168-9,

200-401-2

Εξαβρωμοδιφαινύλιο

36355-01-8

252-994-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μέρος 1 Διάθεση και ανάκτηση βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2

Οι ακόλουθες εργασίες διάθεσης και ανάκτησης, όπως προβλέπονται στα Παραρτήματα IIA και IIB της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ επιτρέπονται για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 2, όταν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο σε έμμονους οργανικούς ρύπους καταστρέφεται ή μετατρέπεται αμετακλήτως

D9 Φυσικοχημική επεξεργασία,

D10 Καύση στο έδαφος, και

R1 Χρήση κυρίως ως καυσίμου ή άλλου μέσου παραγωγής ενέργειας, εκτός από τα απόβλητα που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια.

Η εργασία προεπεξεργασίας πριν από την καταστροφή ή την αμετάκλητη τροποποίηση σύμφωνα με το μέρος του παραρτήματος αυτού μπορεί να διενεργείται υπό τον όρο ότι μια ουσία που απαριθμείται στο Παράρτημα IV η οποία απομονώνεται από τα απόβλητα κατά την προεπεξεργασία διατίθεται μεταγενεστέρως σύμφωνα με το μέρος αυτό του παραρτήματος αυτού. Επιπροσθέτως, εργασίες ανασυσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης μπορεί να διενεργούνται πριν από τέτοια προεπεξεργασία ή πριν από την καταστροφή ή αμετάκλητη τροποποίηση σύμφωνα με το μέρος αυτό του παραρτήματος αυτού.

Μέρος 2 Απόβλητα και εργασίες επί των οποίων εφαρμόζεται το άρθρο 7, παράγραφος 4, στοιχείο β)

Οι ακόλουθες εργασίες επιτρέπονται για τους σκοπούς του άρθρου 7, παράγραφος 4, στοιχείο β), όσον αφορά τα ειδικά απόβλητα, που προσδιορίζονται από εξαψήφιο κωδικό, όπως έχουν ταξινομηθεί στην απόφαση 2000/532/ΕΚ(21).

Απόβλητα όπως έχουν ταξινομηθεί στην απόφαση της Επιτροπής 2000/532/ΕΚ

Μέγιστες οριακές τιμές συγκέντρωσης για τις ουσίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV

Εργασία

10

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μόνιμη αποθήκευση μόνον σε:

- ασφαλή, βαθιά, υπόγεια, σκληρά πετρώματα,

- αλατωρυχεία ή

- χώρους υγειονομικής ταφής για επικίνδυνες ουσίες (υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα είναι στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό όπως απαιτείται για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο υποκεφάλαιο 19 03 της απόφασης 2000/532/ΕΚ), πρέπει δε να τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ(22) του Συμβουλίου και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ(23) του Συμβουλίου και να έχει αποδειχθεί ότι η επιλεγείσα εργασία είναι προτιμότερη από περιβαλλοντική άποψη.

10 01

Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός από το κεφάλαιο 19)

10 01 14*

Τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 01 16*

Πτητική τέφρα από κοινή αποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 02

Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

10 02 07*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

10 03 04*

Σκωρίες πρωτοβάθμιας επεξεργασίας

10 03 08*

Αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 09*

Μαύρες επιπλέουσες σκωρίες δευτεροβάθμιας παραγωγής μεταλλεύματος

10 03 19*

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 03 21*

Άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρομύλου) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 03 29*

Απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλεουσών σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

10 04

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

10 04 01*

Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 02*

Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 04 04*

Σκόνη καυσαερίων

10 04 05*

Άλλα σωματίδια και σκόνη

10 04 06*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 05

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

10 05 03*

Σκόνη καυσαερίων

10 05 05*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 06

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού

10 06 03*

Σκόνη καυσαερίων

10 06 06*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

10 08

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

10 08 08*

Αλατώδεις σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

10 08 15*

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

10 09

Απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων 

10 09 09*

Σκόνη καυσαερίων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 11

Απόβλητα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες

16 11 01*

Υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

16 11 03*

Άλλα υλικά επένδυσης και εμαγέ για πυρίμαχες επιφάνειες από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ)

Μόνιμη αποθήκευση μόνον σε:

- ασφαλή, βαθιά, υπόγεια, σκληρά πετρώματα,

- αλατωρυχεία ή - χώρους υγειονομικής ταφής για επικίνδυνες ουσίες(24)

(υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα είναι στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό όπως απαιτείται για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο υποκεφάλαιο 19 03 της απόφασης 2000/532/ΕΚ),

πρέπει δε να τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και της απόφασης 2003/33/ΕΚ και να έχει αποδειχθεί ότι η επιλεγείσα εργασία είναι προτιμότερη από περιβαλλοντική άποψη.

17 01 

σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 06*

Μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05

χώματα περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες, πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 05 03 *

χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 09

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 02*

Απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB, με εξαίρεση τον εξοπλισμό που περιέχει PCB

17 09 03*

Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Μόνιμη αποθήκευση μόνον σε:

- ασφαλή, βαθιά, υπόγεια, σκληρά πετρώματα,

- αλατωρυχεία ή

- χώρους υγειονομικής ταφής για επικίνδυνες ουσίες (υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα είναι στερεοποιημένα ή σταθεροποιημένα όπου αυτό είναι τεχνικώς εφικτό όπως απαιτείται για την ταξινόμηση των αποβλήτων στο υποκεφάλαιο 19 03 της απόφασης 2000/532/ΕΚ), πρέπει δε να τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ και της Απόφασης 2003/33/ΕΚ και να έχει αποδειχθεί ότι η επιλεγείσα εργασία είναι προτιμότερη από περιβαλλοντική άποψη.

19 01

Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων

19 01 07*

Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

19 01 11*

Τέφρα και σκωρία κλιβάνου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

19 01 13*

Πτητική τέφρα που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 01 15*

Σκόνη λεβήτων που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

19 04

Υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης

19 04 02*

Πτητική τέφρα και απόβλητα επεξεργασίας καυσαερίων

19 04 03*

Μη υαλοποιημένη στερεά φάση

* Τα απόβλητα που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την oδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και υπόκεινται στις διατάξεις της oδηγίας αυτής.

(1) MNU[FN1][FN2][FN3]@FNMSG1@Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C ........., σ.
(3) ΕΕ C ........., σ.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο.
(6) Σύμβαση για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους.
(7) EE L 33 της 8.2.1979, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(8) EE L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 57 της 25.2.2004, σ. 4).
(9) EE L 63 της 6.3.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1213/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της 8.7.2003, σ. 27).
(10) EE C 322 της 17.11.2001, σ. 2.
(11) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).
(12) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(13) Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών (EE P 196 της 16.8.1967, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 του Συμβουλίου (EE L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(14) Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (EE L 194 της 25.7.1975, σ. 39). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(15) Οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001 σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών (ΕΕ L 225 της 21.8.2001, σ. 1).
(16) Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(17) Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) (ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31).
(18) ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.
(19) Απόφαση 2000/479/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER) σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΟΠΕΡ) (ΕΕ L 192 της 28.7.2000, σ. 36).
(20) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ.1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ.50).
(21) Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1, στοιχείο α), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ'εφαρμογή του άρθρου 1, παράγραφος 4, της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/573/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 18).
(22) Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.
(23) Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 27)
(24)1 Εκτός από την περίπτωση αποβλήτων που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με πολυχλωριωμένα διφαινύλια σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 50 ppm.


Σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων *
PDF 355kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (COM(2003) 366 - C5-0326/2003 - 2003/0131(CNS))
P5_TA(2004)0110A5-0063/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 366)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 279, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0326/2003),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A5-0063/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 16Α (νέο)
Άρθρο 21β (νέο) (απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000)
16α. Στον τίτλο IX πριν από το άρθρο 21β προστίθεται το εξής νέο άρθρο:
"Άρθρο 21β
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, η Επιτροπή πραγματοποιεί, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006, γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων. Οι νέες προτάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή βάσει αυτής της ανασκόπησης πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 2, παράγραφος 3, το άρθρο 4 και το άρθρο 5 της απόφασης."

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *
PDF 433kWORD 78k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών (COM(2003) 721 - C5-0575/2003 - 2002/0100(CNS))
P5_TA(2004)0111A5-0078/2004

(Διαδικασία διαβούλευσης - ανανεωμένη διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2002) 213)(1) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2003) 721)(2),

-   έχοντας υπόψη τη θέση του της 19ης Ιουνίου 2003(3),

–   έχοντας κληθεί εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 283 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0575/2003),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 67 και 71, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0078/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Το συνολικό επίπεδο αποδοχών και συντάξεων για τους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό πρέπει να είναι τέτοιο που να εξακολουθεί να προσελκύει και να συγκρατεί τους καλύτερους υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη σε μια ανεξάρτητη και μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση.
(35)  Το συνολικό επίπεδο αποδοχών και συντάξεων για τους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό πρέπει να είναι τέτοιο που να εξακολουθεί να προσελκύει και να συγκρατεί τους καλύτερους υποψηφίους από όλα τα κράτη μέλη σε μια ανεξάρτητη και μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση. Κατά συνέπεια, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συνδυασμένη επίπτωση της εφαρμογής της μεθόδου, της ειδικής εισφοράς και της αναλογιστικής ισορροπίας να μην οδηγούν σε αρνητικό αποτέλεσμα επί των μισθών.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 38α (νέα)
(38α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα μεταρρύθμιση συνεπάγεται σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις και ότι, αφετέρου, προβλέπει πολυάριθμες διαδικασίες δημοσιονομικής φύσεως, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως ο ρόλος των αρχών του προϋπολογισμού.
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις [...].
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 Μαΐου 2004.
Τροπολογία 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο α), τρίτη παύλα (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
- αν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου.
- αν δικαιολογείται δεόντως από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου.
Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β), δεύτερη παύλα (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
- όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.
- όταν δικαιολογείται δεόντως από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.
Τροπολογία 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7
Άρθρο 5, παράγραφος 6 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
6.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 και μέχρι τον συνολικό μέγιστο αριθμό των 90 θέσεων εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα καθηκόντων για τους κλητήρες του, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βαθμούς που ισοδυναμούν με τους βαθμούς AST 1 έως 4.
Διαγράφεται
Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 7
Άρθρο 6, παράγραφος 2 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
2.  Για να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία της μέσης σταδιοδρομίας στη διάρθρωση σταδιοδρομιών πριν από την 1η Μαΐου 2004 (παλαιά διάρθρωση σταδιοδρομιών) και μετά την 1η Μαΐου 2004 (νέα διάρθρωση σταδιοδρομιών) και με την επιφύλαξη της αρχής της προαγωγής βάσει της αξίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του ΚΥΚ, ο εν λόγω πίνακας εξασφαλίζει ότι για κάθε όργανο ο αριθμός κενών θέσεων σε κάθε βαθμό του πίνακα θέσεων κατά την 1η Ιανουαρίου αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων του κατώτερου βαθμού που υπηρετούσαν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, πολλαπλασιαζόμενο επί τα ποσοστά που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, σημείο Β, για τον βαθμό αυτό. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με βάση μια μέση περίοδο πέντε ετών από την [1η Μαΐου 2004].
2.  Σε αυτή τη βάση αναφοράς και στο πλαίσιο της πολιτικής προσωπικού κάθε θεσμικού οργάνου, για να εξασφαλιστεί η ισοδυναμία της μέσης σταδιοδρομίας στη διάρθρωση σταδιοδρομιών πριν από την 1η Μαΐου 2004 (παλαιά διάρθρωση σταδιοδρομιών) και μετά την 1η Μαΐου 2004 (νέα διάρθρωση σταδιοδρομιών) και με την επιφύλαξη της αρχής της προαγωγής βάσει της αξίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 του ΚΥΚ, ο εν λόγω πίνακας εξασφαλίζει ότι για κάθε όργανο ο αριθμός κενών θέσεων σε κάθε βαθμό του πίνακα θέσεων κατά την 1η Ιανουαρίου αντιστοιχεί στον αριθμό των υπαλλήλων του κατώτερου βαθμού που υπηρετούσαν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, πολλαπλασιαζόμενο επί τα ποσοστά που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, σημείο Β, για τον βαθμό αυτό. Τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται με βάση μια μέση περίοδο πέντε ετών από την [1η Μαΐου 2004].
Τροπολογία 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 25
Άρθρο 22β, παράγραφος 1, στοιχείο β) (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
β) ο υπάλληλος έχει προηγουμένως κοινοποιήσει τις ίδιες πληροφορίες στην OLAF ή στο όργανο στο οποίο υπηρετεί και έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία που καθόρισε η OLAF ή το όργανο αυτό, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της υπόθεσης, για την εκ μέρους τους λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων. Ο υπάλληλος ενημερώνεται δεόντως για την εν λόγω προθεσμία.
β) ο υπάλληλος έχει προηγουμένως κοινοποιήσει τις ίδιες πληροφορίες στην OLAF ή στο όργανο στο οποίο υπηρετεί και έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία που καθόρισε η OLAF ή το όργανο αυτό για την εκ μέρους τους λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων. Η εν λόγω προθεσμία ανέρχεται σε ένα μήνα για το όργανο και σε 60 ημέρες για την OLAF. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη, εάν το δικαιολογεί η πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Ο υπάλληλος ενημερώνεται δεόντως για την εν λόγω προθεσμία και για την απόφαση του οργάνου ή της OLAF ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί.
Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 33, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (γ)
Άρθρο 29, παράγραφοι 3 και 4 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
(3)  Τα όργανα οργανώνουν εσωτερικούς διαγωνισμούς για κάθε ομάδα καθηκόντων βάσει προσόντων ή εξετάσεων ή ταυτόχρονα βάσει προσόντων και εξετάσεων για το ενδιαφερόμενο όργανο, οι οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή υψηλότερο.
(3)  Τα όργανα οργανώνουν εσωτερικούς διαγωνισμούς για κάθε ομάδα καθηκόντων βάσει προσόντων ή εξετάσεων ή ταυτόχρονα βάσει προσόντων και εξετάσεων για το ενδιαφερόμενο όργανο, οι οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή υψηλότερο.
Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι ανοικτοί στους έκτακτους υπαλλήλους του εν λόγω οργάνου οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο Λοιπό Προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα όργανα απαιτούν από τους έκτακτους υπαλλήλους ως ελάχιστα προσόντα για τους διαγωνισμούς αυτούς τουλάχιστον δέκα έτη προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του έκτακτου υπαλλήλου, και πρόσληψη στη θέση αυτή βάσει διαδικασίας επιλογής που να εξασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων προτύπων με εκείνα που εφαρμόζονται για την επιλογή των μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 σημείο α) του παρόντος Καθεστώτος. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή του οργάνου που προσέλαβε τον έκτακτο υπάλληλο, πριν την πλήρωση κενής θέσης εργασίας στο εν λόγω όργανο, εξετάζει τις περιπτώσεις μετάθεσης μόνιμων υπαλλήλων παράλληλα με τους επιτυχείς υποψηφίους αυτών των εσωτερικών διαγωνισμών.
Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι ανοικτοί μόνο στους έκτακτους υπαλλήλους του εν λόγω οργάνου οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο γ), του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο Λοιπό Προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα όργανα απαιτούν από τους έκτακτους υπαλλήλους ως ελάχιστα προσόντα για τους διαγωνισμούς αυτούς τουλάχιστον δέκα έτη προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του έκτακτου υπαλλήλου, και πρόσληψη στη θέση αυτή βάσει διαδικασίας επιλογής που να εξασφαλίζει την εφαρμογή των ίδιων προτύπων με εκείνα που εφαρμόζονται για την επιλογή των μόνιμων υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο α), του παρόντος Καθεστώτος. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο α), η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή του οργάνου που προσέλαβε τον έκτακτο υπάλληλο, πριν την πλήρωση κενής θέσης εργασίας στο εν λόγω όργανο, εξετάζει τις περιπτώσεις μετάθεσης μόνιμων υπαλλήλων παράλληλα με τους επιτυχείς υποψηφίους αυτών των εσωτερικών διαγωνισμών.
(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει τουλάχιστον δύο εσωτερικούς διαγωνισμούς ανά πενταετία βάσει προσόντων για κάθε ομάδα καθηκόντων, οι οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή υψηλότερο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.
(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει έναν εσωτερικό διαγωνισμό άπαξ ανά πενταετία βάσει προσόντων και εξετάσεων για κάθε ομάδα καθηκόντων, οι οποίοι αφορούν τουλάχιστον το επίπεδο AST 6 ή υψηλότερο και το επίπεδο AD 9 ή υψηλότερο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.
Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 60
Άρθρο 66α, παράγραφος 2, στοιχείο β) (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
β) Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 283 της Συνθήκης ΕΚ μετά από διαβούλευση με τα λοιπά ενδιαφερόμενα όργανα, μπορεί, ενδεχομένως, στο πλαίσιο της αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παραρτήματος ΧΙ του ΚΥΚ, να αναπροσαρμόσει το ποσοστό της ειδικής εισφοράς που αναφέρεται στο στοιχείο α), βάσει έκθεσης και πρότασης της Επιτροπής.
Διαγράφεται
Τροπολογία 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 85
Παράρτημα I , Πίνακας A, στήλες 3 και 4, τελευταίες τρεις γραμμές (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
AST 3
Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος βοηθός γραφείου· κατώτερος υπάλληλος τεκμηρίωσης· κατώτερος τεχνίτης, κατώτερος τεχνικός πληροφορικής
AST 2
Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός πληροφορικής.
AST 1
Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός πληροφορικής.
Τροπολογία του Κοινοβουλίου
AST 3
(α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Κατώτερος βοηθός γραφείου· κατώτερος υπάλληλος τεκμηρίωσης· κατώτερος τεχνίτης, κατώτερος τεχνικός πληροφορικής
(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας*
AST 2
(α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός πληροφορικής.
(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας*
AST 1
(α) Βοηθός που εργάζεται π.χ. ως:
Υπάλληλος αρχειοθέτησης· τεχνικός βοηθός· βοηθός πληροφορικής.
(β) Κοινοβουλευτικός κλητήρας*
________________
* Ο αριθμός των θέσεων κοινοβουλευτικών κλητήρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπερβαίνει τις 85.
Τροπολογία 6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 92, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ζ)
Παράρτημα VII, άρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
2.  Η επιστροφή των εξόδων πραγματοποιείται βάσει της συνήθους συντομότερης και οικονομικότερης σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου τοποθετήσεως και του τόπου προσλήψεως ή του τόπου καταγωγής, και βάσει της τιμής εισιτηρίου πρώτης θέσης.
2.  Η επιστροφή των εξόδων πραγματοποιείται βάσει της συνήθους συντομότερης και οικονομικότερης σιδηροδρομικής διαδρομής μεταξύ του τόπου τοποθετήσεως και του τόπου προσλήψεως ή του τόπου καταγωγής, και βάσει της τιμής εισιτηρίου πρώτης θέσης ή με πλοίο σε περίπτωση που δεν υπάρχει σιδηροδρομική σύνδεση, ή με αεροπλάνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει σιδηροδρομική ή ατμοπλοϊκή σύνδεση.
(Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο του προς εξέταση νομοθετικού κειμένου. Η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε ολόκληρο το κείμενο.)
Τροπολογία 20/αναθ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 92, ΣΤΟΙΧΕΙΑ (η) και (θ)
Παράρτημα VII, άρθρο 8, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
Η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε:
Η χιλιομετρική αποζημίωση ανέρχεται σε:
0 ευρώ ανά χλμ. για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 0 και 200 χλμ.
0 ευρώ ανά χλμ. για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 0 και 200 χλμ.
[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 201 και 1000 χλμ.
[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 201 και 1000 χλμ.
[0,5195] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 1001 και 2000 χλμ.
[0,5195] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 1001 και 2000 χλμ.
[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 2001 και 3000 χλμ.
[0,3117] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 2001 και 3000 χλμ.
[0,1039] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως μεταξύ 3001 και 4000 χλμ
[0,1039] ευρώ ανά χλμ για το τμήμα αποστάσεως άνω των 3000 χλμ. χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό.
0 ευρώ ανά χλμ. για την άνω των 4000 χλμ. απόσταση.
Τροπολογία 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 93, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (η), ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙΙ
Παράρτημα VIII, άρθρο 9, δεύτερη παράγραφος (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειμενικών και συγκεκριμένων κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την προαναφερόμενη μείωση στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους, σε ποσοστό 10% κατ" ανώτατο όριο του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 8% και 12%, χωρίς να υπερβαίνει συνολικό ποσοστό 20% σε διάστημα διετίας και χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου αυτού. Όπου αυτό αρμόζει, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον καθορισμό, ύστερα από την πενταετία, του ανώτατου ετήσιου ορίου σε ποσοστό 5 έως 10 % του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων, βάσει του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.
Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειμενικών και συγκεκριμένων κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την προαναφερόμενη μείωση στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους. Ο συνολικός αριθμός μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται χωρίς μείωση της σύνταξής τους κάθε χρόνο δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 8% και 12%, χωρίς να υπερβαίνει συνολικό ποσοστό 20% σε διάστημα διετίας και χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου αυτού. Όπου αυτό αρμόζει, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για τον καθορισμό, ύστερα από την πενταετία, του ανώτατου ετήσιου ορίου σε ποσοστό 5 έως 10 % του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων, βάσει του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.
Τροπολογία 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 94
Παράρτημα IX, Τμήμα 1, άρθρο 2, παράγραφος 2 (Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης)
2.  Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το πέρας της έρευνας και του κοινοποιεί, κατόπιν αιτήσεώς του, τα συμπεράσματα της έκθεσης που συντάχθηκε για την έρευνα και όλα τα έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του, με την επιφύλαξη της προστασίας των νομίμων συμφερόντων τρίτων.
2.  Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το πέρας της έρευνας και του κοινοποιεί τα συμπεράσματα της έκθεσης που συντάχθηκε για την έρευνα και, κατόπιν αιτήσεώς του, όλα τα έγγραφα που έχουν άμεση σχέση με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του, με την επιφύλαξη της προστασίας των νομίμων συμφερόντων τρίτων.
Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 2α (νέο)
Άρθρο 2, στοιχείο γ) (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό)
2α. Στο άρθρο 2, στοιχείο γ), διαγράφονται οι λέξεις "και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στους υπαλλήλους των Κοινοτήτων'·
Τροπολογία 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 17
Άρθρο 39, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό)
Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII ισχύει υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειμενικών και συγκεκριμένων κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει μείωση στη σύνταξη έκτακτου υπαλλήλου, σε μέγιστο ποσοστό 20% των έκτακτων υπαλλήλων σε όλα τα όργανα, που συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται ετησίως, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 20% σε διάστημα πενταετίας και χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου αυτού. Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση καθορισμού, μετά από πέντε έτη, του μέγιστου ετήσιου ποσοστού μεταξύ 10% και 20% όλων των έκτακτων υπαλλήλων σε όλα τα όργανα, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το προηγούμενο έτος, βάσει του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.
Το άρθρο 9, παράγραφος 2 του παραρτήματος VIII ισχύει υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
Προς το συμφέρον της υπηρεσίας, βάσει αντικειμενικών και συγκεκριμένων κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών που καθορίζονται μέσω γενικών εκτελεστικών διατάξεων, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει μείωση στη σύνταξη έκτακτου υπαλλήλου, σε μέγιστο αριθμό οκτώ εκτάκτων υπαλλήλων σε κάθε έτος. Ο αριθμός αυτός μπορεί να κυμαίνεται ετησίως, χωρίς όμως να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τους δέκα κάθε δύο χρόνια και χωρίς να θίγεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Πριν την πάροδο πενταετίας, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του μέτρου αυτού. Εφόσον χρειάζεται, η Επιτροπή υποβάλει πρόταση αλλαγής, μετά από πέντε έτη, του μέγιστου ετήσιου αριθμού, βάσει του άρθρου 283 της συνθήκης ΕΚ.
Τροπολογία 19/αναθ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ 31
Τίτλος IV, άρθρο 85 (Καθεστώς που εφαρμόζεται για το λοιπό προσωπικό)
1.  Η σύμβαση πρόσληψης συμβασιούχων υπαλλήλων επιφορτισμένων με μη βασικά καθήκοντα μπορεί να συναφθεί για ορισμένο χρόνο τουλάχιστον τριών μηνών και πέντε ετών το πολύ. Μπορεί να ανανεωθεί το πολύ για μια φορά για ορισμένη περίοδο όχι άνω των πέντε ετών. Η αρχική σύμβαση και η πρώτη ανανέωση πρέπει να είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών για την ομάδα καθηκόντων Ι και τουλάχιστον 9 μηνών για τις άλλες ομάδες καθηκόντων. Τυχόν μεταγενέστερη ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο για αόριστο χρόνο.
1.  Η σύμβαση πρόσληψης συμβασιούχων υπαλλήλων επιφορτισμένων με μη βασικά καθήκοντα μπορεί να συναφθεί για ορισμένο χρόνο τουλάχιστον τριών μηνών και πέντε ετών το πολύ. Μπορεί να ανανεωθεί. Αν η συνολική διάρκεια της αρχικής σύμβασης και των διαδοχικών ανανεώσεων υπερβαίνει τα πέντε έτη, τυχόν μεταγενέστερη ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο για αόριστο χρόνο.
Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύμβαση συμβασιούχου υπαλλήλου επιφορτισμένου με επικουρικά καθήκοντα δεν προσμετρώνται, όταν πρόκειται για την σύναψη ή την ανανέωση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου.
Οι περίοδοι που καλύπτονται από σύμβαση συμβασιούχου υπαλλήλου επιφορτισμένου με επικουρικά καθήκοντα δεν προσμετρώνται, όταν πρόκειται για την σύναψη ή την ανανέωση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου.
2.  Κατά παρέκκλιση της τελευταίας πρότασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι μόνο η τέταρτη ανανέωση μιας σύμβασης για μέλος της ομάδας καθηκόντων Ι θα ισχύει για αόριστο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια απασχόλησής του για ορισμένη περίοδο δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.
Τροπολογία 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, ΣΗΜΕΙΟ 40
Παράρτημα I, άρθρο 1 (Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό)
Άρθρο 1
Το άρθρο 50 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης εφαρμόζεται κατ' αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους, των οποίων ο βαθμός και τα καθήκοντα είναι ισοδύναμα προς εκείνα των ανωτέρων στελεχών κατά την έννοια του άρθρου 29 παράγραφος 2 του ΚΥΚ και οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στοιχείο γ), του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για να υπηρετούν σε μια πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διαγράφεται

(1) ΕΕ C 291 Ε της 26.11.2002, σ. 33.
(2) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(3)3 P5_TA(2003)0290.


Πυρηνικός αφοπλισμός
PDF 298kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό: Διάσκεψη για την αναθεώρηση της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) το 2005 - Προετοιμασία εκ μέρους της ΕΕ της 3ης προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη ΝΡΤ (Νέα Υόρκη, 26 Απριλίου - 7 Μαΐου 2004)
P5_TA(2004)0112RC-B5-0101/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη του 2000, στην οποία έλαβαν μέρος τα κράτη που συνυπέγραψαν τη σςυνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ζήτησε από τη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό να συγκροτήσει επικουρικό φορέα με εντολή να ασχοληθεί με τον πυρηνικό αφοπλισμό, όπως προβλέπει το τέταρτο από τα 13 σημεία που αφορούν το άρθρο VΙ της συνθήκης ΝΡΤ, που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη για τη ΝΡΤ το 2000,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέλη της συνθήκης ΝΡΤ και δύο κράτη μέλη της ΕΕ είναι πυρηνικά κράτη σύμφωνα με τον ορισμό της συνθήκης ΝΡΤ,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό δεν θέσπισε τον ζητηθέντα επικουρικό φορέα εντός της τριετίας που ακολούθησε την αναθεωρητική διάσκεψη, και ούτε την έχει δρομολογήσει ακόμη και σήμερα,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον πυρηνικό αφοπλισμό και έχει αναπτύξει ευρύτατο προβληματισμό τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό,

Ε  . εκτιμώντας ότι η εμπιστοσύνη στο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας εξαρτάται από τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την ολική εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, στα δεδηλωμένα και στα μη δεδηλωμένα πυρηνικά κράτη, σύμφωνα με το άρθρο VI της συνθήκης ΝΡΤ,

ΣΤ  . εκτιμώντας ότι η συνθήκη ΝΡΤ εξακολουθεί να είναι η πιο σημαντική διεθνής νομοθεσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό, για την επιβολή της οποίας είναι αναγκαίος χάρτης πορείας με χρονοδιάγραμμα δράσεων και προθεσμιών αφοπλισμού,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο VΙ της συνθήκης ΝΡΤ εμπεριέχει την υποχρέωση όλων των κρατών που την έχουν υπογράψει να επιδιώξουν καλή τη πίστει διαπραγματεύσεις για αποτελεσματικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να λάβει τέλος η κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών στο εγγύς μέλλον και στον πυρηνικό αφοπλισμό, καθώς και για μια συνθήκη γενικού και πλήρους αφοπλισμού υπό αυστηρό και αποτελεσματικό διεθνή έλεγχο,

Η  . εκτιμώντας ότι στους νέους κινδύνους που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια συμπεριλαμβάνονται η τρομοκρατία, η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής, η ύπαρξη των αποκαλούμενων "διαλυμένων κρατών" και το οργανωμένο έγκλημα,

Θ  . βαθύτατα φοβούμενο μια νέα εποχή όσον αφορά τη διάδοση των όπλων, όπου τεχνολογία και γνώση δεν διαθέτουν μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και μεμονωμένα άτομα και εταιρείες,

Ι  . λαμβάνοντας υπό σημείωση τις δηλώσεις του Καθηγητή Abdul Qadeer Khan, εκ των επιφανέστερων πακιστανών επιστημόνων, ο οποίος παραδέχτηκε τη διαρροή μυστικών σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, προς το Ιράν, τη Λιβύη, τη Βόρειο Κορέα, τη Μαλαισία και το Ιράκ,

ΙΑ  . σοβαρά θορυβημένο από την παγκόσμια μαύρη αγορά πυρηνικού υλικού που ενδέχεται να προωθήσει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων σε μη κρατικούς φορείς,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη τη νέα στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 12 Δεκεμβρίου του 2003,

1.   επανεπιβεβαιώνει τη θέση ότι η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ότι πρέπει επομένως να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της συνθήκης σε όλες της τις παραμέτρους·

2.   υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ είναι η πλήρης εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και αναμένει ότι τα δεδηλωμένα και μη δεδηλωμένα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα θα δραστηριοποιηθούν ενεργά στο θέμα αυτό και θα προχωρήσουν περαιτέρω στη μείωση και εξάλειψη των πυρηνικών όπλων·

3.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της – στο πνεύμα του "αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος" και της αλληλεγγύης, και κατ" εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής – να σχηματίσουν κοινό μέτωπο κατά τη συνεδρίαση της προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΝΡΤ και να συμβάλουν θετικά στον διάλογο· τους προτρέπει να αποδώσουν, με τις δηλώσεις τους, ιδιαίτερη σημασία σε νέες πρωτοβουλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την αναζωογόνηση της Συνέλευσης των ΗΕ για τον αφοπλισμό·

4.   καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προσδώσουν ουσιαστικότερο περιεχόμενο στην κοινή τους δήλωση ότι η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) πρέπει να διαφυλαχθεί ακέραια·

5.   καλεί την Ιρλανδική Προεδρία να προβεί σε δήλωση στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΝΡΤ προς υποστήριξη της προαναφερθείσας στρατηγικής της ΕΕ και της κοινής θέσης 2003/805/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την καθολική ισχύ και επίρρωση των πολυμερών συμφωνιών στον τομέα της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των φορέων τους(1)·

6.   καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για την ανάπτυξη και προαγωγή των αρχών βάσει των οποίων θα αποτραπούν οι τρομοκράτες ή αυτοί που τους υποθάλπουν, από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε όπλα και υλικά μαζικής καταστροφής·

7.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αξιοποιήσουν την εμπειρία της Ευρατόμ και να προχωρήσουν στην κατάρτιση προγράμματος με στόχο την πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών υλικών, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας τους στον κόσμο·

8.   καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προσδώσουν ουσιαστικότερο περιεχόμενο στην κοινή τους δήλωση, περιγράφοντας πώς σκοπεύουν να επιτύχουν τον κοινό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για τα όπλα μαζικής καταστροφής να ενισχύσουν το ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την εμπειρία για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της διάδοσης, και μάλιστα πώς τα συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη ΝΡΤ θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη μοναδική εμπειρία ελέγχου και εποπτείας της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Εποπτείας του ΟΗΕ (UNMOVIC) (π.χ. μέσω της δημιουργίας καταλόγου εμπειρογνωμόνων)·

9.   καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να προτείνουν τρόπους ώστε να πείσουν τις τρίτες χώρες να προσχωρήσουν στα συμπληρωματικά πρωτόκολλα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προσυπογράψει και κυρώσει αυτά τα πρωτόκολλα·

10.   καλεί την Ιρλανδική Προεδρία και τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο θα δεσμευθούν ότι θα διαθέσουν οικονομικούς πόρους με σκοπό τη στήριξη ειδικών προγραμμάτων τα οποία θα διαχειριστούν πολυμερείς θεσμοί, όπως ο IAEA·

11.   καλεί την ΕΕ να προτείνει, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της προπαρασκευαστικής επιτροπής της ΝΡΤ το 2004 και της αναθεωρητικής διάσκεψης το 2005, να συσταθεί από την Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, κατάλληλο επικουρικό σώμα για τον πυρηνικό αφοπλισμό·

12.   καλεί την ΕΕ να αναπτύξει τους αναγκαίους συντονιστικούς μηχανισμούς (τη Μονάδα Παρακολούθησης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής σε συνδυασμό με το Κέντρο Καταστάσεων της ΕΕ), προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των πληροφοριών για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική για τα όπλα μαζικής καταστροφής·

13.   τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της υπογραφής και έγκρισης της συνθήκης για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών χωρίς καθυστερήσεις, άνευ όρων και σύμφωνα με τις συνταγματικές διαδικασίες, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιμείνουν στο διάλογο με τα κράτη εταίρους που δεν το έχουν ακόμη πράξει, με σκοπό την κύρωση της συνθήκης για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών και/ή της συνθήκης ΝΡΤ·

14.   επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να σταματήσουν την ανάπτυξη νέας γενιάς πυρηνικών όπλων πεδίου μάχης (για την ανατίναξη υπόγειων οχυρών) και να υπογράψουν και να κυρώσουν τη συνθήκη για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών δοκιμών·

15.   εκφράζει την υποστήριξή του προς τη διεθνή εκστρατεία δημάρχων - την οποία ξεκίνησαν οι δήμαρχοι της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι - υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού·

16.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν στο Κοινοβούλιο έκθεση προόδου σχετικά με την έκβαση των εργασιών της προπαρασκευαστικής επιτροπής της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

17.   πιστεύει ακράδαντα ότι οι δραστηριότητες για τον πυρηνικό αφοπλισμό θα συμβάλουν σημαντικά στη διεθνή ασφάλεια και τη στρατηγική σταθερότητα και, ταυτόχρονα, θα περιορίσουν τον κίνδυνο κλοπής πλουτωνίου από τρομοκράτες·

18.   καλεί όλα τα κράτη, και ιδίως εκείνα που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, να μην παρέχουν βοήθεια ή να ενθαρρύνουν χώρες που ενδέχεται να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές εκρηκτικές συσκευές, και ιδίως τις χώρες που δεν είναι μέρη της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων·

19.   αναγνωρίζει τις θετικές κινήσεις που έγιναν εκ μέρους του Ιράν με την υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτόκολλου για τις προδιαγραφές του πυρηνικού υλικού και εκφράζει ελπίζει ότι η Ιρανική Εθνοσυνέλευση θα κυρώσει το κείμενο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα·

20.   χαιρετίζει την πρόθεση της Λιβύης να παραιτηθεί από τα προγράμματα των πυρηνικών όπλων και να δεχθεί άνευ όρων επιθεωρήσεις·

21.   καλεί την ΕΕ να εργασθεί με τους διεθνείς εταίρους της για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά στη Μέση Ανατολή·

22.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όλα τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

(1) ΕΕ L 302 της 20.11.2003, σ. 34.


Βελτίωση της νομοθεσίας (2002)
PDF 284kWORD 37k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής "Βελτίωση της νομοθεσίας 2002" σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (10η έκθεση) (COM(2002) 715 - C5-0007/2003 - 2003/2009(INI))
P5_TA(2004)0113A5-0048/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής (COM(2002) 715 – C5-0007/2003),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 1990 σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας(1),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Μαΐου 2002 σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0048/2004),

Α  . εκτιμώντας ότι η αρχή της επικουρικότητας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον καθορισμό της εμβέλειας της κοινοτικής νομοθεσίας και στην απόφαση του κατά πόσον θα πρέπει να θεσπισθεί νομοθεσία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β  . εκτιμώντας ότι η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί ζωτικό στοιχείο για τον έλεγχο της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ και κρατών μελών, και ότι είναι χρήσιμο μέσο για την ανάληψη νομοθετικών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη,

Γ  . εκτιμώντας ότι αποτελεί πρωτίστως μια πολιτική διαδικασία,

Δ  . εκτιμώντας ότι ο διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων πρέπει να καταστεί σαφέστερος και να θεσμοθετηθεί,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στις παλαιότερες εκθέσεις της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, επικεντρώθηκε κυρίως στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο είχε εφαρμόσει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της για το 1998 εξήρε την ευθύνη του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των κρατών μελών στην εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή στην έκθεσή της του 2002 εστίασε την προσοχή της σε ορισμένες πολιτικές της Ένωσης,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου προβλέπει τον έλεγχο του σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.   υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας αποσκοπεί να διασφαλίσει κατά το δυνατόν ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ερήμην των πολιτών της Ένωσης·

2.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι αυτή η αρχή εμπεριέχει μια μορφή ελέγχου σχετικά με το εάν δικαιολογείται η επέκταση της κοινοτικής δράσης σε τομείς δραστηριότητας των κρατών μελών·

3.   υπενθυμίζει ότι η αρχή της επικουρικότητας οφείλει επίσης να ενθαρρύνει την παρέμβαση της Ένωσης σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα εάν και στο μέτρο που οι στόχοι της σχεδιαζόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, ως εκ τούτου, να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο·

4.   υπογραμμίζει ότι η εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εξέταση της πολύπλευρης αυτής αρχής είναι υψίστης σημασίας εντός του πλαισίου των δραστηριοτήτων της Ένωσης·

5.   επιδοκιμάζει τις εργασίες της Συνέλευσης σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα·

6.   υποστηρίζει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, όπως προτείνεται στο σχέδιο Συντάγματος, και πιστεύει ότι θα πρέπει, όπου ενδείκνυται, το σύστημα να επεκταθεί και σε άλλα νομοθετικά σώματα και συνελεύσεις των κρατών μελών·

7.   παροτρύνει συνεπώς τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασίες που επιτρέπουν στα εθνικά κοινοβούλια και, όπου δει, σε άλλα νομοθετικά σώματα και συνελεύσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία·

8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση του 2002 εστίασε αποκλειστικά την προσοχή της στους κύριους στόχους πολιτικής για το 2002·

9.   τονίζει ότι η σημασία των επιλογών της Επιτροπής πρέπει επίσης να εξετάζεται υπό το φως άλλων πολιτικών δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι αυτές θα πρέπει να εξεταστούν σε μελλοντικές εκθέσεις·

10.   αναγνωρίζει ότι και οι άλλες πτυχές της νομοθετικής δραστηριότητας που διερευνούνται στην έκθεση (όπως η σύνταξη νομοθετικών κειμένων, η απλοποίηση ή η κωδικοποίηση) είναι σημαντικές και παρουσιάζουν ενδιαφέρον· ωστόσο καλεί και πάλι την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο την προσοχή της στον λόγο ύπαρξης της έκθεσης, προκειμένου να προβεί σε ένα σαφή, ουσιαστικό και λυσιτελή απολογισμό του τρόπου και του βαθμού επιτυχίας με τον οποίο η Κοινότητα έχει εφαρμόσει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

11.   θεωρεί ότι ο νέος προσανατολισμός της έκθεσης πρέπει συνεπώς να έχει ως αποτέλεσμα να εστιάσει η Επιτροπή την προσοχή της στα γνήσια ευρωπαϊκά ζητήματα με τα οποία την επιφορτίζουν οι Συνθήκες και να αποφεύγει να παρεμβαίνει σε τομείς που είναι σαφές ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα φορείς διακυβέρνησης που βρίσκονται εγγύτερα στους πολίτες, καθώς επίσης να υποδείξει τους τομείς στους οποίους θεωρεί ότι είναι προσφορότερη η θέσπιση κανόνων σε εθνικό επίπεδο·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 231 της 17.9.1990, σ. 163.
(2) ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 493.


Εαρινή Σύνοδος του Συμβουλίου: συνέχεια της στρατηγικής της Λισσαβώνας
PDF 373kWORD 66k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της εαρινής διάσκεψης κορυφής 2004
P5_TA(2004)0114B5-0102/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2000,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ατζέντα της Κοινωνικής Πολιτικής (COM(2000) 379)

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας συμφώνησε στο στρατηγικό στόχο να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική βασιζόμενη στη γνώση οικονομία στον κόσμο με παρόμοιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης, μειωμένης φτώχειας και μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές καθοδικές οικονομικές τάσεις, η δημογραφική πρόκληση της ΕΕ και η συνύπαρξη στην ΕΕ υψηλού ποσοστού ανεργίας και έλλειψης θέσεων εργασίας απαιτούν εντονότερες προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Λισσαβώνας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας δεν θα επιτευχθούν στην περίπτωση που δεν βελτιωθούν σε μεγάλο βαθμό οι παρούσες τάσεις,

Οικονομικές και νομισματικές πτυχές

1.   τονίζει ότι η στρατηγική της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ είναι το καλύτερο συνολικό μέσον που διαθέτει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δημογραφικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση, προκειμένου να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική βασιζόμενη στη γνώση οικονομία παγκοσμίως, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή·

2.   επισημαίνει την ανάγκη για μαζικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέτρα εξοικονόμησης και αποδοτικότητας ενέργειας, των οποίων η απόσβεση θα έχει ήδη πραγματοποιηθεί μεσοπρόθεσμα λόγω της μείωσης των ενεργειακών δαπανών της Ευρώπης, της αξημένης ασφάλειας παροχής, και, τελευταία αλλά εξίσου σημαντικά, μέσω του "διπλού κέρδους'της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, ιδίως από την άποψη της αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών·

3.   ζητεί, στο πλαίσιο της επικείμενης διεύρυνσης της ΕΕ και της επείγουσας ανάγκης για οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης:

   συγκεκριμένο και αποτελεσματικό συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών των κρατών μελών στο πλαίσιο των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών της οικονομικής πολιτικής (ΓΚΓΟΠ) προκειμένου να εφαρμοστεί η Ατζέντα της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ και να επιτευχθούν οι στρατηγικοί της στόχοι·
   συνοχή και συνέπεια μεταξύ τόσο της ταχείας εφαρμογής των διαφόρων οικονομικών μέσων της στρατηγικής της Λισσαβώνας, όπως ΓΚΓΟΠ 2003-2005, Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση 2003-2005, Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία και 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, στο πλαίσιο του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας·
   επίσπευση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό κλίμα που θα οδηγήσει στις επενδύσεις, την έρευνα και την ανάπτυξη, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

4.   καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις φορολογικές πολιτικές τους συνολική στρατηγική βασιζόμενη στις αυξημένες επενδύσεις σε ανθρωπίνους πόρους, στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, τις δεξιότητες, την εφ' όρου ζωής μάθηση, την ανανεώσιμη ενέργεια και τη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία· τονίζει ότι η στρατηγική αυτή θα έπρεπε να αναληφθεί σε ένα πλαίσιο βιώσιμων δημοσίων οικονομικών· χαιρετίζει την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρωτοβουλία ως τον καταλύτη που θα επισπεύσει την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας και μια από καιρό αναμενόμενη ένδειξη με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης και υπενθυμίζει επιπλέον τον ουσιαστικό ρόλο των ιδιωτικών επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

5.   είναι πεπεισμένο ότι απαιτείται μία έξυπνη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προκειμένου να αποκατασταθεί ταχύτερα η ισορροπία της ευρωπαϊκής οικονομίας·

6.   υπογραμμίζει την ανάγκη συγκεκριμένων μέτρων για την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας και ως εκ τούτου:

   υπενθυμίζει το ρόλο του συντονισμού και προτείνει αυξημένο εποπτικό ρόλο της Επιτροπής·
   θεωρεί σκόπιμο να συμπεριλαμβάνει το Συμβούλιο ECOFIN όχι μόνο τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ αλλά και τους υπουργούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για μακροοικονομικά θέματα όταν τα δύο αυτά καθήκοντα δεν τα αναλαμβάνει το ίδιο μέλος της κυβέρνησης·
   ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο συγκεκριμένων εθνικών υπουργών και παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας·

7.   εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο των ισχυουσών διαδικασιών για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα, καλεί όλα τα εθνικά κοινοβούλια να υποστηρίξουν ενεργά την στρατηγική της Λισσαβώνας·

Βιομηχανικές πτυχές

8.   θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει έμφαση τόσο στην απασχόληση όσο και στη συνολική ανταγωνιστικότητα, τονίζοντας ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι απλώς θέμα περικοπής των εξόδων από τις εταιρείες αλλά η εξασφάλιση του ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες θα λειτουργούν σε ισότιμους όρους, περιλαμβανομένου του καλύτερου εταιρικού δικαίου και της διακυβέρνησης των ομίλων που θα ευνοήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα και την προσαρμοστικότητα·

9.   καλεί τα κράτη μέλη (1%) και τον ιδιωτικό τομέα (2%) να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στο μέλλον ώστε να ανέλθουν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στο 3% του ΑΕΠ έως το 2010· καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν αξιόπιστα εθνικά σχέδια εφαρμογής, μαζί με τα αρχικά αποτελέσματα έως τα μέσα του 2004·

10.   καλεί την Επιτροπή να επιδείξει αυστηρότητα κινώντας διαδικασίες προσφυγής επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν εφάρμοσαν έγκαιρα τη νομοθεσία της ΕΚ, περιλαμβανομένου του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί αναγκαία τη σταδιακή εφαρμογή για τη μεταφορά του σχεδίου δράσης e-Europe προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές τα δίκτυα ευρέως φάσματος·

11.   εγκρίνει μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη βασική έρευνα· εγκρίνει ως εκ τούτου την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και τη δέουσα χρηματοδότησή του· υποστηρίζει τη συμπερίληψη θεμάτων που αφορούν την παιδεία, την κατάρτιση και την απόκτηση προσόντων στη βιομηχανική πολιτική·

12.   ζητεί από τα κράτη μέλη, όταν εισάγουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε νομικό, οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο, να πράξουν τούτο κατά τρόπον που θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και να επωφεληθούν από τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Χάρτη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων· ζητεί γενικότερα να εκπληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων· εγκρίνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Καινοτομίας, μεταξύ άλλων και με περιφερειακά δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων· θεωρεί ζωτικό να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου· επιθυμεί την καθιέρωση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τη μεταφορά ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

13.   υποστηρίζει μια εδραιωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, βασιζόμενη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προς τους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η πολιτική αεροπλοΐα, η άμυνα και το διάστημα (όπως Galileo), η νανοτεχνολογία, οι κινητές επικοινωνίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο καθαρός άνθρακας και η υγεία· προτείνει, όσον αφορά τους βιομηχανικούς τομείς που αντιμετωπίζουν παρακμή, να καθορίσει η Επιτροπή κριτήρια για τον εντοπισμό τομέων όπου απαιτείται ανάληψη δράσης από τις εταιρείες εις τρόπον ώστε να αποκαλυφθούν νέες ευκαιρίες της αγοράς, να αλλάξει η διοίκηση και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, με την εποικοδομητική συμμετοχή των εργαζομένων·

14.   χαιρετίζει τη χρησιμοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων προκειμένου να βοηθηθεί με επενδύσεις υποδομής η έρευνα και η ανάπτυξη, καθώς και η καινοτομία· αποδίδει μεγάλη σημασία στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας· θεωρεί ότι η ανάπτυξη συνδυασμένων συστημάτων παραγωγής ενέργειας θα συμβάλει στο άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στον ανταγωνισμό και στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν στο Κιότο·

15.   ζητεί να επισπευσθεί η εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα της βιοτεχνολογίας· εκφράζει τη λύπη του για την καθυστερημένη μεταφορά της οδηγίας 98/44/ΕΚ(1) σχετικά με τη νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων στα δίκαια των κρατών μελών· ζητεί από το Συμβούλιο να δώσει λύσεις σε εκκρεμούντα θέματα σχετικά με τη ρύθμιση και την κοινοτική ευρεσιτεχνία χωρίς καθυστέρηση·

Πτυχές απασχόλησης

16.   τονίζει εκ νέου τη σημασία της στρατηγικής της Λισσαβώνας· διακρίνει ως εκ τούτου την ανάγκη να επισπευστεί η εφαρμογή της Ατζέντα της Λισσαβώνας όσον αφορά το στενότερο συντονισμό της ΕΕ και των κρατών μελών στους τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής και διαρθρωτικής πολιτικής και τονίζει την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με έναν σαφή χάρτη πορείας και αυστηρό χρονοδιάγραμμα·

17.   ζητεί να ενισχυθεί η πολιτική της Λισσαβώνας με συγκεκριμένα μέτρα ώστε να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· χαιρετίζει τον ενισχυμένο συγχρονισμό των διαδικασιών συντονισμού, εκφράζει όμως την ανησυχία γιατί τα στοιχεία της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης δεν διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο·

18.   χαιρετίζει την απλούστευση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση· συμφωνεί με την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή και η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες και τις γυναίκες με τα κατάλληλα μέτρα και ένα καλύτερο ισοζύγιο εργασιακού βίου· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των δύο οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην καθημερινή ζωή και στους χώρους εργασίας βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

19.   επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες θέσεις εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βασιζόμενη στη γνώση οικονομία και τούτο να επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς να μειώνονται τα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων· φρονεί ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και ασφάλειας, π.χ. με έναν καλύτερο συνδυασμό προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού και με τη δίκαιη ανταμοιβή της εργασίας· τονίζει την ανάγκη για περισσότερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο όπως παιδεία υψηλότερου επίπεδου, δεξιότητες και επαγγελματική κατάρτιση· αναμένει να καταλήξει σε πρακτικά μέτρα η πολιτική συναίνεση για την οικονομική και κοινωνική ανάγκη όσον αφορά την εφ' όρου ζωής εκπαίδευση·

20.   χαιρετίζει την έκθεση της Ειδικής Ομάδας Εργασίας του Νοεμβρίου 2003, που περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη της προσέγγιση ανά χώρα με συστάσεις για το σύνολο των 25 χωρών και υπογραμμίζει τις κύριες απαιτήσεις της προκειμένου να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα και την απασχόληση στην Ευρώπη· χαιρετίζει επίσης την προσέγγιση της πρόσφατης ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα τη μετανάστευση, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (COM(2003)336) που συνδέεται με τη στρατηγική της Λισσαβώνας, το δημογραφικό έλλειμμα και την ανάγκη για μια καλύτερη διαχείριση των πολιτικών μετανάστευσης·

21.   εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δέσμευσης και πολιτικής βούλησης των κρατών μελών και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής πλήρως, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και σε πλαίσιο σεβασμού των υπευθύνων μερών και των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για ειδικούς εθνικούς στόχους, προκειμένου να ελέγχονται και να εφαρμόζονται οι επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη μεταφορά της ευρωπαϊκής στρατηγικής στα εθνικά προγράμματα· επιμένει στην εμπλοκή των κοινοβουλίων των κρατών μελών των κοινωνικών εταίρων και όλων των σχετικών παραγόντων·

22.   θεωρεί ότι ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον κοινωνικό τομέα και την αγορά εργασίας και είναι επίσης βασικό μέσο για την ανάπτυξη ενός προορατικού μακροοικονομικού διαλόγου με αμοιβαία υποστηριζόμενες οικονομικές κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης·

23.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στην εφαρμογή του κοινωνικού κεκτημένου· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης καθώς και τα μέσα μετά τη διεύρυνση της ΕΕ, περιλαμβανομένου του ελέγχου της εφαρμογής τόσο του κεκτημένου όσο και των μεθόδων ανοικτού συντονισμού για την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική πρόνοια, καθώς και την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν την πρακτική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας·

24.   συμφωνεί στην ανάγκη να αρθούν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην κινητικότητα, τονίζει όμως και πάλι την ανάγκη να συμβουλευτεί η Επιτροπή τους κοινωνικούς εταίρους, ακόμη και στα νέα κράτη μέλη, ώστε να καθοριστούν ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον τομέα του εργασιακού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης για τους "μόνιμα" διακινούμενους εργαζόμενους, εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός που βασίζεται σε μισθούς και όρους·

Περιβαλλοντικές πτυχές

25.   εκφράζει την αντίθεσή του για τη μείωση του αριθμού των δεικτών σε σχέση με τον κατάλογο που ενεκρίθη όσον αφορά τους σκοπούς του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2003 και που η ανακοίνωση της Επιτροπής για τους διαρθρωτικούς δείκτες (COM(2003) 585) σχετικά με την αναθεώρηση της προόδου και εφαρμογής των στρατηγικών της Λισσαβώνας και του Γκέτεμποργκ μειώνει δραστικά, και καλεί επειγόντως το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τους δείκτες βιοποικιλότητας προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει την τήρηση των υποχρεώσεων της ΕΕ τις οποίες ανέλαβε βάσει της απόφασης 1600/2002/ΕΚ(2) στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον (6ο ΠΔΠ), προκειμένου να σταματήσουν οι απώλειες βιοποικιλότητας έως το 2010 στην ΕΕ, καθώς και στο σχέδιο εφαρμογής που ενεκρίθη στην παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2015 συνολικά· εκφράζει επιπλέον την ανησυχία του γιατί το πρόγραμμα καθορισμού δεικτών για μια περίοδο 3 ετών δεν εγγυάται επαρκή ελαστικότητα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα γεγονότα, οι αναθεωρήσεις της πολιτικής (όπως η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης 2004) ή το χρονικό διάστημα που απαιτούν οι νέες πολιτικές μέχρι να γίνουν ορατές οι επιπτώσεις·

26.   θεωρεί επιπλέον ότι η χρήση δεικτών θα έπρεπε να συνδέεται, όπου τούτο είναι δυνατόν, με σαφείς στόχους και μακροπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των στόχων προτεραιότητας και να συντονίζονται κατά τον δέοντα τρόπο με το 6ο ΠΔΠ·

27.   ζητεί τον καθορισμό ετησίων δεικτών για όλους τους τομείς δραστηριότητας που εντοπίζονται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Γκέτεμποργκ, δεδομένου ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της προόδου όσον αφορά τους στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής·

28.   καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με την θεματική στρατηγική για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων που καθορίστηκε στο πλαίσιο του 6ου ΠΔΠ να προσδιορίσει και να προτείνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο· πιστεύει ότι προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τα συμπεράσματα του Γκέτεμποργκ όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθεί και να ενθαρρυνθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την αυξημένη χρήση πόρων και ζητεί επειγόντως από το Συμβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά τμήματα της νομοθεσίας θα προβλέπουν τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων·

29.   υπενθυμίζει την απόφαση 1600/2002/ΕΚ με την οποία καλείται η Επιτροπή να καθορίσει κατάλογο επιδοτήσεων που είναι ασύμβατες με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να υποβάλει επειγόντως τις δέουσες προτάσεις για την κατάργησή τους· εκφράζει τη λύπη του γιατί παρά τα συμπεράσματα του ανοιξιάτικου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2003 το Συμβούλιο ECOFIN δεν έλαβε μέτρα για τη μείωση των επιδοτήσεων αυτών που έχουν σημαντικά αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον·

30.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια ετήσια επιθεώρηση της πολιτικής περιβάλλοντος που θα συμβάλει επίσης στην προετοιμασία των εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, εκφράζει όμως τις ανησυχίες του σχετικά με την πρόταση για "μια νέα προσέγγιση στην εφαρμογή" και υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία και τη δέουσα μεταφορά της τελευταίας στα εθνικά δίκαια σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας αποτελεί ουσιαστικό τμήμα της βιώσιμης στρατηγικής περιβάλλοντος της ΕΕ·

31.   καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει διάσκεψη φορέων συμφερόντων με θέμα την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης του Γκέτεμποργκ, κατά τρόπον ώστε να αποκομιστούν διδάγματα από την κτηθείσα εμπειρία και να μπορέσει η νέα Επιτροπή να εγκρίνει μια φιλόδοξη στρατηγική στο πλαίσιο της εντολής της·

32.   καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα χρησιμοποιείται για την προώθηση της βιωσιμότητας και ως εκ τούτου να προβεί σε αξιολογήσεις των επιπτώσεων της βιωσιμότητας σε όλες τις δαπάνες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, των Διαρθρωτικών Ταμείων και των ερευνητικών προγραμμάτων κατά έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο·

33.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας και οι δεσμεύσεις του Γιοχάνεσμπουργκ θα ληφθούν υπόψη στις δραστηριότητές της και επαναλαμβάνει επιπλέον το αίτημά του για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα υποβάλει αναφορά για την εφαρμογή της διαδικασίας του Γιοχάνεσμπουργκ στο πλαίσιο της εαρινής συνοπτικής έκθεσης·

34.   υποστηρίζει τους στόχους της συμμαχίας ανανεώσιμης ενέργειας του Γιοχάνεσμπουργκ για την προώθηση ανανεωσίμων πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει την έγκριση χρονοδιαγράμματος με φιλόδοξους στόχους στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας στο πλαίσιο της συμμαχίας αυτής·

Τελικές σκέψεις

35.   καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2004 να αναλάβει έναν πραγματικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να δοθεί νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισσαβώνας, και ζητεί ως εκ τούτου τον προσδιορισμό του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των ετησίων εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων·

36.   τονίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τρόπον ώστε η μέθοδος ανοικτού συντονισμού να έχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα, η δε συνέχεια της διαδικασίας της Λισσαβώνας να μην είναι καθαρά διακυβερνητική·

o
o   o

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) EE L 213 της 30.7.1998, σ. 13.
(2)1 ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1.


Παράλειψη διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα σχέδια ταχείας δρομολόγησης των ΔΕΔ
PDF 272kWORD 28k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα σχέδια ΔΕΔ Ταχείας Εκκίνησης
P5_TA(2004)0115B5-0103/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 42, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

1.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο ανέπτυξε το λεγόμενο Πρόγραμμα Ταχείας Εκκίνησης (Quick Start Programme) σχετικά με τα σχέδια προτεραιότητας στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών χωρίς να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

2.   υπενθυμίζει εντόνως ότι ο καθορισμός των σχεδίων προτεραιότητας στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών(1) ρυθμίζεται μόνο με τη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης·

3.   τονίζει ότι οποιοσδήποτε αυθαίρετος καθορισμός προτεραιοτήτων σχετικά με τα σχέδια προτεραιότητας τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ είναι απαράδεκτος, και ότι η επιλογή της χρονικής στιγμής ή η χρηματοδότηση των σχεδίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ εξαρτάται μόνο από τα επιβαλλόμενα κριτήρια, όπως το στάδιο ωρίμανσης του κάθε σχεδίου ως προς τον σχεδιασμό του, τη χρηματοδότησή του και την κατασκευή του·

4.   ζητεί να ενημερώνεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των συνδεόμενων με το Παράρτημα ΙΙΙ έργων καθώς και την χρηματοδότησή τους·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. Τροποποιήθηκε από την απόφαση 1346/2001/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1).


Γενικές κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής οικονομίας (προπαρασκευαστική έκθεση)
PDF 393kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας - έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής (2003/2135(INI))
P5_TA(2004)0116A5-0045/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2003,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών και της Κοινότητας (για την περίοδο 2003-2005) (COM(2003) 170),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων των Βρυξελλών της 20ής και 21ης Μαρτίου και της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις στα δίκτυα και τη γνώση για την ανάπτυξη και την απασχόληση", τελική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (COM(2003) 690),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της 25ης Νοεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την ακρόαση σχετικά με την έκθεση ανεξάρτητης ομάδας μελέτης υψηλού επιπέδου που συστάθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής υπό την προεδρία του Andrι Sapir, στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 4 Νοεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής της 27ης Νοεμβρίου 2003,

-   έχοντας υπόψη τις οικονομικές προβλέψεις – φθινόπωρο 2003(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Επενδύοντας στην έρευνα: το πρόγραμμα δράσης για την Ευρώπη" (COM(2003) 226),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Περισσότερη έρευνα για την Ευρώπη – Στόχος: 3 % του ΑΕγχΠ" (COM(2002) 499),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την "Πολιτική για την καινοτομία: επικαιροποίηση της προσέγγισης της Ένωσης με βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας" (COM(2003) 112),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2003) 564),

-   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Μαρτίου 2003 -προπαρασκευαστική έκθεση για τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής(2), της 15ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής ως προς τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας (περίοδος 2003-2005)(3) και της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Οκτωβρίου 2003 στις Βρυξέλλες(4),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα τον "απολογισμό των εμπειριών που συνέλεξε η ΟΚΕ προκειμένου να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και την επίδραση επί της απασχόλησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που διεξάγονται στην Ένωση" (ECO/109, CESE 1406/2003),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας – Μεταρρυθμίσεις για τη διευρυμένη Ένωση" (COM(2004) 29),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο "Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2003/2004" (COM(2004) 24),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0045/2004),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα περισσότερα κράτη μέλη, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ στη ζώνη ευρώ συρρικνώνεται συνεχώς, φέρνοντας την ευρωπαϊκή οικονομία στα πρόθυρα της στασιμότητας (από 3,5 % του ΑΕγχΠ το 2000 σε 1,5 % το 2001, 0,9 % το 2002 και 0,4 % το 2003),

Β  . εκτιμώντας ότι το έτος 2004 αναμένεται να σημειωθεί οικονομική ανάκαμψη στον ευρωπαϊκό χώρο,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές της απασχόλησης επιδεινώθηκαν το 2003, αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 8,9 % στη ζώνη ευρώ και σε 8,1 % στο σύνολο της ΕΕ, περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από ό,τι το 2002,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ παραμένει στο πολύ υψηλό επίπεδο του 15 %, και θα ανέρχονταν σε 23 % χωρίς τις κοινωνικές μεταβιβαστικές πληρωμές, και έως 27 % στις προσχωρούσες χώρες· ότι οι εισοδηματικές ανισότητες θα αυξηθούν αισθητά με τη διεύρυνση,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής στασιμότητας, οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 1,5 % του ΑΕγχΠ στην ΕΕ από το 2000, με αποτέλεσμα την άσκηση εντονότερων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολόγηση της εργασίας αντιπροσωπεύει περισσότερο από 50 % των συνολικών φορολογικών εσόδων, γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της απασχόλησης,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, με συνέχιση της πτωτικής τάσης το 2003, και ότι είναι απαραίτητη η βελτίωση των βασικών συνθηκών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προκειμένου να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανησυχητική μείωση των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου σε σχέση με το ΑΕγχΠ από 0,07 % σε 0,029 % το 2002 δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στις ΜΜΕ που διεξάγουν μεγάλο αριθμό ερευνών και ότι υπάρχει αυξανόμενη συγκέντρωση διεθνικών δαπανών έρευνας και ανάπτυξης εταιριών της ΕΕ στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με αυξανόμενη τάση του φαινομένου της μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της σε επενδύσεις στο μέλλον, όπως στην έρευνα και ανάπτυξη και στους ανθρώπινους πόρους, και ότι οι επιδόσεις της υπολείπονται σε θέματα καινοτομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη των υπό ένταξη χωρών βρίσκονται κατά μέσο όρο πολύ χαμηλότερα του 1% του ΑΕγχΠ και ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο στην πραγματική σύγκλιση και στην ένταξη στην οικονομία της γνώσης,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένδειξη για οποιαδήποτε ουσιαστική αύξηση των συνολικών επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και ότι οι ανθρώπινοι πόροι αντιστοιχούν στο 22 % της παρατηρούμενης αύξησης της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του μέσου επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού κατά ένα χρόνο συνεπάγεται αύξηση της ανάπτυξης κατά 5 % βραχυπρόθεσμα και επιπλέον 2,5 % μακροπρόθεσμα,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ κατά 13 % όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και εκτιμώντας ότι η ΕΕ επενδύει μόνον 1,1 % του ΑΕγχΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έναντι 3 % που επενδύουν οι ΗΠΑ, όπου περισσότερο από το ήμισυ των επενδύσεων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα σχολικής αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι εξαιρετικά υψηλά, καθώς σχεδόν το 20 % των νέων ηλικίας μεταξύ 18 - 24 στην ΕΕ εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο το 2002, και ότι η ποιότητα και η ελκυστικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης δεν ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης και στην επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας λόγω της γήρανσης της κοινωνίας μας,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες επενδύσεων στις υπό ένταξη χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα των δικτύων μεταφορών και του περιβάλλοντος, παραμένουν υψηλές λόγω της έλλειψης δημοσίων έργων υποδομής, τα οποία συχνά είναι ακατάλληλα για τις ανάγκες και τα πρότυπα των οικονομιών αγοράς,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, η Ένωση έθεσε ως στόχο να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα θα έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια χωρίς να έχει επιτευχθεί αξιοσημείωτη πρόοδος πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004,

Βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης

1.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι απωλέσθη η ώθηση που έδωσε το Συμβούλιο της Λισαβόνας για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη σφαιρικότερη στρατηγική της Ένωσης για την υλοποίηση οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στρατηγικών προσανατολισμένων στην οικονομική μεγέθυνση για την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της πλήρους απασχόλησης, καθώς και για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου·

2.   επιβεβαιώνει τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διατυπώθηκαν στο προαναφερθέν από 12 Μαρτίου 2003 ψήφισμά του και ιδίως τις εκκλήσεις για μια αναμορφωμένη αγορά εργασίας με ισορροπία μεταξύ ελαστικότητας και ασφάλειας, για την ταχεία εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και για την υπεύθυνη διαχείριση του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης·

3.   υπενθυμίζει το δημοκρατικό έλλειμμα στην προσέγγιση της διακυβέρνησης της οικονομικής πολιτικής και καλεί το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2004 να μη συμπεριλάβει μόνον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και όλα τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία της στρατηγικής της Λισαβόνας, ζητεί δε να διεξαχθούν συζητήσεις σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της στρατηγικής της Λισαβόνας ώστε να αυξηθεί η πολιτική συμμετοχή και η δέσμευση απέναντι στη στρατηγική·

4.   ζητεί από τα κράτη μέλη και από τις προσχωρούσες χώρες να δρομολογήσουν μια συντονισμένη στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης της Λισαβόνας·

5.   ενθαρρύνει τη βελτίωση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα τη δυναμικότερη ανάδειξη του ηθικού κύρους της Επιτροπής, με τη δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν μεριμνήσουν για την επίτευξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, ή και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική τους σταθερότητα, σε περιόδους υψηλής οικονομικής ανάπτυξης·

6.   εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ των σκοπών και των στόχων που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας και των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της οικονομικής πολιτικής (ΚΓΟΠ)· εμμένει στην αύξηση της συνοχής και της συνέπειας μεταξύ της στρατηγικής της Λισαβόνας, της πρωτοβουλίας οικονομικής ανάπτυξης, των ΚΓΟΠ 2003-2005, καθώς και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στον τομέα της απασχόλησης 2003-2005, και ζητεί την πλήρη και ταχεία εφαρμογή των μέσων αυτών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

7.   παρατηρεί με λύπη την έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε όλους τους τομείς της στρατηγικής της Λισαβόνας, ζητώντας τον εκσυγχρονισμό των διαφόρων μέσων με στόχο την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη διατηρησιμότητα και την κοινωνική συνοχή· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας·

8.   καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα με στόχο, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της βέλτιστης θέσπισης κανόνων δικαίου, τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού κλίματος, ευνοϊκού προς την επιχειρηματική πρωτοβουλία, την καινοτομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, και υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών για την Ανταγωνιστικότητα της 26ης και 27ης Νοεμβρίου 2003·

9.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις μεθόδους εκτίμησης των συνεπειών των νομοθετικών προτάσεων, και ειδικότερα να εξετάζει τον αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων που ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρακωλύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι υπέρμετρες κανονιστικές παρεμβάσεις εμποδίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία να καλύψει το χαμένο έδαφος και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της κάτω του μέσου όρου αύξησης της παραγωγικότητας·

10.   τονίζει ότι η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν με συνέπεια τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις που αποσκοπούν στην κατάργηση των εμποδίων στην εσωτερική αγορά καθώς και των φορολογικών φραγμών·

11.   επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία οικονομικής ανάπτυξης ως μία από καιρό αναμενόμενη ένδειξη οικονομικής διακυβέρνησης, προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη και να εκδηλωθεί προσήλωση στη στρατηγική της Λισαβόνας, με τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης για επενδύσεις σε δίκτυα, έρευνα και καινοτομία· παρ" όλα αυτά, εκφράζει τη λύπη του για την απουσία πρωτοβουλιών στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι δεν προβλέπονται μέτρα επένδυσης σε ανθρώπινους πόρους·

12.   τονίζει ότι χρειάζονται συντονισμένα μέτρα ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός· προτείνει, ως πρόσθετο τρόπο χρηματοδότησης επενδύσεων στην ανάπτυξη, να βελτιωθεί η είσπραξη των κρατικών εσόδων, με έμφαση στο ευρύτατα διαδεδομένο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, το οποίο αποστερεί από τα κράτη μέλη σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενός συστήματος σύμπραξης και συγκριτικής αξιολόγησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίως σε τομείς όπως ο ΦΠΑ (στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών)·

Επενδύσεις στο μέλλον: Πολιτική για την απασχόληση, ανθρώπινοι πόροι, στρατηγική για τις δεξιότητες, έρευνα και ανάπτυξη και κοινωνία κοινωνικών υπηρεσιών

13.   θεωρεί ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και προϋπόθεση για την κοινωνία της γνώσης και για την οικονομία της· επίσης θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές είναι κρίσιμες για την τεχνολογική αλλαγή και καινοτομία, και αποτελούν βασικό παράγοντα για την αύξηση της συμμετοχής στην απασχόληση και για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής· τάσσεται υπέρ του να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας στην εργασία, η οποία συμβαδίζει με την πρόοδο για την πλήρη απασχόληση, υψηλότερη παραγωγική ανάπτυξη και καλύτερη κοινωνική συνοχή και αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των Κατευθυντήριων Γραμμών για την απασχόληση για την περίοδο 2003-2005· περαιτέρω, τονίζει τη σπουδαιότητα των δέκα ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών που στηρίζουν τους στόχους αυτούς, και ειδικότερα των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διά βίου μάθηση, την ισότητα των φύλων, την προσαρμοστικότητα, την ικανοποιητική αμοιβή της εργασίας, την ένταξη και την αδήλωτη εργασία·

14.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να περιορίσουν το ποσοστό διακοπής της σχολικής φοίτησης, να βελτιώσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και να αυξήσουν το ποσοστό του πληθυσμού που ολοκληρώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την εκπαίδευση μετά το δευτεροβάθμιο κύκλο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2010· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα ώστε ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσει τις επενδύσεις στη διά βίου εκπαίδευση των απασχολούμενων σε αυτόν, θα πρέπει δε στο πλαίσιο αυτό να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι δυνατότητες και ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· επιβεβαιώνει στο σημείο αυτό την κοινή ευθύνη και την ανάγκη μιας αυξημένης προσήλωσης που πρέπει να επιδείξουν τα κράτη μέλη, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι προκειμένου να εφαρμόσουν στην πράξη το πρόγραμμα της διά βίου μάθησης· τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί στο πλαίσιο των μικρών επιχειρήσεων η αναγνώριση των άτυπα αποκτηθεισών δεξιοτήτων·

15.   ζητεί από την Ένωση να ενσωματώσει στην πρωτοβουλία για την οικονομική ανάπτυξη μια στρατηγική για τις δεξιότητες, και ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων και δεξιοτήτων, με εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών για την εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα· ζητεί τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορών (Europass) με αρχές, κριτήρια και βασικούς δείκτες για εξασφάλιση της ποιότητας και επικύρωσης της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης, ώστε να βελτιωθούν η ποιότητα και η κινητικότητα·

16.   αναγνωρίζει την ανάγκη να αρθούν τα υφιστάμενα νομικά και διοικητικά εμπόδια στην κινητικότητα, αλλά τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ξεκινήσει η Επιτροπή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων των νέων κρατών, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός όσον αφορά τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας·

17.   συνιστά να επικεντρωθεί η στρατηγική για τις δεξιότητες και για την απασχόληση ιδιαίτερα στις γυναίκες –προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών με εξειδίκευση στην επιστήμη και την τεχνολογία–, στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, στους μετανάστες και στους νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό βίο· ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε μια κοινωνία κοινωνικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας αυτής, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στην απασχόληση και να βελτιωθεί ο συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για άνδρες και γυναίκες· ζητεί από τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πραγματοποίηση του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης της 15ης και 16ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την παροχή παιδικής μέριμνας μέχρι το 2010 για τουλάχιστον 90 % των παιδιών από 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και για τουλάχιστον 33 % των παιδιών κάτω των 3 ετών, ώστε να αντιμετωπισθεί η πρόκληση της οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης, της οποίας ο πληθυσμός γερνάει·

18.   σημειώνει με μεγάλη ανησυχία τη μείωση των επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης, την αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και την ανοδική πορεία του φαινομένου μετανάστευσης επιστημονικού δυναμικού, την αυξανόμενη συγκέντρωση διεθνικών δαπανών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης εκ μέρους εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ, γεγονός που υποδηλώνει τη μειωμένη ελκυστικότητα της ΕΕ ως χώρου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για τη βιομηχανία, και τη σημαντική μείωση της δραστηριότητας κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό και την ελκυστικότητα των ερευνητικών θέσεων και να βελτιώσουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών ώστε να αποφευχθεί η μετανάστευση επιστημονικού δυναμικού στις ΗΠΑ.

19.   ζητεί επείγουσα κινητοποίηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για έρευνα και ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιχειρηματικά κεφάλαια για την αρχική ώθηση και την εκκίνηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ·

20.   ενθαρρύνει τη βελτίωση των προϋποθέσεων-πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως είναι π.χ. φιλικότερες προς την έρευνα και την καινοτομία κρατικές ενισχύσεις και κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, η δημιουργία νομικού πλαισίου για τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, κατάλληλα συστήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ανθρώπινοι πόροι με προσόντα υψηλού επιπέδου, προσαρμοστικότητα και κινητικότητα· ζητεί τη δημιουργία μιας ισχυρής δημόσιας ερευνητικής βάσης με δεσμούς με τη βιομηχανία στο πλαίσιο κοινοτικών περιφερειακών πολιτικών και πολιτικών συνοχής της ΕΕ και στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μέσων που αφορούν ιδιαίτερα τις προσχωρούσες χώρες· ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας· ενθαρρύνει το άνοιγμα των εθνικών συστημάτων και προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στη διεθνική συνεργασία·

21.   σημειώνει με ανησυχία ότι η Ευρώπη έχασε το προβάδισμα στον τομέα των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια· υπενθυμίζει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που σχεδιάσθηκε στο Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2001 και ζητεί να τεθεί στο επίκεντρο μιας συνεκτικής βιομηχανικής πολιτικής που θα ευνοεί την εισαγωγή νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, όπως η νανοεπικοινωνία και η βιοεπικοινωνία, και άλλων καθαρών τεχνολογιών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, των επενδύσεων για την άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και των μεταφορών· υποστηρίζει, ιδιαίτερα, την ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών αυτών και τα σχέδια εκείνα που στόχο έχουν τη μετατροπή της έρευνας σε οικονομικά βιώσιμη καινοτομία, αναγνωρίζοντας το αναπτυξιακό δυναμικό τους·

22.   τονίζει τη σημασία της μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου, οι οποίες αποτελούν βαρύ φορτίο από πλευράς πολιτικού κόστους και αστάθειας τιμών· χαιρετίζει τις τεχνολογικές πλατφόρμες ως την ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για μια οικονομία του υδρογόνου· ενθαρρύνει τις περαιτέρω επενδύσεις στις αποδοτικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μειώσουν την αστάθεια του κόστους ανά μονάδα ενέργειας, θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, θα είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον, και ενδεχομένως θα αποτελέσουν έναυσμα για μια βιομηχανική επανάσταση παρόμοια με τη βιομηχανική επανάσταση στις ΗΠΑ της οποίας ηγήθηκε ο τομέας της πληροφορικής·

23.   ζητεί να ενισχυθούν οι εταιρικές σχέσεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με ιδιαίτερη στήριξη για τις ΜΜΕ, και να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική· υποστηρίζει μέτρα για να ιδρυθούν και να παραμείνουν τα βιομηχανικά κέντρα έρευνας και ανάπτυξης εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει την αύξηση της δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις έρευνας και ανάπτυξης· ζητεί εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών ιδρυμάτων και του βιομηχανικού κόσμου με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τη δημόσια έρευνα αλλά και ουσιαστική αύξηση της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν· υποστηρίζει την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας των ερευνών που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους ή από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους στη βιομηχανία και την αξιοποίηση των επιπρόσθετων ωφελειών (spin-off)· χαιρετίζει τα δίκτυα ποιότητας, τις εταιρικές σχέσεις έρευνας και ανάπτυξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τα φυτώρια επιχειρήσεων και τις ομαδοποιήσεις επιχειρήσεων που οδηγούν σε μεταφορά τεχνολογίας και εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης· καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναπτύξει νέες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για να ενισχύσει την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην αγορά νέων τεχνολογιών, όπως είναι μεταξύ άλλων τα ομαδοποιημένα δάνεια για ειδικές ερευνητικές δραστηριότητες, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι απλοποιημένες διαδικασίες δανεισμού για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις·

24.   χαιρετίζει τον ενισχυμένο ρόλο και τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες της ΕΤΕΠ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο πλαίσιο αυτό και ζητεί την πλήρη χρήση των δανειακών διευκολύνσεων των οργάνων της ΕΤΕΠ·

25.   συνιστά, συγκεκριμένα, το περιθώριο ελιγμών που παρέχεται στο πλαίσιο των ισχυουσών δημοσιονομικών προοπτικών να χρησιμοποιηθεί τώρα, με πλήρη αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδιαίτερα των διαρθρωτικών ταμείων, ώστε να αντικατοπτρίζεται και να εφαρμόζεται καλύτερα η στρατηγική της Λισαβόνας·

26.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στους κοινωνικούς εταίρους.

(1) Πρόκειται να δημοσιευθούν ως European Economy αριθ. 5/2003.
(2) P5_ΤA(2003)0089.
(3) P5_ΤA(2003)0222.
(4) P5_ΤΑ(2003)0459.


Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2003)
PDF 367kWORD 53k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2003 (COM(2003) 283 - C5-0377/2003 - 2003/2151(INI))
P5_TA(2004)0117A5-0044/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2003) 283 - C5-0377/2003),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2003 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2002(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα "Ενίσχυση του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών" (COM(2002) 668),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες (CΟΜ(2002) 551),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πορτογαλία(2) και την έγκριση σύστασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του ελλείμματος,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Γερμανία(3) και την έγκριση σύστασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του εν λόγω ελλείμματος,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/487/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Γαλλία(4) και την έγκριση σύστασης για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση του εν λόγω ελλείμματος,

-   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 8ης Οκτωβρίου 2003, με την οποία διαπιστώνεται ότι η Γαλλία δεν έλαβε κανένα μέτρο που να έχει κάποια αποτελέσματα σε απάντηση στη σύσταση του Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 104, παράγραφος 7, της Συνθήκης ΕΚ, εντός της προθεσμίας που ορίζει η εν λόγω σύσταση,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουλίου 2003 με θέμα "Ατζέντα για μια αυξανόμενη Ευρώπη" που εκπονήθηκε από ομάδα υψηλού επιπέδου που συστάθηκε με την πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και με επικεφαλής τον κύριο André Sapir,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στη Λισσαβώνα στις 24 Μαρτίου 2000, και κατά τη συνεδρίασή του στο Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη συμφωνηθείσα στρατηγική για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους απασχόλησης, αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Προεδρίας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στην Στοκχόλμη στις 23 και 24 Μαρτίου 2001, και κατά τη συνεδρίασή του στη Βαρκελώνη στις 15 και 16 Μαρτίου 2002, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το "σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης" και τις δημοσιονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, δεδομένης της δημογραφικής εξέλιξης,

–   έχοντας υπόψη τα πορίσματα της Ιταλικής Προεδρίας τα οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2003, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την "πρωτοβουλία ανάπτυξης",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 2, και το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A5-0044/2004),

A.   εκτιμώντας ότι στο τέλος του 2003 δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οικονομική ανάκαμψη την οποία είχε αναγγείλει η Επιτροπή στις προηγούμενες οικονομικές προβλέψεις της και ότι, μεταξύ άλλων λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πολλά κράτη μέλη, το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ το 2003 μειώθηκε και άλλο για τη ζώνη του ευρώ, περνώντας από το 3,5% το 2000 στο 1,5% το 2001, στο 0,9% το 2002 και στο 0,5% το 2003, πράγμα που σημαίνει σχεδόν στασιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Β  . εκτιμώντας ότι οι επενδύσεις, τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές, υπέστησαν σοβαρή συστολή ύψους 2,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, πράγμα που συνέβαλε στην εξασθένηση της ανάπτυξης,

Γ  . εκτιμώντας ότι τα γεωπολιτικά γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράκ ή το σύνδρομο του SARS είχαν ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην εμπιστοσύνη έναντι της οικονομίας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη,

Δ  . εκτιμώντας ότι η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ενδέχεται να εγκυμονεί μεσοπρόθεσμα κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και πιο συγκεκριμένα για τις εξαγωγές της,

Ε  . εκτιμώντας ότι το 2002 το δημοσιονομικό έλλειμμα της ζώνης ευρώ έφθασε το 2,2% του ΑΕΠ έναντι 1,6% το 2001 και 1,1% το 2000, ενώ πιθανώς θα φθάσει το 3% του ΑΕΠ το 2003,

ΣΤ  . εκτιμώντας ότι στο τέλος του 2002 μόνον τέσσερις χώρες της ζώνης ευρώ (οι οποίες εκπροσωπούν μόνο γύρω στο 18% του ΑΕΠ της ζώνης ευρώ) κατάφεραν να πλησιάσουν την ισοσκέλιση, ενώ τρεις άλλες χώρες ξεπέρασαν το ποσοστό 3% του ΑΕΠ,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις διαδικασίες για υπερβολικό έλλειμμα οι οποίες κινήθηκαν μέχρι σήμερα κατά της Πορτογαλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας,

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών στα κράτη μέλη

1.   διαπιστώνει ότι, για την Επιτροπή, η αύξηση των ονομαστικών ελλειμμάτων οφείλεται μόνο εν μέρει στον οικονομικό κύκλο και ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελεί προϊόν αυθαίρετης χαλάρωσης των δημοσιονομικών πολιτικών ορισμένων κρατών μελών·

2.   λαμβάνει γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 8, της Συνθήκης ΕΚ, ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε στο Συμβούλιο στις 8 Οκτωβρίου 2003 ότι η Γαλλία δεν είχε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να επαναφέρει το δημόσιο έλλειμμά της κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ το 2004·

3.   σημειώνει ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει κάνει ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (μεταρρύθμιση συντάξεων, εφαρμογή μεταρρύθμισης για την κοινωνική ασφάλιση), οι οποίες θα έχουν πολύ θετικές συνέπειες στα δημόσια οικονομικά μακροπρόθεσμα αλλά δεν οδηγούν σε άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος·

4.   ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να προωθήσει τις αναγκαίες προσαρμογές για μια εξυπνότερη εφαρμογή του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβώνας·

5.   τονίζει πως είναι σημαντικό να θεσπισθούν μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τα οποία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν κρίσιμα για τη βιωσιμότητα των οικονομικών, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάπτυξη·

6.   συγχαίρει την Επιτροπή για την πρόοδο που σημειώθηκε σε επίπεδο μεθόδευσης για τη βελτίωση του πλαισίου δημοσιονομικής επίβλεψης στην ΕΕ, και τούτο τόσο με τη συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στο πλαίσιο αυτό όσο και με τη βελτίωση της διαδικασίας εκπόνησης των δημοσιονομικών στατιστικών·

Σε ό,τι αφορά τις υπό ένταξη χώρες

7.   σημειώνει πως η διαχείριση των οικονομικών αλλαγών στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είχε σε ορισμένες από τις υπό ένταξη χώρες βαρύ αντίκτυπο στο επίπεδο του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους τους·

8.   ζητεί από τις υπό ένταξη χώρες να μειώσουν τα επίπεδα του ελλείμματός τους σημαντικά κάτω από το 3% του ΑΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσουν σταθερότητα σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε επίπεδο τιμών σε μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει ότι η ένταξη στην ΟΝΕ υπόκειται σε τέσσερα κριτήρια σύγκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 121, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ και το σχετικό πρωτόκολλο·

9.   ενθαρρύνει τις υποψήφιες χώρες να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις των δημόσιων οικονομικών τους με αναδιάθεση των πόρων, προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα η πραγματική σύγκλιση των οικονομιών τους, να δώσουν δε ιδιαίτερη προσοχή στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικών παροχών ακολουθώντας μια αποτελεσματική πολιτική για την απασχόληση·

10.   τονίζει πως είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος φορολογίας·

Σε ό,τι αφορά τις προς διατύπωση προτάσεις

11.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη δέσμευση που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, να καταστήσουν τους προϋπολογισμούς τους ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς· υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί και οι σταθερές τιμές ως απαραίτητοι όροι για μια αειφόρο ανάπτυξη·

12.   υπενθυμίζει το αίτημά του για σαφή μέθοδο η οποία θα καθορίζει την έννοια των "δημόσιων δαπανών ποιότητας" για να προσδιορισθούν ποσοτικά οι δημοσιονομικές καταστάσεις και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβώνας·

13.   συγχαίρει την Επιτροπή για την πρότασή της για κατάλογο διαρθρωτικών δεικτών και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει σαφή ορισμό της έννοιας του διαρθρωτικού ελλείμματος·

14.   χαιρετίζει τις προτάσεις της Ιταλικής Προεδρίας και των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Γερμανίας να προωθήσουν πρωτοβουλίες σχετικές με την οικονομική αύξηση στην Ευρώπη· θεωρεί ότι αυτές οι προτάσεις πρέπει να αντανακλώνται σαφέστερα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οικονομικής αύξησης· τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις προκλήσεις μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βασιζόμενης στην καινοτομία είναι η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους μέσω της δευτεροβάθμιας και της δια βίου εκπαίδευσης· επιμένει στην ανάγκη να υπάρξουν περισσότερο φιλόδοξες επενδυτικές δραστηριότητες για να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης, να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και η δια βίου εκπαίδευση και να ενισχυθεί η ανάπτυξη καθαρών και πιο φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών·

15.   συγχαίρει την ιταλική προεδρία για τις πρωτοβουλίες της υπέρ της ανάπτυξης στην Ευρώπη και εκφράζει την ευχή να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση αυτή οι προσεχείς προεδρίες της Ένωσης και το Συμβούλιο, με στόχο μια πραγματική στρατηγική εσωτερικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας·

16.   θεωρεί, ωστόσο, ότι για την πραγματική προώθηση της παραγωγικότητας και του οικονομικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται αύξηση των διατιθέμενων από τον προϋπολογισμό κονδυλίων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να στηριχθούν αποτελεσματικότερα οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα·

17.   θεωρεί ότι για την προώθηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεπεραστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το σημερινό όριο των δημοσίων δαπανών που ανέρχεται στο 0,8% του ΑΕΠ, εμμένει δε στην άποψη ότι υπάρχει περιθώριο χειρισμών για δαπάνες μεταξύ 1% και 1,27% του ΑΕΠ για το 2004-2006, σύμφωνα με την παρούσα δημοσιονομική προοπτική 2000-2006 και τους στόχους της Λισσαβώνας και σε συνδυασμό με την προώθηση των ιδιωτικών επενδυτικών δραστηριοτήτων· ζητεί επίσης τον αναπροσανατολισμό των δημοσίων δαπανών, έτσι ώστε τα διάφορα κονδύλια των προϋπολογισμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να αντικατοπτρίζουν τις κύριες πολιτικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 2010·

18.   θεωρεί ότι μια ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής δράσης για την ανάπτυξη θα πρέπει να διαβιβασθεί τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το 2006, προκειμένου να συναχθούν συμπεράσματα για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2011 και τη νέα χρηματοδοτική περίοδο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενδιάμεση αξιολόγηση της δράσης για την ανάπτυξη και καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να υποβάλει έκθεση το ταχύτερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προπαρασκευαστικές της εργασίες· θεωρεί εξάλλου ότι οι περιφέρειες που έως σήμερα αντλούσαν πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν το όφελος αυτό μετά τη διεύρυνση, σύμφωνα με νέες παραμέτρους·

o
o   o

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) P5_TA(2003)0092.
(2) OJ L 322 της 27.11.2002, σ. 30.
(3) OJ L 34 της 11.2.2003, σ. 16.
(4) OJ L 165 της 3.7.2003, σ. 29.


Προϋπολογισμός 2005: Κατευθυντήριες γραμμές [τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII (A) και VIII (B)] και προσχέδιο συμπληρωματικής κατάστασης προβλέψεων (Τμήμα Ι)
PDF 394kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2005 (2004/2002(BUD))
P5_TA(2004)0118A5-0062/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

-   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(1),

-   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2004(2),

-   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2002 σχετικά με τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Α5-0062/2004),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι από την τεχνική προσαρμογή των δημοσιονομικών προοπτικών προκύπτει ποσό 6 185 000 000 ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, για την κατηγορία 5 (διοικητικές δαπάνες) στον προϋπολογισμό του 2005(4),

Πολιτικές προτεραιότητες
Ευρωπαϊκή Ένωση με 25 κράτη μέλη

1.   υπενθυμίζει ότι το οικονομικό έτος 2005 θα είναι το πρώτο οικονομικό έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 κρατών μελών και το πρώτο έτος δραστηριότητας του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της νεοδιορισθείσας Επιτροπής, των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων και ότι ο προϋπολογισμός του 2005 συμπίπτει με το πρώτο έτος πλήρους εφαρμογής του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·

2.   υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της διευρυμένης Ένωσης παρά τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς περιορισμούς· ζητεί από τα θεσμικά όργανα χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και δημοσιονομική πειθαρχία, και μέριμνα για την αξιοποίηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων·

Γενικό πλαίσιο

3.   λαμβάνει υπό σημείωση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προβλέπονται για την κατηγορία 5 το 2005· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η τεχνική προσαρμογή μειώνει το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών της κατηγορίας 5 για το 2005 κατά 94 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές·

4.   αναμένει με ενδιαφέρον τη νέα έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στην κατηγορία 5, που προβλέπεται να υποβάλουν οι Γενικοί Γραμματείς το Φεβρουάριο του 2004, στην οποία προτείνεται νέος δημοσιονομικός προγραμματισμός για το διάστημα 2005-2006 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στην κατηγορία 5· καλεί τα θεσμικά όργανα, λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών και των αβεβαιοτήτων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2005, να υποβάλουν πραγματιστικά αιτήματα όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες τους στις προβλέψεις για το 2005·

5.   λαμβάνει υπό σημείωση τις έως τώρα προσπάθειες των θεσμικών οργάνων να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διεύρυνσης· υπενθυμίζει ότι το προσωπικό στα περισσότερα θεσμικά όργανα αυξάνεται ταχύρυθμα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της διεύρυνσης και εκτιμά ότι ο κύριος όγκος των πρόσθετων αναγκών σε σχέση με τη διεύρυνση καλύπτονται με τους προϋπολογισμούς των ετών 2002-2004, μολονότι μένει να ληφθεί ακόμη μια σειρά μέτρων·

6.   εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες επιλογής της Υπηρεσίας Επιλογής του Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO), που ενδέχεται να μην επιτρέψουν στα θεσμικά όργανα να πληρώσουν όλες τις θέσεις που έχει προβλέψει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στον προϋπολογισμό του 2004· πιστεύει ότι είναι ουσιώδες να αξιολογηθεί σε βάθος η κατάσταση εν όψει του προϋπολογισμού του 2005 και εμμένει στην άποψη ότι όλα τα σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού αιτήματα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες και ρεαλιστικές εκτιμήσεις του απαιτούμενου προσωπικού·

7.   εκτιμά ότι η δημοσιονομική επίπτωση της επέκτασης των χώρων των θεσμικών οργάνων θα γίνει αισθητή μετά το 2005· καλεί τα θεσμικά όργανα να παράσχουν ενημερωμένα στοιχεία για τα σχέδιά τους περί ακινήτων, μαζί με πληροφορίες για την αύξηση του αριθμού των γραφείων λόγω της διεύρυνσης·

8.   θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων παραμένει βασικό ζήτημα για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2005· καλεί τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις τους προκειμένου να βελτιώσουν τη διαχείριση και να εκσυγχρονίσουν την πολιτική τους για το προσωπικό· αναμένει από όλα τα θεσμικά όργανα να αυξήσουν την απόδοσή τους με τον εξορθολογισμό των μεθόδων εργασίας τους, την καλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, τον καθορισμό αρνητικών προτεραιοτήτων (για δραστηριότητες που μπορούν να εγκαταλειφθούν ή να αναδιοργανωθούν) και τη μεγαλύτερη επικέντρωση στις βασικές τους δραστηριότητες·

9.   καλεί τα θεσμικά όργανα να αναλύσουν τις δημοσιονομικές τους δομές και να προχωρήσουν στις προσαρμογές που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης να εξασφαλίσουν ότι, στα σχέδια προβλέψεών τους, θα επισυνάπτεται μια παρουσίαση βάσει δραστηριοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια·

10.   ενθαρρύνει τη διοργανική συνεργασία με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της απόδοσης των δαπανών, ενώ συγχρόνως θα διασφαλίζεται η θεσμική ανεξαρτησία του κάθε οργάνου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση διοργανικών υπηρεσιών, όπως η Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και τη σύσταση των διοικητικών Γραφείων της Επιτροπής (Γραφείο διαχείρισης και εκκαθάρισης των ατομικών δικαιωμάτων, Γραφεία Υποδομών και Λογιστικής Υπηρεσίας στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο)· πιστεύει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των γλωσσικών υπηρεσιών·

11.   επισημαίνει ότι λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών κατά το 2005 ίσως χρειασθεί να καθυστερήσει η ίδρυση νέων οντοτήτων, εκτός αν πραγματοποιούνται εξοικονομήσεις πόρων με την έναρξη λειτουργίας των οργανισμών αυτών·

12.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κτιριακή πολιτική και τις υποδομές στις Βρυξέλλες (CΟΜ(2003) 755)· καλεί τα άλλα θεσμικά όργανα να ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και να αναπροσαρμόσουν τα σχέδια κινητικότητάς τους· επισημαίνει ότι ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα είναι δυνατόν να ληφθούν αμέσως, όπως είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με συνδέσεις βιώσιμης κινητικότητας μέσω του Ενδοδικτύου

13.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να τηρηθούν οι όροι της περιβαλλοντικής άδειας και οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η SEL για την κατασκευή νέων ή ανακαινισμένων κατοικιών για τους κατοίκους της συνοικίας·

Κοινοβούλιο (Τμήμα Ι)

14.   έχει επίγνωση των αβεβαιοτήτων όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2005, όπως η σημερινή έλλειψη συμφωνίας σχετικά με το Καθεστώς των Βουλευτών, το πραγματικό αποτέλεσμα των προσλήψεων στο πλαίσιο της διεύρυνσης το 2004 και οι εξελίξεις διαφόρων σχεδίων περί ακινήτων· επιφυλάσσεται, επομένως, να λάβει θέση στο παρόν στάδιο σχετικά με το αυτοεπιβληθέν όριο του 20% των δαπανών στην κατηγορία 5·

15.   αναμένει τα αποτελέσματα της μελέτης για τις EMAS και καλεί τα αρμόδια όργανά του να διερευνήσουν τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή στην πράξη η ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στην πολιτική του περί αναθέσεως συμβάσεων προμηθειών, έχοντας ταυτόχρονα υπόψη τα διδάγματα από την εμεπρία άλλων οργανισμών, πόλεων και τοπικών αρχών·

16.   εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με το καθεστώς των Βουλευτών και διατυπώνει την ελπίδα ότι είναι δυνατό να σημειωθεί πρόοδος επί του θέματος κατά τη διάρκεια του 2004·

17.   εκφράζει τη διαρκή υποστήριξή του υπέρ της έγκρισης καθεστώτος των βοηθών των βουλευτών·

18.   παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και θεωρεί ότι, κατ'αρχήν, η συγκεκριμένη δαπάνη θα πρέπει να παραμείνει εκτός του αυτοεπιβληθέντος ανώτατου ορίου του 20% για την κατηγορία 5 δεδομένου ότι δεν πρόκειται διοικητική δαπάνη του Οργάνου· είναι ωστόσο διατεθειμένο να εξετάσει τη δυαντότητα χρηματοδότησης αυτής της δαπάνης χωρίς να υπερβεί το ανώτατο όριο του 20%, δεδομένων των περιορισμών που υφίστανται όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2005·

19.   αναμένει από την Συντονιστική Επιτροπή του Προεδρείου του για τη Διεύρυνση τις ενημερωμένες ρεαλιστικές εκτιμήσεις των αναγκών της διεύρυνσης που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί· εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από τα νέα κράτη μέλη και τις δυσκολίες που συναντώνται ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσλήψεις υπαλλήλων του γλωσσικού τομέα από ορισμένα νέα κράτη μέλη, οι οποίες δημιουργούν αβεβαιότητες σχετικά με το ποσοστό πλήρωσης νέων θέσεων το 2004· θεωρεί, επομένως, ότι απόφαση σχετικά με τη διάθεση πιστώσεων για πρόσθετο προσωπικό στο πλαίσιο της διεύρυνσης μπορεί να ληφθεί μόνο κατά την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2005·

20.   θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός των σχεδίων περί ακινήτων προκειμένου να καθοριστεί το επίπεδο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2005 εν όψει της πιθανής καταβολής των κεφαλαίων που απαιτούνται για την άσκηση της πολιτικής περί ακινήτων·

21.   είναι αποφασισμένο, ως κινητήρια δύναμη που προωθεί τη δημιουργία κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΠΟΕ, να εξασφαλίσει τη διάθεση επαρκών πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την κατάλληλη συμμετοχή, με τις αναγκαίες υποδομές, των αντιπροσωπειών του σε όλες τις συνεδριάσεις της συνέλευσης αυτής καθώς και σε αυτές που θα οδηγήσουν στη συγκρότησή της·

Επικουρία των βουλευτών

22.   ζητεί από το Προεδρείο να αξιολογήσει το πιλοτικό σχέδιο για τους προϋπολογισμούς εμπειρογνωμόνων των ενδιαφερομένων επιτροπών· θεωρεί, υπό το φως των αποτελεσμάτων του πιλοτικού σχεδίου, ότι το Προεδρείο θα πρέπει να εξετάσει τη θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων για την πιθανή μελλοντική διάθεση προϋπολογισμών για έρευνα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές·

23.   ζητεί από τον Γενικό του Γραμματέα να υποβάλει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2004 έκθεση σχετικά με όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης "Ανεβάζοντας τον πήχυ'·

Πολυγλωσσία

24.   αναμένει από το Προεδρείο του τον Κώδικα Συμπεριφοράς για την Πολυγλωσσία· υπογραμμίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας στο Κοινοβούλιο των 21 γλωσσών, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας για τους βουλευτές του, ενώ συγχρόνως θα υπάρχει αντιστοίχιση κόστους-ωφελειών του γλωσσικού καθεστώτος·

25.   υπενθυμίζει την επιθυμία του να καταστήσει πιο ορατή, μέσα στην όλη εικόνα του Κοινοβουλίου, την ποικιλομορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τη διεύρυνση· αναμένει να τύχουν ταχέως συγκεκριμένης εφαρμογής τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας για την ορατότητα της πολυγλωσσίας προς όφελος των βουλευτών, των επισκεπτών και των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης·

Πολιτική πληροφόρησης και νέες τεχνολογίες

26.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τη διάδοση των πληροφοριών η δημοσίευση στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης συνεδριάσεων της ολομέλειας μέσω Διαδικτύου· θεωρεί ότι η ιστοσελίδα "Europarl" του Κοινοβουλίου είναι αποφασιστικής σημασίας για την προσέγγιση του Κοινοβουλίου στους ψηφοφόρους·

27.   ενθαρρύνει τα κοινοβουλευτικά του όργανα και τη Διοίκησή του να χρησιμοποιούν περισσότερο τη βιντεοσύσκεψη εφόσον απαιτείται· επισημαίνει ότι η ασύρματη πρόσβαση μέσω υπολογιστή εφαρμόζεται ήδη σε πολλά εθνικά κοινοβούλια· υπογραμμίζει ότι η προσφορά δυνατοτήτων πρόσβασης από απόσταση στο δίκτυο του Κοινοβουλίου τόσο για τους βουλευτές όσο και για το προσωπικό θα αύξανε την αποδοτικότητα και την πρόσβαση·

Πολιτική για το προσωπικό

28.   ζητεί από το Γενικό Γραμματέα του να υποβάλει, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2004, έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του νέου Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης στην πολιτική αξιολόγησης και προαγωγών του προσωπικού του Κοινοβουλίου, καθώς και αξιολόγηση της πολιτικής για την κινητικότητα·

Ασφάλεια

29.   σημειώνει τις προτάσεις του Προεδρείου του σχετικά με τη στρατηγική για την ασφάλεια· τονίζει την ανάγκη ορθής τοποθέτησης και διαχείρισης των διαθεσίμων ανθρωπίνων και υλικών πόρων για την ενίσχυση της ασφάλειας·

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

30.   τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί εκ νέου κατά πόσο τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων παρέχουν ικανοποιητική υπηρεσία στον αυξημένο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ύψος των δαπανών·

Συμβούλιο (Τμήμα ΙΙ)

31.   ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής της κατάστασης προβλέψεών του στο πλαίσιο του ΠΣΠ αντί κατά την πρώτη ανάγνωση, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια· συνεχίζει να παρακολουθεί τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό του Συμβουλίου, τηρώντας παράλληλα τη συμφωνία κυρίων για τις διοικητικές δαπάνες·

Δικαστήριο (Τμήμα IV)

32.   επισημαίνει ότι τα τελευταία δυο χρόνια το Δικαστήριο εμφανίζει μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης προσωπικού από ό,τι τα περισσότερα άλλα θεσμικά όργανα· υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο εξακολουθεί να εφαρμόζει πλήρη πολυγλωσσία·

Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα V)

33.   υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατένειμε την αύξηση του προσωπικού του στο πλαίσιο της διεύρυνσης στους προϋπολογισμούς του 2004 και του 2005·

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Τμήμα VΙ) και Επιτροπή των Περιφερειών (Τμήμα VII)

34.   καλεί τις δύο επιτροπές να επιδιώξουν τη δημοσιονομική πειθαρχία στις προβλέψεις τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αιτήματα για πρόσληψη προσωπικού και τα ακίνητα, και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους στις κοινές υπηρεσίες, προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως από τα νέα κοινά κτίρια· αναμένει ότι η μετακόμιση στο κτίριο Belliard και η εκκένωση των σημερινών κτιρίων θα λάβουν χώρα κατά τα προβλεφθέντα·

Διαμεσολαβητής (Τμήμα VIII Α)

35.   έχει επίγνωση ότι ο Διαμεσολαβητής πρέπει να μπορεί να διεκπεραιώνει καταγγελίες των πολιτών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Τμήμα VIII Β)

36.   χαιρετίζει τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και του αναπληρωτή του· αναμένει ότι οι πιστώσεις για τον ΕΕΠΔ θα περιληφθούν στο ΠΣΠ για το 2005·

o
o   o

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 53 της 23.2.2004.
(3) ΕΕ C 286 της 28.11.2003, σ. 1.
(4) Συμπεριλαμβανομένου του καθαρού αποτελέσματος των συνεισφορών του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό σύστημα (175 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις τιμές του 2005).


Συμμετοχή και ενημέρωση των νέων
PDF 406kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο: Σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο λευκό βιβλίο "Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία" - Προτεινόμενοι κοινοί στόχοι για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων σε απάντηση στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με ένα πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (COM(2003) 184 - C5-0404/2003 - 2003/2127(INI))
P5_TA(2004)0119A5-0081/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο (COM(2003) 184 - C5-0404/2003),

-   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1031/2000/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2000, για τη θέσπιση του προγράμματος κοινοτικής δράσης "Νεολαία"(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Νεότητας και Πολιτισμού της 14ης Φεβρουαρίου 2002, όπου το λευκό βιβλίο αναγνωρίζεται ως αφετηρία για την καθιέρωση ενός πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαΐου 2002 επί του λευκού βιβλίου της Επιτροπής "Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία"(2),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας(3),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων(4),

–   έχοντας υπόψη το λευκό βιβλίο της Επιτροπής υπό τον τίτλο "Μια νέα πνοή για την Ευρωπαϊκή νεολαία" (COM (2001) 681) που κατατέθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2001 και προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 149 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 47 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών (A5-0081/2004),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από τη διατύπωση των κοινών στόχων προηγήθηκε μια μοναδική μέχρι σήμερα διαδικασία διαβουλεύσεων, στην οποία συμμετείχαν νέοι, οργανώσεις νεολαίας, ερευνητές για θέματα νέων και οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι συνομιλητές κατ' αυτή τη διαδικασία διαβουλεύσεων και ότι δεν θα πρέπει να αποκλείονται οι μη οργανωμένοι νέοι και ιδιαίτερα οι μειονεκτούσες ομάδες νέων,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού για την επίτευξη των κοινών στόχων συμμετοχής και ενημέρωσης,

Δ  . εκτιμώντας το γεγονός ότι οι νέοι δραστηριοποιούνται όλο και λιγότερο στο πλαίσιο υφισταμένων οργανωτικών δομών, θα πρέπει να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε αυξανόμενο βαθμό στο πλαίσιο της εθελοντικής υπηρεσίας, των υφισταμένων οργανωτικών δομών όπως κόμματα και συνδικάτα καθώς και άλλων κοινωνικών κινημάτων και οργανώσεων και να συμμετέχουν κατά τρόπο απλούστερο, ταχύτερο και ευκολότερο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του δημόσιου βίου,

Ε  . εκτιμώντας τη θετική συνεισφορά της εθελοντικής υπηρεσίας στην ανάπτυξη μιας ενεργού κοινωνίας,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποστηριχθεί η συμμετοχή των νέων στις πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Γενικές παρατηρήσεις

1.   χαιρετίζει τους κοινούς στόχους συμμετοχής και ενημέρωσης που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή και συμβάλλουν σημαντικά στην καθιέρωση ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της νεολαίας·

2.   χαιρετίζει την έγκριση αυτών των στόχων από το Συμβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2003, που αποτελεί σημαντική πρόοδο για τον πολιτικό διάλογο σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας·

3.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το περιεχόμενο του ανωτέρω ψηφίσματος δεν αντικατοπτρίζει καθ" ολοκληρίαν τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής·

Διαδικαστικά θέματα και γενικές προτάσεις-πλαίσιο
Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού

4.   θεωρεί την ανοικτή μέθοδο συντονισμού που προτάθηκε από την Επιτροπή ως μια κατάλληλη δυνατότητα για τη βελτίωση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πολιτική στον τομέα της νεολαίας και ζητεί τη σύναψη ανάλογης διοργανικής συμφωνίας, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2003 σχετικά με την εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου συντονισμού(5)·

Εφαρμογή των στόχων

5.   ζητεί την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των γραμμών δράσης για την επίτευξη των προταθέντων στόχων, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας στα σημερινά κράτη μέλη και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες·

6.   χαιρετίζει το γεγονός ότι τα προταθέντα μέτρα θα εφαρμοστούν αποκεντρωμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου· θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι η πραγματοποίηση των κοινών στόχων θα είναι ορατή·

7.   καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να διατυπώσουν συγκεκριμένες μορφές τακτικής ανταλλαγής εμπειριών και να ορίσουν κριτήρια αξιολόγησης που θα επιτρέπουν την αντικειμενική σύγκριση, λαμβανομένων υπόψη των ετερογενών δομών στα διάφορα κράτη, και να διαθέσουν τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους για αυτή τη συνεργασία·

8.   επιβεβαιώνει το αίτημα ότι, τόσο στον ορισμό του πλαισίου της πολιτικής στον τομέα της νεολαίας όσο και στην εφαρμογή της γραμμής δράσεως, πρέπει να αποτρέπονται οι δυσμενείς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

9.   τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και ότι είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι προβληματικοί για τις γυναίκες τομείς και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη των σχετικών προβλημάτων·

10.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης(6), στο άρθρο ΙΙΙ-182 υπάρχει ρητή αναφορά για τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, το δε άρθρο ΙΙΙ-223 προβλέπει τη δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια·

11.   είναι πεπεισμένο ότι οι οδηγίες που ανακοινώθηκαν στο λευκό βιβλίο θα πρέπει να αναπτυχθούν αμελλητί και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να αναπτύξουν συγκεκριμένους μηχανισμούς και τις διαρθρωτικές προϋποθέσεις έτσι ώστε να λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη τα συμφέροντα των νέων σε άλλες κοινοτικές πολιτικές·

Συμμετοχή

12.   επιβεβαιώνει την αρχή των διαβουλεύσεων με τις διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, την οποία εφήρμοσε η Επιτροπή· η αρχή αυτή είναι σκόπιμο να ενταχθεί ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη του ανοιχτού συντονισμού στον τομέα της νεολαίας· ζητεί να γίνονται παρόμοιες διαβουλεύσεις και με τα εθνικά συμβούλια νεολαίας·

13.   καλεί τα κράτη μέλη να εντοπίσουν τις δυνατότητες συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων με βάση την αρχή "από κάτω προς τα πάνω" σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να βρουν αποτελεσματικούς τρόπους για την ακρόαση των νέων ανθρώπων και να κάνουν ορατά τα αποτελέσματα μιας τέτοιας συμμετοχής τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους ίδιους τους νέους·

14.   εκφράζει την πεποίθησή του ότι είναι αναγκαία σε μεγάλο βαθμό η συνεργασία των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής για τους νέους προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων·

15.   προτείνει στα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να ενισχύσουν ή/και να δημιουργήσουν το πλαίσιο και τις δομές σε τοπικό επίπεδο (ομάδες νέων της πόλης, εθνικά και περιφερειακά συμβούλια νέων) που καθιστούν δυνατό το συντονισμό της εργασίας και της πολιτικής για τους νέους με άμεση συμμετοχή των νέων·

16.   επισημαίνει ότι οι υπάρχουσες οργανώσεις και δίκτυα νεολαίας στον τομέα των εργασιών νεολαίας πρέπει να αναγνωριστούν και να ενισχυθούν ως βάση για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών και τη θεσμοθέτηση ενός σταθερού διαλόγου·

17.   εκφράζει την πεποίθηση ότι η ιδία ευθύνη των νέων και οι μηχανισμοί βέλτιστης πρακτικής συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των εργασιών νεολαίας·

18.   καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν κατά την εφαρμογή των γραμμών δράσης για την επίτευξη των προταθέντων στόχων ώστε να πραγματοποιηθεί η συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων νέων σε εθνικό επίπεδο επί τη βάσει της αρχής της ισότητας·

19.   χαιρετίζει και υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής να προωθήσει την κοινωνική δραστηριοποίηση των νέων και ένα ευρύ φάσμα νεολαιΐστικων πρωτοβουλιών και καλεί ταυτοχρόνως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν επίσης τη συμμετοχή των νέων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004·

20.   υποστηρίζει τη χρήση καινοτόμων μεθόδων στην επίσημη, την άτυπη και την ανεπίσημη εκπαίδευση και την ενίσχυση των οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό·

21.   ζητεί τη διασύνδεση των πρωτοβουλιών σχετικά με την ανοικτή και διεξαγόμενη στο πλαίσιο ιδιωτικών ενώσεων εργασία για τους νέους με τα σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής·

Ενημέρωση

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι κατά την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη των δικτύων ενημέρωσης της νεολαίας (π.χ. κέντρων πληροφόρησης νεολαίας) θα αναπτυχθούν μέτρα και μέσα, σε συνεργασία με οργανώσεις της νεολαίας και εκπροσώπους ομάδων της νεολαίας, τα οποία θα επιτρέψουν στους νέους να βρίσκουν ενημέρωση υψηλών προδιαγραφών, στον τόπο τους και με προσωπική επαφή, η οποία θα είναι επικεντρωμένη σε θέματα που αφορούν τη νεολαία·

23.   ζητεί να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα ενημερωτικά δίκτυα της Επιτροπής και να υπάρχει στα εν λόγω δίκτυα μεγαλύτερη προσφορά άμεσης κατάρτισης και ενημέρωσης για όσους παρέχουν πολιτική αγωγή σε νέους ανθρώπους·

24.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους νέους να γίνουν οι ίδιοι μεταδότες πληροφοριών που αφορούν τη νεολαία και τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμφωνηθούν ποσοτικά και ποιοτικά σημεία αναφοράς (συγκριτικά αξιολογικά κριτήρια) για τη σύγκριση της συμμετοχής νέων ανθρώπων στην πληροφόρηση σχετικά με θέματα νεολαίας·

25.   επισημαίνει ότι η νεολαία πρέπει να χαρακτηρισθεί ειδική ομάδα στόχου κατά την άσκηση και εφαρμογή της πολιτικής πληροφόρησης στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινωνικών δρωμένων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, γεγονός πολύ σημαντικό για τη σχεδιασθείσα εκστρατεία ενημέρωσης για το έτος 2004 σχετικά με τη διεύρυνση και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί στο σημείο αυτό τη χρησιμοποίηση ενοποιητικής γλώσσας στο πλαίσιο δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται σε ενημερωτικές εκστρατείες·

26.   εκφράζει την πεποίθηση ότι σε αυτό το πλαίσιο οι νέοι πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε κατανοητή, φιλική προς το χρήστη ενημέρωση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδέες και στις ανάγκες των νέων ανθρώπων·

Περαιτέρω προοπτικές για την πολιτική στον τομέα της νεολαίας
Το μέλλον του προγράμματος δράσης Νεολαία

27.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα αυτόνομο πρόγραμμα συνέχισης του προγράμματος δράσης Νεολαία, το οποίο θα έχει την αναγκαία χρηματοδότηση για να ανταπεξέλθει στις αυξανόμενες απαιτήσεις της πολιτικής στον τομέα της νεολαίας·

28.   προτείνει, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μελλοντικών προγραμμάτων δράσεων στον τομέα της νεολαίας να συμπεριληφθεί ως ομάδα στόχου ένα κατά το δυνατόν ευρύτερο στρώμα νέων ανθρώπων από διάφορες χώρες, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των περιοχών της Ευρώπης, με ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές·

29.   επίσης προτείνει την υποστήριξη διασυνοριακών περιφερειακών ομάδων, όπου οι νέοι θα συζητούν θέματα υπερπεριφερειακού ενδιαφέροντος και θα έχουν τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο εντατικής διεθνούς συνεργασίας, όπως π.χ. η διασφάλιση της ειρήνης, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.·

30.   προτείνει να χρησιμοποιηθεί το σύνθημα "υπέρβαση των αποκλεισμών" ως βάση για τον ορισμό του μελλοντικού θεματικού πλαισίου όσον αφορά τα έργα στον τομέα της νεολαίας· ευνοούνται τα ακόλουθα σύνθετα θεματικά πεδία: κοινωνική ένταξη, ξενοφοβία, διαπολιτισμική μάθηση, περιβάλλον, η τέχνη ως γέφυρα επικοινωνίας, αθλητισμός και παγκοσμιοποίηση·

31.   υπογραμμίζει ότι το μελλοντικό πρόγραμμα για τη νεολαία πρέπει να προωθήσει την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο· επισημαίνει ότι για το λόγο αυτό το πρόγραμμα πρέπει να διαθέσει στους νέους ελευθερία κινήσεων στο βαθμό που οι ίδιοι οι νέοι θα πρέπει να καθορίζουν σε ποια πολιτικά και κοινωνικά θέματα επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινά σχέδια· φρονεί, εξάλλου, ότι οι οργανώσεις της νεολαίας και οι φορείς των σχεδίων θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προβαίνουν σε τακτικές διαβουλεύσεις κατά τον καθορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων·

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Νέων ως μόνιμος θεσμός

32.   θεωρεί σκόπιμη μια προσεκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Νέων 2003 και καλεί την Επιτροπή να αναπροσαρμόσει την εν λόγω πρωτοβουλία υπό το φως της ανωτέρω αξιολόγησης και να εξετάσει μήπως μπορεί αυτή να καθιερωθεί ως διαρκής θεσμός που θα αποτελεί σταθερό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της νεολαίας· προτείνει τον προγραμματισμό μιας εισαγωγικής ημέρας με τίτλο "Η βουλή των νέων" που θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ενεργά τις δημοκρατικές διαδικασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

o
o   o

33.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό ένταξη χωρών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.

(1) ΕΕ L 117 της 18.5.2000, σ. 1.
(2) ΕΕ C 180 E της 31.7.2003, σ. 145.
(3) ΕΕ C 168 της 13.7.2002, σ. 2.
(4) ΕΕ C 295 της 5.12.2003, σ. 6.
(5) P5 TA(2003)0268.
(6) ΕΕ C 169 της 18.7.2003, σ. 1.


Πρόσβαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πολιτών στον πολιτισμό
PDF 306kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ρόλο των σχολείων και της σχολικής εκπαίδευσης για τη μεγιστοποίηση της πρόσβασης του κοινού στον πολιτισμό (2002/2268(INI))
P5_TA(2004)0120A5-0080/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ειδικότερα τα άρθρα 149, 150 και 151,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1999, για τη συμπερίληψη της Ιστορίας στην πολιτιστική δράση της Κοινότητας(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

-   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του προγράμματος "Πολιτισμός 2000"(2),

-   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δευτέρου σταδίου του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της εκπαίδευσης "Σωκράτης"(3),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2001 για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση(4),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2002 για τους συγκεκριμένους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης(5),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την τρίτη έκθεση της Επιτροπής για την ιθαγένεια της Ένωσης(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2004, στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας: μεταρρυθμίσεις για τη διευρυμένη Ένωση" (COM(2004) 29),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού (A5-0080/2004),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας του Μαρτίου του 2000 έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον νέο στρατηγικό στόχο να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο έως το 2010,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίασή του με θέμα την εκπαίδευση, στις 12 Φεβρουαρίου 2001, το Συμβούλιο προσδιόρισε τους ακόλουθους τρεις στρατηγικούς στόχους για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στη Λισσαβώνα:

   βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
   διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·
   άνοιγμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Παιδείας ενέκρινε τον Μάιο του 2003 πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς με σκοπό την υλοποίηση των στόχων αυτών,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με θέμα "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010" (COM(2003) 685), επισήμανε ότι υπάρχει έλλειψη επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους στα κράτη μέλη όσον αφορά την εκπαίδευση,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα έκθεσή της στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επισήμανε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να πραγματοποιήσουν αποτελεσματικότερες επενδύσεις - δηλαδή να καθορίσουν και να προωθήσουν τους τομείς οι οποίοι, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, αποδίδουν τα πιο αξιόλογα αποτελέσματα,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, και η προαγωγή των στοιχείων αυτών, καθώς και η ύπαρξη κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης και στην ανάπτυξη της ΕΕ,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν νέες προκλήσεις για τους διάφορους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και για τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων κρατών μελών, μεταξύ άλλων και για την προώθηση της ευαισθητοποίησης απέναντι στον πολιτισμό και στην ιστορία των λοιπών κρατών μελών, χωρίς να παραβλέπεται η σημασία του εθνικού πολιτισμού,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρομέτρου το 2000(7), η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ δεν πιστεύει στην ύπαρξη μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας,

Θ  . εκτιμώντας ότι το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό πρέπει να αφυπνισθεί από την παιδική ηλικία και ότι στον τομέα αυτό, εκτός από τον οικογενειακό πυρήνα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα σχολεία, αλλά επίσης τα νηπιαγωγεία και τα άλλα ιδρύματα,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχολεία, ιδιαίτερα δε αυτά των αστικών περιοχών, έχουν σήμερα πολλούς μαθητές οι οποίοι δεν προέρχονται - είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους - από τη χώρα στα σχολεία της οποίας φοιτούν· ότι τα σχολεία, ως εκ τούτου, ασκούν σημαντικό έργο κοινωνικής ένταξης και στον πολιτιστικό τομέα· ότι η κατάσταση αυτή προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία πολιτιστικών ανταλλαγών και διαπολιτιστικής γνωριμίας,

ΙΑ  . θεωρώντας ότι το σχολείο μπορεί επίσης να αφυπνίσει το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό μέσω ιδιαίτερων επαφών, για παράδειγμα μέσω της διοργάνωσης και της συμμετοχής σε διαγωνισμούς ζωγραφικής, φωτογραφίας και κινηματογράφου, μέσω συναντήσεων με καλλιτέχνες, επισκέψεων σε πολιτιστικά ιδρύματα ή πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πέριξ, καθώς και μέσω σχολικών ταξιδιών στο εξωτερικό και μαθητικών ανταλλαγών,

ΙΒ  . εκτιμώντας ότι η διδασκαλία γλωσσών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη γνωριμία με τους άλλους πολιτισμούς, δεδομένου ότι η επαφή με άλλες γλώσσες συνιστά πάντα επαφή με άλλους πολιτιστικούς, λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κόσμους, κ.λπ.,

1.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνον 17 % των 15χρονων μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τις βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες – ανάγνωση, γραφή, αριθμητική – σε επίπεδο αντίστοιχο του μέσου όρου που ορίζει ο ΟΟΣΑ·

2.   καλεί τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα αυτά που επενδύουν στην εκπαίδευση ποσοστό του ΑΕΠ τους κατώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της εκπαίδευσης·

3.   επισημαίνει ότι η σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη θα πρέπει να δίδει μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· σημειώνει, επιπλέον, ότι η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα σχολικά μαθήματα και όχι μόνο σε εκείνα που έχουν άμεση σχέση με το θέμα αυτό, όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, η γεωγραφία, η οικονομία, η λογοτεχνία και η τέχνη·

4.   υπενθυμίζει ότι οι γλώσσες αποτελούν την έκφραση του πλούτου και της ποικιλομορφίας των πολιτισμών και επαναβεβαιώνει τη στήριξή του προς το στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να μαθαίνει δύο ξένες γλώσσες·

5.   ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι στους σπουδαστές από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ παρέχονται βασικές γνώσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

6.   φρονεί ότι τα σχέδια που προάγουν τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σχολείο πρέπει να χρηματοδοτούνται όχι μόνον από πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ αλλά και από άλλα συναφή προγράμματα·

7.   φρονεί ότι, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ιστορίας, είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η τάση απόδοσης μεγαλύτερης έμφασης στον 20ό αιώνα, εις βάρος προηγούμενων σταδίων του πολιτισμού, που αποτελούν θεμέλιο της ευρωπαϊκής κουλτούρας, λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, τέχνης και μουσικής·

8.   επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο των κρατών μελών της ΕΕ, είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και το αντίστροφο·

9.   ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη όπως, στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, προωθούνται τα σχέδια σχετικά με τους κύριους άξονες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως οι κοινές αρχές του δικαίου, η ιστορία των θεσμών και της εκπαίδευσης, οι κανόνες συνύπαρξης, οι κοινωνικές και ανθρωπολογικές πρακτικές και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις·

10.   φρονεί ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης μπορούν να καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση απέναντι στον πολιτισμό και στον τρόπο ζωής όλων των λαών της Ευρώπης καθώς και τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες·

11.   υπογραμμίζει τη συμβολή στον σεβασμό και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας εντός των διαφόρων κρατών μελών·

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη εκπαίδευσης των νέων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δομών που χρηματοδοτούνται από τις αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα·

13.   σημειώνει ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Νεολαία" ενθαρρύνει ήδη την ευαισθητοποίηση έναντι των κοινών ευρωπαϊκών αξιών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός αισθήματος ευρωπαϊκής ιθαγένειας, και συνιστά την επέκταση του εν λόγω προγράμματος προς όφελος τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων·

14.   σημειώνει ότι η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί βασική προϋπόθεση της διαδικασίας ολοκλήρωσης και ισχυρό μέσο για την παγίωση του αισθήματος ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

15.   συνιστά να αποτελεί η γνώση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς αναπόσπαστο μέρος του σχολικού προγράμματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

16.   ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει κείμενο σχετικά με την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού (τέχνη, διανόηση, επιστήμες, κ.λπ.) το οποίο, μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο, θα μπορούσε να αποτελέσει, στο πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, κοινό μάθημα στα εκπαιδευτικά προγράμματα των κρατών μελών·

17.   υπογραμμίζει ότι υπάρχουν, στο πλαίσιο του σχολείου και της σχολικής εκπαίδευσης, πολυάριθμες δυνατότητες ενθάρρυνσης των διαπολιτιστικών και διαθρησκευτικών ανταλλαγών μεταξύ των μαθητών, οι οποίες εκτείνονται και πέραν των ευρωπαϊκών πολιτιστικών συνόρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην γνωριμία των πολιτισμών, για παράδειγμα προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να μιλήσουν για τη χώρα από την οποία προέρχονται ή αυτήν από την οποία προέρχονται οι γονείς τους, να παρουσιάσουν τα ήθη και τα έθιμά τους και να μοιραστούν την εμπειρία τους ως αλλοδαποί που ευρίσκονται σε ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον·

18.   υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των δυναμικών κρατικών πολιτικών για τη διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς· ζητεί επίσης από τις αναγνωρισμένες στην Ευρώπη ενώσεις να εντείνουν την στράτευσή τους για την προστασία της ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς και για την εκπαίδευση σε αυτήν·

19.   σημειώνει ότι η δράση της Επιτροπής "Netd@ys Europe" συνδέει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο με τα σχολεία· σημειώνει σχετικά ότι χρήσιμο θα ήταν αυτός ο τύπος προγραμμάτων να επεκταθεί και να προαχθεί η συνεργασία, για παράδειγμα, μέσω του σχολικού κινηματογράφου, της παρουσίασης των επαγγελμάτων του κλάδου των μέσων ενημέρωσης και της πρόσκλησης σκηνοθετών στα σχολεία· προτείνει, επιπλέον, το πρόγραμμα MEDIA Plus να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και στο ενδιαφέρον τους για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο· επισημαίνει ότι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο παίδων θα ήταν ένα αποτελεσματικό μέτρο για την προώθηση και διάδοση ευρωπαϊκών ταινιών υψηλής ποιότητας·

20.   καλεί τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τη μύηση στις τέχνες του θεάματος στο σχολείο με μια ευρωπαϊκή προοπτική μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών·

21.   ζητεί με έμφαση τη βελτίωση της ποιότητας και την διευκόλυνση της πρόσβασης στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες των μουσείων, θεάτρων, βιβλιοθηκών και άλλων πολιτιστικών δομών· καλεί τα σχολεία να ανοιχθούν προς αυτά τα πολιτιστικά ιδρύματα και να επιζητήσουν επαφές και ανταλλαγές που δεν μπορεί παρά να ωφελήσουν τα δύο μέρη·

22.   τονίζει ότι η συμμετοχή των παιδιών σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη των δημιουργικών δεξιοτήτων τους, και ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών είναι επωφελής για τη μελλοντική προσωπική και επαγγελματική ζωή τους· υπογραμμίζει σχετικά τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του σχολείου και του οικογενειακού πυρήνα, που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα αυτό·

23.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα στην ΕΕ ότι η επιτυχία των ατόμων στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ζωή εξαρτάται από την εκπόνηση σχολικών προγραμμάτων που αποδίδουν ίση αξία στα ακαδημαϊκά προσόντα και στις δημιουργικές ικανότητες·

24.   ενθαρρύνει τα σχολεία, τις οικογένειες, τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους πολιτιστικούς φορείς να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της πολιτιστικής εκπαίδευσης· καλεί τα σχολεία να εκμεταλλευθούν περισσότερο τα οφέλη από την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς των μαθητών τους, στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκπαίδευσης·

25.   υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής μαθητών, των σχολικών ταξιδίων σε άλλες χώρες και των μαθημάτων γλωσσών για τη γνωριμία και τη βίωση των ευρωπαϊκών και εξωευρωπαϊκών πολιτισμών· ζητεί, συνεπώς, από τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσουν περισσότερο μέτρα αυτού του τύπου·

26.   εκτιμά ότι η μουσική, οι καλές τέχνες και το θέατρο αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας των επιμέρους κρατών μελών καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους κλάδους αυτούς στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 324 της 12.11.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 63 της 10.3.2000, σ. 1.
(3) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 1.
(4) ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 44.
(5) ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 196.
(6) ΕΕ C 272 E της 13.11.2003, σ. 446.
(7) Έρευνα Ευρωβαρομέτρου αριθ. κατ. NC-31-00-910-EN-C "How Europeans See Themselves".


Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας
PDF 437kWORD 116k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνοδευόμενο από πρόταση για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας 2003/2230(INI))
P5_TA(2004)0121A5-0053/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 1997,

–   έχοντας υπόψη την κοινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία, η περίοδος εφαρμογής της οποίας παρετάθη μέχρι τις 24 Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής ανά χώρα που συνέταξε η Επιτροπή, καθώς και το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα TACIS για τη Ρωσία,

-   έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της διεθνούς αποστολής εκλογικών παρατηρητών για τις εκλογές για την κρατική Δούμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Δεκεμβρίου 2003,

-   λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες ενέργειες των ρωσικών δικαστικών αρχών στην υπόθεση Γιούκος και κατά του Ιδρύματος Σόρος (Open Society Institute),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών στις 12 Δεκεμβρίου 2003, και ιδίως το αίτημα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάξουν έκθεση αξιολόγησης όλων των πλευρών της σχέσης της Ένωσης με τη Ρωσία,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές σχέσεις" (COM(2003) 104) και το από 20 Νοεμβρίου 2003 ψήφισμά του για το ίδιο θέμα(1),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 20ής Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη 12η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 6ης Νοεμβρίου 2003, στη Ρώμη(2),

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για την εφαρμογή της κοινής στρατηγικής, τη Βόρεια Διάσταση, το Καλίνινγκραντ, την Τσετσενία, την Ουκρανία και τον Νότιο Καύκασο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υποβλήθηκε από τον Bastiaan Belder εξ ονόματος της ομάδας ΕΔΔ για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (B5-0438/2003),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 49, παράγραφος 3, και 104 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0053/2004),

Α  . εκτιμώντας ότι η Ρωσία, λόγω του μεγέθους, των πόρων και της πολιτικής της διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη και ότι η ΕΕ ακολουθεί πολιτική εποικοδομητικής δέσμευσης έναντι της Ρωσίας,

Β  . εκτιμώντας ότι η σημασία της Ρωσίας, ως χώρας αμέσως γειτνιάζουσας με την ΕΕ, θα αυξηθεί περαιτέρω λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ και με δεδομένα τα αποτελέσματα των εκλογών για την κρατική Δούμα, η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Δούμας θα καταστεί ακόμη επιτακτικότερη,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κοινά συμφέροντα στον τομέα του εμπορίου και της οικονομικής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ρωσίας, καθώς και η σημαντικότερη εισαγωγική της πηγή· ότι η ΕΕ προσβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της από τη Ρωσία και επιθυμεί να αναπτύξει τις εισαγωγές της υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταφορές τηρούν τις απαιτήσεις για τη διεθνή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και ότι, συνολικά, τα κριτήρια αυτά προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις στη Ρωσία, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον οικονομικό εκσυγχρονισμό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινά συμφέροντα πρέπει να συνδέονται με κοινές αξίες βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί μια πραγματική και ισόρροπη εταιρική σχέση,

Δ  . εκτιμώντας ότι η επιτυχής και διευρυνόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας είναι προς το συμφέρον της ΕΕ, ιδίως διότι θα παράσχει στη Ρωσία περαιτέρω πόρους για το χειρισμό πολλών σημαντικών θεμάτων, όπως είναι η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η βελτίωση της δημόσιας υγείας και η λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων κατά της εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, όπως του ιού του AIDS και της φυματίωσης, και υπέρ της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος όγκος ραδιενεργών αποβλήτων αποθηκεύεται υπό άκρως ανησυχητικές συνθήκες στη χερσόνησο Κόλα πλησίον των συνόρων με την Ευρωπαϊκή Ένωση· ότι ανησυχία δημιουργούν επίσης τα σχέδια πολυετούς συνέχισης της λειτουργίας πυρηνικών σταθμών πρώτης γενεάς οι οποίοι δεν πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας· ότι, την ίδια στιγμή, η ΕΕ και η Ρωσία φιλοδοξούν να διασυνδέσουν τα ηλεκτρικά τους δίκτυα έως το 2007,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση στη διαβίβαση προς κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Δούμα εμποδίζει την εν λόγω συνθήκη να τεθεί σε ισχύ και έτσι εξασθενίζει το διεθνές πολυμερές πλαίσιο,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου ναρκωτικών και της σωματεμπορίας, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη ρωσική κοινωνία, αποτελεί εμπόδιο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καθιστά αναγκαίο τον αποτελεσματικό έλεγχο στα σύνορα,

Η  . εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ρωσία μπορούν να συμβάλουν σε μεγαλύτερη κοινή ασφάλεια στην Ευρώπη, στο πλαίσιο εντατικότερου διαλόγου και συνεργασίας όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων, τα θέματα που προκύπτουν από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τα προβλήματα ασφαλείας που συνδέονται με τη διεθνή εγκληματικότητα, τις στρατηγικές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και τις ενδεχόμενες λύσεις των συγκρούσεων στις εστίες ταραχών στην Ανατολική Ευρώπη,

Θ  . εκτιμώντας ότι οι διαρκείς μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τσετσενία και η συνεχιζόμενη απουσία αξιόπιστων διαδικασιών ειρήνευσης και συμφιλίωσης διαιωνίζουν τα δεινά των κατοίκων της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για την επιστροφή των εκπατρισμένων· θεωρώντας ότι η Ρωσία πρέπει να διασφαλίζει την επιχειρησιακή ικανότητα των διεθνών οργανισμών στην περιοχή· εκτιμώντας ότι μετά την επίσκεψή τους στην Τσετσενία τον Μάιο του 2003, οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων προέβησαν στη λήψη του ασυνήθιστου μέτρου της δημοσίευσης δημόσιας δήλωσης, με την οποία συνιστούσαν στα κράτη να μην ενδώσουν στον πειρασμό της εγκατάλειψης των αξιών του πολιτισμένου κόσμου(3),

Ι  . εκτιμώντας ότι η σκιαγράφηση της σύγκρουσης ως καθαρής αναμέτρησης μεταξύ τρομοκρατών και δυνάμεων που προσπαθούν να αποκαταστήσουν την έννομη τάξη αποτελεί στρεβλωμένη εικόνα της, μολονότι οι τρομοκρατικές δραστηριότητες αποτελούν πραγματικότητα που φαίνεται να λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις· εκτιμώντας ότι οι ενέργειες των δυνάμεων ασφαλείας και των στρατιωτικών δυνάμεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν απευθείας αντιπαραγωγικές, δεδομένου ότι συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και απόγνωσης, υποθάλποντας κατ" αυτόν τον τρόπο την εκδικητική διάθεση των συγγενών των θυμάτων και διευκολύνοντας τη στρατολόγηση νέων επίδοξων δολοφόνων και ατόμων πρόθυμων ενδεχομένως να διαπράξουν επιθέσεις αυτοκτονίας,

ΙΑ  . εκτιμώντας ότι ο πόλεμος στην Τσετσενία έχει προκαλέσει κατά την τελευταία δεκαετία τον θάνατο περισσοτέρων των 200.000 ατόμων, επί αρχικού πληθυσμού ενός εκατομμυρίου Τσετσένων και δημιούργησε εκατοντάδες χιλιάδων πρόσφυγες, ενώ δεκάδες χιλιάδων τραυματίστηκαν, υπέστησαν βασανιστήρια ή έμειναν ανάπηροι· στα αποτελέσματα του πολέμου συγκαταλέγονται επίσης δεκάδες χιλιάδες νεκροί ρώσοι στρατιώτες,

ΙΒ  . θορυβημένο από τις περιπτώσεις ατόμων που προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τόσο αυτά όσο και τα μέλη των οικογενειών τους εξαφανίστηκαν ή δολοφονήθηκαν,

ΙΓ  . υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Τσετσενία και οι εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εκεί αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τσετσενία δεν αποτελεί απλώς "εσωτερική υπόθεση" της Ρωσίας, επειδή οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελούν πρόδηλους κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια, κάτι το οποίο γίνεται ήδη αισθητό σε ορισμένες γειτονικές χώρες,

ΙΕ  . εκτιμώντας ότι τα θεμέλια της πολιτικής της ΕΕ για τη Ρωσία, και ιδίως η Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (PCA), η κοινή στρατηγική και το πρόγραμμα TACIS ετέθησαν πριν από αρκετά χρόνια και ότι οι μηχανισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί πλήρως, αλλά θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στη στρατηγική για τους νέους γείτονες και την Ευρύτερη Ευρώπη,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας αναμένεται να περιλάβει και τα νέα κράτη μέλη, όπως κάθε άλλη διεθνής συμφωνία που συνάπτει η Ένωση, αλλά ότι η Ρωσία κατά τα φαινόμενα επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την επέκταση αυτή ως διαπραγματευτικό όπλο και προσπαθεί να θέσει νέες προϋποθέσεις προκειμένου να συναινέσει, γεγονός το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνει απαράδεκτο,

ΙΖ  . εκτιμώντας ότι δεν υφίστανται ακόμη επικυρωμένες ευρείες συμφωνίες μεταξύ, αφενός, της Ρωσίας και, αφετέρου, των υποψήφιων χωρών Εσθονίας και Λετονίας,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθιστά σαφές ότι η εταιρική σχέση βασίζεται στις κοινές αξίες του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ειδικά όπως ορίζονται στην τελική πράξη της διάσκεψης για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη του Ελσίνκι και στο Χάρτη των Παρισίων του ΟΑΣΕ για τη νέα Ευρώπη· εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην οποία η Ρωσία προσχώρησε μετά την υπογραφή της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και της συμφωνίας συνεργασίας, αποτελεί μια ακόμη σημαντική αναφορά σε κοινές αξίες,

ΙΘ  . εκτιμώντας ότι η επιδίωξη του εκδημοκρατισμού, ιδίως στον τομέα των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η προσήκουσα μεταχείριση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η προσήλωση σε βασικές αρχές όσον αφορά το κράτος δικαίου, όπως π.χ. η μη παρέμβαση των πολιτικών αρχών στις δικαστικές διαδικασίες, η ισότητα έναντι του νόμου και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, καθώς και η πιθανή ένταξη της Ρωσίας σε ευρύτερες πολιτικές, οικονομικές δομές και δομές ασφαλείας αποτελούν αλληλένδετες διαδικασίες,

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως μέλος του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ρωσία έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίζει τις οικουμενικές και ευρωπαϊκές αξίες και, όπως αναφερόταν στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (COM(2004) 106), η εκ μέρους της Ρωσίας προσχώρηση στις αξίες αυτές θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη φύση και την ποιότητα της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές προσπάθειες που κατατείνουν στο να αντιμετωπίζουν τα θέματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τομεακά ζητήματα που δεν συνδέονται πραγματικά με τη γενικότερη ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας,

ΚΒ  . εκτιμώντας ότι των εκλογών για την κρατική Δούμα ης Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 7 Δεκεμβρίου 2003 προηγήθηκε προεκλογική εκστρατεία που χαρακτηρίσθηκε από την εκτεταμένη χρήση διοικητικών πόρων και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση των φίλα προσκείμενων προς την κυβέρνηση κομμάτων· ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίθηκαν στα διεθνή πρότυπα και συνιστούν οπισθοδρόμηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού,

ΚΓ  . υπογραμμίζοντας ότι η ακολουθούμενη από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της πολιτική έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν κατέστη δυνατόν να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στον έλεγχο ή την παύση αυτής της διαδικασίας εξασθένισης του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας,

ΚΔ  . εκτιμώντας ότι η Ρωσία πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει τις "παγωμένες συγκρούσεις" στο Νότιο Καύκασο και να συνεισφέρει στη σταθερότητα των χωρών της περιοχής σεβόμενη απολύτως την κυριαρχία και την εδαφική τους ακεραιότητα,

ΚΕ  . φρονεί ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να τηρήσει η Ρωσική Ομοσπονδία τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στις 19 Νοεμβρίου 1999 κατά το Συμβούλιο Κορυφής της ΔΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα όσον αφορά το κλείσιμο των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Γεωργία και την Μολδαβία,

ΚΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν κατ' επανάληψη απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία παγκόσμιας τάξης πραγμάτων βασισμένης στο πολυμερές πλαίσιο και ότι πρέπει να προβλεφθούν κοινές προσπάθειες για να μεταρρυθμισθούν οι διεθνείς οργανισμοί και να γίνουν αποτελεσματικότεροι,

ΚΖ  . εκτιμώντας ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν διακηρύξει ως μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία κοινού οικονομικού χώρου, κοινού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, χώρου συνεργασίας στον τομέα της εξωτερικής ασφάλειας και χώρου έρευνας και παιδείας, στον οποίο θα περιλαμβάνονται και πολιτιστικά θέματα, και ότι, μέχρι στιγμής, λίγα είναι τα ερωτήματα που έλαβαν απάντηση όσον αφορά την πραγματική σημασία της έννοιας αυτής, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει την αποδοχή του κοινού τελωνειακού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Ρωσία και την υπογραφή πρωτοκόλλων για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ, ενώ εξακολουθεί να παραμένει ασαφής ο βαθμός στον οποίο πρέπει να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας με το πλαίσιο της πολιτικής της ευρύτερης Ευρώπης,

ΚΗ  . εκτιμώντας ότι η έλλειψη συντονισμού στις δηλώσεις που διατύπωσαν ηγέτες κρατών μελών κατέστησε υπερβολικά δύσκολες τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία όσον αφορά το καθεστώς διαμετακόμισης του Καλίνιγκραντ και ότι μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ -Ρωσίας έγιναν μεγαλόστομες δηλώσεις σχετικά με την Τσετσενία, οι οποίες βρίσκονταν σε άμεση αντίθεση με τις εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες θέσεις της ΕΕ· εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και υψηλά ιστάμενοι αντιπρόσωποι της ΕΕ έστειλαν αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την υπόθεση Γιούκος και ότι οι δηλώσεις στο τέλος της συνάντησης κορυφής που αφορούσαν την Υπόθεση Γιούκος υπογράμμιζαν και πάλι την ανάγκη διασφάλισης δίκαιων, διαφανών και μη διακριτικών διαδικασιών, αλλά διαψεύσθηκαν έκτοτε και αυτές από τα γεγονότα,

ΚΘ  . επισημαίνοντας ότι στη Ρωσία δεν πραγματοποιήθηκε η μετάβαση που προέβλεψε η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, όταν διατύπωσε τη βασική της στάση έναντι των εξελίξεων που σημειώθηκαν στη χώρα πριν δέκα έτη· διατηρώντας την πεποίθηση ότι, εάν στον αντίποδα των κοινών αξιών επί των οποίων πρέπει να οικοδομηθεί η διμερής σχέση ΕΕ-Ρωσίας, αρχίσει να παγιώνεται μια μορφή "περιορισμένης δημοκρατίας", αν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις εξακολουθήσουν να προχωρούν με σχετικά αργούς ρυθμούς, στον βαθμό τουλάχιστον που οι εξορυκτικές βιομηχανίες συνεχίσουν να ευημερούν, και αν στην πράξη η Ρωσία θεωρεί την αύξηση της επιρροής της στις γειτονικές χώρες εξίσου σημαντική με την αναζήτηση αμοιβαίως επωφελών λύσεων μέσω συνεργασίας, η ΕΕ πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις εξελίξεις αυτές κατά την εκτίμηση της πολιτικής της έναντι της Ρωσίας,

1.   συνιστά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εστιάσουν στα εξής θέματα:

   πώς οι εξελίξεις στη Ρωσία, από την εποχή που η ΕΕ έβαλε τα θεμέλια της σημερινής πολιτικής της απέναντι στη Ρωσία, έχουν επηρεάσει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων πολιτικής που έχουν τεθεί και την αποτελεσματικότητα των μέσων πολιτικής που χρησιμοποιούνται,
   απαρίθμηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ με ιεράρχησή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η λήψη εύστοχων και τεκμηριωμένων αποφάσεων σε περιπτώσεις όπου αποδεικνύεται αδύνατον να επιτευχθεί η παράλληλη πρόοδος προς διαφορετικούς στόχους, ιδίως δε σε περιπτώσεις που συνδέονται με στόχους που έχουν άμεση σχέση με τις κοινές αξίες επί των οποίων στηρίζεται η εταιρική σχέση,
   να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα για να επιτευχθεί συνοχή στις δηλώσεις και τις ενέργειες των ηγετών των κρατών μελών, του Συμβουλίου ως οργάνου και της Επιτροπής, έτσι ώστε να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να ασκεί την επιρροή της κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα και με τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη βάσει της Συνθήκης,
   να δώσουν νέα θεμέλια στην αναθεωρημένη πολιτική για τη Ρωσία ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η συνέχεια και ταυτόχρονα η δυνατότητα καθοδήγησης και σε περίπτωση αλλαγής των πολιτικών και άλλων συνθηκών στη Ρωσία·

2.   συνιστά στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εφαρμόσουν με απόλυτη συνέπεια την αρχή σύμφωνα με την οποία η εταιρική σχέση και η ανάπτυξή της βασίζονται στο σεβασμό των κοινών αξιών, χωρίς να επιτρέπουν εξαίρεση για οποιοδήποτε τομέα συνεργασίας, είτε πρόκειται, για παράδειγμα, για την εξωτερική ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια ή τη στήριξη στην ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ·

3.   συνιστά στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαμορφώσουν την αναθεωρημένη πολιτική για τη Ρωσία γύρω από τους ακόλουθους στόχους:

   διασφάλιση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων, της ενίσχυσης και της βελτίωσης της εφαρμογής της διασυνοριακής συνεργασίας και αποτελεσματικών μέτρων για τη διευθέτηση ζητημάτων "ήπιας ασφάλειας", όπως οι πυρηνικοί κίνδυνοι, η ρύπανση, το διασυνοριακό έγκλημα και η λαθραία μετανάστευση,
   προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών, της θρησκευτικής ελευθερίας, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας, με επίκεντρο την άμεση εξομάλυνση της κατάστασης στην Τσετσενία,
   συνεργασία για την αντιμετώπιση των "παγωμένων συγκρούσεων" στον Νότιο Καύκασο, συμβάλλοντας σοβαρά στην επίλυση του προβλήματος της Τρανσνίστρια (Υπερδνειστερία), τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου όπλων, την προώθηση του αφοπλισμού και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων,
   αξιοποίηση του δυναμικού για την ενίσχυση του εμπορίου, στο οποίο θα συνέβαλε η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ, περαιτέρω ενίσχυση του Ενεργειακού Διαλόγου, με ελάχιστο στόχο την επικύρωση από τη Ρωσία της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και εμβάθυνση στις οικονομικές σχέσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη π.χ. τους παράγοντες ασφάλειας και περιβάλλοντος, συνεργασία στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, των δικτύων ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών, με την στήριξη της πρόσφατα διευρυμένης εντολής δανεισμού στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και τη συνεργασία στις δορυφορικές τεχνολογίες,
   στήριξη των προσπαθειών για την βελτίωση της δημόσιας υγείας και άλλων πτυχών κοινωνικής ανάπτυξης στην Ρωσία, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, με στόχο τη συνδρομή στη μείωση του χάσματος πρόνοιας μεταξύ της διευρυμένης ΕΕ και αυτής καθώς και άλλων ρωσικών περιοχών μετά τη ρύθμιση της μετάβασης από την κυρίως Ρωσία στο ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ, καταβάλλοντας κοινές προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή,
   προώθηση της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ περιφερειών, πόλεων, ΜΚΟ και πανεπιστημίων·

4.   συνιστά στο Συμβούλιο να προβεί σε ειδική ανάλυση όσον αφορά την τάση για καθυστερήσεις και την αδικαιολόγητη περιπλοκή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, κρίνοντας ότι για την κατάσταση αυτή μερίδιο της ευθύνης έχει η ΕΕ, η οποία, λόγω του ελλιπούς συντονισμού της, ολιγωρεί όσον αφορά τη διαμόρφωση των θέσεών της ή ενθαρρύνει τη Ρωσία στην προσπάθειά της να επηρεάσει τη διαδικασία αυτή μέσω της διεξαγωγής μεμονωμένων συνομιλιών με τα κράτη μέλη· ζητεί μεγαλύτερη συμμόρφωση, των ηγετών των κρατών μελών ειδικότερα, προς τις επιταγές της αποχής από ενέργειες που θα μπορούσαν να μειώσουν την ικανότητα άσκησης επιρροής της ΕΕ·

5.   συνιστά στο Συμβούλιο να μην απομακρυνθεί από τη θέση του, σύμφωνα με την οποία οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας πρέπει να επεκτείνονται αμέσως σε όλα τα νέα κράτη μέλη·

6.   συνιστά στο Συμβούλιο να ζητήσει από τη Ρωσία να υπογράψει και να επικυρώσει χωρίς αναβολή τις συνοριακές συμφωνίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Εσθονία και τη Λετονία·

7.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής και τις προτάσεις της για τη δημιουργία μηχανισμού για τους νέους γείτονες· αναμένει η πρωτοβουλία αυτή να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και έχει την άποψη ότι η εν λόγω ανακοίνωση μπορεί να παράσχει το πλαίσιο για την οικοδόμηση προνομιακής εταιρικής οικονομικής σχέσης και σχέσης ασφάλειας με τη Ρωσία· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία αυτή στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των κοινών εξωτερικών συνόρων· καλεί ως πρώτο βήμα να δρομολογηθούν το ταχύτερο δυνατό πιλοτικά έργα για τη διαμεθοριακή συνεργασία, που να στηρίζονται σε αυξημένο συντονισμό έργων που εκτελούνται μέσα στο πλαίσιο υφιστάμενων μηχανισμών·

8.   συστήνει στο Συμβούλιο να δώσει έμφαση στη συνεργασία για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, της σωματεμπορίας και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, ζητώντας συγχρόνως πιο αποτελεσματική δράση από την πλευρά της Ρωσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος·

Τσετσενία

9.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κατάσταση στην Τσετσενία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τις αξίες και τις αρχές επί των οποίων οικοδομήθηκε η σύγχρονη Ευρώπη και κρίνει ότι η απουσία διαλόγου σχετικά με την Τσετσενία αφενός στερείται ηθικών και πολιτικών ερεισμάτων, αφετέρου είναι ασυμβίβαστη με τη γενική επιθυμία σύσφιγξης των σχέσεων συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, αντιβαίνοντας συν τοις άλλοις στα ουσιαστικά συμφέροντα ασφάλειας τόσο της Ρωσίας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

10.   πιστεύει ότι η επιτυχία του κ. Καντίροφ στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Τσετσενίας αντανακλά το αποτέλεσμα μιας άδικης προεκλογικής φάσης·

11.   σοβαρά θορυβημένο από τη μέχρι στιγμής αποτυχία κατάληξης σε θετική διευθέτηση της υπόθεσης Arjan Erkel και εκφράζοντας τη βαθύτατη λύπη του για την έλλειψη προόδου όσον αφορά την επίλυση της δραματικής αυτής υπόθεσης, ζητεί να αναληφθεί ρητή πολιτική δέσμευση από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τις τοπικές αρχές και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ασφαλή απελευθέρωση του κ. Erkel·

12.   συνιστά στο Συμβούλιο να αναζωογονήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη διπλή προσέγγιση, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει ενεργώς την αλλαγή της πολιτικής της Ρωσίας απέναντι στη Τσετσενία ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει τη συνεργασία με τη Ρωσία σε άλλους τομείς· επισημαίνει ότι η ουσιαστική ειρήνευση και συμφιλίωση εξακολουθεί να αποτελεί ανάγκη απόλυτης προτεραιότητας·

13.   καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ να μελετήσουν το Ειρηνευτικό Σχέδιο που υπέβαλε ο Iiyas Akhmadov, καθώς και όλες τις άλλες ειρηνευτικές προτάσεις, και να υποβάλουν τα συμπεράσματά τους στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

14.   συνιστά στο Συμβούλιο:

   να ενισχύσει τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την ανάλυση των εξελίξεων στην Τσετσενία, την ανάλυση των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο σύνολο της ρωσικής κοινωνίας και την ανάλυση των τρόπων με τους οποίους η σύγκρουση αυτή έχει αντίκτυπο στις προοπτικές επίτευξης των πολιτικών στόχων τόσο της Ρωσίας όσο και της ΕΕ·
   να ετοιμάσει λεπτομερείς προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις της σύγκρουσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη σημαντικές πτυχές της αντιπαράθεσης, όπως τις βαθιές ιστορικές της ρίζες, την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους ορισμένων παραγόντων για τερματισμό της, οι οποίοι, στην ημιάναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε κερδοφόρες, ανεπίσημες και εγκληματικές οικονομικές δραστηριότητες, τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά της τσετσενικής κοινωνίας, την ανάγκη να καταβληθεί μαζική προσπάθεια για ανοικοδόμηση και τη δυνατότητα της ΕΕ να συνεισφέρει εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας, καθώς και το ζήτημα της τρομοκρατίας και τις, πράγματι, θεμιτές ανησυχίες της Ρωσίας όσον αφορά θέματα ασφαλείας·
   να απευθύνει προτάσεις στη Ρωσία σχετικά με την πραγματοποίηση των κατάλληλων φόρουμ και την ανάληψη μορφών περαιτέρω διαλόγου με την Τσετσενία, τονίζοντας τη λογική και απαραίτητη σύνδεση πρωτίστως με το ζήτημα της ευρύτερης συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, καθώς και το γεγονός ότι ο διάλογος θα μπορούσε να συνεισφέρει στη γενικότερη ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας ενισχύοντας τη δημόσια απήχησή της·
   να συνεχίσει να απευθύνει εκκλήσεις προς τη Ρωσία ώστε να καταβάλει τη δική της προσπάθεια για τον τερματισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τσετσενία, να διερευνήσει τις υποθέσεις εξαφανίσεων, τις καταγγελίες βασανιστηρίων και άλλα εγκλήματα, να ασκήσει διώξεις κατά των δραστών και να εξασφαλίσει την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων κατά τις δικαστικές διαδικασίες, να επιτρέψει στους εισηγητές των ΗΕ να επισκεφθούν τη δημοκρατία σύμφωνα με τα αιτήματά τους, να επιτρέψει στο διεθνές προσωπικό των υπηρεσιών των ΗΕ, σε οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα μέσα ενημέρωσης και στους δημοσιογράφους, να εργασθούν στην Τσετσενία και να σταματήσει πάραυτα την άσκηση πιέσεων σε βάρος εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, στην Ινγκουσετία, ατόμων να επιστρέψουν στην Τσετσενία, παρά τη θέλησή τους και παρά την ακόμη πολύ δύσκολη κατάσταση από άποψη ασφάλειας εκεί·
   να επιδιώξει με επιμονή την έναρξη διαλόγου μεταξύ των αρχών της Μόσχας και όλων των αντιπροσώπων της κοινωνίας της Τσετσενίας, με στόχο να επιτευχθεί ταχεία πολιτική λύση στη σύγκρουση, να προαχθεί η ενεργός συμμετοχή του ΟΑΣΕ και να επισημανθεί η επιθυμία της ΕΕ να ενεργήσει ως μεσολαβητής·
   - να χρησιμοποιήσει, αν χρειαστεί, όλο το φάσμα των μέτρων που διαθέτει η ΕΕ για να επηρεάσει τη ρωσική πολιτική στην Τσετσενία και να προαγάγει τα συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας και τη διευθέτηση της σύγκρουσης·
   να διαμαρτυρηθεί όσο πιο έντονα γίνεται όταν άτομα που προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή μέλη των οικογενειών τους βασανίζονται, εξαφανίζονται, ή δολοφονούνται· να επιμείνει στην ευθύνη που έχει κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, να προασπίζει την ακεραιότητα του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης·

15.   πιστεύει ότι η μετακίνηση ολόκληρου του τσετσενικού λαού στην Κεντρική Ασία στις 23 Φεβρουαρίου 1944 κατόπιν διαταγής του Στάλιν, αποτελεί πράξη γενοκτονίας, κατά την έννοια της Τέταρτης Σύμβασης της Χάγης του 1907 και της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Εγκλήματος της Γενοκτονίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 1948·

Εξωτερική πολιτική

16.   καλεί το Συμβούλιο, εν όψει της επικείμενης ενεργοποίησης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας καθώς και της αναδιατύπωση της κοινής στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, να λάβει υπόψη του και τη διάσταση της πολιτικής ασφάλειας και να διαμορφώσει ως στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πανευρωπαϊκού χώρου χωρίς διαχωριστικές γραμμές·

17.   συνιστά στο Συμβούλιο να ανανεώσει την έκκλησή του προς τη Ρωσία για τη συμμόρφωσή της προς τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στον ΟΑΣΕ σε ό,τι αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων της από την αποσχισθείσα, από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, περιοχή της Υπερδνειστερίας, καθώς και τις δεσμεύσεις της για την απόσυρση των στρατευμάτων της από όλη τη Γεωργία· πιστεύει ότι η πρόοδος, κατά τους προσεχείς μήνες, των προσπαθειών διαμόρφωσης στενότερης συνεργασίας στο πλαίσιο της διευθέτησης του ζητήματος της Υπερδνειστερίας καθώς και η αυξημένη παρουσία της ΕΕ στην περιοχή αυτή θα είναι ενδεικτικές του πραγματικού πεδίου σύγκλισης των θέσεων εξωτερικής πολιτικής· έχει συνείδηση του γεγονότος ότι οι μελλοντικές εξελίξεις στη Γεωργία εξαρτώνται πολύ και από τη συμπεριφορά της Ρωσίας και προσδοκεί επομένως ότι δεν θα υπάρξουν προσπάθειες ανάμιξης στη Γεωργία γενικά και στην περιοχή της Αντζαρίας ειδικότερα· καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί ενεργά και εποικοδομητικά για την επίλυση των συγκρούσεων στην Αμπαχαζία και τη Νότια Οσετία·

18.   συνιστά στο Συμβούλιο να τονίσει ότι η Ρωσία, δυνάμει της ένωσής της με τη Λευκορωσία, έχει ιδιαίτερη ευθύνη ως προς την προώθηση της δημοκρατικής ανάπτυξης στη Λευκορωσία·

Δικαιώματα του ανθρώπου και Κράτος δικαίου

19.   καλεί, σε σχέση με τη δημιουργία κοινού χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το Συμβούλιο να επιμείνει στον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου και να τονίσει τη σημασία για δίκαιη, διαφανή μη διακριτική και αναλογική εφαρμογή του νόμου·

20.   έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της δεκαετίας του 1990 διεξήχθη σε χαοτικό οικονομικό κλίμα που έδωσε ώθηση σε ανέντιμη και διεφθαρμένη συμπεριφορά· αναγνωρίζει την ύπαρξη πιθανών εναλλακτικών μεθόδων χειρισμού των πράξεων εκείνων που σήμερα μπορούν να θεωρηθούν παράνομες παρά το γεγονός ότι θεσπίστηκαν με βάση το τότε ανεπαρκές νομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι ο σεβασμός των αρχών της ισονομίας και της μη ανάμειξης των πολιτικών αρχών στις δικαστικές διαδικασίες, καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων άμυνας αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για την τήρηση της έννομης τάξης στα δημοκρατικά κράτη· υπενθυμίζει ότι οι αρχές αυτές κατοχυρώνονται στο ρωσικό σύνταγμα του 1993, είναι αναπόσπαστο μέρος των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει αυτοβούλως η Ρωσία κυρώνοντας το 1996 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη·

21.   εκφράζει τη λύπη του διότι οι πρόσφατες κινήσεις των ρωσικών αρχών εναντίον της εταιρείας Γιούκος και του Ιδρύματος Σόρος (Open Society Institute) είχαν τέτοιο χαρακτήρα που κίνησαν έντονες υποψίες για πολιτικές επεμβάσεις στην δικαστική διαδικασία· καλεί τις αρχές να μεταχειρίζονται όλες τους κρατουμένους δίκαια·

22.   καλεί το Συμβούλιο να ζητήσει από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί τις εθνοτικές μειονότητες, ειδικότερα καθιστώντας δυνατή την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις γλώσσες των εθνοτικών μειονοτήτων, και δεχόμενη στη γραπτή απόδοση των γλωσσών αυτών τη χρήση γραφής και πέραν της κυριλλικής·

23.   συνιστά στο Συμβούλιο να ενθαρρύνει τη Ρωσία να συμμετάσχει στην ομάδα χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης Εναντίον της Διαφθοράς (GRECO) και να επωφεληθεί από την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει αυτή η συμφωνία συνεργασίας·

TACIS

24.   επισημαίνει ότι η συσταλτική αντίληψη της τεχνικής βοήθειας, η οποία αποτελεί τη βάση του προγράμματος TACIS, απηχεί τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που υπήρχαν σε σχέση με τη διαδικασία μετάβασης την εποχή της σχεδίασης του προγράμματος και τονίζει ότι η χρησιμότητα του προγράμματος TACIS ως μέσου στήριξης των ανωτέρω στόχων πολιτικής περιορίζεται σημαντικά λόγω των επαχθών και υπερβολικά χρονοβόρων διαδικασιών που αυτό συνεπάγεται· αναμένει το νέο μέσο, όπως προβλέπεται από τη στρατηγική για τους νέους γείτονες και την ευρύτερη Ευρώπη με τη λήξη της ισχύος του κανονισμού το 2006· συνιστά στην Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες ευέλικτης και αποκεντρωμένης εφαρμογής του προγράμματος TACIS έως τη λήξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού· συνιστά να ενισχυθούν τα προγράμματα δημοκρατίας του TACIS·

25.   συνιστά στο Συμβούλιο να μεριμνήσει για τη γενική εξαίρεση όλης της βοήθειας στο πλαίσιο του TACIS από τον ρωσικό ΦΠΑ, δεδομένου ότι τα προβλήματα με υφιστάμενες συμφωνίες επιστροφής χρημάτων παρακωλύουν τώρα την υλοποίηση πολλών έργων παροχής βοήθειας· συνιστά στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή σε σχέση με τα έργα τους παροχής βοήθειας στη Ρωσία·

Καλίνινγκραντ

26.   συνιστά στο Συμβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Καλίνινγκραντ· χαιρετίζει την προσήλωση που επέδειξε η Ρωσία στην ταχεία υλοποίηση της συμφωνίας για τη διαμετακόμιση προσώπων· εκφράζει την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική συνεργασία ΕΕ – Ρωσίας στον τομέα των σχεδίων κοινωνικής, περιβαλλοντικής, και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής·

Περιβάλλον και δημόσια υγεία

27.   χαιρετίζει τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Βόρειας Διάστασης, και ειδικότερα την Εταιρική Σχέση για το Περιβάλλον και το Ταμείο Στήριξής της· ζητεί την έμπρακτη εφαρμογή των έργων στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης· επισημαίνει ότι ενόψει της άρσης των εμποδίων εφαρμογής προγραμμάτων αποσόβησης των πυρηνικών κινδύνων στη Ρωσία, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνεχιζόμενη παροχή της χρηματοοικονομικής της υποστήριξης εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό πόρων· καλεί τη Ρωσία να απαγορεύσει την πρόσβαση στα λιμάνια της σε πετρελαιοφόρα σκάφη με μονό κύτος, τα οποία είναι ευάλωτα σε συνθήκες πάγου· ζητεί επίσης να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που προέκυψαν με την Εταιρική Σχέση της Βόρειας Διάστασης σε θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ευημερίας όπως καθιερώθηκε στο Όσλο στις 27 Οκτωβρίου 2003·

28.   υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ρωσία να κυρώσει και να υλοποιήσει τη Σύμβαση του Espoo για την Περιβαλλοντική Εκτίμηση σε Διαμεθοριακό Πλαίσιο, έτσι ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τη Βαλτική Θάλασσα· καλεί τη Ρωσία να επιταχύνει την σταδιακή κατάργηση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους και να διενεργεί τις επιβεβλημένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τις επιχειρήσεις εξόρυξης πετρελαίου, τη δημιουργία νέων λιμένων μεγάλης κλίμακας ή την παράταση της ζωής πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας·

29.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενεργήσουν όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου, ώστε από τα ρωσικά λιμάνια να μην πλέουν στα ύδατα της Βαλτικής και των άλλων ευπαθών υδάτων όπως της Κασπίας και του Εύξεινου Πόντου πετρελαιοφόρα με μονό κύτος και να καταστεί αυστηρότερη η εγκεκριμένη το Δεκέμβριο 2003 τροποποίηση της συμφωνίας ΜARPOL, η οποία προβλέπει μεταβατική περίοδο μέχρι το 2010, με το να καταθέσουν π.χ. τα κράτη μέλη αίτηση στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, προκειμένου να χαρακτηριστούν η Βαλτική Θάλασσα, η Κασπία Θάλασσα και ο Εύξεινος Πόντος ευπαθείς περιοχές·

30.   καλεί το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του για να εξασφαλίσει την κύρωση της συμφωνίας του Κυότο από τη Ρωσία· επισημαίνει ότι η εν λόγω συμφωνία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Ρωσία, λόγω της επιλογής του έτους αναφοράς σε σχέση με τον προσδιορισμό των ποσοστώσεων εκπομπών και του τεράστιου δυναμικού βελτίωσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας της χώρας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία εμμένει στη στάση της να καθυστερεί την κύρωση του Πρωτοκόλλου και, ως εκ τούτου, τη θέση του σε ισχύ·

Εξωτερικό εμπόριο

31.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη Ρωσία στην προσπάθειά της να προσεγγίσει τον ΠΟΕ· θεωρεί ότι οι επενδυτές και οι έμποροι και των δύο πλευρών έχουν ανάγκη από προβλέψιμο, σταθερό, αμερόληπτο και βασισμένο σε κανόνες σύστημα επιχειρηματικών σχέσεων, οι οποίες εξυπηρετούν το συμφέρον και των δύο πλευρών· επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση και η ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών, ιδίως του ασφαλιστικού, του τραπεζικού και άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας καθώς και ότι υπάρχει εκεί σημαντικό δυναμικό για εμπόριο, επενδύσεις και άλλες μορφές συνεργασίας·

32.   ζητεί από την Επιτροπή να στρέψει την προσοχή της ειδικά στην ανάγκη ανάπτυξης νομοθεσίας και επομένως διασφάλισης των βασικών προϋποθέσεων για επενδύσεις και εμπόριο στη Ρωσία·

Κοινός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

33.   εφιστά την προσοχή στην ιδέα του Κοινού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην οποία αυτοδεσμεύθηκαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία κατά τη 12η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ–Ρωσίας στη Ρώμη στις αρχές Νοεμβρίου του 2003 και η οποία θα μπορούσε να προαγάγει την ευθυγράμμιση των οικονομικών και κοινωνικών δομών Ρωσίας και Ευρωπαϊκής ένωσης·

34.   στηρίζει τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως διαδικασία μακράς πνοής με τρεις μείζονες διαστάσεις:

   i) ρυθμιστική σύγκλιση με στόχο την εναρμόνιση των νομικών και οικονομικών συστημάτων της Ρωσίας καθώς και των τεχνικών, επιχειρηματικών και οικονομικών προδιαγραφών με τη διεθνή και ευρωπαϊκή πρακτική·
   ii) ελευθέρωση του εμπορίου και των επενδύσεων, αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών και εξάλειψη των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών με τελική προοπτική την καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου·
   iii) ευθυγράμμιση των συστημάτων υποδομών της ΕΕ και της Ρωσίας στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους σχετικούς τομείς·

Ενέργεια

35.   χαιρετίζει την πρόοδο στον ενεργειακό διάλογο ΕΕ-Ρωσίας ο οποίος αποβλέπει στη δημιουργία ενεργειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας, ως τμήμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου· αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της Ρωσίας ως προμηθευτή ενέργειας και τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επενδύσεις σε αυτό τον τομέα, ιδίως όσον αφορά νέες, περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν περισσότερο θεσμοθετημένες μορφές για την ενεργειακή συνεργασία·

36.   συνιστά στο Συμβούλιο να υπογραμμίσει ότι η αγορά της ΕΕ μπορεί να ανοίξει για τις εξαγωγές της ηλεκτρικής ενέργειας της Ρωσίας μόνον εφόσον η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρωσία πραγματοποιείται υπό επαρκώς ασφαλείς συνθήκες, πράγμα που προϋποθέτει, κατ" αρχάς, κατάργηση των αντιδραστήρων υψηλής απόδοσης φυσικής κυκλοφορίας (RBMK) πρώτης γενεάς, αναβάθμιση της ασφάλειας όλων των άλλων αντιδραστήρων στις προδιαγραφές ασφαλείας του ΔΟΑΕ καθώς και βελτίωση της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων και μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τη δυνατότητα συνδρομής που η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, άλλα κράτη και διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορούν να παράσχουν στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος και απευθύνει έκκληση για την πλήρη εφαρμογή του Πολυμερούς πυρηνικού περιβαλλοντικού προγράμματος στη Ρωσική Ομοσπονδία, της 21ης Μαΐου 2003·

37.   τονίζει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική και εναρμονισμένη δράση προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   i) επεξεργασία κοινού προσχεδίου για την ανάπτυξη ενεργειακών αγορών, την αναδιοργάνωση φυσικών μονοπωλίων, τη σύγκλιση ρυθμιστικών συστημάτων και την καθιέρωση κοινού μηχανισμού διαβούλευσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό νέων εξελίξεων στις ενεργειακές αγορές. Η ΕΕ και η Ρωσία θα πρέπει να ορίσουν επίσης το πλαίσιο ομοιόμορφων συνθηκών, για να διευκολυνθούν οι άμεσες επενδύσεις και στις δύο πλευρές·
   ii) έφθασε ο καιρός να προωθηθεί η εταιρική σχέση ΕΕ–Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας σε νέο ποιοτικό επίπεδο όπως επισημαίνεται στην τέταρτη έκθεση προόδου στον ενεργειακό διάλογο, η οποία κατατέθηκε κατά την τελευταία διάσκεψη ΕΕ–Ρωσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητήματα πυρηνικού εμπορίου, ασφάλειας στη ζήτηση και στην προσφορά, ενεργειακής διατήρησης και προωθημένων μορφών συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πρακτικότατο τρόπο·

38.   υποστηρίζει την κατασκευή του βορειοευρωπαϊκού αγωγού που πρόκειται να προμηθεύει την Κεντρική Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία με ρωσικό φυσικό αέριο αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή·

39.   εξαίρει τη σπουδαιότητα της κατασκευής του προγραμματισμένου συνδυασμένου αγωγού πετρελαίου - αερίου Μπακού - Τιφλίδας - Σεϊχάν για τον ενεργειακό εφοδιασμό της περιοχής καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφού θα καταστήσει περιττή τη μεταφορά των καυσίμων με πλοία, επισημαίνει ωστόσο ότι κατά την κατασκευή του αγωγού αυτού πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων· καλεί τις ενδιαφερόμενες χώρες να προσαρμόσουν το σχέδιο αυτό στις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας περί εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

40.   επισημαίνει ότι η αλληλεξάρτηση ΕΕ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα αυξάνεται ραγδαία και πιστεύει ότι πρέπει να εξευρεθούν γρήγορα τεχνικές και νομικές λύσεις που θα είναι ικανοποιητικές και για τις δύο πλευρές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικές προκλήσεις στον εν λόγω τομέα·

Βιομηχανία, ενέργεια και ανάπτυξη

41.   καλεί τη ρωσική κυβέρνηση να μεριμνήσει για την έγκαιρη εφαρμογή των σχεδιασμένων προγραμμάτων νομοθετικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της εναρμονίσεως των υφιστάμενων κανόνων συμβατότητας των προϊόντων και των διαδικασιών πιστοποίησης με τις διεθνείς προδιαγραφές·

42.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χορηγήσει κονδύλια για τις ρωσικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να προωθηθεί η αναδιάρθρωση της χώρας και να εδραιωθούν οι νέες δημοκρατικές δομές·

43.   τονίζει ότι η βασική κοινή προτεραιότητα για τη βιομηχανία του ΤΠΕ σήμερα είναι να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης του περιεχομένου στις τηλεπικοινωνίες ("Content Meeting Telecom") με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες διαδραστικών πολυμέσων που είναι πλούσιες σε περιεχόμενο και στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Απαιτούνται ενεργός εκπαιδευτική εκστρατεία και υψηλού επιπέδου υποστήριξη για να ενθαρρυνθεί και να διευρυνθεί ο διάλογος μεταξύ όλων των συμμέτοχων στη δυναμική ανάπτυξη της βιομηχανίας ΤΠΕ·

44.   εξαίρει τη σπουδαιότητα της ανταλλαγής και της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, τη επιστήμης, της παιδείας και της οικονομίας, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει την υποστήριξή της ιδίως στον τομέα της ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών·

45.   υπογραμμίζει την υψηλή ποιότητα της διαστημικής έρευνας που διεξάγεται από τους στρατηγικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, και τη σημασία, ως εκ τούτου, της συνεργασίας με τη Ρωσία στον τομέα αυτόν με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των δύο πλευρών·

46.   υπογραμμίζει το κοινό συμφέρον για την ανάπτυξη ενιαίου προτύπου όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς (3G)·

47.   επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Ρωσίας στο 6ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ αποτελεί μείζονα συνεισφορά για τις μελλοντικές σχέσεις καθώς και ότι πρέπει να μελετηθεί η δέουσα συμμετοχή στη χρηματοδότηση·

o
o   o

48.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στις υπό ένταξη και στις υποψήφιες χώρες, στη Ρωσική Κρατική Δούμα και στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1)1 P5_TA(2003)0520.
(2)2 P5_TA(2003)0519.
(3) Δημόσια δήλωση σχετικά με τη Δημοκρατία της Τσετσενίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη διαδικτυακή διεύθυνση http://www.cpt.coe.int/documents/rus/2003-07-10-eng.htm.


Πολιτική της ΕΕ έναντι του Νοτίου Καυκάσου
PDF 325kWORD 84k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (2003/2225(INI))
P5_TA(2004)0122A5-0052/2004

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο Per Gahrton εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο (B5-0429/2003),

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2003 σχετικά με τον ορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο,

–   έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πρόληψη των Βίαιων Διενέξεων, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Γκέτεμποργκ στις 15 και 16 Ιουνίου 2001,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία διευθέτησης των διενέξεων στη Γεωργία/Νότια Οσσετία,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 19ης Νοεμβρίου 1999 που ενέκρινε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) κατά τη σύνοδο κορυφής της Κωνσταντινούπολης,

-   έχοντας υπόψη τις πρόσφατες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν,

–   έχοντας υπόψη τις αλλαγές που επήλθαν στη Γεωργία τον Νοέμβριο του 2003 ("επανάσταση των τριανταφύλλων") με ένα νέο Πρόεδρο, τον συνακόλουθο σχηματισμό κυβέρνησης στις 25 Ιανουαρίου 2004 και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 28ης Μαρτίου 2004,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2003 για την πολιτική "Ευρύτερη Ευρώπη - Νέες Γειτονικές Σχέσεις"(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση που εγκρίθηκε στη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 26 Ιανουαρίου 2004 βάσει της οποίας ανατίθεται στην Επιτροπή και στον Ύπατο Εκπρόσωπο να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο η Αρμενία το Ατζερμπαϊτζάν και η Γεωργία θα μπορούσαν να περιληφθούν στη νέα πρωτοβουλία "Ευρύτερη Ευρώπη - Νέες Γειτονικές Σχέσεις",

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με το καθεστώς βίζας που έχει επιβληθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία στη Γεωργία(2),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στον Καύκασο(3),

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της 4ης Απριλίου 2003 της ad hoc αντιπροσωπείας του στην Αμπχαζία/Γεωργία(4),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με τις σχέσεις με τη Ρωσία (CΟΜ(2004) 106),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 49, παράγραφος 3, και το άρθρο 104 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0052/2004),

Α  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία) είναι στο σύνολό τους μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει ότι η τύχη τους συνδέεται με αυτή της Ευρώπης,

Β  . λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Νότιος Καύκασος αποτελεί γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας και στο μέλλον θα αποτελέσει περιοχή που θα γειτνιάζει με τη διευρυμένη ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της περιοχής αυτής διάκεινται ευνοϊκά στην επ' αμοιβαία ωφελεία συνεργασία με την ΕΕ,

Γ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω χώρες έχουν τονίσει σε πολλές περιπτώσεις τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον προσέγγισης της ΕΕ με σκοπό την υποβολή αίτησης για ένταξη μακροπρόθεσμα· τονίζοντας ότι η περιφερειακή συνεργασία πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή,

Δ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρόνια πολέμων και ταραχών ακολούθησε περίοδος συνεχούς αστάθειας στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος στην ανοικοδόμηση του κράτους, στον εκδημοκρατισμό, στην εδραίωση του κράτους δικαίου, στη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας και στην οικονομική μεταρρύθμιση, καθώς και ότι η περιοχή συνεχίζει να διατρέχει κίνδυνο διολίσθησης σε κατάσταση ανασφάλειας και διενέξεων, γεγονός που παρακωλύει την αειφόρο ανάπτυξη και αναστέλλει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις,

Ε  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση των διαμαχών και εντάσεων μεταξύ των τριών ενδιαφερομένων χωρών παρεμποδίζει περαιτέρω ευρωπαϊκές φιλοδοξίες,

ΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζονται όσον αφορά την έλλειψη σεβασμού προς τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην περιοχή, καθώς και την αναγκαιότητα για περαιτέρω διοικητικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέρω σταθερότητα,

Ζ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διενεργήθηκαν το 2003 στις τρεις αυτές χώρες χαρακτηρίστηκαν από ευρείας κλίμακος παρατυπίες, που είχαν ως αποτέλεσμα οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ να δηλώσουν ότι δεν πληρούσαν τις διεθνείς προδιαγραφές,

Η  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εκλογές που διενεργήθηκαν στη Γεωργία στις 4 Ιανουαρίου 2004 και, σύμφωνα με τους διεθνείς παρατηρητές, ήταν καλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες, απέδειξαν ότι η νέα ηγεσία της χώρας είναι προσηλωμένη στη δημοκρατία,

Θ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα γεγονότα απέδειξαν ακόμη μια φορά τον εύθραυστο χαρακτήρα των θεσμών της Γεωργίας και την επείγουσα ανάγκη κατάρτισης σχεδίου για την παγίωση της δημοκρατίας και την έναρξη της διαδικασίας συμφιλίωσης όλων των τμημάτων της γεωργιανής κοινωνίας,

Ι  . λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες που θα συμβάλουν στη βιώσιμη δημοκρατική σταθερότητα στον Νότιο Καύκασο και θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη διασυνοριακή συνεργασία, και ότι το έργο αυτό δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική διεθνή πολιτική, διπλωματική και οικονομική βοήθεια,

ΙΑ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό αδιέξοδο στις διαδικασίες ειρήνευσης στην Αμπχαζία, τη Νότια Οσσετία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την επανάληψη του διαλόγου και την ανάπτυξη ουσιαστικής περιφερειακής συνεργασίας,

ΙΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι και στις τρεις περιοχές των διενέξεων η Ρωσία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνικής και διαρκούς διευθέτησης· εκτιμώντας ειδικότερα ότι χωρίς έναν τερματισμό, με πολιτικά μέσα, του πολέμου στην Τσετσενία δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί η σταθεροποίηση του Καυκάσου,

ΙΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 11η Υπουργική Διάσκεψη Κορυφής του ΟΑΣΕ, της 1ης και 2ας Δεκεμβρίου 2003 στο Maastricht, η ΕΕ επιβεβαίωσε την ανάγκη για ταχεία επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τη διάρκεια και τους τρόπους λειτουργίας των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων που βρίσκονται στο έδαφος της Γεωργίας,

ΙΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διενέξεις στην περιοχή έχουν οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χωρίς να έχει αναγνωριστεί σε όλους το καθεστώς του πρόσφυγα ή του εσωτερικώς εκτοπισμένου ατόμου (ΕΕΑ)· εκτιμώντας ότι πολλοί εξ αυτών χρήζουν επείγουσας βοήθειας προκειμένου να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών, καθώς και την πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα,

ΙΕ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ για την περιοχή μειώθηκε σημαντικά παρά τις συνεχιζόμενες ανάγκες σε τρόφιμα, υγειονομική περίθαλψη και βασικά προϊόντα για τα ΕΕΑ και τους πρόσφυγες, καθώς και για κατοίκους περιφερειών άμεσα πληγέντων λόγω της έντασης στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2002 δεν δόθηκε ανθρωπιστική βοήθεια για ΕΕΑ και πρόσφυγες στο Αζερμπαϊτζάν,

ΙΣΤ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της οριστικής παύσης λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Μετζαμόρ, που βρίσκεται σε σεισμική περιοχή στην Αρμενία, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω των ελλείψεων ηλεκτρικού ρεύματος και ότι είναι απαραίτητη η πρότερη ανάπτυξη εναλλακτικής μορφής ενέργειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη δημιουργίας επαρκούς για την κάλυψη των αναγκών τοπικής αγοράς ενέργειας, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και υλοποίησης πολιτικής εξοικομονήσεως ενέργειας·

ΙΖ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της γεωγραφικής θέσης του, ο Νότιος Καύκασος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της διεθνούς ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν αντ' αυτού αφεθεί εκτός των δικτύων αλληλεξάρτησης και συνεργασίας, θα επιδεινωθεί ο κίνδυνος που διατρέχουν τα κράτη του Νοτίου Καυκάσου από την αύξηση της αστάθειας από τις γειτονικές περιοχές,

ΙΗ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει σημαντική βοήθεια στα κράτη του Νοτίου Καυκάσου υπό μορφή επιδοτήσεων για την υλοποίηση μείζονος σημασίας έργων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών καθώς και βοήθεια για διαρθρωτική μεταρρύθμιση· επισημαίνοντας με λύπη ότι δεν έχει ακόμη εκπονηθεί μια φιλόδοξη στρατηγική, με αποτέλεσμα οι τρεις αυτές χώρες να εξακολουθούν να αποκλείονται από την πρωτοβουλία "Ευρύτερη Ευρώπη - Νέες Γειτονικές Σχέσεις",

ΙΘ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι, την προσεχή δεκαετία, η σημασία της περιοχής για τον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ θα αυξηθεί, δεδομένου ότι η τελευταία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου και αερίου στον κόσμο,

Κ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα βοήθειας INOGATE και TRACECA έχουν κομβική σημασία για την προώθηση της ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασίας με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου και μεταξύ των χωρών αυτών,

ΚΑ  . λαμβάνοντας υπόψη τις κριτικές που απορρέουν από τη διεθνή κοινωνία των πολιτών έναντι του σχεδίου του πετρελαιαγωγού Μπακού-Τιφλίδα-Κευχάν,

ΚΒ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι διαμορφώνονται κάποιες μορφές περιφερειακής συνεργασίας όπως η ομάδα GUUAM (Γεωργία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία) και η Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (BSEC), που είναι ο μοναδικός οργανισμός στο πλαίσιο του οποίου έχουν τακτικές επαφές και ανταλλάσσουν απόψεις οι τρεις χώρες: Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, αλλά αποκλείονται χώρες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν λόγω των υφιστάμενων διενέξεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να ανεύρει μέσα για την επαρκή υποστήριξη αυτών των μορφών περιφερειακής συνεργασίας,

ΚΓ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σημαντικές δυνατότητες να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή ως πολιτική δύναμη, με εμπειρία στην επιτυχή χρησιμοποίηση οικονομικών κινήτρων που συνδέονται με πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, καθώς και ως παράγοντας με την ικανότητα να μοιράζεται την ευθύνη με άλλους μείζονες διεθνείς παράγοντες για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή,

ΚΔ  . λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει αυξανόμενης σημασίας ρόλο στον Νότιο Καύκασο, ιδιαίτερα στους τομείς της διευθέτησης διενέξεων, της πολιτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης και της διαπεριφερειακής συνεργασίας,

1.   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο:

   να καθιερώσει μία δέσμη αρχικών ελάχιστων απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούν οι χώρες του Νοτίου Καυκάσου ως προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στις πολιτικές για την "Ευρύτερη Ευρώπη - Νέες Γειτονικές Σχέσεις'· να εντείνει τις προσπάθειες της ΕΕ για επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιφέρεια μέσω της δημιουργίας ισχυρότερων κινήτρων για μεταρρύθμιση και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων σε διενέξεις μερών· η μεγαλύτερη δέσμευση της ΕΕ στην περιφέρεια αυτή πρέπει να βασίζεται στη βούληση να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητής για την επίλυση των διενέξεων και ως προωθητικός παράγων μεταρρυθμίσεων· η συνδρομή και η εντατικότερη συνεργασία της ΕΕ πρέπει να συνδέονται ρητώς με την πρόοδο σε κομβικούς τομείς όπως είναι η επίλυση των διενέξεων, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και οι δημοκρατικές αξίες και η πρόοδος η οποία να υπολογίζεται βάσει σαφών στοιχείων αναφοράς·
   να στηρίξει με προγράμματα εκδημοκρατισμού την ελπιδοφόρα αναγέννηση που συντελείται στη Γεωργία·
   να ζητήσει από την Επιτροπή την ενίσχυση των προγραμμάτων κοινοτικής ενισχύσεως· να διεξαγάγει διάλογο με την Τουρκία σχετικά με την πολιτική της καθώς και με την πολιτική της ΕΕ για την περιοχή·
   να ζητήσει, στο πλαίσιο αυτό, από την Τουρκία να προσηλωθεί πλήρως στο καθεστώς της ως υποψήφιας χώρας και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εγκαθιδρύσει σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες αυτές, και τούτο κυρίως με την άρση των εμπορικών περιορισμών και το σταδιακό εκ νέου άνοιγμα της μεθορίου με την Αρμενία· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τη θέση την οποία εξέφρασε στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική διευθέτηση του αρμενικού ζητήματος, ζητεί προς τούτο από την Τουρκία και την Αρμενία να προαγάγουν μεταξύ τους σχέσεις καλής γειτονίας για την ύφεση της έντασης και καλεί τους πανεπιστημιακούς, τους κοινωνικούς φορείς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις των δύο αυτών χωρών να προχωρήσουν σε μεταξύ τους διαλόγους προκειμένου να υπερκερασθούν οι τραγικές εμπειρίες του παρελθόντος·
   να δώσει συνέχεια στον ορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, τον οποίο έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να του παράσχει κάθε απαραίτητη συνδρομή προκειμένου να καταστήσει τη δράση του αποτελεσματική και ορατή, και να του δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει τόσο στην εφαρμογή των πολιτικών στόχων της ΕΕ στην περιοχή όσο και στην προσέγγιση της πολιτικής των τριών κρατών της περιοχής με στόχο τη δημιουργία κοινού πρίσματος για τα κοινά τους προβλήματα·
   να ενημερώνει το Κοινοβούλιο, μέσω του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, για τις εξελίξεις στην περιοχή και για το έργο του· να υποβάλλονται επίσης και στο Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις καθώς και η τελική συγκεφαλαιωτική γραπτή έκθεση που σύμφωνα με την Κοινή Δράση υποχρεούται να υποβάλει ο Ειδικός Εκπρόσωπος στο τέλος της αποστολής του·
   - να καλέσει τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην επίλυση των συγκρούσεων στην περιοχή να συνεργαστούν ενεργά με τον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ·
   να θεσπίσει συγκεκριμένο καθεστώς στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου στο πλαίσιο της πολιτικής "Ευρύτερη Ευρώπη - Νέες Γειτονικές Σχέσεις", σύμφωνα με την αρχή της αποφυγής δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη, προκειμένου να παροτρύνει τις χώρες της περιοχής να πραγματοποιήσουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ενώ, ταυτόχρονα, να επιβεβαιώσει την επιθυμία της ΕΕ να διαδραματίσει σημαντικότερο πολιτικό ρόλο καθώς και ρόλο στην επίλυση διενέξεων στην περιοχή·
   - να θεωρήσει, ωστόσο, ότι πέρα από τη μέριμνα για την επίλυση των συγκρούσεων, η προσέγγιση της ΕΕ με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, και των οποίων ο μακρόχρονος ευρωπαϊκός προσανατολισμός έχει αναγνωρισθεί επανειλημμένως, θα δώσει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού χώρου σταθερότητας, ευημερίας και καλής γειτονίας·
   να ανυψώσει την αρχή της συνεργασίας, τόσο εντός της περιοχής όσο και εντός της ΕΕ, σε κομβικό στόχο για την ανάπτυξη των σχέσεων με την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου και τις γειτονικές χώρες και για την προαγωγή της ενδοπεριφερειακής συνεργασίας·
   να διασφαλίσει ότι η μεταρρύθμιση των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων δεν θα οδηγήσει στην αναστολή της παροχής της βοήθειας και υποστήριξης που χρειάζεται επειγόντως·
   να ζητήσει από την Επιτροπή να στηρίξει περισσότερο το πρόγραμμα του Νοτίου Καυκάσου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών που τελεί υπό τη διαχείριση του προγράμματος ανάπτυξης των ΗΕ και το οποίο έχει τεράστια σημασία για την κοινωνικοοικονομική και πολιτική σταθερότητα του Νοτίου Καυκάσου·
   να στηρίξει πλήρως τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OΑΣΕ) και τα Ηνωμένα Έθνη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την επίλυση των περιφερειακών παγωμένων συγκρούσεων· να απαιτήσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως διαμεσολαβητή στην αναζήτηση ειρηνικών λύσεων·
   να ζητήσει από όλες τις χώρες της περιοχής να μην υποσκάπτουν τις προσπάθειες για την προσέγγιση των τριών κρατών, καθώς η διευθέτηση της διένεξης για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ αποτελεί προϋπόθεση για την προσέγγιση αυτή·
   να εξασφαλίσει, από κοινού με την Επιτροπή, την πλήρη χρήση των κοινοτικών μέσων για την πρόληψη συγκρούσεων, επικεντρώνοντας την προσοχή στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στα ΕΕΑ και στους πρόσφυγες, στην περισυλλογή των ναρκών, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην υδροδότηση και στο περιβάλλον, να αποφευχθεί εν τούτοις η αλληλεπικάλυψη εργασιών μεταξύ υφισταμένων διεθνών μηχανισμών για την επίλυση διενέξεων και τη συμφιλίωση· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενες συμφωνίες και δεσμεύσεις όσον αφορά τις ζώνες των συγκρούσεων, καθώς και οι ρυθμίσεις σε θέματα ασφαλείας·
   να συμπεριλάβει στην ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας το ζήτημα των τριών ειρηνευτικών διαδικασιών στο Νότιο Καύκασο, καθώς και του μέλλοντος της περιοχής, προκειμένου να δημιουργηθεί η απαραίτητη δυναμική για την επίλυση του σημερινού αδιεξόδου και να περιλάβει τη Ρωσία σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική για τη διαχείριση των συγκρούσεων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών Ιβανόφ ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση προληπτικών χτυπημάτων εναντίον ομόρων κρατών σε περίπτωση κινδύνου·
   να ζητήσει από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβασθεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάσκεψη κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη για τη μείωση και την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το έδαφος της Γεωργίας, και να σημειώσει ότι η ελεύθερη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής είναι υποχρεωτική για την παρουσία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει στην Κυβέρνηση της Γεωργίας την ανάγκη να λάβει εκ των προτέρων μέτρα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών που θα προκαλέσει η αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων·
   να αυξήσει, από κοινού με την Επιτροπή, τις πιστώσεις των προγραμμάτων για την προώθηση της δημοκρατίας στο πλαίσιο του TACIS όσον αφορά, ειδικότερα, την παγίωση των δημοκρατικών θεσμών, την ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και τη στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·
   να εκφράσει την ανησυχία του στις αρχές του Αζερμπαϊτζάν όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία του Τύπου στη χώρα· να καλέσει, ειδικότερα, την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε πλήρη, διαφανή και ενδελεχή διερεύνηση των γεγονότων που συνέβησαν μετά τις προεδρικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2003·
   να ακολουθήσει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη Συμφώνου Σταθερότητας για τον Νότιο Καύκασο, βάσει των διδαγμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη· ένα τέτοιο σύμφωνο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα γειτονικά κράτη και άλλους σημαντικούς παράγοντες της περιοχής και θα πρέπει να βρεθεί κατάλληλος τρόπος για τη συμμετοχή των περιοχών που σκοπεύουν να εκδηλώσουν αποσχιστικές τάσεις·
   να προωθήσει, στο πλαίσιο του προτεινόμενου συμφώνου Σταθερότητας, την οικονομική συνεργασία σε τομείς όπως ο περιορισμός των εμπορικών φραγμών, η ανάπτυξη δικτύων ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών, η διεύρυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων, η λήψη μέτρων καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και η συνεργασία επί περιβαλλοντικών θεμάτων· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η επίτευξη προόδου στους τομείς αυτούς αφενός και στα άμεσα θέματα ασφαλείας αφετέρου θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά·
   να ζητήσει από την Επιτροπή να καταρτίσει προγράμματα αδελφοποίησης μεταξύ του Ναγκόρνο Καραμπάχ, της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας αφενός, και των περιοχών με ειδικό καθεστώς στις χώρες της ΕΕ αφετέρου, ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και να αναζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις που να σέβονται την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας των οικείων χωρών καθώς και το δικαίωμα της αυτονομίας των μειονοτήτων·
   να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς, από κοινού με την Επιτροπή, τις εξελίξεις στη Γεωργία, να παράσχει την αναγκαία οικονομική και τεχνική βοήθεια στις αρχές για τη στήριξη, τη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση των θεσμών και τη χάραξη στρατηγικής για τις μεταρρυθμίσεις και την προετοιμασία των επικείμενων εκλογών, και ειδικότερα την επανάληψη των βουλευτικών εκλογών στις 28 Μαρτίου 2004·
   να ζητήσει από τις τρεις χώρες, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, για την ανάπτυξη των oποίων απαιτούνται επενδύσεις, να δημιουργήσουν ένα ισχυρό και διαφανές νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει τις επενδύσεις αυτές, και να υποστηρίξει πλήρως τις πρωτοβουλίες τους·
   να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει πιστώσεις και στις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, και ιδίως για έργα που στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για βιώσιμες επενδύσεις σε υποδομές·
   να ζητήσει από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση προγραμμάτων υποδοχής φοιτητών από τις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου στα πανεπιστήμια και τις ανώτερες σχολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   να θεσπίσει ειδικά εργαλεία πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που έχουν συναφθεί με τις χώρες αυτές· θεωρεί, επί παραδείγματι, ότι η συμμετοχή της ΕΕ στο αρμενικό σχέδιο "synchrotron CANDEL" θα αποτελούσε δείγμα ενθάρρυνσης του σχεδίου αυτού που αφορά κυρίως τις ευρωπαϊκές επιστημονικές ομάδες·
   να λάβει πλήρως υπόψη τη σημασία περαιτέρω στήριξης από την ΕΕ της αποκατάστασης των δικτύων ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών στην περιοχή αυτή·
   - να εξετάσει το θέμα της παροχής οικονομικής βοήθειας για την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Αρμενία και τη Γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική που εφήρμοσε η ΕΕ στην περίπτωση των σοβιετικής τεχνολογίας πυρηνικών αντιδραστήρων στη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, ειδικώς στην περίπτωση του πυρηνικού σταθμού του Μετζαμόρ·
   να λάβει πλήρως υπόψη την στρατηγική σημασία του πετρελαιαγωγού Μπακού-Τιφλίδα-Τζεϊχαν και να προτρέψει τις εμπλεκόμενες χώρες να εφαρμόσουν στο εν λόγω έργο τα πρότυπα της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον(5) και, επί πλέον, να αποφύγει τη λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες περαιτέρω αποσταθεροποίησης και ανασφάλειας στην περιοχή· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι, κατά την κατασκευή του αγωγού αυτού, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια και την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων·
   να καλέσει τα κράτη της περιοχής να προωθήσουν μια ανοικτή συνεργασία, η οποία να μην αποκλείει κανένα από τα κράτη αυτά, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πηγών και τη χάραξη των πετρελαιαγωγών, έτσι ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της περιφερειακής σταθερότητας·
   να καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση, όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου, ώστε από τα λιμάνια της Κασπίας και του Εύξεινου Πόντου να μην πλέουν στα ύδατα αυτά πετρελαιοφόρα με μονό κύτος και να καταστεί αυστηρότερη η εγκριθείσα το Δεκέμβριο του 2003 τροποποίηση της συμφωνίας ΜARPOL, η οποία προβλέπει μεταβατική περίοδο μέχρι το 2010, πράγμα που θα μπορούσε να επιτευχθεί αν, για παράδειγμα, τα κράτη μέλη ζητούσαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να χαρακτηριστούν η Κασπία Θάλασσα και ο Εύξεινος Πόντος ως ιδιαιτέρως ευπαθείς περιοχές·
   να στηρίξει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία και να απόσχει από οιαδήποτε εμπλοκή στις συγκρούσεις που οφείλονται στη σημασία του πετρελαίου της περιοχής·
   να εκφράσει την ανησυχία του για την πρόσφατη απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να εισαγάγει καθεστώς διευκόλυνσης στην έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίου για τους κατοίκους της Ατζαρίας, χωρίς να διαβουλευτεί με τις γεωργιανές αρχές, καθώς και για τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας παροχής της ρωσικής υπηκοότητας στους πολίτες της Αμπχαζίας και της Ατζαρίας·
   να εξεύρει μια συνολική λύση για το προσφυγικό πρόβλημα, διότι αφορά όλα τα κράτη της περιοχής· να διαπιστώσει ότι ενώ η επιστροφή των προσφύγων πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο διαπραγματευτικών ρυθμίσεων, το ζήτημα των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων δεν θα πρέπει να καταστεί αντικείμενο εκμετάλλευσης σε διενέξεις· να στήσει στις εμπλεκόμενες χώρες να μην εκμεταλλευθούν τη δυσχερή θέση των εκτοπισμένων ανθρώπων αλλά να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ζωής τους και καλές συνθήκες διαβίωσης·
   - να επιμείνει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ζήτημα των εκτοπισμένων πληθυσμών ως επιχείρημα για πολιτικές σκοπιμότητες και ότι θα πρέπει να εκπονηθούν χωρίς χρονοτριβή και με την πλήρη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας βιώσιμες λύσεις, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας ενσωμάτωσης όσων το επιθυμούν·
   να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των ΕΕΑ στην περιοχή Γκάλι της Αμπχαζίας· να τονίσει το καθήκον όλων των εμπλεκόμενων πλευρών να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού·
   να προωθήσει, υπό την αιγίδα διαφόρων προεδριών, προγράμματα συνεργασίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου, με έμφαση στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του εμπορίου ελαφρών όπλων, των απαγωγών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων που έχουν σημαντικές αποσταθεροποιητικές συνέπειες και προξενούν ανασφάλεια και αποδυνάμωση των κρατικών και κοινωνικών δομών·
   να χαιρετίσει τη βοήθεια που προτίθενται να χορηγήσουν μεμονωμένα κράτη σε τομείς όπως η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, η συγκέντρωση των φόρων, οι τελωνειακοί έλεγχοι και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της τρομοκρατίας· το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι τα υπό ένταξη κράτη μέλη που έχουν πρόσφατη εμπειρία από τη μετάβαση στη δημοκρατία και τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια και συμβουλές· ζητεί να αξιοποιηθεί το δυναμικό αυτό·
   να επισημάνει τις χώρες τις οποίες οι ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του Κιότο μπορούν να βοηθήσουν να προβούν σε επενδύσεις και να εκσυγχρονισθούν·
   - να υπενθυμίσει στις τρεις δημοκρατίες του Νοτίου Καυκάσου, και ειδικότερα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία που έχουν συνάψει αμοιβαίες συμφωνίες ασυλίας με τις ΗΠΑ, ότι η στήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη συνεργασία με την ΕΕ·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή, τα ΗΕ και τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας, της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ιράν.

(1) P5_TA(2003)0520.
(2) ΕΕ C 262 της 18.9.2001, σ. 259.
(3)3 ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σ. 251.
(4) ΡΕ 331.196.
(5) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου