Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0232(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0198/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0198/2004

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/03/2004 - 6.7
PV 20/04/2004 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2004)0230
P5_TA(2004)0278

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 276kWORD 38k
Τρίτη 20 Απριλίου 2004 - Στρασβούργο
Νέα πολιτική της ΕΕ για τις γειτονικές σχέσεις μετά τη διεύρυνση *
P5_TA(2004)0278A5-0198/2004

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2000/24/ΕΚ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νέα πολιτική της σχετικά με την ευρύτερη Ευρώπη και τις γειτονικές σχέσεις (COM(2003) 603 - C5-0501/2003 - 2003/0232(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003) 603)(1),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C5-0501/2003),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5-0198/2004),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από το Κοινοβούλιο στις 31 Μαρτίου 2004(2)·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) P5_TA(2004)0230.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου