Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0250(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0279/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0279/2004

Keskustelut :

PV 21/04/2004 - 19

Äänestykset :

PV 22/04/2004 - 7.10

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2004)0360

Hyväksytyt tekstit
PDF 213kWORD 102k
Torstai 22. huhtikuuta 2004 - Strasbourg
Kehitysyhteistyö: demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja perusvapaudet *** I
P5_TA(2004)0360A5-0279/2004
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/1999 muuttamisesta (KOM(2003) 639 – C5-0507/2003 – 2003/0250(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 639)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 179 artiklan 1 kohdan ja 181 a artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0507/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A5-0279/2004),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   katsoo, että komission ehdotuksen rahoitusselvitys on yhteensopiva rahoitusnäkymien otsakkeen 4 enimmäismäärän kanssa eikä rajoita muiden toimintalinjojen toteuttamista;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 975/1999 muuttamisesta
P5_TC1-COD(2003)0250

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 artiklan 1 kohdan ja 181 a artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisön toiminta ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden edistämiseksi, sellaisena kuin se määritellään Euroopan unionin tehtävästä ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa maissa 8 päivänä toukokuuta 2001 neuvostolle ja Euroopan parlamentille annetussa komission tiedonannossa (3), jatkuu vuoden 2004 jälkeen. 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 975/1999 (4) on osoittautunut säädöksenä riittäväksi täytäntöönpanemaan yhteisön ihmisoikeus- ja demokratisointitoimiin kohdistamaa teknistä ja taloudellista tukea kehitysmaissa ja muissa kolmansissa maissa pyrittäessä yleistavoitteisiin tällä alalla. Tämän asetuksen voimassaoloaika kuitenkin päättyy 31 päivänä joulukuuta 2004. Tämän vuoksi voimassaoloaikaa on tarpeen pidentää.

(2)  Asetukseen (EY) N:o 975/1999 sisältyvien rahoitusohjeiden määrien ja ihmisoikeuksiin ja demokratisointiin vuoteen 2006 asti kohdistettavien ohjeellisten määrärahojen välisen suhteen perusteella tähän asetukseen on sisällytettävä ohjelman jatkoajaksi laajennetut rahoituspuitteet talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (5) 33 kohdan mukaisesti.

(3)  EU:n vaalitarkkailutehtävien toteuttamisen osalta asetuksen (EY) N:o 975/1999 säännökset tuen täytäntöönpanomenettelyistä on saatettava yhdenmukaisiksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) oikeudellisten vaatimusten kanssa.

(4)  Yhteisön taloudellisten etujen suojelu sekä petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjuminen ovat olennainen osa asetusta (EY) N:o 975/1999. Erityisesti tämän asetuksen nojalla tehtävissä sopimuksissa komissio on valtuutettava toteuttamaan toimenpiteitä, joista säädetään komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (7).

(5)  Asetuksen (EY) N:o 975/1999 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti (8).

(6)  Asetusta (EY) N:o 975/1999 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 975/1999 seuraavasti:

1)   Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

"

h)   tukemaan toimia, joilla edistetään Yhdistyneiden Kansakuntien elimissä, erityisvirastoissa ja aluejärjestöissä muodostettavien demokraattisten maiden ryhmittymien perustamista;

"

2)  Lisätään 4 artiklan 1 kohdan loppuun seuraava virke:

"

EU:n vaalitarkkailutehtävien ja "amicus curiae" -menettelyjen tapauksissa luonnolliset henkilöt voivat saada rahoitustukea tämän asetuksen nojalla.

"

3)  Korvataan 5 artiklan ensimmäinen virke seuraavasti:

"

Edellä 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuilla kumppaneilla on yhteisön tukea saadakseen oltava päätoimipaikka sellaisessa kolmannessa maassa, joka voi saada yhteisön tukea tämän asetuksen nojalla, tai jossakin yhteisön jäsenvaltiossa.

"

4)  Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

Tämän asetuksen mukainen yhteisön rahoitus annetaan avustusten tai sopimusten muodossa. Edellä 2 artiklassa tarkoitetuissa toimissa EU:n vaalitarkkailijat, jotka on palkattu ihmisoikeuksiin ja demokratisointiin varatuista määrärahoista, otetaan työhön komission säätämien menettelyjen mukaisesti.

5)  Korvataan 10 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"

Rahoituspuitteet tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi vuosiksi 2005–2006 ovat 134 miljoonaa euroa.

"

6)  Korvataan 11 ja 12 artikla seuraavasti:

"

11 artikla

1.  Komissio hyväksyy puitteet yhteisön toimien ohjelmasuunnittelua ja määrittämistä varten.

Ne koostuvat erityisesti seuraavista:

   a) monivuotiset tavoiteohjelmat ja näiden ohjelmien vuotuiset tarkistukset,
   b) vuotuiset työohjelmat.

Tietyissä tilanteissa voidaan hyväksyä erityistoimenpiteitä, jotka eivät sisälly vuotuiseen työohjelmaan.

2.  Komissio antaa vuosittain kertomuksen, jossa vahvistetaan tulevan vuoden ohjelmasuunnittelu alueittain ja sektoreittain, ja raportoi myöhemmin täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille.

Komissio vastaa yleisten monivuotisten puitteiden mukaisesti määriteltyjen vuotuisten työohjelmien hallinnoinnista ja mukauttamisesta tämän asetuksen ja joustavuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti. Tehtyjen päätösten on ilmennettävä Euroopan unionin ensisijaisia tavoitteita ja suurimpia huolenaiheita demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen vahvistamisessa, ja niissä on otettava huomioon ohjelmien ainutlaatuisuus. Komissio pitää Euroopan parlamentin ajan tasalla hallinnointi- ja mukauttamismenettelyjen osalta.

3.  Komission panee täytäntöön tässä asetuksessa tarkoitetut yhteisön toimet voimassa olevia budjettimenettelyjä ja muita menettelyjä sekä erityisesti Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 säädettyjä menettelyjä noudattaen*.

12 artikla

1.  Edellä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut välineet hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin vuotuisiin työohjelmiin tehtävät muutokset silloin, kun ne eivät ylitä 20 prosenttia työohjelmiin myönnetyistä kokonaismääristä eivätkä olennaisesti muuta työohjelmiin sisältyviä hankkeita ja ohjelmia. Komissio tiedottaa asiasta 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

2.  Rahoituspäätökset hankkeista ja ohjelmista, jotka eivät kuulu vuotuisiin työohjelmiin ja jotka ovat suuruudeltaan enintään miljoona euroa, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan soveltamista.

__________

* EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

"

7)  Korvataan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY* 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan 30 päiväksi.

__________

* EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

"

8)  Poistetaan 15 artiklan toinen virke.

9)  Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"

17 artikla

Kaikissa tämän asetuksen mukaisesti tehtävissä sopimuksessa määrätään erikseen komission ja tilintarkastustuomioistuimen valtuudesta tarkastaa kaikkien yhteisöiltä varoja saaneiden toimeksisaajien ja alihankkijoiden asiakirjat ja tehdä näiden luo tarkastuskäyntejä. Sovelletaan komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä maraskuuta 1996 annettua neuvoston asetusta (Euratom, EY) N:o 2185/96*.

__________

* EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

"

10)  Korvataan 20 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu "31 päivään joulukuuta 2004" ilmaisulla "31 päivään joulukuuta 2006".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C […], […], s. […].
(2) Euroopan parlamentin kanta 22. huhtikuuta 2004.
(3) KOM(2001) 252 lopullinen.
(4) EYVL L 120, 8.5.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(5) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2003/429/EY (EUVL L 147, 14.6.2003, s. 25).
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(8) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö