Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0274(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0148/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0148/2004

Keskustelut :

PV 21/04/2004 - 20

Äänestykset :

PV 22/04/2004 - 7.11

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2004)0361

Hyväksytyt tekstit
PDF 217kWORD 254k
Torstai 22. huhtikuuta 2004 - Strasbourg
Euroopan kulttuuripääkaupungit (2005–2019) *** I
P5_TA(2004)0361A5-0148/2004
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen 1419/1999/EY muuttamisesta (KOM(2003) 700 – C5-0548/2003 – 2003/0274(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 700)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan 5 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0548/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietinnön (A5-0148/2004),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o ...2004/EY tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta
P5_TC1-COD(2003)0274

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti(3) ,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005–2019 25 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1419/1999/EY(4) tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kulttuurien rikkaus, moninaisuus ja yhteiset piirteet sekä auttaa Euroopan kansalaisia tutustumaan paremmin toisiinsa.

(2)  Päätös N:o 1419/1999/EY sisältää liitteen I, jossa säädetään kronologisesta järjestyksestä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot voivat esittää ehdokkaita kyseistä tapahtumaa varten. Tämä liite koskee ainoastaan niitä valtioita, jotka olivat Euroopan unionin jäsenvaltioita päätöksen hyväksymishetkellä 25 päivänä toukokuuta 1999.

(3)  Päätöksen N:o 1419/1999/EY 6 artiklassa säädetään, että komissio voi tehdä tämän päätöksen tarkistamiseksi ehdotuksia, joiden se arvioi olevan tarpeellisia varsinkin Euroopan unionin tulevan laajentumisen kannalta.

(4)  Seuraava laajentuminen huomioon ottaen tuleville jäsenvaltioille on lähitulevaisuudessa annettava mahdollisuus esittää ehdokkaita Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa varten ilman, että nykyisten jäsenvaltioiden ehdottamisjärjestystä muutetaan, ja siten, että vuodesta 2009 nykyisen yhteisön toiminnan loppuun saakka kunakin vuonna voidaan nimetä kaksi jäsenvaltioiden kaupunkia.

(5)  On tarpeen muuttaa päätös N:o 1419/1999/EY vastaavasti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 1419/1999/EY seuraavasti:

(1)  Lisätään johdanto-osan 12 a kappale seuraavasti:

"

(12 a) Olisi otettava huomioon tämän päätöksen taloudelliset seuraukset, niin että varmistetaan riittävä ja asianmukainen yhteisön rahoitus kahden Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämistä varten,

"

(2)  Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"

1.  Euroopan kulttuuripääkaupungiksi nimetään jäsenvaltioiden kaupunkeja liitteessä I olevassa luettelossa esitetyn ehdottamisjärjestyksen mukaisesti. Vuoteen 2008 saakka nimeäminen koskee yhtä luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunkia. Vuodesta 2009 lähtien nimeäminen koskee yhtä kunkin luettelossa mainitun jäsenvaltion kaupunkia. Liitteen I mukaista kronologista järjestystä voidaan muuttaa asianomaisten jäsenvaltioiden keskinäisellä sopimuksella. Kukin asianomainen jäsenvaltio toimittaa vuorollaan luettelon, jossa ehdotetaan ainakin kahta kaupunkia tai yhtä, jos jäsenvaltio ei pysty ehdottamaan useampaa, sekä mahdollisen suosituksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja alueiden komitealle viimeistään neljä vuotta ennen kuin kyseisen tapahtuman on määrä alkaa.

"

(3)  Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"

2.  Vuodesta 2010 alkaen komissio kutsuu vuosittain koolle valintalautakunnan, jonka tehtävänä on antaa kertomus tehdyistä ehdotuksista tämän toiminnan aikataulut, tavoitteet ja erityispiirteet huomioiden. Valintalautakunta koostuu seitsemästä johtavasta riippumattomasta henkilöstä, jotka ovat kulttuurialan asiantuntijoita ja joista Euroopan parlamentti nimeää kaksi, neuvosto kaksi, komissio kaksi ja alueiden komitea yhden. Kussakin tapauksessa valintalautakunta tarkistaa ehdotuksen laadun, ohjelman eurooppalaisen ulottuvuuden ja ehdotetun hankkeen täytäntöönpanoon tarvittavien rakenteiden toteutuskelpoisuuden. Valintalautakunta antaa kertomuksensa komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

"

(4)  Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"

3.  Neuvosto nimeää komission suosituksesta asianomaisen kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi siksi vuodeksi, joksi sitä on ehdotettu. Vuodesta 2009 lähtien Euroopan parlamentti voi antaa komissiolle lausunnon tehdyistä ehdotuksista kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun kertomus on saatu. Neuvosto nimeää Euroopan parlamentin lausunnon ja valintalautakunnan kertomuksen perusteella annetusta komission suosituksesta asianomaiset kaupungit virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungeiksi siksi vuodeksi, joksi niitä on ehdotettu.

"

(5)  Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"

6 artikla

Komissio laatii edellisen vuoden tapahtuman tuloksista kunakin vuonna arviointikertomuksen, johon sisältyy myös tapahtuman järjestäjien tekemä selvitys. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle. Komissio tekee hyvissä ajoin sellaisia ehdotuksia tämän päätöksen tarkistamiseksi, joiden se arvioi olevan tämän toiminnan sujuvuuden ja varsinkin Euroopan unionin laajentumisen kannalta tarpeellisia.

"

(6)  Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä päätöstä sovelletaan vuonna 2003 allekirjoitetun liittymissopimuksen voimaantulosta.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

Liite

Euroopan kulttuuripääkaupungin ehdottamisjärjestys

2005

Irlanti

2006

Kreikka(5)

2007

Luxemburg

2008

Yhdistynyt kuningaskunta

2009

Itävalta

Liettua

2010

Saksa

Unkari

2011

Suomi

Viro

2012

Portugali

Slovenia

2013

Ranska

Slovakia

2014

Ruotsi

Latvia

2015

Belgia

Tšekki

2016

Espanja

Puola

2017

Tanska

Kypros

2018

Alankomaat1

Malta

2019

Italia

(1) EUVL C […], [...], s. [...].
(2) EUVL C […], [...], s. [...].
(3) Euroopan parlamentin kanta 22. huhtikuuta 2004.
(4) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 1.
(5) Kulttuuri- ja audiovisuaalialan ministerien neuvosto otti 28 päivänä toukokuuta 1998 pitämässään kokouksessa huomioon järjestyksen vaihdon, joka tehtiin Kreikan ja Alankomaiden välillä päätöksen N:o 1419/1999/EY 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö