Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2003/0274(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0148/2004

Ingivna texter :

A5-0148/2004

Debatter :

PV 21/04/2004 - 20

Omröstningar :

PV 22/04/2004 - 7.11

Antagna texter :

P5_TA(2004)0361

Antagna texter
PDF 217kWORD 60k
Torsdagen den 22 april 2004 - Strasbourg
Europeisk kulturhuvudstad för åren 2005 till 2019 ***I
P5_TA(2004)0361A5-0148/2004
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019 (KOM(2003) 700 - C5-0548/2003 - 2003/0274(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2003) 700)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 151.5 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0548/2003),

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott (A5-0148/2004).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 april 2004 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2004/EG om ändring av beslut nr 1419/1999/EG om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019
P5_TC1-COD(2003)0274

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3),

och av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1419/1999/EG av den 25 maj 1999 om att inrätta en gemenskapsåtgärd för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" för åren 2005 till 2019(4) syftar till att framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald och deras gemensamma drag samt bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

(2)  I bilaga I till beslut nr 1419/1999/EG anges den kronologiska ordning enligt vilken medlemsstaterna kan lägga fram förslag till värdstäder för detta evenemang. Denna bilaga är begränsad till de stater som var medlemmar i Europeiska unionen när beslutet antogs den 25 maj 1999.

(3)  I artikel 6 i beslut nr 1419/1999/EG fastställs det att det finns möjlighet till översyn av detta beslut, särskilt inför den framtida utvidgningen av unionen.

(4)  Med tanke på den kommande utvidgningen är det viktigt att inom en snar framtid ge även de framtida medlemsstaterna möjlighet att lägga fram förslag till städer inom ramen för evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad", utan att rubba den turordning som fastställts för de nuvarande medlemsstaterna, så att från och med 2009 och fram till slutet av denna gemenskapsåtgärd två Europeiska kulturhuvudstäder kan utses varje år i medlemsstaterna.

(5)  Följaktligen bör beslut nr 1419/1999/EG ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut nr 1419/1999/EG ändras på följande sätt:

(1)  Ett nytt skäl 12a skall läggas till:

"

(12a) De ekonomiska konsekvenserna av detta beslut bör beaktas för att det skall vara möjligt att garantera en tillräcklig och lämplig EG-finansiering för nomineringen av de båda "europeiska kulturhuvudstäderna.

"

(2)  I artikel 2 skall punkt 1 ersättas med följande:

"

1.  Städer i medlemsstaterna skall utses till "Europeisk kulturhuvudstad" enligt den turordning som anges i förteckningen i bilaga I. Till och med 2008 skall man utse en stad i den medlemsstat som anges i förteckningen. Från och med 2009 skall man utse en stad i var och en av medlemsstaterna som anges i förteckningen. Den kronologiska ordning som föreskrivs i bilaga I kan ändras i samförstånd mellan berörda medlemsstater. Varje berörd medlemsstat skall i tur och ordning till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Regionkommittén lägga fram en förteckning där åtminstone två städer nomineras, eller en enda stad i de fall en medlemsstat inte kan föreslå flera. Förslagen skall anmälas senast fyra år innan evenemanget börjar. De skall åtföljas av en eventuell rekommendation från den berörda medlemsstaten.

"

(3)  I artikel 2 skall punkt 2 ersättas med följande:

"

2.  Från och med 2010 skall kommissionen varje år sammankalla en jury som skall avge en rapport om nomineringen eller nomineringarna mot bakgrund av åtgärdens tidsplan, mål och särdrag. Juryn skall vara sammansatt av sju ledande och oberoende personligheter som skall vara experter på kulturområdet; av dem skall två utses av Europaparlamentet, två av rådet, två av kommissionen och en av Regionkommittén. Juryn skall för varje enskilt fall granska hur väl motiverad nomineringen är, den europeiska dimensionen i programmet samt om strukturerna är tillräckliga för att programmet skall kunna genomföras. Juryn skall lägga fram sin rapport för kommissionen, Europaparlamentet och rådet.

"

(4)  I artikel 2 skall punkt 3 ersättas med följande:

"

3.  Rådet skall, på grundval av en rekommendation från kommissionen, officiellt utse staden i fråga till "europeisk kulturhuvudstad" för det år då den har nominerats. Från och med 2009 får Europaparlamentet senast tre månader efter att den mottagit rapporten, tillställa kommissionen ett yttrande om nomineringen eller nomineringarna. Rådet skall, på grundval av en rekommendation från kommissionen, vilken skall vara utarbetad mot bakgrund av Europaparlamentets yttrande och juryns rapport, officiellt utse städerna i fråga till "europeiska kulturhuvudstäder" för det år då de har nominerats.

"

(5)  Artikel 6 skall ersättas med följande:

"

Artikel 6

Kommissionen skall varje år lägga fram en rapport där resultaten från det föregående årets evenemang utvärderas och där även organisatörernas analys ingår. Denna rapport skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet och Regionkommittén. Kommissionen skall i god tid lägga fram förslag till översyn av detta beslut om den anser att det är nödvändigt för att åtgärden skall fungera smidigt, särskilt inför utvidgningen av Europeiska unionen.

"

(6)  Bilaga I skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut trädet i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det skall tillämpas från och med det att 2003 års anslutningsfördrag träder i kraft.

Utfärdat i ... den …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

Bilaga

Turordning för att lägga fram förslag till värdstäder för "Europeisk kulturhuvudstad"

2005

Irland

2006

Grekland(5)

2007

Luxemburg

2008

Förenade kungariket

2009

Österrike

Litauen

2010

Tyskland

Ungern

2011

Finland

Estland

2012

Portugal

Slovenien

2013

Frankrike

Slovakien

2014

Sverige

Lettland

2015

Belgien

Tjeckiska republiken

2016

Spanien

Polen

2017

Danmark

Cypern

2018

Nederländerna1

Malta

2019

Italien

(1) EUT C […], […], s.[…].
(2) EGT C […], […], s.[…].
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 april 2004.
(4) EGT L 166, 1.7.1999, s. 1.
(5) Vid sitt möte den 28 maj 1998 noterade rådet (kultur och audiovisuell politik) att Grekland och Nederländerna har bytt plats med varandra i enlighet med artikel 2.1 i beslut nr 1419/1999/EG.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy