Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0307(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0247/2004

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0247/2004

Keskustelut :

PV 21/04/2004 - 22

Äänestykset :

PV 22/04/2004 - 7.12

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2004)0362

Hyväksytyt tekstit
PDF 314kWORD 358k
Torstai 22. huhtikuuta 2004 - Strasbourg
Puitteet yhteisille tutkinto- ja pätevyysvaatimuksille (Europass) *** I
P5_TA(2004)0362A5-0247/2004
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass) (KOM(2003) 796 – C5-0648/2003 – 2003/0307(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 796)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 149 ja 150 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0648/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietinnön sekä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan lausunnon (A5-0247/2004),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass)
P5_TC1-COD(2003)0307

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 ja 150 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Tutkinto- ja pätevyysvaatimuksien selkeyttäminen helpottaa elinikäiseen oppimiseen liittyvää liikkuvuutta Euroopassa ja edesauttaa sen vuoksi laadukkaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä sekä ammatillista liikkuvuutta eri maiden ja toimialojen välillä.

(2)  Nizzassa 7 ja 8 päivänä joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vahvistamassa liikkuvuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa ja opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä 10 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa 2001/613/EY(5) kehotettiin saattamaan tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttä lisäävät asiakirjat yleiseen käyttöön tavoitteena eurooppalaisen pätevyysalueen luominen. Ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevassa komission toimintasuunnitelmassa (KOM(2002) 72 lopullinen) kehotettiin kehittämään ja vahvistamaan tutkintojen selkeyttä ja siirrettävyyttä tukevia välineitä liikkuvuuden helpottamiseksi eri aloilla ja niiden välillä. Lisätoimia tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävien välineiden ottamiseksi käyttöön vaati niin ikään Barcelonassa 15 ja 16 päivänä maaliskuuta 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto. Ammattitaidosta ja liikkuvuudesta 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(6) ja elinikäisestä oppimisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(7) kehotetaan lisäämään yhteistyötä muiden muassa jo käytössä oleviin välineisiin perustuvienselkeyttä lisäävien puitteiden luomiseksi.

(3)  Ammatillisen koulutuksen tehostetun yhteistyön edistämisestä Euroopassa 19 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa(8) kehotettiin lisäämään ammatillisen koulutuksen avoimuutta käyttämällä ja järkeistämällä viestintävälineitä ja -verkkoja, esimerkiksi yhdistämällä yksiin puitteisiin olemassa olevia välineitä. Puitteitten pitäisi koostua kokoelmasta asiakirjoja, joilla on yhteinen "tuotenimi" ja logo, jonka tukena on riittävän tasoinen tietojärjestelmä ja jota tehdään tunnetuksi pitkäjänteisin toimin Euroopan ja kansallisella tasolla.

(4)  Viime vuosina sekä yhteisön että kansainvälisellä tasolla on kehitetty välineitä helpottamaan Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia osoittaa tutkintonsa ja pätevyytensä hakiessaan työtä tai opiskelupaikkaa. Näihin välineisiin kuuluvat 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa komission suosituksessa 2002/236/EY ehdotettu ansioluettelon yhteinen eurooppalainen malli(9), 11 päivänä huhtikuuta 1997 Lissabonissa hyväksytyssä korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyssä yleissopimuksessa suositeltu korkeakoulututkintotodistuksen liite, vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/51/EY perustettu Europass-todistus(10), ammattitutkintotodistuksen liite ja Euroopan neuvoston kehittämä eurooppalainen kielisalkku. Yhteisiin puitteisiin olisi sisällytettävä nämä välineet.

(5)  Yhteisiin puitteisiin olisi voitava myöhemmin lisätä saman tarkoituksen mukaisia asiakirjoja. Sitä olisi mahdollisimman pian laajennettava erityisesti sisältämään väline henkilön ATK-taitojen rekisteröimiseen.

(6)  Laadukkaiden tieto- ja ohjauspalvelujen tarjoaminen on merkittävä tekijä pyrittäessä parantamaan tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttä. Nykyisten palvelujen ja verkkojen panos on jo nyt merkittävä, ja sitä voitaisiin tehostaa tiiviimmällä yhteistyöllä, mikä lisäisi yhteisön toimien tuomaa lisäarvoa.

(7)  Sen vuoksi olisi varmistettava tällä päätöksellä toteutettavien toimien johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä suhteessa muihin asiaa koskeviin yhteisön toimintalinjoihin, välineisiin ja toimiin. Viimeksi mainittuihin kuuluvat yhteisön tasolla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 337/75(11) perustettu Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop, neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1360/90(12) perustettu Euroopan koulutussäätiö, komission päätöksellä 2003/8/EY(13) perustettu Euroopan työnvälitysverkosto EURES. Lisäksi kansainvälisellä tasolla on Euroopan neuvoston ja Unescon perustama eurooppalaisten korkeakoulututkintojen ja liikkuvuuden tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten verkko (ENIC).

(8)  Päätöksellä 1999/51/EY perustettu Europass-todistus olisi sen vuoksi korvattava vastaavalla mutta alaltaan laajemmalla asiakirjalla, johon kirjattaisiin tasosta ja kohteesta riippumatta kaikki oppimistarkoituksissa ulkomailla eri puolilla Eurooppaa vietetyt jaksot, jotka täyttävät asianmukaiset laatuvaatimukset.

(9)  Europass-järjestelyn toteuttaminen olisi annettava kansallisten elinten tehtäväksi Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(14) 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

(10)  Osallistuminen olisi avattava jäsenyyteen valmistatuville maille, Euroopan talousalueeseen kuuluville muille kuin yhteisön jäsenvaltioille sekä ehdokasvaltioille Euroopan yhteisön ja näiden maiden välisiä suhteita säänteleviin asiakirjoihin sisältyvien asiaa koskevien säännösten mukaisesti. Euroopan unionissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten olisi myös voitava hyötyä tästä.

(11)  Työmarkkinaosapuolilla on merkittävä asema tämän päätöksen alalla, ja ne olisi otettava mukaan päätöksen täytäntöönpanoon. Työmarkkinaosapuolten ja jäsenvaltioiden viranomaisten edustajista koostuvalle ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavalle komitealle olisi tiedotettava säännöllisesti tämän päätöksen täytäntöönpanosta. Työmarkkinaosapuolilla on EU:n laajuisesti erityinen alakohtaista avoimuutta koskeviin aloitteisiin liittyvä tehtävä, joka voitaisiin aikanaan sisällyttää Europass-järjestelyä koskeviin puitteisiin.

(12)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuus ja vaikutukset huomioon ottaen saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(13)  Päätös 1999/51/EY olisi kumottava,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä päätöksellä perustetaan yhteisön puitteet tutkinto- ja pätevyysvaatimusten selkeyttämiseksi luomallahenkilökohtainen, koordinoitu asiakirjoista koostuva kansio (Europass), jota kansalaiset voivat halutessaan käyttää osoittaakseen ja esittääkseen tutkintonsa ja pätevyytensä eri puolilla Eurooppaa.

Europass-järjestelyn tai jonkin Europass-asiakirjan käyttämisestä ei synny muita velvollisuuksia tai oikeuksia kuin mitä tässä päätöksessä määritellään.

2 artikla

Europass-asiakirjat

Europass-asiakirjat ovat

   a) jäljempänä 3 artiklassa tarkoitettu eurooppalainen ansioluettelo;
   b) jäljempänä 4–7 artiklassa tarkoitetut asiakirjat;
   c) muut asiakirjat, jotka komissio hyväksyy Europass-asiakirjoiksi kuultuaan 9 artiklassa tarkoitettuja kansallisia Europass-toimistoja.

Europass-asiakirjoissa on Europass-logo.

3 artikla

Eurooppalainen ansioluettelo

Eurooppalaisella ansioluettelolla tarjotaan kansalaisille mahdollisuus esittää selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla tiedot kaikista tutkinnoistaan ja pätevyyksistään.

Eurooppalainen ansioluettelo esitetään liitteessä I.

4 artikla

Mobilipassi

Mobilipassiin kirjataan haltijan kotimaansa ulkopuolella suorittamat oppimiseen liittyvät jaksot.

Mobilipassi esitetään liitteessä II.

5 artikla

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

Korkeakoulututkintotodistuksen liitteessä annetaan tietoja haltijan kotimaassaan suorittamista korkea-asteen opinnoista.

Korkeakoulututkintotodistuksen liite esitetään liitteessä III.

6 artikla

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalaiseen kielisalkkuun kirjataan tiedot haltijan kielitaidosta.

Eurooppalainen kielisalkku esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Ammattitutkintotodistuksen liite

Ammattitutkintotodistuksen liitteessä annetaan kuvaus ammattitutkintotodistukseen liittyvästä pätevyydestä.

Ammattitutkintotodistuksen liite esitetään liitteessä V.

8 artikla

Europass-tietojärjestelmä Internetissä

Tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten komissio ja asianomaiset kansalliset viranomaiset toimivat yhteistyössä Internet-pohjaisen Europass-tietojärjestelmän perustamiseksi ja sen toiminnasta huolehtimiseksi. Tietojärjestelmään kuuluu Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla hallinnoitavia osia.

Puitteita (Europass) tukevasta tietojärjestelmästä annetaan lisää tietoa liitteessä VI.

9 artikla

Kansallinen Europass-toimisto

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen Europass-toimisto (Europass-toimisto), joka vastaa kansallisella tasolla kaiken tähän päätökseen liittyvän toiminnan koordinoinnista ja tarvittaessa korvaa tai kehittää vastaavaa toimintaa tällä hetkellä hoitavia elimiä.

Perustetaan Europass-toimistojen Euroopan laajuinen verkko. Komissio koordinoi sen toimintaa.

2.  Europass-toimisto

   a) koordinoi Europass-asiakirjojen saataville saattamiseen tai myöntämiseen liittyvää toimintaa yhteistyössä asianomaistenkansallisten elinten kanssa tai tarvittaessa suorittaa tällaista toimintaa;
   b) perustaa kansallisen tietojärjestelmän ja hallinnoi sitä 8 artiklan mukaisesti;
   c) edistää Europass-järjestelyn käyttöä muiden muassa Internet-pohjaisten palvelujen kautta;
   d) varmistaa yhteistyössä asianomaisten elinten kanssa , että yksittäisten kansalaisten saatavilla on riittävästi tietoa ja ohjausta Europass-jäjestelystä ja siihen liittyvistä asiakirjoista;
   e) antaa tietoja ja ohjausta kansalaisille Euroopassa oppimismahdollisuuksista, koulutusjärjestelmien rakenteesta ja muista oppimistarkoituksessa tapahtuvaan liikkuvuuteen liittyvistä kysymyksistä, erityisesti koordinoimalla tiiviisti yhteisön palvelujen kanssa, ja laatii kansalaisille liikkuvuutta koskevan oppaan;
   f) hallinnoi kansallisella tasolla kaikkeen tähän päätökseen liittyvään toimintaan myönnettävää yhteisön rahoitustukea;
   g) osallistuu Euroopan laajuiseen verkkoon, jota komissio koordinoi.

3.  Europass-toimisto toimii kansallisen tason täytäntöönpanoelimenä asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti.

10 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden tehtävät

Komissio ja jäsenvaltiot

   a) varmistavat, että Euroopan ja kansallisella tasolla toteutetaan riittävästi edistämis- ja tiedotustoimia, joilla tarvittaessa tuetaan ja integroidaan Europass-toimistojen toimia ja jotka koskevat kansalaisia, peruskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajia sekä työmarkkinaosapuolia, pk-yritykset mukaan lukien;
   b) varmistavat riittävän yhteistyön asianmukaisella tasolla asianomaisten palvelujen, erityisesti Eures-palvelun ja muiden yhteisön palvelujen kanssa;
   c) ryhtyvät toimiin yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi, erityisesti antamalla tietoa asianomaisilletekijöille;
   d) varmistavat työmarkkinaosapuolten osallistumisen tämän päätöksen täytäntöönpanoon;
   e) varmistavat, että kaikessa tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvässä toiminnassa täysin noudatetaan asiaa koskevia henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

11 artikla

Komission tehtävät

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tällä päätöksellä toteutettavan toiminnan yleisen johdonmukaisuuden suhteessa muihin asiaa koskeviin yhteisön toimintalinjoihin, välineisiin ja toimiin erityisesti yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, nuorison, työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden sekä tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla.

2.  Komissio turvaa Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) asiantuntemuksen tämän ohjelman toteuttamisessa asetuksen (ETY) N:o 337/75 mukaisesti.

Samoilla edellytyksillä ryhdytään asiaa koskevilla aloilla komission johdolla koordinoimaan asetuksella (ETY) N:o 1360/90 perustetun Euroopan koulutussäätiön kanssa.

3.  Komissio antaa ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavalle komitealle säännöllisesti tietoja tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

12 artikla

Osallistuvat maat

Tässä päätöksessä tarkoitettuun toimintaan voivat osallistua jäsenyyteen valmistautuvat maat ja Euroopan talousalueen jäsenistä muut kuin yhteisön jäsenvaltiot ETA-sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Ehdokasvaltiot voivat myös osallistua kyseisiä maita koskevien Eurooppa-sopimusten mukaisesti.

13 artikla

Arviointi

Kolme vuotta tämän päätöksen voimaantulon jälkeen ja sen jälkeen joka neljäs vuosi komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksen täytäntöönpanosta arviointikertomuksen, joka perustuu riippumattoman elimen tekemään arviointiin ja työmarkkinaosapuolten kuulemiseen.

14 artikla

Rahoitusta koskevat säännökset

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

Rahoitusta koskevassa liitteessä VII esitetään tästä päätöksestä johtuvat menot.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/51/EY.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Eurooppalainen ansioluettelo

1.  Kuvaus

1.1  Eurooppalainen ansioluettelo perustuu 11päivänä maaliskuuta 2002 annetulla komission suosituksella 2002/236/EY (K(2002) 516) vahvistettuun ansioluettelon eurooppalaiseen malliin.

Ansioluettelo on asiakirja, jonka avulla kansalainen voi esittää tutkintonsa ja pätevyytensä systemaattisen, kronologisen ja joustavan mallin mukaisesti. Eri kenttien täyttämiseen annetaan ohjeita, ja luettelon täyttöä helpottamaan on kehitetty neuvoja ja esimerkkejä.

1.2  Eurooppalaisen ansioluettelon eri osioissa voi esittää

   tietoja henkilökohtaisista seikoista, kielitaitosta, työkokemuksesta sekä koulutuksesta
   tietoja haltijan muista taidoista, etenkin teknisistä, organisatorisista, taiteellisista ja sosiaalisista taidoista
   lisätietoja, jotka voidaan antaa liitteissä.

1.3  Eurooppalainen ansioluettelo on henkilökohtainen asiakirja, johon haltijat kirjaavat tiedot itse.

1.4  Malli on sangen yksityiskohtainen, mutta kukin voi päättää itse, mitkä kentät täyttää. Jos lomake täytetään sähköisesti – joko tietokoneelle ladattuna tai online-tilassa –, haltijan pitäisi voida poistaa ne kentät, joita hän ei halua täyttää. Jos joku ei esimerkiksi halua ilmoittaa sukupuoltaan tai hänellä ei ole ilmoittaa teknistä taitoa, nämä kentät pitäisi voida poistaa, jotteivät ne näy tyhjinä kenttinä ruudulla tai paperilla.

1.5  Eurooppalainen ansioluettelo on järjestelyn ydin: kansalaisen Europass-kansiossa on hänen itsensä täyttämä eurooppalainen ansioluettelo ja vaihteleva määrä muita Europass-asiakirjoja sen mukaan, millainen hänen opinto- ja työhistoriansa on. Sähköisen ansioluettelon eri osioista pitäisi voida luoda linkkejä muihin Europass-asiakirjoihin, jolloin esimerkiksi koulutusosiossa olisi linkki korkeakoulu- tai ammattitutkintotodistuksen liitteeseen.

1.6  Tämän liitteen pääasiakirjana toimivan päätöksen 10 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava – erityisesti sähköisen asiakirjan osalta –, että eurooppalaisen ansioluettelon hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.  Eurooppalaisen ansioluettelon yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään eurooppalaisen ansioluettelon rakenne ja teksti. Paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sekä rakenteeseen ja tekstiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

Kursivoituna esitetty teksti on tarkoitettu ohjeeksi asiakirjan täyttämiseen.

(Europass-logo)

eurooppalainen ansioluettelo

henkilötiedot

Täytettävät kentät voi valita itse.

Nimi Suku- ja etunimet

Osoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa

Puhelin

Faksi

Sähköposti

Kansalaisuus

Syntymäaika Päivä, kuukausi, vuosi

Sukupuoli

ammattiprofiili

työkokemus

•Päivämäärät (alkoi – päättyi) Aloitetaan viimeisimmästä ja lisätään erillinen kohta kustakin merkittävästä työstä.

• Työnantajan nimi ja osoite

• Ansiotoiminnan tyyppi ja toimiala

• Toimi tai tehtävä

• Keskeiset tehtävät ja vastuualat

yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

• Päivämäärät (alkoi – päättyi) Aloitetaan viimeisimmästä ja lisätään erillinen kohta kustakin merkittävästä suoritetusta koulutuksesta.

• Koulutusorganisaation nimi ja tyyppi

• Tärkeimmät oppiaineet tai ammattitaidot

• Tutkinnon nimi

• Koulutuksen kansallisen luokittelun taso (tarvittaessa)

henkilökohtaiset tiedot ja taidot

Taidot, jotka on hankittu mutta joista ei ole välttämättä saatu todistusta

Äidinkieli

Muut kielet

• Ymmärtäminen

Luetun Ilmoittakaa taso (ks. ohjeet).

Kuullun Ilmoittakaa taso (ks. ohjeet).

• Puhuminen

Keskustelu Ilmoittakaa taso (ks. ohjeet).

Suullinen esitys Ilmoittakaa taso (ks. ohjeet).

• Kirjoittaminen Ilmoittakaa taso (ks. ohjeet).

Sosiaaliset taidot

Eläminen ja työskentely muiden ihmisten kanssa, monikulttuurisissa ympäristöissä, tehtävissä, joissa kommunikaatio on tärkeää, ja tilanteissa, joissa ryhmätyöskentely on olennainen edellytys (esim. kulttuuri tai urheilu) jne.

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Organisatoriset taidot

Ihmisten, projektien tai budjettien koordinointi ja hallinto – työssä, vapaaehtoistoiminnassa (esim. kulttuurin tai urheilun parissa), kotona jne.

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Tietotekniset taidot

Tekstinkäsittely- ja muiden sovellusten käyttö, tietokantahaut, Internet-tuntemus, edistyneet taidot (ohjelmointi jne.).

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Tekniset tiedot ja taidot

Laitteisiin ja koneisiin (ei tietokoneisiin) tms. liittyvät tiedot ja taidot.

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Taiteelliset taidot

Musiikki, kirjoittaminen, suunnittelu jne.

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Muut tiedot ja taidot

Taidot, joita ei ole mainittu edellä.

Kuvatkaa taitojanne ja ilmoittakaa, missä ne on hankittu.

Ajokortit

Ajokortti ja ajoneuvoluokka.

Lisätietoja

Tässä voitte ilmoittaa muita tietoja, joilla saattaa olla merkitystä: esim. yhteyshenkilöt tai suositukset.

Liitteet

Luettelo mahdollisista liitteistä.

LIITE II

Mobilipassi

1.  Kuvaus

1.1  Mobilipassiin kirjataan yhteistä eurooppalaista muotoa käyttäen 1.2 kohdassa määriteltyjä eurooppalaisia koulutusjaksoja.

Se on henkilökohtainen asiakirja, johon tehdään merkintä haltijan suorittamasta eurooppalaisesta koulutusjaksosta.

Mobilipassin avulla haltijan on helpompi osoittaa, mitä ja erityisesti mitkä pätevyydet hän on koulutusjakson suorittamalla saanut.

1.2  Eurooppalainen koulutusjakso on jakso, jonka henkilö – iästä, koulutustasosta ja ammatillisesta asemasta riippumatta – viettää kotimaansa ulkopuolella oppimistarkoituksissa ja joka

   joko suoritetaan yhteisön yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmien puitteissa
   tai täyttää seuraavat laatukriteerit:
   Toisessa maassa suoritettava jakso kuuluu jakson suorittajan lähtömaassa annettavan koulutuksen piiriin.
   Lähtömaassa koulutuksesta vastaava organisaatio (lähettävä organisaatio) laatii isäntäorganisaation kanssa kirjallisen sopimuksen eurooppalaisen koulutusjakson sisällöstä, tavoitteista ja kestosta, varmistaa, että jakson suorittajalle annetaan tarpeellista kielivalmennusta, ja nimeää hänelle isäntämaassa toimivan ohjaajan, jonka tehtävänä on auttaa, opastaa ja valvoa häntä ja antaa hänelle tarvittavia tietoja. Lähettävä organisaatio toimittaa sopimuksen lähtömaan Europass-toimistolle (tai Mobilipassin hallinnosta vastaavalle elimelle).
   Tarvittaessa lähettävä organisaatio ja isäntäorganisaatio tekevät yhteistyötä hankkiessaan asianomaiselle henkilölle tietoa työterveydestä ja työturvallisuudesta, työlainsäädännöstä, tasa-arvotoimista ja muista työhön liittyvistä isäntämaassa noudatettavista määräyksistä.
   Kumpikin osallistujamaa on joko Euroopan unionin jäsenvaltio tai ETA:han kuuluva Efta-maa.

1.3  Liikkuvuushankkeen lähettäjä- tai isäntäorganisaatio täyttää Mobilipassin kielellä, josta se sopii jakson suorittajan kanssa.

Kansalaisilla, joille myönnetään Mobilipassi, on oikeus pyytää siitä käännös valitsemallaan lähettäjä- tai isäntäorganisaation kielellä tai jollakin kolmannella kielellä. Passin kääntämisestä kolmannelle kielelle vastaa lähettäjäorganisaatio.

1.4  Mobilipassi sisältää henkilökohtaisia tietoja (katso 2 kohta).

Ainoa henkilötieto, joka Mobilipassiin on merkittävä, on sen haltijan nimi. Mobilipassin täyttävät organisaatiot saavat täyttää muut henkilötietoja koskevat kentät vain siinä tapauksessa, että haltija suostuu siihen.

Tutkinto-kenttä ei sekään ole pakollinen, sillä kaikki yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen luettavat toimet eivät johda muodolliseen tutkintoon.

Jos Mobilipassi täytetään sähköisesti – joko tietokoneelle ladattuna tai online-tilassa – , täyttämättä jääneet kentät on voitava poistaa, jotteivät ruudulla tai tulosteessa näy tyhjiä kenttiä.

1.5  Kansallinen Europass-toimisto varmistaa seuraavat:

   Mobilipassi-asiakirjoja myönnetään vain eurooppalaisten koulutusjaksojen kirjaamista varten.
   Kaikki Mobilipassi-asiakirjat täytetään sähköisesti.
   Mobilipassi annetaan haltijalle paperiversiona kansiossa, joka on tuotettu tarkoitusta varten yhteistyössä komission kanssa.

1.6  Tämän liitteen pääasiakirjana toimivan päätöksen 10 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava – erityisesti sähköisen asiakirjan osalta – , että Mobilipassin hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.  Mobilipassin yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään Mobilipassin rakenne ja teksti. Paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sekä rakenteeseen ja tekstiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

Kukin tekstikohta on numeroitu, jotta kohdat löytyvät helpommin monikielisestä sanastosta. Kursivoituna esitetty teksti on tarkoitettu ohjeeksi asiakirjan täyttämiseen. Tähdellä (*) merkittyjä kenttiä ei ole pakko täyttää.

(Europass-logo)

mobilipassi

(1) Tämä Mobilipassi on myönnetty seuraavalle henkilölle:

(2) haltijan etu- ja sukunimi

(3) Myöntäjä:

(4) lähtömaassa koulutustoimenpiteestä vastaava organisaatio

(5) Myöntämispäivä: pp/kk/vvvv

(6) Allekirjoitus/leima (myöntäjäorganisaation allekirjoitus ja leima)

(7) haltijan henkilötiedot

(8) Sukunimi

(9) Etunimet / muut nimet

(10) Allekirjoitus

(11) * Osoite Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa

(12) * Yhteystiedot esim. sähköposti tai puhelin

(13) * Syntymäaika pp/kk/vvvv

(14) * Kansalaisuus

(15) * Tila valokuvalle

(16) eurooppalainen koulutusjakso

(17) Koulutus, jonka osana eurooppalainen koulutusjakso on suoritettu

(18) * Tutkinto mahdollinen tutkinto, todistus tms., johon koulutus johtaa

(19) Eurooppalaisen koulutusjakson kesto

(20) pp/kk/vvvv–pp/kk/vvvv

(21) Isäntäorganisaatio

(22) Ohjaajan nimi ja asema

(23) Eurooppalaisen koulutusjakson sisältö

(24) Tässä kohdassa annetaan tietoja seuratusta koulutuksesta tai jakson aikana saadusta työkokemuksesta sekä tapauksen mukaan hankitut tiedot ja taidot ja käytetty arviointimenetelmä.

(25) Kuvauksessa olisi tuotava esiin, miten eurooppalainen koulutusjakso on parantanut seuraavia:

(26) haltijan tuntemusta sellaisista teknisistä tiedoista ja taidoista, jotka nimenomaan liittyvät hänen koulutuksensa alaan

(27) haltijan kielitaitoja

(28) haltijan sosiaalisia taitoja

(29) haltijan organisatorisia tietoja ja taitoja, erityisesti interkulttuurisia tietoja ja taitoja

(30) haltijan muita tietoja ja taitoja

(31) Isäntäorganisaation ja haltijan allekirjoitukset

LIITE III

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

1.  Kuvaus

1.1  Korkeakoulututkintotodistuksen liite on korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä – etenkin ulkomaalaiselle – helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittamiseksi on ollut hankittava.

Liitteessä kuvataan varsinaisen todistuksen haltijan suorittamien opintojen luonnetta, taustaa, tasoa, sisältöä ja asemaa. Se on siis henkilökohtainen asiakirja, joka kertoo haltijastaan.

1.2  Korkeakoulututkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan korkeakouluviranomaiset tunnustaisivat muodollisesti alkuperäisen tutkinnon. Toisaalta se helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja saattaa siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tai oppilaitokseen pääsystä päättävän henkilökunnan tunnustuksen.

1.3  Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen laativat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset käyttämällä Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhteisen työryhmän laatimaa, testaamaa ja hiomaa mallia. Liitemalli on saatavana Euroopan unionin 11 virallisella kielellä. Se on käytännön tarkoituksiin kehitetty, joustava väline, joka ei sisällä määräyksiä ja jota voidaan mukauttaa paikallisiin tarpeisiin.

1.4  Korkeakoulututkintotodistuksen liitteessä on kahdeksan osiota. Niissä yksilöidään tutkinnon suorittaja (osio 1) ja tutkinto (2), annetaan tietoja tutkinnon tasosta (3), sen sisällöstä ja saavutetuista tuloksista (4) sekä tutkinnon tarkoituksesta (5), annetaan mahdollisia lisätietoja (6), todistetaan liite oikeaksi (7) ja lopuksi kerrotaan maan korkeakoulujärjestelmästä (8). Kaikki kahdeksan osiota olisi täytettävä, ja täyttämättä jättämiselle olisi annettava perustelut. Oppilaitosten olisi sovellettava liitteeseen samoja oikeaksi todistamisen menettelyjä kuin itse tutkintotodistukseenkin.

1.5  Tämän liitteen pääasiakirjana toimivan päätöksen 10 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava – erityisesti sähköisen asiakirjan osalta – , että korkeakoulututkintotodistuksen liitteen hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.  Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään korkeakoulututkintotodistuksen liitteen yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sovitaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

(Europass-logo)

korkeakoulututkintotodistuksen liite

1. Tutkintotodistuksen haltijan henkilötiedot

1.1 / 1.2 Sukunimi/Etunimet:

1.3 Syntymäaika, -paikka ja -maa:

1.4 Opiskelijanumero tai -koodi:

2. Tutkintoa koskevat tiedot

2.1 Tutkinnon nimi (kokonimi ja lyhenne):

Annettu arvonimi (kokonimi ja lyhenne):

2.2 Tutkinnon pääasialliset koulutusalat:

2.3 Tutkintotodistuksen myöntävän laitoksen nimi:

2.4 Opintojen toteuttamisesta vastaavan laitoksen nimi:

2.5 Opetus- tai kuulustelukielet:

3. Tutkinnon tasoa koskevat tiedot

3.1 Tutkinnon taso:

3.2 Tutkinnon suorittamisen tavoiteaika:

3.3 Pääsyvaatimukset:

4. Tutkinnon sisältöä ja saavutettuja tuloksia koskevat tiedot

4.1 Opintotapa:

4.2 Tutkintovaatimukset:

4.3 Opintoja koskevat yksityiskohdat:

4.4 Arvostelujärjestelmä ja arvosanojen jakauma:

4.5 Tutkinnon yleinen luokitus:

5. Tutkinnon tarkoitusta koskevat tiedot

5.1 Jatko-opintokelpoisuus:

5.2 Tutkinnon tuottama ammatillinen kelpoisuus:

6. Lisätietoja

6.1 Lisätietoja:

6.2 Muita tietolähteitä:

7. Liitteen todistaminen oikeaksi

Tämä tutkintotodistuksen liite viittaa seuraaviin alkuperäisasiakirjoihin:

Virallinenleima tai sinetti

8. Tiedot kansallisesta korkeakoulujärjestelmästä

8.1 Oppilaitostyypit ja laitosten valvonta

8.2 Opinto-ohjelmat ja tutkinnot

8.3 Opinto-ohjelmien ja tutkintojen hyväksyminen ja akkreditointi

8.4 Opintojen rakenne

8.4.1 Integroidut "pitkät" (yksiportaiset) ohjelmat: (esim. maisterintutkinnot)

8.4.2 Alempiin ja ylempiin perustutkintoihin johtavat (kaksiportaiset) ohjelmat: (kandidaatintutkinto – maisterintutkinto)

8.5 Erikoistuneet perustutkinto-opinnot

8.6 Tohtorintutkinnot

8.8 Luokitusjärjestelmä

8.9 Pääsy korkea-asteen koulutukseen

8.10 Tietolähteitä

LIITE IV

Eurooppalainen kielisalkku

1.  Kuvaus

1.1  Euroopan neuvoston kehittämä eurooppalainen kielisalkku on asiakirja, johon kieltenoppijat voivat kirjata kieliopintonsa, kulttuuriset kokemuksensa ja taitonsa.

1.2  Kielisalkulla on kaksi tehtävää: pedagoginen ja raportoiva.

Pedagogisessa mielessä salkku on suunniteltu lisäämään kieltenoppijoiden motivaatiota parantaa kykyään viestiä vierailla kielillä ja hankkia uusia oppimis- ja monikulttuurisia kokemuksia. Salkulla halutaan auttaa oppijoita pohtimaan oppimistavoitteitaan, suunnittelemaan opiskelua ja oppimaan omatoimisesti.

Raportoivana asiakirjana kielisalkulla halutaan osoittaa haltijan kielitaito kattavalla, informatiivisella, selkeällä ja luotettavalla tavalla. Se auttaa oppijoita luomaan katsauksen hankkimiensa vieraiden kielten taitojen tasoon ja esittämään nämä taidot kansainvälisesti vertailtavassa muodossa. Salkkuun kirjataan kaikki taidot, olipa ne hankittu muodollisen koulutusjärjestelmän piirissä tai sen ulkopuolella.

1.3  Eurooppalainen kielisalkku sisältää

   kielipassin, jota sen haltija päivittää säännöllisesti ja jossa hän kuvailee kielitaitojaan kaikkialla Euroopassa hyväksyttyjen yhteisten kriteerien mukaisesti,
   yksityiskohtaisen kieltenoppimiskertomuksen, jossa kuvataan haltijan kuhunkin kieleen liittyviä oppimiskokemuksia,
   työkansion, johon voi kerätä kielitaitoa havainnollistavia esimerkkejä omista suorituksista.

Eurooppalainen kielisalkku kuuluu haltijalleen.

1.4  Kutakin kielisalkkua varten on sovittu yhteisistä periaatteista ja ohjeista. Euroopan neuvoston jäsenmaat kehittävät erilaisia salkkumalleja, jotka vaihtelevat oppijoiden iän ja maan oman tilanteen mukaan. Kaikkien mallien on noudatettava sovittuja periaatteita ja saatava hyväksyntä eurooppalaiselta validointitoimikunnalta, jotta niissä voitaisiin käyttää Euroopan neuvoston logoa. Jäljempänä esitetään malli kielipassille; tämä kielisalkun osio on täytettävä ennalta määritellyn rakenteen mukaisesti.

1.5  Tämän liitteen pääasiakirjana toimivan päätöksen 10 artiklan e alakohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten olisi tarvittavin toimin varmistettava – erityisesti sähköisen asiakirjan osalta –, että eurooppalaisen kielisalkun hallinnossa noudatetaan täysimääräisesti asiaan liittyviä henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevia yhteisön ja kansallisia säännöksiä.

2.  Eurooppalaiseen kielisalkkuun kuuluvan kielipassin yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään eurooppalaiseen kielisalkkuun kuuluvan kielipassin yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sovitaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa.

(Europass-logo)

KIELIPASSI

Kielitaitoprofiili

Äidinkieli tai -kielet:

Kieli:

Kirjoittaminen

Suullinen vuorovaikutus

Suullinen tuottaminen

Lukeminen

Kuuntelu

Oma arvio

(Toistetaan tarpeen mukaan.)

Tiivistelmä kielenoppimis- ja monikulttuurisista kokemuksista

Kielten opiskelu ja käyttö maassa tai alueella, jossa kieltä ei puhuta

Kieli:

Vuosi tai alle

3 vuotta tai alle

5 vuotta tai alle

Yli 5 vuotta

I asteen / II asteen / ammatil-linen koulutus

Korkea-aste

Aikuiskoulutus

Muut kurssit

Säännöllinen käyttö työpaikalla

Säännöllisiä yhteyksiä kielenpuhujiin

Muu

Lisätietoja kielenoppimis- ja monikulttuurisista kokemuksista

(Toistetaan tarpeen mukaan.)

Oleskelu alueella, jossa kieltä puhutaan

Kieli:

1 kk tai alle

3 kk tai alle

5 kk tai alle

Yli 5 kk

Kielen käyttäminen opiskelussa

Kielen käyttäminen työssä

Muu

Lisätietoja kielenoppimis- ja monikulttuurisista kokemuksista

Todistukset

Kieli: Taso:

Todistuksen nimi:

Myöntäjä:

Vuosi:

(Toistetaan tarpeen mukaan.)

LIITE V

Ammattitutkintotodistuksen liite

1.  Kuvaus

1.1  Ammattitutkintotodistuksen liite on ammatillisesta koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä – etenkin ulkomaalaiselle – helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittamiseksi on ollut hankittava.

Tutkintotodistuksen liitteessä annetaan tietoja seuraavista:

   hankittu osaaminen
   ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden
   todistuksen antavat ja siitä päättävät elimet
   tutkinnon taso
   tavat, joilla tutkintotodistuksen voi saada
   pääsyvaatimukset sekä jatko-opintokelpoisuus.

1.2  Ammattitutkintotodistuksen liite ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta eikä takaa, että jonkin toisen maan viranomaiset muodollisesti tunnustaisivat alkuperäisen tutkinnon. Toisaalta se helpottaa tutkintotodistuksen ymmärtämistä ja saattaa siten auttaa saamaan tutkinnolle toimivaltaisten viranomaisten tunnustuksen.

1.3  Ammattitutkintotodistuksen liitteen laativat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset, ja se annetaan vastaavan tutkintotodistuksen haltijoille kansallisesti sovittavin menettelyin.

Osassa 2 annetaan kuvaus ammattitutkintotodistuksen liitteen yhteisestä rakenteesta.

2.  Ammattitutkintotodistuksen liitteen yhteinen rakenne

Seuraavassa laatikossa esitetään ammattitutkintotodistuksen liitteen yhteinen, ei-sitova rakenne- ja tekstimalli. Liitteen paperisen ja sähköisen version ulkoasusta sovitaan komission ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kesken.

(Europass-logo)

ammat titutkintotodistuksen liite

1. Tutkinnon nimi (alkuperäisellä kielellä)

2. Tutkinnon nimen käännös (Tämä käännös ei ole tutkinnon virallinen nimi)

3. Tutkinnon tuottama ammatillinen osaaminen

4. Ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden (tapauksen mukaan)

5. Tutkintotodistuksen virallinen asema

– Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema

– Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja asema

– Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen)

– Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset

– Jatko-opintokelpoisuus

– Kansainväliset sopimukset

– Säädösperusta

6. Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla

– Ammatillisen koulutuksen kuvaus

– Opiskelu oppilaitoksessa

– Työssäoppiminen

– Hyväksi luetut aikaisemmat opinnot

– Osuus kokonaislaajuudesta (%)

– Kesto (tuntia/viikkoa/kuukautta/vuotta)

– Koulutuksen kokonaislaajuus

– Pohjakoulutusvaatimukset

– Lisätietoja

– Lisätietoa (mm. kuvaus maan ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestelmästä) osoitteessa www.

LIITE VI

Tietojärjestelmät

Komissio ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä varmistaakseen, että kansalaiset voivat Internetin välityksellä täyttää ja myöhemmin ladata tietokoneelleen mahdollisesti muokattavaksi tai poistettavaksi eurooppalaisen ansioluettelonsa ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia.

Kaikki hyväksyttyjen elinten antamat Europass-asiakirjat täytetään sähköisesti ja saatetaan pelkästään haltijoidensa ladattaviksi kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksenmukaisimmasta teknisestä välineestä olisi päätettävä komission ja asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten kesken ottaen huomioon alan kehitys ja käytössä olevat kansalliset järjestelmät. Seuraavat seikat olisi kuitenkin varmistettava.

1.  Suunnittelun periaatteet

Avoin järjestelmä. Europass-tietojärjestelmää kehitettäessä olisi annettava mahdollisuus tulevan kehityksen ottamiselle huomioon. Erityisesti olisi pidettävä mielessä uusien asiakirjojen lisääminen Europass-järjestelyyn sekä järjestelmän integroiminen avoimia työ- ja opiskelupaikkoja koskevien tietopalvelujen kanssa.

Yhteentoimivuus. Eri maissa hallinnoitavien Europass-tietojärjestelmän osien olisi oltava täysin yhteentoimivia keskenään ja suhteessa Euroopan tasolla hallinnoitaviin osiin.

2.  Asiakirjojen hallinto ja käyttöönsaanti

2.1  Kaikki hyväksyttyjen elinten antamat Europass-asiakirjat olisi täytettävä sähköisesti antajalaitosten ja kansallisten Europass-toimistojen sopimien menettelyjen sekä Euroopan tasolla sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

2.2  Myös eurooppalainen ansioluettelo ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia, olisi oltava saatavilla sähköisenä.

2.3  Kansalaisilla on oltava oikeus:

   Internetin välityksellä täyttää ja myöhemmin ladata tietokoneelleen mahdollisesti muokattavaksi tai poistettavaksi eurooppalainen ansioluettelonsa ja muut Europass-asiakirjat, joiden antaminen ei edellytä hyväksytyn elimen toimia
   luoda, päivittää ja poistaa linkkejä eurooppalaisen ansioluettelonsa ja muiden Europass-asiakirjojensa välillä
   poistaa tai poistattaa mikä tahansa Europass-asiakirjansa Europass-tietojärjestelmästä
   liittää Europass-asiakirjojensa tueksi muita asiakirjoja
   tulostaa kokonaan tai osittain Europass-kansionsa ja sen mahdolliset liitteet.

2.4  Henkilökohtaisia tietoja sisältävien asiakirjojen käyttöoikeus saa olla yksinomaan asiakirjojen haltijalla.

LIITE VII

RAHOITUSTA KOSKEVA LIITE

1.  Varoilla on tarkoitus antaa osarahoitusta kansallisen tason täytäntöönpanoon sekä kattaa eräät asiakirjojen koordinoinnista, tunnetuksi tekemisestä ja tuottamisesta yhteisön tasolla syntyvät kustannukset.

2.  Yhteisön rahoitus kansallisiin täytäntöönpanotoimiin järjestetään kansallisille Europass-toimistoille myönnettävinä vuotuisina toiminta-avustuksina.

Europass-toimistoilla on oltava oikeushenkilön asema, eivätkä ne saa saada muuta toiminta-avustusta yhteisön talousarviosta.

2.1  Avustukset myönnetään tämän päätöksen 9 artiklassa lueteltuihin toimiin liittyvän työohjelman perusteella ja erityisten edellytysten mukaisesti.

2.2  Yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia toiminnan kokonaiskustannuksista.

2.3  Komissio voi päätöstä toteuttaessaan käyttää asiantuntijoita ja teknisen avun organisaatioita, joiden käyttö voidaan rahoittaa päätöksen kokonaismäärärahoista. Komissio voi lisäksi järjestää asiantuntijoiden seminaareja, keskustelutilaisuuksia tai muita kokouksia, jotka ovat omiaan edistämään päätöksen toteuttamista, sekä toteuttaa asianmukaista tiedotus-, julkaisu- ja levitystoimintaa.

(1) EUVL C
(2) EUVL C
(3) EUVL C
(4) Euroopan parlamentin kanta 22. huhtikuuta 2004.
(5) EYVL L 215, 9.8.2001, s. 30.
(6) EYVL C 162, 6.7.2002, s. 1.
(7) EYVL C 163, 9.7.2002, s. 1.
(8) EYVL C 13, 18.1.2003, s. 2.
(9) EYVL L 79, 22.3.2002, s. 66.
(10) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 45.
(11) EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1655/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 41).
(12) EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1648/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 22).
(13) EUVL L 5, 10.1.2003, s. 16.
(14) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö