Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2221(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0067/2004

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0067/2004

Συζήτηση :

PV 14/12/2004 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2004 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2004)0101

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 368kWORD 75k
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004 - Στρασβούργο
Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012)
P6_TA(2004)0101A6-0067/2004

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005 - 2012) (2004/2221(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, της Rosa Díez González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το σχέδιο στρατηγικής κατά των ναρκωτικών της ΕΕ (2005 - 2012) (B6-0070/2004),

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο V της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τον τίτλο VI της Συνθήκης ΕΕ, ειδικότερα το άρθρο 31, παράγραφος 1, εδάφιο ε) και το άρθρο 34, παράγραφος 2, εδάφιο β),

–   έχοντας υπόψη την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συγκεκριμένα δε το άρθρο 252,

–   έχοντας υπόψη την Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη, ειδικότερα τα άρθρα Ι-16, Ι-17, Ι-40, ΙΙ-94, ΙΙ-95, ΙΙΙ-271, ΙΙΙ-278, ΙΙΙ-305 και άλλα,

–   έχοντας υπόψη τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά μέσα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ιδιαίτερα την προστασία του δικαιώματος στη ζωή και στην υγεία,

–   έχοντας υπόψη την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 30ής Μαρτίου 1961, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Γενεύης, της 25ης Μαρτίου 1972, σχετικά με τα ναρκωτικά, την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Φεβρουαρίου 1971 σχετικά με τις ψυχοτρόπους ουσίες, και την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Δεκεμβρίου 1988 κατά της παράνομης εμπορίας ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (1995-1999) (COM(1994)0234),

–   έχοντας υπόψη την πολιτική διακήρυξη σχετικά με τα ναρκωτικά και τα ψηφίσματα που ενεκρίθησαν κατά την ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) της 8ης και 10ης Ιουνίου 1998,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 102/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την πρόληψη της τοξικομανίας εντός του πλαισίου της δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (1996-2000)(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 96/750/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών και των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τοξικομανίας και για την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών(3),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 97/396/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1997, για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον έλεγχο των νέων συνθετικών ναρκωτικών(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2046/97 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1997, σχετικά με τη συνεργασία Βορρά - Νότου στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και της τοξικομανίας(5),

–   έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης(6), που ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης το Δεκέμβριο 1998, συγκεκριμένα δε, τα σημεία 13, 14, 44, 47 και 51 αυτού,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, συγκεκριμένα δε τα συμπεράσματα υπ` αριθ. 43, 48, 50, 59, 60, 61 και 62,

–   έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 1999, συγκεκριμένα δε το συμπέρασμα υπ` αριθ. 53, στο οποίο γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σάντα Μαρία ντα Φέϊρα της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, συγκεκριμένα δε το συμπέρασμα υπ` αριθ. 51, με το οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ σε θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (2000-2004),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(7),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά 2000-2004 της ΕΕ (COM(2001)0301 και COM(2002)0599),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 302/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (COM(2003)0808),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004, περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών(8),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση ελάχιστων διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών(9),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3 και το άρθρο 94, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‐0067/2004),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση και η εμπορία ναρκωτικών φθάνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί από το κάθε κράτος μέλος χωριστά, οπότε είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και να την προσεγγίσει με ολοκληρωμένο τρόπο, με όλα τα απαραίτητα μέσα για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού που δημιουργεί στα άτομα, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί στην κοινωνία το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή και η εμπορία των ναρκωτικών αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή κέρδους των ευρωπαϊκών μαφιών και διευκολύνουν τη διαφθορά και την ατιμωρησία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις μέχρι σήμερα εφαρμοσθείσες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο πολιτικές, η παραγωγή, η κατανάλωση και η εμπορία των παρανόμων ουσιών όπως περιγράφονται στις τρεις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλα τα κράτη μέλη και ότι, αντιμέτωπη με την αποτυχία αυτή, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τη γενική στρατηγική της όσον αφορά τις παραισθησιογόνες ουσίες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων απεφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2004, ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νέα στρατηγική της ΕΕ επί θεμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών για την περίοδο 2005-2012, να τεθούν οι βάσεις για δύο σχέδια δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τριετούς διάρκειας το καθένα (2005-2007 και 2009-2011) τα οποία θα ακολουθούνται από ετήσια περίοδο αξιολόγησης (2008 και 2012), και ότι η εν λόγω στρατηγική θα ενεκρίνετο κατά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ολλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, υπέβαλε στις 6 Ιουλίου 2004 στην Οριζόντια Ομάδα Ναρκωτικών σχέδιο ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) (CORDROGUE 53), το οποίο ελάμβανε υπόψη τα πορίσματα της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 10 και 11 Μαΐου 2004 σχετικά με μια "Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών", (CORDROGUE 36), και το οποίο εξετάστηκε στη συνέχεια κατά τις συνεδριάσεις της 7ης και 8ης Σεπτεμβρίου και 30ής Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου 2004,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο διαπραγματεύθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά και της Συντονιστικής Επιτροπής (επιτροπή του άρθρου 36 της Συνθήκης ΕΕ) το περιεχόμενο του σχεδίου Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), χωρίς να γνωρίζει τις πολιτικές και τεχνικές αξιολογήσεις, τόσο σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004), όσο και σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ναρκωτικά (2000-2004), που συνέταξαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, και των οποίων τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25-26 Οκτωβρίου 2004 από την Επιτροπή, και στο Κοινοβούλιο στις 24 Νοεμβρίου 2004 από το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο επετεύχθησαν οι ένδεκα γενικοί στόχοι και οι έξι κύριοι στόχοι που καθορίστηκαν ως τμήμα της Στρατηγικής της ΕΕ κατά των ναρκωτικών (2000-2004),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται να κινήσει την προπαρασκευαστική διαδικασία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά το 2008, δέκα χρόνια μετά την Ειδική Σύνοδο για τα ναρκωτικά του 1998,

Η.   εκτιμώντας ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν επακριβείς, ποσοτικοί και λειτουργικοί στόχοι προκείμενου να εξετασθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχουν αποδώσει οι στόχοι και τα μέτρα που είχαν διατυπωθεί στην προηγούμενη στρατηγική,

Θ.   εκτιμώντας ότι, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ανάλυση που θα υπεραπλουστεύει και θα υποτιμά τα πολλαπλά προβλήματα που συνδέονται με το φαινόμενο των ναρκωτικών, οι κίνδυνοι που συνεπάγονται τα ναρκωτικά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης, τόσο από επιστημονικής και κοινωνιολογικής, όσο και από πολιτιστικής άποψης, η ανάλυση δε αυτή θα εξετάζει επακριβώς αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία αλλά και θα αξιολογεί με προσοχή κάθε άλλη μορφή επιπτώσεων και ζημιών για την ανάπτυξη της κοινωνίας· εκτιμώντας επίσης ότι οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις αυτές πρέπει να δημοσιεύονται,

Ι.   εκτιμώντας ότι η εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά πρέπει να εδράζεται στις επιστημονικές γνώσεις που διαθέτουμε για κάθε τύπο ναρκωτικού και όχι σε φορτισμένες συναισθηματικά αντιδράσεις, δεδομένου ότι κάθε πρόβλημα που συνδέεται με τα ναρκωτικά απαιτεί ειδική αντιμετώπιση, ενώ μία γενικευμένη προσέγγιση κλονίζει την αξιοπιστία όλων των επιμέρους πτυχών της πολιτικής,

ΙΑ.   θεωρώντας επίσης θεμελιώδους σημασίας να κινηθεί, επί τη βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων και αναλύσεων, η διαδικασία της αναθεώρησης των πολιτικών ως προς τις παραισθησιογόνες ουσίες προκειμένου να καταστούν αυτές αποτελεσματικότερες και επαρκέστερες σε σχέση με τους προς επίτευξη στόχους, με ιδιαίτερη προσοχή στις εναλλακτικές πολιτικές που ήδη σήμερα σε πολλά κράτη μέλη έχουν καλύτερα αποτελέσματα, π.χ. σε σχέση με την μείωση των θανάτων από τις ουσίες αυτές, την προστασία της υγείας και την κοινωνική και οικονομική επανένταξη των τοξικομανών,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ειδικά ως προς τη χάραξη της μελλοντικής ευρωπαϊκής Στρατηγικής επί θεμάτων καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005-2012) και γενικά ως προς την πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά, τις εξής συστάσεις:

   α) να επανακαθορισθεί η πολιτική ως προς την ευρωπαϊκή συνεργασία για τα ναρκωτικά, η οποία θα στοχεύει στην αντιμετώπιση της διασυνοριακής και σε μεγάλη κλίμακα παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και θα αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα, βασιζόμενη στην επιστημονική προσέγγιση, στο σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη, στην προστασία της ζωής και της υγείας του ατόμου·
   β) να καθορισθούν σαφείς, ακριβείς και ποσοτικά μετρήσιμοι στόχοι και προτεραιότητες που θα είναι δυνατόν να μεταφράζονται σε λειτουργικούς δείκτες και δράσεις στα μελλοντικά σχέδια δράσης· οι δε αρμοδιότητες και προθεσμίες για την εφαρμογή τους θα πρέπει να καθορίζονται με εξαιρετική σαφήνεια, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας.· προκειμένου δε να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους είναι απαραίτητη μια διεπιστημονική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από αυτούς τους σαφώς οριοθετημένους στόχους (συντονισμός, ενημέρωση, αξιολόγηση και διεθνής συνεργασία)·
   γ) να ληφθεί υπόψη ότι οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τούδε σχετικά με τους έξι κύριους στόχους που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004) δεν εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα για κανένα από αυτούς, γεγονός που επιβάλει την εξαγωγή πολιτικών και νομοθετικών συμπερασμάτων ενόψει της εκπόνησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής καταπολέμησης των ναρκωτικών (2005-2012) και των σχετικών σχεδίων δράσης·
   δ) να ληφθούν υπόψη οι αξιολογήσεις της υλοποίησης των 6 κύριων στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των ναρκωτικών·
   ε) η νέα στρατηγική να βασισθεί περισσότερο σε επιστημονική έρευνα και σε εμβριθείς και εμπεριστατωμένες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς στα κράτη μέλη·
   στ) η νέα Στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών να στηριχτεί σε νομικές, θεσμικές και οικονομικές βάσεις που απορρέουν από την αποτελεσματικότητα των μέχρι τούδε δράσεων και των βέλτιστων πρακτικών·
   ζ) να ενταθεί η κοινωνική και επιστημονική έρευνα σχετικά με τις παράνομες ουσίες για την εξυπηρέτηση σημαντικών ιατρικών και κοινωνικών στόχων·
   η) να βρεθεί μια εναλλακτική λύση για τον σημερινό δημοσιονομικό κατακερματισμό με τη δημιουργία νέας γραμμής του προϋπολογισμού, η οποία να συνδέεται στενά με όλα τα μέτρα που πρέπει να προβλεφθούν για τα μελλοντικά Σχέδια Δράσης, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί από τη στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών·
   θ) να προβλεφθεί ειδικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό για την διευκόλυνση της εν εξελίξει διαδικασίας διαβούλευσης με τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την επίδραση των πολιτικών για τα ναρκωτικά στο επίπεδο των πολιτών·
  ι) να πραγματοποιηθεί λεπτομερής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της προηγούμενης στρατηγικής, με ιδιαίτερη αναφορά:

και, ως εκ τούτου να μην υιοθετηθεί η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012) χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα της προηγούμενης στρατηγικής, όπως προκύπτουν με τις κατάλληλες τεχνικές, επιστημονικές, νομοθετικές και πολιτικές μεθόδους αξιολόγησης·
   - στην πρόληψη της χρήσης και της εξάρτησης,
   - στη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών,
   - στον περιορισμό των κοινωνικών αρνητικών συνεπειών (περιθωριοποίηση),
   - στον περιορισμό της βλάβης της υγείας,
   - στη αντιμετώπιση των μικροαδικημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος που οφείλονται σε ναρκωτικά
   ια) να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατικής νομιμότητας, της διαφάνειας και της καλής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων στο θέμα της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), στο πλαίσιο του Συμβουλίου·
   ιβ) να καλείται το ΕΚ να γνωμοδοτήσει εν ευθέτω χρόνω προ της εγκρίσεως της ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2005-2012), ούτως ώστε να ληφθεί η γνώμη του υπόψη·
   ιγ) να προταθούν, δεδομένου ότι οι μέχρι τούδε υποβληθείσες σχετικά προτάσεις απεδείχθησαν ανεπαρκείς, τελείως διαφορετικά μέσα από αυτά που αναφέρονται για την επίτευξη του γενικού στόχου του σχεδίου της Στρατηγικής της Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, αποδίδοντας προτεραιότητα στην προστασία της ζωής και της υγείας των καταναλωτών παρανόμων ουσιών προκειμένου να βελτιωθεί η διαβίωση και η προστασία τους μέσω μιας ισορροπημένης και ομοιογενούς προσέγγισης·
   ιδ) να ενισχυθούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί συνεργασίας, δεδομένου ότι τα σύνορα της ΕΕ των 25 ευρίσκονται πολύ εγγύτερα σε χώρες στις οποίες παράγονται τα ναρκωτικά, προκειμένου να περιορισθεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών προς την Ένωση· να συσταθεί και να διευρυνθεί ο νέος μηχανισμός ευρωπαϊκού συντονισμού στο πλαίσιο της πολιτικής για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, λ.χ. μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, ώστε να επιτευχθεί πλήρης, πολυδιάστατη και ισόρροπη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, πράγμα που είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητο από ποτέ μετά την ένταξη δέκα νέων κρατών μελών·
   ιε) να βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την πολιτική για τα ναρκωτικά μετά την προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών, ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη, πολυσχιδής και ισορροπημένη προσέγγιση στο πρόβλημα των ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας θα λαμβάνονται επίσης υπόψη τα ενθαρρυντικά και πλήρως τεκμηριωμένα αποτελέσματα που είχαν τα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν εναλλακτικές πολιτικές για τα ναρκωτικά·
   p) ιστ) να καθορισθούν ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και προδιαγραφές όσον αφορά τα μέτρα αποκατάστασης τα οποία να βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη μέλη με στόχο την μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων από τη χρήση των ναρκωτικών·
   ιζ) να συνεκτιμηθεί επαρκώς η νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε με την προσχώρηση 10 νέων κρατών μελών στην Ένωση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στενή συνεργασία με τα νέα συνοριακά κράτη·
   ιη) να αυξηθεί η διαθεσιμότητα προγραμμάτων που συντείνουν στη μείωση βλαβών της υγείας (ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν τη διάδοση του ΗΙV και άλλων ασθενειών που δημιουργούνται από μόλυνση του αίματος) μεταξύ των χρηστών ναρκωτικών·
   ιθ) να καθορισθεί επίπεδο ελάχιστων προδιαγραφών για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης με βάση τις καλύτερες πρακτικές στα κράτη μέλη, αντί της υπερβολικής έμφασης που αποδίδεται μέχρι τούδε στη φάση της αποθεραπείας με ουσίες που υποκαθιστούν τα ναρκωτικά. Γι αυτό το σκοπό θα πρέπει να καταβληθούν και ιδιαίτερες προσπάθειες για την εκ νέου ένταξη στην κοινότητα των ατόμων αυτών·
   κ) να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα που σχετίζονται με τη μείωση των ζημιών, την ενημέρωση, την πρόληψη, την περίθαλψη και την προσοχή που πρέπει να επιδεικνύεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα συνδεόμενα με την χρήση παράνομων ουσιών· να ληφθούν δε μέτρα ώστε να αποφεύγεται η περιθωριοποίηση των χρηστών αντί να εφαρμόζονται κατασταλτικές πολιτικές οι οποίες πλησιάζουν επικίνδυνα στα όρια της παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και, ορισμένες φορές, πράγματι τα παραβιάζουν·
   κα) να καθιερωθούν για παραβάτες-χρήστες εναλλακτικά της φυλακίσεως θεραπευτικά προγράμματα, η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει αξιολογηθεί θετικά σε όσα κράτη έχει εφαρμοστεί·
   κβ) να ενισχυθεί δεόντως η χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών ενημέρωσης που απαιτούνται για την πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών, ιδίως στα σχολεία, όπως προβλεπόταν στο σχέδιο δράσης 2000-2004 και προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τη χρήση τους και οι συναφείς κίνδυνοι·
   κγ) να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των μέτρων ενημέρωσης, τα οποία πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις, σε ό,τι αφορά τις συνέπειες διαφόρων ειδών ναρκωτικών (κυρίως συνθετικών), προκειμένου να υπάρχει για όλους σαφής και αποτελεσματική προειδοποίηση·
   κδ) να προσδιοριστεί και να ενισχυθεί με αποφασιστικό τρόπο η συμμετοχή και η ένταξη τοξικομανών και χρηστών παρανόμων ουσιών, της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και των εθελοντών καθώς και της κοινής γνώμης στην εξεύρεση λύσεων σχετικά με τα εν λόγω προβλήματα, ειδικότερα με μεγαλύτερη συμμετοχή των φορέων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Οριζόντιας Ομάδας για τα Ναρκωτικά, καθώς και με την οργάνωση ετήσιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σχετικά με την πρόληψη, καθιερώνοντας πειραματικά, χώρους χορήγησης μικρών δόσεων για τη μείωση της βλάβης και για την στρατηγική κατά της απαγόρευσης·
   κε) να καθιερωθούν μέτρα αξιολόγησης τα οποία θα επιτρέπουν να ανιχνεύονται και να επανορθώνονται οι αδυναμίες που διαπιστώνονται σε σχέση με τους στόχους που προβλέπονται από την Στρατηγική της ΕΕ κατά των ναρκωτικών καθώς και καταλληλότερα μέτρα και πόροι για την επίτευξη των στόχων αυτών·
   z) κστ) να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφεύγεται η χρηματοδότηση της διεθνούς τρομοκρατίας από τα κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος και να εφαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με στήριξη της ιταλικής νομοθεσίας για τη δίωξη της Μαφίας, που προβλέπει τη χρήση για κοινωνικούς λόγους των περιουσιακών στοιχείων (κερδών) που κατάσχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις·
   κζ) να περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και ειδικότερα στις νέες συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες ειδική ρήτρα συνεργασίας "για την καταπολέμηση των ναρκωτικών", στην οποία να αναγνωρίζεται το καθεστώς ρήτρας ουσιώδους σημασίας·
   κη) να αυξηθεί σημαντικά η αναπτυξιακή ενίσχυση των χωρών που παράγουν ναρκωτικά, μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης εναλλακτικών καλλιεργειών και δραστικής μείωσης της φτώχειας· να εξετασθεί επίσης η δυνατότητα να προωθηθεί και να προστατευθεί η παραγωγή για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς οπιούχων, παραδείγματος χάριν, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων για την βιομηχανική παραγωγή νόμιμων προϊόντων από φυτά που καλύπτονται από την Σύμβαση του 1961, όπως τα φύλλα της κόκας και η ινδική κάνναβις·
   κθ) να προβλεφθεί και να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα υποκατάστατα προγράμματα, με ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον των φυλακών, προωθώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων για τους καταναλωτές παρανόμων ουσιών ή για ήσσονος σημασίας και "μη βίαια" αδικήματα που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές·
   λ) να αυξηθεί η έρευνα σχετικά με τη χρησιμοποίηση φυτών τα οποία επί του παρόντος είναι παράνομα ή βρίσκονται σε γκρίζα ζώνη, όπως η κάνναβις, το όπιο και φύλλα κόκας, για ιατρικές εφαρμογές, επισιτιστική ασφάλεια, αειφόρο γεωργία, δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υποκατάσταση προϊόντων που βασίζονται στο πετρέλαιο και για άλλους ευεργετικούς σκοπούς·
   λα) να επανεξετασθεί η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πλαίσιο σεβασμού των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που προβλέπονται στις Συνθήκες·
   λβ) να πραγματοποιηθεί επιστημονική μελέτη κόστους-οφέλους των ισχυουσών πολιτικών ελέγχου των ναρκωτικών που θα περιλαμβάνει ιδιαίτερα: ανάλυση της καννάβεως και των διαφόρων νομίμων και παρανόμων παραγώγων της μεταξύ άλλων και προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, οι θεραπευτικές δυνατότητες, καθώς και τα αποτελέσματα των πολιτικών ποινικοποίησης και οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις· ανάλυση αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων διανομής ηρωίνης υπό ιατρικό έλεγχο για θεραπευτικούς σκοπούς ενόψει της μείωσης των θανάτων από ναρκωτικά· ανάλυση κόστους από οικονομικής, νομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς των πολιτικών απαγόρευσης από πλευράς ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων που προορίζονται για την εφαρμογή του νόμου· ανάλυση της επίπτωσης στις τρίτες χώρες των ισχυουσών πολιτικών που απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και από το παγκόσμιο σύστημα "ελέγχου των ναρκωτικών'·
   λγ) να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις και τα εθνικά Κοινοβούλια να λάβουν αποτελεσματικότερα μέτρα για την παρεμπόδιση της εισόδου των ναρκωτικών στις φυλακές·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, προς ενημέρωσιν, στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τις ειδικές υπηρεσίες του.

(1) ΕΕ L 36 της 12.2.1993, σ. 1.
(2)1 ΕΕ L 19 της 22.1.1997, σ. 25.
(3)2 ΕΕ L 342 της 31.12.1996, σ. 6.
(4)3 ΕΕ L 167 της 25.6.1997, σ. 1.
(5)4 ΕΕ L 287 της 21.10.1997, σ. 1.
(6)5 ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
(7)6 ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76.
(8) ΕΕ L 47 της 18.2.2004, σ. 1.
(9) ΕΕ L 335 της 11.11.2004, σ. 8.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου